Lekce 9

Hloubková rekurze na seznamech

Obsah lekce: V této lekci pokračujeme v problematice rekurzivních procedur. Nejprve uvedeme několik metod zastavení rekurze. Dále ukážeme, že rekurzivní procedury je možné vytvářet i bez speciální formy define. V dalšíčásti lekce představíme speciální formu letrec jakožto další variantu formy let umožňující definovat lokální rekurzivní procedury. V posledníčásti se budeme věnovat hloubkové rekurzi na seznamech a hloubkovým akumulačním procedurám.

Klíčová slova: hloubková rekurze na seznamech, speciální forma letrec, ##y-kombinátor, ##zastavení_rekurze.

s9_1

9.1 Metody zastavení rekurze

V předchozí lekci jsme uvedli množství definic rekurzivních procedur. Limitní podmínku rekurzivních procedur a výraz vyhodnocený po jejím dosažení jsme přitom vždy vyjadřovali pomocí speciálních forem if nebo cond. Tyto speciální formy jsme tedy v rekurzivních programech používali k „zastavení rekurze“, to jest k zastavení postupných aplikací téže procedury. Existují však i další metody, kterými lze zastavit rekurzi. V této kapitole se budeme věnovat právě těmto metodám, a příkladům jejich použití.

Rekurzi je možné zastavit

 • pomocí speciálních forem if a cond

Tato možnost byla bohatě prezentována v předcházející lekci. Nyní jen pro srovnánís dalším bodem, uvedeme (bez dalšího komentáře) vlastní implementaci predikátu list, který zjišťuje, zda je jeho argument seznam:

(define list?
 (lambda (l)
  (if (null? l)
   #t
   (and (pair? l)
      (list? (cdr l))))))
 • pomocí speciálních forem and a or

V definicích 2.22 a 2.23 na stranách 66 a 67 jsme popisovali, jak probíhá aplikace těchto speciálních forem. V obou případech je pro nás důležitým rysem to, že tyto speciální formy vyhodnocujísvé argumenty sekvenčně jeden po druhém. Navíc platí, že vyhodnocení každého z argumentů je podmíněno výsledkem vyhodnocení předcházejícího argumentu. Například pokud se jeden z argumentů pro and vyhodnotína „nepravda“, další argumenty již nebudou vyhodnocovány. Analogické situace platí pro or v případě, kdy se argument vyhodnotína „pravda“, viz lekci 2.

Jako příklad použití těchto speciálních forem k zastavení rekurze uveďme nejdříve predikát list?, který jsme definovali předchozím bodě pomocí speciální formy if:

(define list?
 (lambda (l)
  (or (null? l)
	(and (pair? l)
	   (list? (cdr l))))))

V těle λ-výrazu máme tedy použitu speciální formu or. Jejím prvním argumentem (null? l). Po vyhodnocení tohoto prvního argumentu máme dvě možnosti. Buďto se vyhodnotil na pravdu (seznam navázanýna l je prázdný), a pak je pravda výsledkem aplikace speciální formy or a také výsledkem aplikace predikátu list?, nebo se vyhodnotil na nepravdu (seznam navázanýna l je neprázdný) a pak pokračujeme vyhodnocením dalšího argumentu.

(and (pair? l) (list? (cdr l)))

Tím je seznam a protože se jedná o poslední argument, bude výsledek jeho vyhodnocení také výsledkem aplikace speciální formy or a tedy i aplikace predikátu list?. Tato část kódu už je shodná s alternativní větví speciální formy if v programu uvedeném v předchozím bodě.

str241 Dále můžeme napsat třeba efektivní verze predikátů forall a exists, které jsme poprvé definovali v lekci 6. Jejich definice už nebudeme podrobně popisovat, jedná se o podobný přepis jako v případě predikátu list?:

(define forall
 (lambda (f l)
  (or (null? l)
	(and (f (car l))
	   (forall f (cdr l))))))
 
(define exists
 (lambda (f l)
  (and (not (null? l))
	 (or (f (car l))
	   (exists f (cdr l))))))

Na první pohled by se mohlo zdát, že zastavení rekurze využívající speciální formy and a or lze použít pouze při programování predikátů (procedur vracejících jako výsledky aplikace pravdivostní hodnoty). Jako protipříklad můžeme uvé st definici procedury fak na výpočet faktoriálu:

(define fak
 (lambda (n)
  (or (and (= n 0) 1)
	(* n (fak (- n 1))))))

Zatímco u předchozích příkladů na zastavení rekurze pomocíspeciálních forem and a or, které byly definicemi predikátů, je tato definice poněkud nepřehledná. Třeba v případě predikátu list? jsme mohli kód intuitivně číst jako: „Argument l je seznam, pokud je to prázdnýseznam nebo je to pár a současně druhý prvek tohoto páru je zase seznam.“ U definice procedury fak toto prové st nelze. Při programování je kromě samotné funkčnosti programu potřeba dbát i na jeho čitelnost a výše uvedené rekurzivní procedura počítající faktoriál, kterázastavuje rekurzi pomocıór je spíš odstrašující příklad.

 • i když „zdánlivě nemá limitní podmínku“.

V některých případech je limitní podmínka rekurze v proceduře „skrytá“, to jest je obsažena až „hlouběji v těle“ procedury. Jako příklad uvažujme třeba proceduru depth-map, která pro zadanou proceduru a seznam, jehož prvky mohou být opětně seznamy, vytvoříseznam, který mástejnou strukturu jako původníseznam, ale jeho prvku jsou výsledky aplikace zadané procedury na původní prvky seznamu. Tedy například:

(depth-map - '(1 (2 () (3)) (((4))))) ;⇒ (-1 (-2 () (-3)) (((-4))))

Definici takto popsané procedury bychom mohli napsat například takto:

(define depth-map
 (lambda (f l)
  (map (lambda (x)
	  (if (list? x)
	   (depth-map f x)
	   (f x)))
	 l)))

Procedura na každý prvek daného seznamu aplikuje buďto sama sebe nebo zadanou proceduru – to podle toho, jestli se jednaó seznam. K rekurzivní aplikaci „sebe sama“ tedy nedojde, pokud seznam nebude obsahovat dalšíseznamy. Přímá formulace této limitní podmínko ovšem nikde v kódu není, ale je jaksi rozložena v použití procedury map a v jejím prvním argumentu. Dalším příkladům na tento typ limitní podmínky se budeme věnovat v sekci 9.5.

str242

Jak již jsme v předchozí lekco naznačili, teoreticky máme rovněž možnost „nezastavovat rekurzi“, to jest psát rekurzivní procedury bez limitní podmínky. Zatím to ale nemá příliš velkýsmysl. Programy pak generujínekonečný výpočetní proces, kterýsestáváz nekončícísérie aplikací jedné procedury. Třeba následující kód je definicí procedury, jejíž aplikace způsobínekončícísérii aplikací:

(define loop-to-infinity
 (lambda ()
  (loop-to-infinity)))

Při pokusu aplikovat loop-to-infinity (bez argumentu) dojde k „zacyklení výpočtu“.

Již v lekci 1 jsme naznačili, že bychom si s konceptem „if jako procedura“ nevystačili. Hlavním důvodem k tomuto tvrzení je fakt, že if jako procedura nezastaví rekurzi. Příčinou by právě byl její procedurální charakter, který způsobuje, že před samotnou aplikací dochází k vyhodnocení všech předaných argumentů.

Vyhodnoceny by tedy byly obě „větvě“ rekurzivní procedury (výraz následujícíza limitní podmínkou i předpis rekurze) bez ohledu na výsledek vyhodnocení podmínky. Při použití „if jako procedury“ k zastavení rekurze ale jedna z větvıóbsahuje rekurzivní volaní procedury, a tak dochází k nekonečné smyčce aplikací této procedury. Viz následující příklad, kterýzachycuje pokus o vytvoření procedury na výpočet faktoriálu pomocí „if jako procedury“:

(define if-proc
 (lambda (condition expr altex)
  (if condition expr altex)))
(define fak-loop
 (lambda (n)
  (if-proc (= n 1)
	   1
	   (* n (fak-loop (- n 1))))))

Tímto způsobem definovaná procedura fak-loop bude vždy cyklit.

s9_2

9.2 Rekurzivní procedury definované pomocí y-kombinátoru

V lekci 2 jsme vysvětlili vznik uživatelských procedur. Uživatelské procedury vznikají vyhodnocováním λ-výrazů a každou uživatelskou proceduru lze chápat jako trojici hodnot: seznam argumentů, tělo, a prostředí vzniku. Připomeňme, že na vzniku procedur se nijak nepodílíspeciální forma define. V této a předchozí lekci jsme vytvářeli procedury, které ve svém těle aplikovaly samy sebe. Tento typ „sebeaplikace“ bylo možné provést, protože symbol, na který byla procedura navázána pomocí define, se nacházel v prostředí jejího vzniku. Na první pohled se tedy může zdát, že v případě rekurzivních procedur hraje define významnou roli. Tato role sice nespočívá v samotném vytvoření procedury (tu má pořád na starost speciální forma lambda), ale v umožnění odkázat se z těla procedury na sebe sama prostřednictvím hodnoty navázané na symbol (jméno procedury) pomocí define. V této kapitole ukážeme, že define neníz pohledu aplikace rekurzivních procedur potřeba, což může být jistě pro řadu čtenářů překvapující závěr.

Procedury vytvořené vyhodnocením λ-výrazů mohou být přímo aplikovány s danými argumenty. Například vyhodnocení výrazu ((lambda (x) (* 2 x)) 10) vede na jednorázovou aplikaci procedury jež vynásobí svůj argument s dvojkou. Otázkou je, zda-li jsme schopni definovat „jednorázovou rekurzivní proceduru“, aniž bychom provedli definici vazby pomocíspeciální formy define. Je zřejmé, že pokud má být daná procedura rekurzivní, musí mít k dispozici „sebe sama“ prostřednictvím vazby některého symbolu. Na první pohled by se tedy použití define mohlo zdát jako nevyhnutelné.

str243 Našim cílem tedy bude vytvořit pojmenovanou rekurzivní proceduru bez použití define. Nejprve si ukažme, kudy cesta nevede (a proč). Jako modelovou proceduru si vezmeme rekurzivní proceduru na výpočet faktoriálu. Jelikož je naším úkolem tuto proceduru vytvořit jako pojmenovanou, leckoho možnánapadne „pouze nahradit define pomocí let“ následujícím způsobem:

(let ((fak (lambda (n)
	   (if (= n 0)
	    1
	    (* n (fak (- n 1)))))))
 (fak 6))

Vyhodnocení předchozího kódy však končíchybou, jejíž vznik by nám měl být v tuto chvíli jasný. Předchozí kód je totiž ekvivalentní programu:

((lambda (fak)
  (fak 6))
 (lambda (n)
  (if (= n 0)
   1
   (* n (fak (- n 1))))))

Symbol fak, kterýse nachází v těle procedury vzniklé vyhodnocením λ-výrazu (lambda (n) … ) zřejmě nemážádný vztah k symbol fak, který je vázaný v λ-výrazu (lambda (fak) … ). Uvědomte si, že procedura vytvořená vyhodnocením λ-výrazu (lambda (n) … ) vznikla v globálním prostředí (kde fak nemá vazbu).

Z naprosto stejného důvodu by chybou skončil i následující program, který se od předchozího liší použitím let* místo let (vzhledem k tomu, že v případě vytvoření jedné vazby se let* a let shodujíse navíc jednaó týž program jako v předchozím případě).

(let* ((fak (lambda (n)
	   (if (= n 0)
		1
		(* n (fak (- n 1)))))))
 (fak 6))

Problém zavedení rekurzivní procedury bez define vyřešíme tak, že uvažované rekurzivní proceduře předáme sebe sama prostřednictvím nového argumentu. Například v případě procedury pro výpočet faktoriálu by situace vypadala následovně:

(lambda (fak n)
 (if (= n 0)
  1
  (* n (fak fak (- n 1)))))

Všimněte si, že pokud proceduru vytvořenou vyhodnocením předchozího λ-výrazu aplikujeme s prvním argumentem jímž bude ta sama procedura, pak bude zcela legitimně probíhat rekurzivní volání, protože v těle procedury bude na symbol fak, který je nyní jedním z argumentů, navázána právě volaná procedura.

Pochopitelně, při rekurzivním volání musí být procedura opět předávána, což se v kódu promítlo do tvaru volání (fak fak (- n 1)). Nyní tedy zbývá vyřešit poslední problém, jak zavolat předchozí proceduru tak, aby na svém prvním argumentu byla tatáž procedura navázána. K vyřešení tohoto problému použijeme takzvaný y-kombinátor. Předtím než jej obecně popíšeme si všimněte, že pokud se nám podaří následující proceduru

(lambda (y)
 (y y 6))

aplikovat s argumentem jímž bude procedura vzniklá vyhodnocením (lambda (fak n) … ), pak v těle procedury vzniklé vyhodnocením (lambda (y) (y y 6)) proběhne aplikace procedury vzniklé vyhodnocením (lambda (fak n) … ), přitom na prvním argumentu bude navázána právě aplikovaná procedura a druhým argumentem bude číslo 6, což přesně povede na požadovaný rekurzivní výpočet. Výše popsanou aplikaci však můžeme prové st jednoduše spojením předchozích dvou částí dohromady tak, jak to ukazuje program 9.1.

str244 5;Program 9.1 Rekurzivní procedura pro výpočet faktoriálu aplikovaná pomocí y-kombinátoru.

((lambda (y)
  (y y 6))
 (lambda (fak n)
  (if (= n 0)
   1
   (* n (fak fak (- n 1))))))

Kód v programu 9.1 tedy způsobí aplikaci rekurzivní procedury pro výpočet faktoriálu jejímž prvním argumentem je samotná procedura pro výpočet faktoriálu a druhým argumentem je hodnota, pro kterou chceme faktoriál počítat (v tomto konkrétním případě hodnota 6). Zápis předchozího kódy bychom mohli zjednodušit pomocíspeciální formy let následovně:

(let ((y (lambda (fak n)
	  (if (= n 0)
	   1
	   (* n (fak fak (- n 1)))))))
 (y y 6))

Principiálně se ale jednaó totéž jako v předchozím případě.

Nyní můžeme obecně popsat y-kombinátor a jeho použití při zavedení rekurzivních procedur. Pod pojmem y-kombinátor máme na mysli právě λ-výraz v následujícím tvaru: (lambda (y) (y y argument1 argument2 … argumentn ))

Argumenty argument1 … argumentn v předchozím výrazu reprezentují argumenty, kteréchceme předat volané (rekurzivní) proceduře navázanéna symbol y. Prvním předaným argumentem je ovšem hodnota navázanána y, tedy samotná procedura. Proceduru vzniklou vyhodnocením předchozího λ-výrazu (y-kombinátoru) zavoláme s jediným argumentem jímž bude procedura n + 1 argumentů. y-kombinátor je tedy část programu, která je odpovědnáza aplikaci rekurzivní procedury, konkrétně za aplikaci procedury spojené s předáním prvního argumentu jímž je sama procedura. Následující program demonstruje použití y-kombinátoru při aplikaci rekurzivní procedury dvou argumentů (spojení dvou seznamů):

((lambda (y)
  (y y list-a list-b))
 (lambda (append2 s1 s2)
  (if (null? s1)
   s2
   (cons (car s1) (append2 append2 (cdr s1) s2)))))

Předchozí kód provede spojeníseznamů navázaných na symbolech list-a a list-b.

V předchozích příkladech jsme pomocí y-kombinátoru provedli vždy jen jednu aplikaci procedury. Nic ale nebrání tomu, abychom rekurzivní proceduru vytvořenou pomocí y-kombinátoru lokálně pojmenovali prostřednictvím vazby vytvořené speciální formou let a pak ji použili opakovaně. Viz následující příklad:

(let ((append2
	(lambda (list-a list-b)
	 (let ((y (lambda (append2 s1 s2)
		   (if (null? s1)
		    s2
		    (cons (car s1)
			   (append2 append2 (cdr s1) s2))))))
	  (y y list-a list-b)))))
 ... výrazy ...
 (append2 '(1 2 3) '(a b c))
 ... výrazy ...)

str245

Lokální definicí rekurzivních procedur se budeme zabývat i v dalšíčásti této lekce. Praktické použití y-kombinátorů ukážeme v lekci 12.

Pozorní čtenáři si jistě pamatují, že v sekci 2.5 jsme uvedli následující kód ((lambda (y) (y y)) (lambda (x) (x x))), který rovněž způsobí nekončící sérii aplikací téže procedury. V druhé lekci, kde byl tento kód poprvé uveden, jsme si celou situaci možná nebyli schopni zcela představit. Nyní se ale na výše uvedený kód můžeme dívat jako na kód, ve kterém je použit y-kombinátor pro rekurzivní aplikaci procedury bez argumentu. Ve skutečnosti tedy použitá proceduru „jeden argument má“, díky němuž má k dispozici sebe sama.

s9_3

9.3 Lokální definice rekurzivních procedur

V předchozísekci jsme ukázali, že pomocíspeciálních forem let a let* nemůžeme lokálně „definovat“ rekurzivní procedury. Můžeme však běžným způsobem použít interní definice. Jako příklad uveďme proceduru na výpočet kombinačního čísla \(n \choose k\) podle vzorce \({n \choose k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}\)

Proceduru pro výpočet faktoriálu ale budeme definovat lokálně. Mohli bychom ji například napsat takto:

(define comb
 (lambda (n k)
  (define fak (lambda (n)
		 (if (<= n 1) 1 (* n (fak (- n 1))))))
  (/ (fak n) (fak k) (fak (- n k)))))

Uvedená definice má ale jeden závažný nedostatek. Tímto nedostatkem je skutečnost, že při každém volání procedury comb vytváříme stále znovu proceduru pro výpočet faktoriálu. To je zbytečné, protože vytvoření této procedury je nezávislé na argumentech procedury comb. To můžeme snadno vyřešit tak, že nebudeme proceduru fak definovat v těle procedury comb, ale proceduru comb vytvoříme až lokálním prostředí ve kterém bude definována procedura fak. Kód definice procedury comb by pak vypadal takto:

(define comb
 (let ()
  (define fak (lambda (n)
		 (if (<= n 1) 1 (* n (fak (- n 1))))))
  (lambda (n k)
   (/ (fak n) (fak k) (fak (- n k))))))

Podobně bychom mohli proceduru comb napsat pomocí další varianty speciální formy let, a to speciální formy letrec. Nyní uvedeme definici procedury comb napsanou s použitím této speciální formy a vzápětí tuto speciální formu podrobně popíšeme.

(define comb
 (letrec ((fak (lambda (n)
		 (if (<= n 1) 1 (* n (fak (- n 1)))))))
  (lambda (n k)
   (/ (fak n) (fak k) (fak (- n k))))))

str246 Teď tedy k speciální formě letrec:

9;Definice 9.1 (Speciální forma letrec). Speciální forma letrec se používá ve stejném tvaru jako speciální forma let*, tedy ve tvaru

(letrec ((symbol1 element1)
	 (symbol2 element2)
	 .
	 .
	 .
	 (symboln elementn)
	 výraz1
	 výraz2
	 .
	 .
	 .
	 výrazm)

kde n je nezáporné číslo a m je přirozené číslo; symbol1, symbol2, … symboln jsou symboly; element1, element2, … elementn a výraz2 , výraz2 , … výrazm jsou libovolné výrazy. Celý výraz nazýváme letrec-blok, výrazy výraz1, výraz2, … výrazm nazýváme souhrnně tělem letrec-bloku.

letrec-blok vyhodnocuje stejným způsobem jako výraz

(let ((symbol1 undefined)
   (symbol2 undefined)
   .
   .
   .
   (symboln undefined))
 (define symbol1 element1)
 (define symbol2 element2)
 .
 .
 .
 (define symboln elementn)
 výraz1
 výraz2
 .
 .
 .
 výrazm)

kde undefined je speciální element jazyka zastupující „nedefinovanou hodnotu“.

5;Příklad 9.2 letrec-blok ve tvaru

(letrec ((x 10)
	 (y (+ x 2)))
 (list x y)) ;⇒ (10 12)

se přepisuje na následující výraz, který je vyhodnocen:

(let ((x undefined)
   (y undefined))
 (define x 10)
 (define y (+ x 2))
 (list x y)) ;⇒ (10 12)

Poznámka 9.3. (a) Standard R5RS jazyka Scheme přesně nezavádí, jak chápat nedefinovanou hodnotu.

Nedefinovaná hodnota, který hraje roli ve speciální formě letrec je ve většině interpretů jazyka Scheme zastoupena speciálním elementem jazyka. Obvykle je tento element odlišnyód elementu „nespecifikovaná hodnota“, který jsme zavedli již v první lekci (připomeňme, že například vyhodnocením (if #f #f) získáme element zastupujícínespecifikovanou hodnotu).

str247 Vzhledem ke způsobu jakým se přepisují letrec-bloky, můžeme napsat výraz, jehož výsledek vyhodnocení bude právě nedefinovaná hodnota použitá jako počáteční vazba symbolů v letrec-blocích:

(letrec ((x x)) x) ;⇒ undefined

(b) Speciální forma letrec je stejně jako ostatní dříve uvedené varianty speciální formy let nadbytečná v tom smyslu, že jsou nahraditelné jiným kódem.

© Na rozdíl od použití speciální formy a let* je možné odkazovat se ve element1 , element2, … elementn nejen „dozadu“ (na vazby definované výše) ale i „dopředu“. Například následující kód bude fungovat:

(letrec ((x y)
	 (y 10))
 (list x y)) ;⇒ (undefined 10)

Výsledkem jeho vyhodnocení je seznam (undefined 10). Uvedený kód se totiž přepíše na let-blok

(let ((x undefined)
   (y undefined))
 (define x y)
 (define y 10)
 (list x y)) ;⇒ (undefined 10)

Během definice (define x y) je na symbol y navázána nedefinovaná hodnota. Proto i po vyhodnocení této definice bude na symbol x navázána nedefinovaná hodnota. Až poté je na symbol y navázáno číslo 10.

Tělo (list x y) původního letrec-bloku je tedy vyhodnoceno na výraz (undefined 10).

s9_4

9.4 Implementace vybraných rekurzivních procedur

V předchozích lekcích jsme ukázali implementace mnoha procedur pracujících se seznamy. Nyníse k nim vrátíme a naimplementujeme je s použitím rekurze. Nejdříve ale uvedeme implementace samotných akumulačních procedur foldr a foldl (pro jeden seznam):

(define foldr
 (lambda (f basis l)
  (if (null? l)
   basis
   (f (car l) (foldr f basis (cdr l))))))

Jedná se tedy o rekurzivní proceduru, jejíž limitní podmínkou je prázdnost seznamu. Pokud je tato splněna vracíse terminátor basis. Jinak je aplikována procedura f na první prvek seznamu a výsledek rekurzivního volání procedury foldr se zkráceným seznamem. Nyní předejme k definici procedury foldl:

(define foldl
 (lambda (f basis l)
  (let iter ((l l)
	    (accum basis))
   (if (null? l)
	accum
	(iter (cdr l)
	   (f (car l) accum))))))

V těle této procedury definujeme a aplikujeme pomocnou proceduru iter. Tato iterativní procedura přijímá dva argumenty – seznam doposud nezpracovaných prvků l (na začátku celý seznam) a výsledek akumulace zpracovaných prvků accum (na začátku terminátor basis). Pokud je seznam l prázdný, je vrácen accum, jinak voláme proceduru iter se zkráceným seznamem l a s nabalením jeho prvního prvku na argument accum.

V lekci 6 jsme implementovali mnoho procedur pomocí procedur pro akumulaci na seznamech foldr a foldl. Se znalostí toho, jak jsou tyto dvě procedury implementovány, je velmi snadné přepsat ukázkové procedury z lekce 6 na rekurzivní procedury, které ve svém těle nevolají akumulační procedury.

str248 Přepis je přitom v podstatě mechanickou záležitostí. V této sekci proto uvedeme jen tři příklady, a to proceduru append na spojování (libovolného množství) seznamů, procedura mapování procedury přes libovolný počet seznamů map a procedura compose na skládání (libovolného množství) funkcí.

Nejprve tedy uvedeme definici rekurzivní procedury append. Jako prvnínadefinujeme proceduru append2 na spojení dvou seznamů a pomocínínapíšeme rozšířenína libovolný počet argumentů. Viz program 9.2.

Procedura append zastavuje rekurzi v případě, že je počet jejich argumentů nulovýnebo jednotkový. Pak je spojení triviální. Jinak dva argumenty spojíme pomocnou procedurou append2 a aplikujeme pak append na menší počet argumentů.

5;Program 9.2 Spojovaní seznamů append naprogramované rekurzivně

(define append2
 (lambda (l1 l2)
  (if (null? l1) l2
   (cons (car l1) (append2 (cdr l1) l2)))))
 
(define append
 (lambda lists
  (cond ((null? lists) '())
	 ((null? (cdr lists)) (car lists))
	 (else (apply append
		    (append2 (car lists) (cadr lists))
		    (cddr lists))))))

Proceduru append bychom mohli napsat i bez použití pomocné procedury pro spojení dvou seznamů append2. Viz program 9.3. V něm postupně opětně zastavujeme rekurzi v případě, že je seznam seznamů určených ke spojení prázdnýnebo jednoprvkový. Problém pak rozkládáme na spojení méně seznamů (pokud je prvníseznam prázdný), nebo na spojenístejného počtu seznamů, s tím, že prvníz nich je zkrácený o jeden prvek (a tedy strukturálně jednodušší) a připojení prvku na začátek seznamu.

5;Program 9.3 Spojovaní seznamů append naprogramované rekurzivně bez použití pomocné procedury

(define append
 (lambda lists
  (cond ((null? lists) '())
	 ((null? (car lists)) (apply append (cdr lists)))
	 (else (cons (caar lists)
		   (apply append
			   (cons (cdar lists) (cdr lists))))))))

V předchozí lekci jsme ukázali implementaci rekurzivní procedury map1, (viz program 8.18). Nyní pomocí ní naimplementujeme proceduru mapování procedury na libovolný počet seznamů map. Následuje kód této procedury:

(define map
 (lambda (f . lists)
  (if (null? (car lists))
   '()
   (cons (apply f (map1 car lists))
	  (apply map (cons f (map1 cdr lists)))))))

str249 Poslední procedurou, kterou v této sekci napíšeme, je procedura na skládání libovolného počtu funkcí (procedur reprezentujících zobrazení). Takovou proceduru jsme již implementovali v programu 7.10 na straně 184 pomocí akumulační procedury foldl. Nyní uděláme totéž bez ní. Viz program 9.4.

5;Program 9.4 Skládání funkcí compose bez použití procedury foldl

(define compose
 (lambda functions
  (let iter ((flist functions)
	    (f (lambda (x) x)))
   (if (null? flist)
	f
	(iter (cdr flist)
	   (lambda (x)
		((car flist) (f x))))))))

V programu 9.4 tedy pomocí pojmenovaného let definujeme a aplikujeme pomocnou proceduru iter dvou argumentů. První argumentem je seznam funkcí ke skládání a druhý je akumulační argument, kde si pamatujeme prozatímní složení funkcí (na začátku identita). Tato procedura je rekurzivní a při splnění limitní podmínky, kterou je test prázdnosti seznamu skládaných funkcí, akumulační argument.

Při nesplnění limitní podmínky je rekurzivně volána procedura iter se seznamem funkcí bez prvního prvku a složení akumulačního argumentu s první funkcíze seznam funkcí. Viz následující aplikace této procedury:

(define s '(0 1 2 3 4))
(map (compose) s) ;⇒ (0 1 2 3 4)
(map (compose (lambda (x) (* 2 x))) s) ;⇒ (0 2 4 6 8)
(map (compose (lambda (x) (* 2 x)) (lambda (x) (* x x))) s) ;⇒ (0 4 16 36 64)
(map (compose (lambda (x) (* x x)) (lambda (x) (* 2 x))) s) ;⇒ (0 2 8 18 32)

s9_5

9.5 Hloubková rekurze na seznamech

Doposud jsme více méně zpracovávali seznamy „prvek po prvku“. V této sekci se budeme zabývat implementací rekurzivních procedur, které při zpracováníseznamu budou aplikovat samy sebe na ty prvky seznamů, které jsou opět seznamy. Typickaú́loha patřící do tohoto druhu úloh je například spočítání atomických prvků (to jest těch prvků celé struktury, kterénejsou seznamy). Dále třeba linearizace seznamu, tedy vytvořeníseznamu atomických prvků.

Nyní napíšeme a rozebereme možnou implementaci uvedených úloh (počet atomů a linearizace), poté se zaměříme na podobnost obou definic a navrhneme zobecnění. Definici procedury linearizace seznamu linearize provedeme takto:

 (define linearize
  (lambda (l)
   (cond ((null? l) '())
      ((list? (car l))
      (append (linearize (car l))
          (linearize (cdr l))))
      (else
       (cons (car l)
          (linearize (cdr l)))))))

V této rekurzivní proceduře je limitní podmínkou rekurze prázdnost zpracovávaného seznamu. Je-li této podmínky dosaženo, vrací procedura prázdnýseznam. V opačném případě (tedy pokud seznam není prázdný), zkoumáme jeho první prvek. Jestliže je tento prvek opět seznam, zlinearizujeme jej procedurou linearize a procedurou append ji připojíme ke zlinearizovanému zbytku seznamu. Je-li první prvek atomický, přidáme jej k linearizaci zbytku seznamu. Tímto postupem vytvoříme lineární seznam, který obsahuje všechny atomické prvky z původního seznamu. str250 Viz ukázky použití:

(linearize '()) ;⇒ ()
(linearize '(1)) ;⇒ (1)
(linearize '((1))) ;⇒ (1)
(linearize '(1 ((2))) ;⇒ (1 2)
(linearize '(1 ((2)) () (3 (4) 5))) ;⇒ (1 2 3 4 5)

Teď se zaměřme na druhou uvedenou typickou úlohu, kterou je zjištění počtu atomických prvků v dané hierarchické struktuře. Následuje kód implementace této procedury.

(define atoms
 (lambda (l)
  (cond ((null? l) 0)
	 ((list? (car l)) (+ (atoms (car l)) (atoms (cdr l))))
	 (else (+ 1 (atoms (cdr l)))))))

Limitní podmínku tvoří, stejně jako v předchozí proceduře, test na prázdnost seznamu. Pokud je tedy seznam prázdný, je vrácena nula. Jinak se zajímáme o to, jestli je první prvek tohoto seznamu opětně seznam. Jestliže ano, sečteme jeho atomy a atomy ve zbytku seznamu. Jestliže první prvek neníseznam, a tedy je to atomický prvek, přičteme za něj jedničku k počtu atomů ve zbytku seznamu. Viz příklady aplikace této procedury:

(atoms '()) ;⇒ 0
(atoms '(1)) ;⇒ 1
(atoms '((a))) ;⇒ 1
(atoms '(1 ((2))) ;⇒ 2
(atoms '(1 () 2 (a (() (b (c))) (d) e))) ;⇒ 7

Pozornýčtenář si jistě povšiml nemalé podobnosti uvedených definic. V obou případech zastavujeme rekurzi v případě prázdného seznamu. Když byl seznam neprázdný, zajímalo nás, jestli byl jeho první prvek opět seznam nebo ne. V případě seznamu jsme rekurzivně volali proceduru pro tento první prvek a také pro zbytek seznamu. Výsledek této aplikace jsme pak zkombinovali pomocí další procedury (append, +).

V případě atomického prvku jsme tento prvek zpracovali, a zkombinovali jej (vlastně stejnou procedurou jako v předchozí větvi) s výsledkem rekurzivního vyvolání procedury na zbytek seznamu. Konkrétně u procedury atoms jsme zpracovali atomický prvek tak, že jsme jej zaměnili za jedničku, tu jsme pak sečetli aplikací procedury +. U procedury linearize jsme uvedli kód:

(else (cons (car l) (linearize (cdr l))))

Stejný význam by měl kód, napsaný takto:

(else (append (list (car l)) (linearize (cdr l))))

Zpracování prvku je tedy v tomto případě vytvoření jednoprvkového seznamu aplikací procedury list a procedurou kombinace je procedura append. Tato podobnost nám umožňuje vytvořit zobecnění těchto procedur – hloubkovou akumulační proceduru depth-accum.

(define depth-accum
 (lambda (combine nil modifier l)
  (cond ((null? l) nil)
	 ((list? (car l)) (combine (depth-accum combine nil modifier (car l)) (depth-accum combine nil modifier (cdr l))))
	 (else (combine (modifier (car l))
			 (depth-accum combine nil modifier (cdr l)))))))

Sjednotili jsme tedy předchozí dvě procedury do jedné obecnější. Rozdíly v procedurách jsme zahrnuli do dalších argumentů této procedury: combine pro různézpůsoby kombinace výsledků z rekurzivních volání (popř. ze zpracování atomických prvků), nil pro různénávratové hodnoty při splnění limitní podmínky a modifier pro různázpracování atomických prvků. Například aplikace procedur atoms a linearize bychom mohli nahradit aplikací procedury depth-accum takto:

(depth-accum + 0 (lambda (x) 1) '(a (b c (d)) e)) ;⇒ 5
(depth-accum append '() list '(a (b c (d)) e)) ;⇒ (a b c d e)

str251 Pomocí procedury depth-accum samozřejmě můžeme definovat další hloubkově rekurzivní procedury.

Teď uvedeme několik dalších procedur tohoto typu, k jejich vytvoření použijeme právě proceduru depth-accum. Prvníz nich bude procedura depth-count zjišt’ující (hloubkově) počet vy śkytů daného atomického prvku v zadané struktuře. Viz její definici:

(define depth-count
 (lambda (atom l)
  (depth-accum + 0 (lambda (x)
		    (if (equal? atom x)
			 1 0))
		 l)))

Terminátorem je v tomto případě číslo nula a kombinační procedurou je procedura sčítání +. To je vlastně stejné jako u implementace procedury atoms. Na rozdíl od procedury atoms ale nezpracováváme každýatom tak, že jej zaměňujeme za číslo jedna, ale buďto za číslo jedna nebo za číslo nula v závislosti na tom, jestli je tento atom stejný jako zadaný element. Pro porovnání elementů jsme použili proceduru equal?.

Následují ukázky použití takto vytvořené procedury.

(depth-count 1 '()) ;⇒ 0
(depth-count 1 '(1)) ;⇒ 1
(depth-count 1 '((1))) ;⇒ 1
(depth-count 1 '(1 (1))) ;⇒ 2
(depth-count 'a '(1 () 2 (a (() (b (a))) (d) e))) ;⇒ 2

Dále vytvoříme predikát depth-find, který zjišťuje, zda je danýatom přítomen ve struktuře. K její implementaci opět použijeme proceduru hloubkové akumulace na seznamu depth-accum. Predikát depth-find můžeme implementovat náhledově:

(define depth-find
 (lambda (x l)
  (depth-accum (lambda (x y) (or x y))
		 #f
		 (lambda (y) (equal? x y))
		 l)))

Proceduru depth-accum jsme tedy použili těmito argumenty: procedura napodobující speciální formu or pro dva argumenty (taktéž bychom zde místo vytváření nové procedury mohli využít proceduru or-proc, se kterou jsme se již setkali v lekci 6). Terminátorem je pravdivostní hodnota nepravda a zpracováním atomického prvku zde rozumíme vrácení pravdivostní hodnoty podle toho, zda je shodnýs hledaným elementem. Následují ukázky aplikace této procedury.

(depth-find 'a '(1 () 2 (a (() (b (a))) (d) e))) ;⇒ #t
(depth-find 'b '(1 () 2 (a (() (b (a))) (d) e))) ;⇒ #t
(depth-find 'x '(1 () 2 (a (() (b (a))) (d) e))) ;⇒ #f

Posledním užitím procedury depth-accum (ve stávající podobě), kterou si v této sekci ukážeme bude procedura hloubkové filtrace atomů daných vlastnosti, kterézachovává hloubkovou strukturu seznamu.

Pro jeho definici viz program 9.5. Terminátorem je zde prázdný seznam, atomické prvky zpracováváme tak, že pokud splňují zadaný predikát x, aplikujeme na ně modifikátor modifier, jinak je ponecháváme stejné. Procedurou pro kombinaci výsledků je pak konstruktor páru cons. Viz příklad aplikace:

(define s '(1 () 2 (a (() (b (a))) (d) e)))
(depth-replace number? - s) ;⇒ (-1 () -2 (a (() (b (a))) (d) e))
(depth-replace symbol? (lambda (x) #f) s) ;⇒ (1 () 2 (#f (() (#f (#f))) (#f) #f))

str252 Procedury linearize a atoms, jejichž definice jsme uvedli na začátku této sekce, bychom samozřejmě mohli napsat i jinak. Například použití procedur apply a map nám umožňuje znatelně zkrátit kód těchto procedur. Definice procedury linearize by vypadalo takto:

5;Program 9.5 Implementace procedury hloubkového nahrazovaní atomů depth-replace

(define depth-replace
 (lambda (prop? modifier l)
  (depth-accum cons
		 '()
		 (lambda (z)
		  (if (prop? z)
		   (modifier z)
		   z))
		 l)))
 
(define linearize
 (lambda (l)
  (if (list? l)
   (apply append (map linearize l))
   (list l))))

Procedura linearize nejdříve zkontroluje, zda je její argument seznam. Jestliže ne, vytvoříme jednoprvkovýseznam obsahující tento prvek. V případě, že ano, pomocí procedury map aplikuje sama sebe na každý jeho prvek – dostáváme tak seznam, jehož prvky jsou liné arníseznamy (buďto zlinearizované seznamy z původního seznamu nebo jednoprvkové seznamy vytvořenéz atomických prvků). Tyto seznamy spojíme v jeden aplikací procedury append.

Obdobným způsobem napíšeme proceduru atoms:

(define atoms
 (lambda (l)
  (if (list? l)
   (apply + (map atoms l))
   1)))

Stejně jako v definici procedury linearize jsme nejdříve zjistili, zda je argumentem procedury seznam.

Pokud ne, vracíme číslo 1. Jinak aplikujeme na každý prvek tohoto seznamu pomocí procedury map.

Výsledný seznam čísel pak sečteme aplikací procedury sčítání.

Nyní se můžeme zaměřit na zobecnění inspirované těmito dvěma definicemi. Podruhé naprogramujeme proceduru depth-accum zobecňující procedury atoms a linearize tímto způsobem:

(define depth-accum
 (lambda (combine modifier l)
  (if (list? l)
   (apply combine (map (lambda (x) (depth-accum combine modifier x)) l)) (modifier l))))

Prvky, ve kterých je kódy procedur atoms a linearize lišily jsme shrnuli do argumentů combine a modifier. V porovnánís předchozím řešením nám tedy odpadl terminátor nil.

Funkci předchozích procedur atoms a linearize bychom mohli vyjádřit pomocí procedury depth-accum tak jak ukazují následující příklady:

(depth-accum append list '(a (b c (d)) e))
(depth-accum + (lambda (x) 1) '(a (b c (d)) e))

Takto definovaná procedura depth-accum má ale dva nedostatky. Procedura pro kombinaci prvků musí být procedurou libovolného počtu argumentů. To proto, že ji aplikujeme pomocí procedury apply na seznam jehož délku předem neznáme. Druhým nedostatkem je skutečnost že procedura depth-accum funguje i když jejím posledním argumentem nebude seznam.

str253 Zatímco s druhým nedostatkem bychom se mohli docela klidně smířit, první nedostatek nám nové řešení jaksi degraduje v porovnánís předchozím. Například nemůžeme přímo přepsat proceduru depth-replace z programu 9.5, protože tam jsme ke kombinaci používali proceduru cons, která přijímá přesně dva argumenty. Tento nedostatek bychom mohli odstranit například tak, že bychom z libovolné monoidálnıóperace vytvářeli příslušnou operaci libovolného počtu argumentů. To bychom mohli provádět třeba pomocí takto nadefinované procedury:

(define arbitrary
 (lambda (f nil)
  (lambda l
   (foldr f nil l))))

Takto můžeme pomocí depth-accum přepsat proceduru depth-replace, kterou jsme definovali v programu 9.5. V kódu tak z procedury cons vytvoříme proceduru libovolného množství argumentů. K tomu ale potřebujeme doplnit neutrální prvek. Ta hraje v podstatě stejnou úlohu jako terminátor v předchozí verzi. Takže se tak připravujeme o výhodu menšího počtu argumentů.

(define depth-replace
 (lambda (prop? modifier l)
  (depth-accum (arbitrary cons '())
		 (lambda (z) (if (prop? z) (modifier z) z))
		 l)))

V závěru této sekce se podíváme na praktické využití hloubkové rekurze. Představme si, máme tabulku naplněnou číselnými údaji a že máme zpracovávat výrazy zadaneúživatelem. Tyto uživatelem zadané výrazy obsahujıódkazy do datové tabulky, což jsou páry ve tvaru (řádek . sloupec). Pro přesnější představu uveďme příklad takové tabulky a příklad takového výrazu:

(define tab
 '((1 0 1 0 0 1 1 0 3 0)
  (0 2 2 1 0 1 0 4 0 5)
  (2 1 0 1 5 0 2 1 3 1)
  (3 0 2 1 5 0 4 1 1 1)
  (2 1 2 0 5 1 3 1 1 2)
  (0 1 3 0 0 0 0 1 1 2)))
(+ 1 (3 . 2) (* 2 (2 . 4)))

Vyhodnocení uvedeného výrazu přirozeně skončíchybou. Naším prvním záměrem tedy bude proceduru query→sexpr nahrazující tyto páry ve tvaru (řádek . sloupec) seznamy (table-ref řádek sloupec). K tomu použijeme proceduru depth-replace, kterou jsme definovali v programu 9.5.

(define query->sexpr
 (lambda (expr)
  (depth-replace pair?
		  (lambda (x)
		   (let ((row (car x))
			  (col (cdr x)))
		    (list 'table-ref row col)))
		  expr)))

Viz příklad použití:

(query->sexpr '(+ 1 (3 . 2) (* 2 (2 . 4)))) ;⇒ (+ 1 (table-ref 3 2) (* 2 (table-ref 2 4)))

Proceduru query→sexpr teď využijeme k vytvoření procedury vyššího řádu query→proc, která přijímá jeden argument, kterým je procedura, která je použita jako procedura dereference do datové tabulky.

str254 Provedeme to tak, že výraz, který je vrácen procedurou query→sexpr „obalíme“ kontextem (lambda (table-ref) …)

a takto vzniklý λ-výraz vyhodnotíme procedurou eval. Viz následující kód:

(define query->proc
 (lambda (expr)
  (eval (list 'lambda '(table-ref) (query->sexpr expr)))))

Zde uvádíme příklad aplikace:

((query->proc '(+ 1 (3 . 2) (* 2 (2 . 4))))
 (lambda (row col) (list-ref (list-ref tab row) col))) ;⇒ 13

Pomocí této procedury query→proc můžeme definovat proceduru pro vyhodnocení výrazu s odkazy do tabulky vzhledem ke konkrétní tabulce. Procedura eval-in-table bude brát dva argumenty: výraz a tabulku. Ve svém těle pak aplikací procedury query→proc vytvoří proceduru (viz výše), kterou aplikuje na proceduru pro přístup k údaji v tabulce. Procedura pro přístup je přitom jen dvojnásobnaáplikace procedury list-ref. Viz definici procedury eval-in-table a po nínásledující příklady použití:

(define eval-in-table
 (lambda (expr table)
  ((query->proc expr)
   (lambda (row col)
    (list-ref (list-ref table row) col)))))
(eval-in-table '(+ 1 2) tab) ;⇒ 3
(eval-in-table '(+ 1 (1 . 7)) tab) ;⇒ 5
(eval-in-table '(+ 1 (3 . 2) (* 2 (2 . 4))) tab) ;⇒ 13

Proceduru table-ref přitom můžeme realizovat různými způsoby. Dokonce můžeme opustit původně zamýšlený formát tabulky, jako seznam seznamů, pracovat například s liné arním seznamem. Tuto variantu zachycuje následující program:

(define eval-in-linear-list
 (lambda (expr l cols)
  ((query->proc expr)
   (lambda (row col)
    (list-ref l (+ (* cols row) col))))))
(eval-in-linear-list '(list (0 . 0) 'blah (1 . 7) 'halb (2 . 5))
		   '(10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
		    11 21 31 41 51 61 71 81 91 101
		    12 22 32 42 52 62 72 82 92 102)
		   10) ;⇒ (10 blah 81 halb 62)

Shrnutí

V této lekci jsme pokračovali v problematice rekurzivních procedur. Ukázali různézpůsoby specifikace limitní podmínky v rekurzivních procedurách a vysvětlili jsme, proč by „if jako procedura“ nebyla použitelná pro zastavování rekurze. Dále jsme se zabývali otázkou, zda je speciální forma define nutná pro vytváření rekurzívních procedur, a ukázali jsme že rekurzi můžeme zajistit i pomocí konstruktu nazývaného y-kombinátor. V další části lekce jsme představili speciální formu letrec, kteraúmožňuje definovat lokální rekurzivní procedury. V závěru lekce jsme se pak věnovali hloubkové rekurzi na seznamech a hloubkovým akumulačním procedurám.

str255 Pojmy k zapamatování

 • metody zastavení rekurze
 • y-kombinátor
 • hloubková rekurze na seznamech
 • atom
 • linearizace seznamu

Nově představené prvky jazyka Scheme

 • element nedefinovaná hodnota
 • speciální forma letrec

Kontrolní otázky

1. Jakými způsoby lze zastavit rekurzi?

2. Proč if jako procedura nezastaví rekurzi?

3. Jakou má roli speciální forma define při psaní rekurzivních procedur.

4. Co je to y-kombinátor?

5. Jak se používáspeciální forma letrec?

6. Na jaké výrazy se přepisují letrec-bloky?

7. Co je to nedefinovaná hodnota?

8. Co se myslí hloubkovou rekurzína seznamech?

Cvičení 9

1. pomocí y-kombinátoru naprogramujte následující procedury:

 • proceduru pro výpočet n-tého Fibonacciho čísla fib
 • mapování procedury přes jeden seznam map1
 • linearizace seznamu linearize

2. Implementujte následující procedury bez použití procedury depth-accum:

 • depth-filter – hloubková filtrace na seznamu
 • depth-map – hloubkové mapování procedury přes seznam
 • atom? – predikát zjišt’ující, jestli je element atomem seznamu

3. Implementujte procedury z předchozího úkolu pomocí první verze depth-accum.

4. Implementujte procedury z předchozího úkolu pomocí druhé verze depth-accum.

Úkoly k textu

1. Popište rozdíl mezi speciální formou letrec a speciální formou let+ z úkolů k textu lekce 2. Napište kód, jehož výsledek vyhodnoceníse bude lišit při použití těchto speciálních forem.

2. Implementuje některou proceduru provádějící hloubkovou rekurzi na seznamech (například depth-count, depth-find nebo depth-accum) pomocí y-kombinátoru. Existuje nějaký principiální rozdíl při použití y-kombinátoru pro hloubkovou a běžnou rekurzi? Vysvětlete proč ano či proč ne.

str256

Řešení ke cvičením

1.

;; fib
(lambda (n)
 ((lambda (y)
   (y y n))
  (lambda (fib n)
   (if (<= n 1) n
    (+ (fib fib (- n 1))
     (fib fib (- n 2)))))))

;; map1
(lambda (f l)
 ((lambda (y)
   (y y f l))
  (lambda (map1 f l)
   (if (null? l)
    '()
    (cons (f (car l))
       (map1 map1 f (cdr l)))))))

;; linearize
(lambda (l)
 ((lambda (y)
   (y y l))
  (lambda (lin l)
   (cond ((null? l) '())
      ((list? (car l)) (append (lin lin (car l)) (lin lin (cdr l))))
      (else (cons (car l) (lin lin (cdr l))))))))

2.

(define depth-filter
 (lambda (p? l)
  (cond ((null? l) '())
     ((list? (car l)) (cons (depth-filter p? (car l))
                 (depth-filter p? (cdr l))))
     ((p? (car l)) (cons (car l) (depth-filter p? (cdr l))))
     (#t (depth-filter p? (cdr l))))))

(define depth-map
 (lambda (f l)
  (cond ((null? l) '())
     ((list? (car l)) (cons (depth-map f (car l))
                 (depth-map f (cdr l))))
     (#t (cons (f (car l)) (depth-map f (cdr l)))))))

(define atom?
 (lambda (a l)
  (if (null? l) #f
   (or (if (list? (car l))
      (atom? a (car l))
      (equal? (car l) a))
     (atom? a (cdr l))))))

3.

(define depth-filter
 (lambda (pred? l)
  (depth-accum (lambda (x y)
          (if (null? x)
           y
           (cons x y)))
         '()
         (lambda (x) (if (pred? x) x '()))
         l)))

(define depth-map
 (lambda (f l)
  (depth-accum cons '() f l)))

(define atom?
 (lambda (a l)
  (depth-accum (lambda (x y) (or x y)) #f (lambda(x) (equal? a x)) l)))

str257

4.

(define depth-filter
 (lambda (pred? l)
  (depth-accum (arbitrary (lambda (x y)
               (if (null? x)
                y
                (cons x y))) '())
         (lambda (x) (if (pred? x) x '()))
         l)))

(define depth-map
 (lambda (f l)
  (depth-accum list f l)))

(define atom?
 (lambda (a l)
  (depth-accum (arbitrary (lambda (x y) (or x y)) #f)
         (lambda(x) (equal? a x)) l)))

str258

PAPR1/L9.txt · Last modified: 2014/03/14 22:19 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0