Lekce 11

Kvazikvotování a manipulace se symbolickými výrazy Export page to Open Document format

Obsah lekce: Tato lekce obsahuje několik klasických příkladů zpracovánísymbolických dat se kterými se lze setkat i v jiné v literatuře. Nejprve se budeme zabývat kvazikvotováním, což je obecnější metoda kvotování umožňující programátorům snadněji definovat některeśeznamy. Dále se budeme zabývat následujícími okruhy problémů: zjednodušování aritmetických výrazů, symbolická derivace, konverze mezi symbolickými výrazy zapsanými v prefixové, infixové, postfixoveá polské bezzávorkové notaci. Nakonec ukážeme metodu vyhodnocování výrazů v polské bez závorkové notaci.

Klíčová slova: ##kvazikvotování, ##infixová_notace, ##postfixová_notace, ##polská_bezzávorková_notace.

s11_1

11.1 Kvazikvotování

V sekci 4.5 jsme ukázali speciální formu quote, která vracela svůj argument v nevyhodnocené podobě.

Nyní představíme zobecnění této speciální formy – quasiquote. Speciální forma quasiquote, v porovnáníse speciální formou quote, umožňuje navíc určit podvýrazy jejího argumentu, které budou vyhodnoceny běžným způsobem. Bez tohoto určení funguje speciální forma quasiquote stejným způsobem jako speciální forma quote. Viz následující příklady:

(quasiquote 15) ;⇒ 15
 
(quasiquote symbol) ;⇒ symbol
 
(quasiquote (x . 3)) ;⇒ (x . 3)
 
(quasiquote (1 2 (3 4) 5)) ;⇒ (1 2 (3 4) 5)

Zatímco speciální forma quote „slepě“ vrací svůj argument, speciální forma quasiquote argument projde a vyhledá v něm podvýrazy, které jsou jednoprvkové seznamy začínající symbolem unquote. Tyto podvýrazy jsou nahrazeny vyhodnocením jejich druhého prvku. Nejlépe to bude vidět na příkladech:

(define x 3)
 
(quasiquote (unquote x)) ;⇒ 3
 
(quasiquote (unquote (+ 1 2))) ;⇒ 3
 
(quasiquote (1 x (unquote (+ 1 x 2)))) ;⇒ (1 x 6)

Příklad 11.1. (a) Někdy se symbol unquote nemusín acházet viditelně na začátku seznamu. V následující ukázce tento symbol není prvním prvkem seznamu (1 unquote (+ 1 2)), ale až druhým. Tento seznam je tečkový pár (1 . (unquote (+ 1 2))), jehož druhým prvkem je seznam začínající symbolem unquote:

(quasiquote (1 unquote (+ 1 2))) ;⇒ (1 . 3)

je totéž jako

(quasiquote (1 . (unquote (+ 1 2)))) ;⇒ (1 . 3)

.

(b) Symbol unquote musí být prvním prvkem seznamu, nikoli jen páru. Navíc seznam, jehož první prvek je symbol unquote, musí obsahovat právě jeden další prvek. Následující výrazy neobsahují správné použití symbolu unquote v argumentu speciální formy quasiquote:

(quasiquote (1 (unquote . 2)))
 
(quasiquote (1 (unquote)))
 
(quasiquote (1 (unquote 2 3)))

Výsledky vyhodnocení těchto výrazů standard jazyka Scheme R5RS neurčuje. Naopak přímo říká, že v takových případech dochází k nepředpovídatelnému chování. V našem abstraktním interpretu necháme vyhodnocení takových výrazů skončit chybou „CHYBA: Nekorektní argument speciální formy quasiquote“.

Další symbol se speciálním významem pro speciální formu quasiquote je symbol unquote-splicing.

Pokud argument speciální formy quasiquote obsahuje seznam ve tvaru (unquote-splicing arg ), je vyhodnocen výraz arg . Předpokládá se, že se tento argument vyhodnotıńa seznam. Celý výraz (unquote-splicing arg ) je pak nahrazen tímto výsledným seznamem bez otevírající a uzavírající závorky. str270 Viz příklad:

(quasiquote (1 (unquote (build-list 3 +)) #t)) ;⇒ (1 (0 1 2) #t)
 
(quasiquote (1 (unquote-splicing (build-list 3 +)) #t)) ;⇒ (1 0 1 2 #t)
 
(quasiquote (1 (unquote (map - (list 1 2 3))) #t)) ;⇒ (1 (-1 -2 -3) #t)
 
(quasiquote (1 (unquote-splicing (map - (list 1 2 3))) #t)) ;⇒ (1 -1 -2 -3 #t)

Odstraněny jsou přitom jen vnějšízávorky. Pokud seznam vzniklý vyhodnocením výrazu arg má jako prvky dalšíseznamy, nebudou k nim náležející výrazy odstraněny. Tedy například: (quasiquote (1 2 (unquote-splicing (map list (list 1 2 3))))) ;⇒ (1 2 (1) (2) (3)) V sekci 4.5 jsme zavedli použití uvozovky/apostrofu ' jako syntaktický cukr pro speciální formu quote. Také pro speciální formu quasiquote je k dispozici zkrácenýzápis. Namísto výrazu (quasiquote arg ) můžeme ekvivalentně psát jen àrg . Dále namísto výrazů (unquote arg ) a (unquote-splicing arg ) je možno psát pouze , arg a ,@ arg (v tomto pořadí). Například:

`1 ;⇒ 1
 
`symbol ;⇒ symbol
 
`(x . 3) ;⇒ (x . 3)
 
`(1 2 ,(+ 2 3) #f) ;⇒ (1 2 5 #f)
 
`(1 2 ,(build-list 3 +) #f) ;⇒ (1 2 (0 1 2) #f)
 
`(1 2 ,@(build-list 3 +) #f) ;⇒ (1 2 0 1 2 #f)

Podvýrazy argumentu speciální formy quasiquote mohou přirozeně opětně obsahovat použití této speciální formy:

`(1 2 ,(list `(3))) ;⇒ (1 2 ((3)))
 
`(1 2 ,(map (lambda (x) `(,x)) `(1 2 3))) ;⇒ (1 2 ((1) (2) (3)))

Nyní ukážeme několik příkladů s použitím kvotování a kvazikvotování. Všechny jsou uvedeny s použitím syntaktického cukru, i po jeho odstranění. Speciální forma quote svůj argument vrací bez jakékoli změny, bez ohledu na to, jestli se uvnitř něho vyskytují symboly unquote a unquote.

'`(1 2 3) = (quote (quasiquote (1 2 3))) ;⇒ (quasiquote (1 2 3))
 
`'(1 2 3) = (quasiquote (quote (1 2 3))) ;⇒ (quote (1 2 3))
 
``(1 2 3) = (quasiquote (quasiquote (1 2 3))) ;⇒ (quasiquote (1 2 3))
 
'`(1 2 ,(+ 1 2)) = (quote (quasiquote (1 2 (unquote (+ 1 2))))) ;⇒ (quasiquote (1 2 (unquote (+ 1 2)))
 
`'(1 2 ,(+ 1 2)) = (quasiquote (quote (1 2 (unquote (+ 1 2))))) ;⇒ (quote (1 2 3))

Upozorněme, že na symboly unquote a unquote-splicing nejsou navázány ani procedury, ani speciální formy. Tím, že na tyto symboly navážeme nějakou hodnotu, nezměníme vyhodnocováníspeciální formy quasiquote. Viz následující příklady:

unquote ;⇒ „CHYBA: Symbol unquote nemá vazbu.“
 
(define unquote (lambda (x) (+ 1 x)))
 
`(,10) = (quasiquote (unquote 10)) ;⇒ (10)
 
`(,,10) = (quasiquote (unquote (unquote 10))) ;⇒ (11)

Standard jazyka Scheme R5RS neříká jakým způsobem má interpret zacházet se symboly unquote a unquote-splicing. Některeínterpretry, jako je například DrScheme, se odlišujıód našeho abstraktního interpretru v aplikaci speciální formy quasiquote. Výše popsaným způsobem se chovají například interpretry Bigloo nebo Guile. Například v DrScheme po navázání hodnoty na unquote přestane správně fungovat vyhodnocování kvazikvotovaných výrazů.

str271

s11_2

11.2 Zjednodušování aritmetických výrazů

V této a následujících sekcích uvedeme procedury pro zpracovánísymbolických výrazů. V této sekci půjde o vytvoření procedury simplify, kterázjednodušuje aritmetické výrazy.

Aritmetické výrazy budeme v tomto případě reprezentovat S-výrazy které jsou čísla, symboly nebo dvouprvkovénebo tříprvkoveśeznamy, jejichž první prvek je jeden ze symbolů +, -, * a / označujících operaci a zbylé prvky jsou aritmetické výrazy. Čísla přitom reprezentujíčíselné hodnoty, které označují, symboly reprezentují „proměnné“, a výrazy ve tvaru seznamu reprezentují provedenıóperace sčítání, odčítání, násobení a dělenıńad danými operandy. Například seznam (+ (* 3 x) 2) reprezentuje aritmetický výraz ve tvaru 3x + 2.

Kód procedury simplify uvedený v programu 11.1 nejdříve popíšeme a poteśe budeme věnovat úpravám tohoto řešení.

V těle procedury simplify definujeme několik pomocných procedur. Prvníz nich je predikát ==, kterýzjistí, zdali jsou oba jeho argumenty čísla a zdali jsou si rovna (při porovnání predikátem =). Dále definujeme proceduru div-by-zero, pomocıńiž bude vrácen příznak dělenıńulou a to v případě, že by měl být zjednodušován výraz, ve kterém se dělıńulou. V těle jsou dále uvedeny pomocné procedury zjednodušující určitý typ výrazu. V programu 11. máme uvedenu jen jednu z nich – proceduru simplify-add zajišt’ujícízjednodušování výrazů, které jsou ve tvaru součtu. Další procedury, které by se v kódu nacházely na místě výpustky, jsou uvedeny v programu 11.2. Jedná se o procedury simplify-min, simplify-mul a konečně simplify-div zajišt’ujícízjednodušování výrazů ve tvaru rozdílu, součinu a podílu.

Procedura simplify zjednodušuje výraz podle jeho charakteru. Jedná-li se o číslo nebo o symbol, jednáse o atomický výraz a zjednodušit už nejde. Pokud se jednaó seznam začıńajícísymbolem operace, zjednodušíse jeho operandy rekurzivním voláním procedury simplify. V případě, že se po zjednodušení jednaó dvouprvkovýseznam obsahující (mimo symbolu operace) číslo, je zjednodušením přímo výsledek vyhodnocení tohoto výrazu. Toteź̌ platí pro tříprvkovýseznam obsahujícísymbol operace a dvě čísla. V ostatních případech aplikujeme jednu ze zjednodušujících pomocných procedur (to jest procedur simplify-add, . . . , simplify-div) v závislosti na symbolu operace, kterým zjednodušovaný výraz začíná.

Viz příklady aplikace:

(simplify '(+ 10)) ;⇒ 10
 
(simplify '(+ 1 2)) ;⇒ 3
 
(simplify '(+ (* 2 3) (+ y (+ 2 x)))) ;⇒ (+ 6 (+ y (+ 2 x)))
 
(simplify '(- x 0)) ;⇒ x
 
(simplify '(- 0 x)) ;⇒ (- x)
 
(simplify '(/ 0 x)) ;⇒ 0
 
(simplify '(/ x 0)) ;⇒ division-by-zero
 
(simplify '(/ x 1)) ;⇒ x
 
(simplify '(/ 1 x)) ;⇒ (/ x)
 
(simplify '(/ (+ 2 x) (* 2 0.5))) ;⇒ (+ 2 x)

Elegantnějšího řešení můžeme dosáhnout tak, že vytvoříme tabulku, ve které budeme mít uložené pomocné procedury na zjednodušování a k nim příslušneśymboly operací. Implementovat bychom ji mohli například tak, jak je uvedeno v programu 11.3.

V proceduře simplify pak můžeme větvenícond zkrátit třeba takto:

(if (and (number? x)
	 (number? y))
 (eval expr)
 (apply (cdr (assoc op simplification-table)) expr))

Zde využíváme procedury assoc, kterou jsme doposud neuvedli. Tato procedura přijímá dva argumenty e a l . První argument e je libovolnýelement a druhýargument l je seznam tečkových párů. Procedura vrací ten nejlevější tečkový pár ze seznamu l , jehož první prvek je shodnýs elementem e . Viz ilustrativní

příklady použití assoc:

(define s '((a . 10) (b . (a b c)) (20 30) (b . 666)))
 
(assoc 'a s) ;⇒ (a . 10)

str272

Program 11.1. Procedura pro zjednodušování aritmetických výrazů.

(define simplify
 (lambda (expr)
  ;; zjisti, zda-li jsou oba argumenty stejna cisla
  (define ==
   (lambda (x y)
	(and (number? x) (number? y) (= x y))))
 
  ;; osetreni deleni nulou
  (define div-by-zero
   (lambda () 'division-by-zero))
 
  ;; zjednoduseni pro pricitani
  (define simplify-add
   (lambda (op x y)
	(cond ((== x 0) y)
	   ;;zjednodušení využívající 0 + y = y
	   ((== y 0) x)
	   ;;zjednodušení využívající x + 0 = 0
	   ((equal? x y) `(* 2 ,x))
	   ''zjednodušení využívající x + x = 2 · x
	   (else (list op x y)))))
  .
  .
  .
  (cond
   ((number? expr) expr)
   ((symbol? expr) expr)
   ((and (list? expr) (member (car expr) '(+ * - /)))
    (let* ((op (car expr))
	   (expr (map simplify expr)))
	 (if (null? (cddr expr))
	  (if (number? (cadr expr))
	   (eval expr)
	   expr)
	  (let ((x (cadr expr))
		 (y (caddr expr)))
	   (cond ((and (number? x) (number? y)) (eval expr))
		  ((equal? op '+) (simplify-add op x y))
		  ((equal? op '*) (simplify-mul op x y))
		  ((equal? op '-) (simplify-min op x y))
		  (else (simplify-div op x y))))))))))

str273

Program 11.2. Interní definice v proceduře pro zjednodušování výrazů. ;; zjednoduseni pro nasobeni (define simplify-mul (lambda (op x y) (cond 1))))

;; zjednoduseni pro odcitani (define simplify-min

(lambda (op x y)

(cond 2)

zjednodušení využívající 0 − y = −y

3))))

;; zjednoduseni pro deleni

(define simplify-div
 (lambda (op x y)
  (cond ((== x 0) 0)
	 ;;zjednodušení využívající 0 = 0
	 y
	 ((== x 1) (list op y))
	 ;;zjednodušení využívající 1 = y−1
	 y
	 ((== y 0) (div-by-zero))
	 ;;dělení nulou je nedefinované
	 ((== y 1) x)
	 ;;zjednodušení využívající x = x
	 1
	 ((equal? x y) 1)
	 ;;zjednodušení využívající x = 1
	 x
	 (else (list op x y)))))

Program 11.3. Tabulka procedur pro zjednodušování výrazů.

(define simplification-table
 ;; pomocne procedury == a div-by-zero
 
 (let ((== (lambda (x y)
 
	   (and (number? x) (number? y) (= x y))))
 
	(div-by-zero (lambda () 'division-by-zero)))
 
  ;; vlastni tabulkà((+ . ,(lambda (op x y)
 
  (cond ((== x 0) y)
 
	 ((== y 0) x)
 
	 ((equal? x y) `(* 2 ,x))
 
	 (else (list op x y)))))
 
(* . ,(lambda (op x y)
 
(cond ((== x 0) 0)
 
((== y 0) 0)
 
.
 
.
 
.
 
274
 
 
 
Program 11.4. Procedura pro vyhledávání v asociačním seznamu.
<code scheme>
(define assoc
 (lambda (key alist)
  (cond ((null? alist) #f)
	 ((equal? key (caar alist)) (car alist))
	 (else (assoc key (cdr alist))))))
 
(assoc 'b s) ;⇒ (b a b c)
 
(assoc 20 s) ;⇒ (20 30)
 
(assoc 'c s) ;⇒ #f

Proceduru assoc by bylo jednoducheímplementovat, jak ukazuje program 11.4.

Nyní se zaměříme na zobecnění procedury simplify tak, aby bylo možné zjednodušovat i aritmetické výrazy obsahující použití + a * pro n operandů. Při sčítání (násobení) vyfiltrujeme všechna čísla a se-čteme (vynásobíme) je. Zbylých, to jest nečíselných prvků, vytvoříme seznam. To provedeme například následovně s využitím procedur filter a remove (viz například programy 6.2 a 6.3 na straně 147.)

(let ((value (apply (eval op) (filter number? (cdr expr))))
   (compound (remove number? (cdr expr))))
 ···)

Tyto hodnoty pak zpracujeme následující procedurou simplify-addmul:

(define simplify-addmul
 (lambda (op compound value)
  (cond ((and (equal? op '*) (= value 0)) 0)
	 ((null? compound) value)
	 ((= value (eval `(,op))) (if (null? (cdr compound))
				   (car compound)
				   (cons op compound)))
	 (else `(,op ,value ,@compound)))))

Procedura simplify-addmul vracıńulu, pokud se jednaó operaci * a číselná hodnota navázanána formální argument value je nulová. A vrací přímo číselnou hodnotu, pokud je seznam složených výrazů (navázanýna formální argument compound), prázdný. Pokud je číselná hodnota rovna neutrálnímu prvku příslušné operace, což zjistíme vyhodnocením výrazu (= value (eval `(,op))), je vrácen původní výraz bez číselné hodnoty, nebo složený výraz ze seznamu compound, pokud je tento seznam jednoprvkový. V ostatních případech už nelze výraz zjednodušit. Výsledný kód s uvedenými dvěma změnami by pak vypadal tak jak je to uvedeno v programu 11.5. Následují příklady aplikace: <code scheme> (simplify '(+)) ;⇒ 0 (simplify '(+ 10)) ;⇒ 10 (simplify '(+ 1 2)) ;⇒ 3 (simplify '(+ 1 2 x 3 y 5 6)) ;⇒ (+ 17 x y) (simplify '(+ (* 2 3) y (+ 2 x))) ;⇒ (+ 6 y (+ 2 x)) (simplify '(- (* 1 x) (+ 2 -3 x 1))) ;⇒ 0 (simplify '(- x 0)) ;⇒ x (simplify '(- 0 x)) ;⇒ (- x) (simplify '(/ 0 x)) ;⇒ 0 (simplify '(/ x 0)) ;⇒ division-by-zero (simplify '(/ x 1)) ;⇒ x (simplify '(/ 1 x)) ;⇒ (/ x)</code> {{anchor:str275}} Program 11.5. Vylepšená procedura pro zjednodušování aritmetických výrazů. ;; tabulka pro zjednodusovani (define simplification-table (let ((== (lambda (x y) (and (number? x) (number? y) (= x y)))) (div-by-zero (lambda () 'division-by-zero)) (simplify+* (lambda (op . rest) (let ((value (apply (eval op) (filter number? rest))) (compound (remove number? rest))) (simplify-addmul op compound value))))) `4)

5))))

(/ . ,(lambda (op x y)

(cond 6)

7)

8)))))))

;; vlastni procedura provadejici zjednodusovani

(define simplify

(lambda (expr)

(cond

9)

(expr (map simplify expr)))

(if (forall number? (cdr expr))

(eval expr)

(let 10))

(if simplifier

(apply (cdr simplifier) expr)

(error “No record for such operation”))))))

(else (error “Incorrect input expression”)))))

276

(simplify '(/ (+ 2 x) (+ 1 x (* 2 1/2)))) ;⇒ 1

Procedura simplify samozřejmě ještě není (zdaleka) dokonalá. Na závěr sekce ukážeme několik příkladů

aplikace procedury simplify, ktereúkazují jejıńedostatky:

(simplify '(+ x (- x))) ;⇒ (+ x (- x))

ideálnízjednodušení: 0

(simplify '(* x (/ 1 x))) ;⇒ (* x (/ x))

ideálnízjednodušení: 1

(simplify '(+ 1 (+ 1 (+ 1 x)))) ;⇒ (+ 1 (+ 1 (+ 1 x)

ideálnízjednodušení: (+ x 3)

(simplify '(+ x x x x)) ;⇒ (+ x x x x)

ideální zjednodušení: (* x 4)

s11_3

11.3 Symbolická derivace

V této sekci se budeme zabývat realizací procedury diff na nalezenísymbolické derivace aritmetického výrazu (podle dané proměnné). Pro jednoduchost se omezíme jen na aritmetické výrazy s binárními operacemi.

Jak na to tedy půjdeme: Proměnné budeme derivovat na číslo 1, konstanty na číslo 0, složitější výrazy pak podle jejího derivačního předpisu. Tento předpis budeme vybírat na základě operace, kterou výraz začıńá. Předpis přitom budeme reprezentovat procedurou dvou argumentů, kterými budou operandy derivovaného výrazu. Procedura předpisu bude vracet výraz odpovídající derivaci výrazu. Například pro operaci +, to bude procedura, která vznikne vyhodnocením λ-výrazu

(lambda (x y) `(+ ,(derive x) ,(derive y)))

která formalizuje známý derivační vztah (f + g) = f + g . Operace a k nim příslušné předpisy budeme uchovávat v tabulce obdobně jako v sekci 12.2. Tato tabulka bude opět reprezentovanáseznamem řádků.

Těmito řádky budou tečkové páry, tabulka tedy bude organizována jako asociačníseznam. Tento přístup umožňuje rozšiřovat proceduru pro derivování pouhým přidáváním řádků do této tabulky. Například kdybychom chtěli derivovat i výrazy obsahující podvýrazy ve tvaru (sin x), stačilo by přidat do kódu řádek

(sin . ,(lambda (x) `(* (cos ,x) ,(derive x))) což formalizuje vztah (sin f ) = (cos f ) · f (nezapomeňte, že f nemusí být pouze proměnná). Definice procedury diff je uvedena v programu 11.6. Procedura diff tedy pro aritmetický výraz a proměnnou vrací jeho derivaci podle této proměnné. Viz příklady aplikace této procedury: <code scheme> (diff 'x 'x) ;⇒ 1 (diff 'x 'y) ;⇒ 0 (diff '(+ x x) 'x) ;⇒ (+ 1 1) (diff '(+ x x) 'y) ;⇒ (+ 0 0) (diff '(* x y) 'x) ;⇒ (+ (* x 0) (* 1 y)) (diff '(+ (* x 2) (* x x)) 'x) ;⇒ (+ (+ (* x 0) (* 1 2)) (+ (* x 1) (* 1 x))) (diff '(* x (* x x)) 'x) ;⇒ (+ (* x (+ (* x 1) (* 1 x))) (* 1 (* x x)))</code> Výsledný výraz můžeme zjednodušit pomocí procedury simplify, kterou jsme naspali v předchozísekci. <code scheme> (simplify (diff 'x 'x)) ;⇒ 1 (simplify (diff 'x 'y)) ;⇒ 0 (simplify (diff '(+ x x) 'x)) ;⇒ 2 (simplify (diff '(+ x x) 'y)) ;⇒ 0 (simplify (diff '(* x y) 'x)) ;⇒ y (simplify (diff '(+ (* x 2) (* x x)) 'x)) ;⇒ (+ (+ x x) 2) (simplify (diff '(* x (* x x)) 'x)) ;⇒ (</code>+ (* x (+ x x)) (* x x)) Poznámka 11.2. Všimněte si, že v těle procedury diff v programu 11.6 jsme definovali pomocnou proceduru derive v jejímž těle je použita tabulka pravidel. Na druhou stranu ale taky platí, že procedury, ktereśe nacházejí v tabulce pravidel, používají pomocnou proceduru derive. To je ale zcela v pořádku 277 Program 11.6. Procedura pro symbolickou derivaci. <code scheme> (define diff (lambda (expr var) (define variable? (lambda (expr) (equal? expr var))) (define constant? (lambda (expr) (or (number? expr) (and (symbol? expr) (not (variable? expr)))))) (define tablè((+ . ,(lambda (x y) `(+ ,(derive x) ,(derive y)))) (- . ,(lambda (x y) `(- ,(derive x) ,(derive y)))) (* . ,(lambda (x y) `(+ (* ,x ,(derive y)) (* ,(derive x) ,y)))) (/ . ,(lambda (x y) `(/ (- (* ,(derive x) ,y) (* ,x ,(derive y))) (* ,y ,y)))))) (define derive (lambda (expr) (cond ((variable? expr) 1) ((constant? expr) 0) (else (apply (cdr (assoc (car expr) table)) (cdr expr)))))) (derive expr)))</code> {{anchor:str278}} a kód je naprosto funkční. Někoho by možná mohlo zmást, že v těle procedury máme několik procedur, ktereśe na sebe vzájemně odkazují. Mohla by se tedy nabídnout otázka, zdali je to vůbec přípustneá jestli k vůli tomu při aplikaci diff nemůže dojít k chybě. K chybě nedojde proto, že veškereáplikace procedur derive a procedur v tabulce pravidel probíhají až v okamžiku, kdy jsou v lokálním prostředí procedury diff zavedeny všechny lokální vazby symbolů variable?, constant?, table a derive. To je důsledkem toho, že při vzniku procedury se nevyhodnocuje její tělo. Jinými slovy, během vzniku procedury vůbec nevadí, že v jejím těle je uveden výraz obsahujícísymbol, který je (zatím) bez vazby. Podstatné je, že vazby budou existovat v okamžiku její aplikace, což je v případě programu 11.6 splněno. Pomocí procedury diff můžeme napsat proceduru vyššího řádu, která vrací proceduru jako proceduru jednoho argumentu reprezentující matematickou funkci. Provedeme to tak, že zkonstruujeme λ-výraz, jehož tělem je výsledek aplikace procedur simplify a diff na zadaný výraz. Ten vyhodnotíme procedurou eval. <code scheme> (define diff-procedure (lambda (expr var) (eval `(lambda (,var)

   ,(simplify (diff expr var))))))</code>

Procedura diff-procedure na rozdíl od procedury derivace, kterou jsme implementovali v programu 2.7 na straně 62 vrací přesnou reprezentaci derivované funkce. Viz následující příklad použití:

(define f (diff-procedure '(* x x) 'x))
 
(f 1) ;⇒ 2
 
(f 10) ;⇒ 20
 
(f 15) ;⇒ 30

Na druhou stranu procedura derivace pro přibližnou derivaci z programu 2.7 je univerzálnější v tom, že jí můžeme předat jako argument rovnou proceduru. Procedura diff pracuje nad symbolickými výrazy a pokud by byla derivované funkce zastoupena procedurou obsahujícıóperace, kterénejsou v tabulce pravidel pro derivaci, museli bychom tabulku rozšířit.

Programovací jazyky FORTRAN a LISP vznikly prakticky současně (FORTRAN je o něco málo starší).

Přesto je filosofie obou jazyků naprosto odlišnaá dáse říct, že oba dva jazyky předurčily vývoj mnoha dalších rodin programovacích jazyků. Zatímco FORTRAN byl programovací jazyk sloužící pro numerické výpočty, tedy jediná data, která bylo možné ve FORTRANu zpracovávat, byla čísla, LISP byl již od počátku jazykem zpracovávajícím symbolická data, viz [MC60]. Za symbolická data považujeme data reprezentujícísymbolické výrazy, tedy čísla, symboly a seznamy. To je výrazný posun proti pouhému „numerickému zpracováníčísel“. Vznik LISPu byl motivován potřebou mít k dispozici programovací jazyk, ve kterém bude možné pracovat s procedurami reprezentujícími rekurzivní funkce nad symbolickými daty. Za zmıńku stojí, že motivační příklad se symbolickými derivacemi byl představen již v prvním publikovaném dokumentu o jazyku LISP, kterým je článek [MC60].

s11_4

11.4 Infixová, postfixovaá bezzávorkovánotace

V této sekci se budeme zabývat problémem převodu výrazů zapsaných v různých notacích. Již v první lekci jsme konstatovali, že jazyk Scheme používá prefixovou notaci, ale běžně se také používají jiné notace.

Nejčastější je infixová, méně časté jsou postfixová notace a postfixová bezzávorková notace (tak zvaná polská reverzní notace), viz sekci 1.2. Při psaní praktických aplikacíse můžeme setkat s problémem převodu výrazů mezi těmito notacemi. Tím se tedy budeme zabývat nyní.

První a nejdůležitější je si vždy uvědomit strukturu výrazu. Máme-li například symbolický výraz (+ (* 2 x) (- (/ (+ x 2) z)) 5), pak jej z hlediska operací a operandů můžeme zachytit uzlově ohodnoceným stromem tak, jak je tomu v obrázku 11.1 vlevo. Z hlediska datové reprezentace je seznam (+ (* 2 x) (- (/ (+ x 2) z)) 5) 279

Obrázek 11.1. Struktura výrazu (+ (* 2 x) (- (/ (+ x 2) z)) 5)

+

+

*

-

5

*

-

5

2

x

/

2

x

/

+

z

+

z

x

2

x

2

Obrázek 11.2. Fyzickástruktura seznamu (+ (* 2 x) (- (/ (+ x 2) z)) 5)

* .

2 .

x ()

.

+ .

. .

. .

5 ()

- .

. ()

+ .

x .

2 ()

/ .

. .

z ()

reprezentován strukturou párů, která je nakreslena v obrázku 11.2. Problém převodu prefixového výrazu do ostatních notací je vlastně problémem průchodu stromem naznačeným v obrázku 11.1, který je fyzicky reprezentovanýstrukturou z obrázku 11.2. Pokud budeme tento strom procházet do hloubky, to jest ve směru tak, jak to naznačuje šípka v obrázku 11.1 vpravo, projdeme postupně všechny uzly reprezentující „podvýrazy“ přitom pro daný výraz je vždy jako první zpracován jeho nejlevější podvýraz. Jelikož se pre-fixová, infixovaá postfixovánotace liší jen pozicí (symbolu) operace, převod můžeme proveśt jednoduše tak, že během průchodu strukturou budeme konstruovat její „kopii“ až na to, že v každém nelistovém uzlu budeme vždy dávat symbol pro operaci na požadované místo: tedy buď před, mezi, nebo za všechny operandy. To v podstatě v grafové terminologii odpovídá pre-order, in-order a post-order zpracovánıńelistových uzlů stromu.

V programu 11.7 je uvedena procedura prefix→postfix pro převod výrazu v prefixovénotaci do postfixovénotace. Při splnění prvních tří podmıńek v cond-výrazu je převod triviální. V případě, že vstupní výraz je seznam, je nejprve rekurzivně aplikována procedura prefix→postfix, což způsobí převod všech podvýrazů do postfixovénotace. Z výsledku jejich převodu je vytvořen výsledný výraz připojením symbolu pro operaci za posledníz něj. Viz příklady použití procedury:

(prefix->postfix '(* 2 x)) ;⇒ (2 x *)
 
(prefix->postfix '(- (/ (+ x 2) z))) ;⇒ (((x 2 +) z /) -)

Upravením procedury pro převod do postfixovénotace můžeme vytvořit proceduru prefix→polish pro převod prefixových výrazů do polské reverzní bezzávorkové notace tak, jak je to ukázáno v programu 11.8.

Jedinou změnou oproti myšlence použité v programu prefix→postfix je to, že nyní kromě připojení symbolu operace až za poselní operand navíc odstraňujeme z výrazu veškeré závorky (kromě vnějších). To v podstatě odpovídá operaci linearlizace, kterou jsme probrali v lekci 9, viz sekci 9.5. Vskutku, bezzávorkovou notaci bychom z prefixové mohli získat pouhou linearizací příslušného seznamu.

str281

Program 11.7. Procedura pro převod výrazů do postfixovénotace.

(define prefix->postfix
 (lambda (S-expr)
  (cond ((number? S-expr) S-expr)
	 ((symbol? S-expr) S-expr)
	 ((null? S-expr) S-expr)
	 ((list? S-expr)
	  (append (map prefix->postfix (cdr S-expr))
		  (list (car S-expr))))
	 (else "incorrect expression"))))

Program 11.8. Procedura pro převod do postfixové (polské) bezzávorkovénotace.

(define prefix->polish
 (lambda (S-expr)
  (cond ((number? S-expr) (list S-expr))
	 ((symbol? S-expr) (list S-expr))
	 ((null? S-expr) (list S-expr))
	 ((list? S-expr)
	  (append (apply append (map prefix->polish (cdr S-expr)))
		  (list (car S-expr))))
	 (else "incorrect expression"))))

Na druhou stranu, procedura z programu 11.8 pracuje efektivněji (jednoprůchodově). Viz příklady použití procedury:

(prefix->polish 'x) ;⇒ (x)
 
(prefix->polish 20) ;⇒ (20)
 
(prefix->polish '(* 2 x)) ;⇒ (2 x *)
 
(prefix->polish '(- (/ (+ x 2) z))) ;⇒ (x 2 + z / -)
 
(prefix->polish '(* 2 (+ 3 5))) ;⇒ (2 3 5 + *)
 
(prefix->polish '(* (+ 2 3) 5)) ;⇒ (2 3 + 5 *)

Na předchozím příkladu si povšimněte dvou věcí. Výsledný výraz je vždy ve tvaru jediného lineárního seznamu a to i v případě, že vstupní výraz byl atom, to je rozdíl oproti závorkované postfixové notaci.

Na posledních dvou řádcích předchozího příkladu je vidět, jak se do bezzávorkovénotace promítá jiné uzávorkování dvou aritmetických výrazů.

Analogicky, jako jsme naprogramovali procedury pro převod z prefixové do postfixových notací, bychom mohli naprogramovat i procedury pro opačné převody. Jejich naprogramování je více méně rutinní a necháme jej na laskavém čtenáři. Mnohem obtížnější je však manipulace s infixovými výrazy. Nejprve uveďme proceduru pro převod prefixových výrazů do infixu. Procedura prefix→infix vykonávající tento převod je uvedena v programu 11.9. Převod čísel a symbolů do infixu je opět triviální. V případě seznamů mu-síme ošetřit několik situací. Ve vnitřním cond-výrazu nejprve ošetřujeme situaci, kdy je převáděnýseznam jednoprvkový, to jest obsahuje pouze symbol pro operaci a žádné operandy. V tomto případě je převod opět triviální. Dále ošetřujeme situaci, kdy máme vstupnıóperaci s jedním operandem. Ten převedeme do infixu, ale symbol pro operaci píšeme pořád před něj, to odpovídá například hodnotám −5, 1 reprezentova-2 ným seznamy (- 2) a (/ 2), a podobně. V ostatních případech musíme za každyóperand vložit symbol pro operaci. Navíc do sebe vnoříme závorky tak, aby každaóperace měla pouze dva operandy. K tomuto účelu můžeme s výhodnou použít proceduru foldl, viz lekci 7 věnujíc íse akumulaci. Následující příklady ukazují použití procedury.

str281

Program 11.9. Procedura pro převod výrazů do infixovénotace.

(define prefix->infix
 (lambda (S-expr)
  (cond ((null? S-expr) S-expr)
	 ((number? S-expr) S-expr)
	 ((symbol? S-expr) S-expr)
	 ((pair? S-expr)
	  (let* ((op (car S-expr))
		 (tail (cdr S-expr))
		 (len (length tail)))
	   (cond ((= len 0) S-expr)
		  ((= len 1) (list op (prefix->infix (car tail))))
		  (else (foldl (lambda (expr collected)
				 (list collected op expr))
				(prefix->infix (car tail))
				(map prefix->infix (cdr tail)))))))
	 (else "incorrect expression"))))
 
(prefix->infix '(-)) ;⇒ (-)
 
(prefix->infix '(- 2)) ;⇒ (- 2)
 
(prefix->infix '(- 2 3)) ;⇒ (2 - 3)
 
(prefix->infix '(- 2 3 4)) ;⇒ ((2 - 3) - 4)
 
(prefix->infix '(- (/ (+ x 2) z))) ;⇒ (- ((x + 2) / z))

Převod výrazu z obrázku 11.1 by dopadl takto:

(prefix->infix '(+ (* 2 x) (- (/ (+ x 2) z)) 5)) ;⇒ (((2 * x) + (- ((x + 2) / z))) + 5)

Poznámka 11.3. Podotkněme, že procedura prefix→infix nenízdaleka dokonalá, nerespektuje například přirozenou asociativitu operací. Všechny výrazy ve tvaru x1 · · · xn chápe jako výrazy tvaru

(· · · 11)). Problém rozpoznávánístruktury výrazů je obecně obtížný.

V informatice se tímto obecným problémem zabývá samotná disciplína – teorie formálních jazyků a auto-matů, která je přednášena jako jeden ze základních kursů na všech informatických oborech vysokých škol.

Proto ponecháme převody z infixovénotace zatím stranou. Co bychom si ale z této sekce měli odnést je poznatek, že jednou z hlavních výhod prefixovénotace je její jednoduchost a tím pádem snadná strojová zpracovatelnost. Zvolení prefixovénotace symbolických výrazů jako základní notace pro dialekty LISPu lze tedy bez nadsázky označit jako geniální tah.

s11_5

11.5 Vyhodnocování výrazů v postfixoveá v bezzávorkovénotaci

V této sekci se budeme snažit pro výrazy používané v předchozísekci sestavit vhodneévaluátory. Pro výrazy v prefixovém tvaru to činit nemusíme, protože evaluátor již je nám k dispozici v podobě procedury str282

Program 11.10. Procedura vyhodnocující postfixové výrazy.

(define postfix-eval
 (lambda (expr)
  (cond
   ((number? expr) expr)
   ((symbol? expr) (eval expr))
   (else
	(let iter ((expr expr)
		  (args '()))
	 (cond ((null? expr) '())
		((null? (cdr expr))
		 (apply (postfix-eval (car expr))
			(reverse args)))
		(else (iter (cdr expr)
			  (cons (postfix-eval (car expr)) args)))))))))

eval a jedná se samotný evaluátor jazyka Scheme. Zaměříme se tedy na konstrukci procedur provádějící vyhodnocování výrazů v postfixové a bezzávorkové reverzní notaci. Infixovou notacíse opět kvůli složitosti nebudeme zabývat (studenti se s problematikou bíže setkají také v kursu překladačů).

Vyhodnocování závorkovaných postfixových výrazů bychom mohli provést analogicky jako vyhodnocování výrazů v prefixovénotaci, pouze musíme počítat s tím, že výraz, jenž se má vyhodnotit na proceduru (nebo na speciální formu), stojí v seznamu jako poslední. Neformálně můžeme popsat vyhodnocování výrazů v postfixovénotaci následovně:

 • číslo se vyhodnotıńa svou hodnotu,
 • symbol se vyhodnotıńa svou vazbu,
 • je-li daný výraz seznam, tak se začnou vyhodnocovat jeho prvky jeden po druhém, až se vyhodnotí

posledníz nich, pak se ověří, jestli se (poslední) vyhodnotil na proceduru. Pokud ano, je procedura aplikována s argumenty jimiž jsou elementy vzniklé vyhodnocením předchozích prvků seznamu.

Postup můžeme formalizovat procedurou postfix-eval uvedenou v programu 11.10. Tato procedura obsahuje pomocnou koncově rekurzivní proceduru iter, která je v jejím těle jednorázově aplikována (pomocí pojmenovaného let). Tato pomocná procedura se staraó postupné procházení prvků v seznamu, které jsou během průchodu postupně vyhodnocovány. Výsledky jejich vyhodnoceníse postupně akumulují

v seznamu navázaném na args. Při dosažení posledního prvku je aplikována procedura získaná vyhodnocením posledního elementu. Argumenty předané při aplikaci procedury jsou právě elementy, které byly akumulovány v seznamu navázaném na args.

(postfix-eval '(60 (10 20 +) /)) ;⇒ 2
 
(postfix-eval '((10 20 +) 60 /)) ;⇒ 1/2
 
(postfix-eval '(10 20 +)) ;⇒ 30

Je samozřejmě možné vyhodnocovat i výrazy obsahující procedury pro manipulaci s páry:

(postfix-eval '((10 20 cons) (30 40 cons) list)) ;⇒ ((10 . 20) (30 . 40))

Upozorněme na fakt, že vyhodnocovací proces implementovaný v programu 11.10 je oproti vyhodnocovacímu procesu jazyka Scheme silně zjednodušený. Vůbec se například nepočítás použitím speciálních forem. Viz příklad:

(postfix-eval '(20 ((x) x lambda))) ;⇒ „CHYBA: Symbol x nemá vazbu“

str283 Důvodem chyby je právě pořadí, v jakém vyhodnocujeme argumenty. Pokud postupujeme v seznamu od jeho počátku až ke konci, právě až na konci zjistíme, zda-li se daný výraz vyhodnotil na proceduru nebo na speciální formu. To jest zavedeníspeciálních forem v našem modelu vyhodnocování by nemělo smysl, protože ještě před tím, než zjistíme typ aplikovaného elementu, jsou již vyhodnoceny všechny argumenty.

Nynıóbrátíme naší pozornost na vyhodnocování bezzávorkových výrazů. To by mohlo být na první pohled složitější, protože ve výrazech chybějízávorky explicitně určující „strukturu výrazů“. I v tomto případě lze ale navrhnout jednoznačný vyhodnocovací proces a implementovat jej.

Před tím, než začneme konstruovat evaluátor výrazů, si musíme objasnit jeden nepříjemný rys, kterýsouvisís odstraněním závorek z postfixových výrazů. V bezzávorkovénotaci totiž již obecně neexistuje jednoznačný přepis prefixových výrazů, pokud bereme v potaz symboly pro operace s libovolným početem operandů, viz příklad:

(+ 2 3 (* 4 5)) ;⇒ 25
 
(prefix->polish '(+ 2 3 (* 4 5))) ;⇒ (2 3 4 5 * +)
 
(+ 2 (* 3 4 5)) ;⇒ 62
 
(prefix->polish '(+ 2 (* 3 4 5))) ;⇒ (2 3 4 5 * +)

Zde vidíme, že dva různé výrazy majístejnou reverzní bezzávorkovou reprezentaci. Než přistoupíme ke konstrukci vyhodnocovacího procesu, musíme tuto situaci vyřešit. Jinak bychom nevěděli, zda-li vyhodnotit výraz (2 3 4 5 * +) na hodnotu 25 nebo na hodnotu 62 (nebo ještě nějak úplně jinak). Jelikož problém nejednoznačnosti spočívá v tom, že neznáme počet operandů pro operace, nabízíse dvě metody řešení: (i) Každou operaci uvažovat vždy pouze s pevnou aritou, to jest s pevným počtem operandů. Toto řešení je jednoducheá my se jej přidržíme. Zavedeme tabulku symbolů, ve které budeme mít pro každou operaci zaznamenán počet jejích operandů.

(ii) Do výrazů budeme před každýsymbol operace vždy zapisovat počet operandů, na ktereśe vztahuje.

Například ve výrazu (+ 2 3 (* 4 5)) má „+“ tři operandy a „*“ pouze dva. V reverzní bezzávorkovénotaci bychom tedy výraz zapsali ve tvaru (2 3 4 5 2 * 3 +), přitom červeně jsou zdůrazněny hodnoty reprezentující počty operandů. Na druhou stranu výraz (+ 2 (* 3 4 5)) by byl reprezentován seznamem (2 3 4 5 3 * 2 +). Oba výrazy jsou tedy různeá k nejednoznačnostem nedochází.

Výrazy kódované tímto způsobem jsou pochopitelně delší, ale zase v nich můžeme používat operace s libovolnými operandy.

Nyní vezmeme v úvahu úmluvu (i) a budeme se soustředit na implementaci. Jako první budeme definovat tabulku symbolů, viz definici v programu 11.11. V této tabulce je pro každýsymbol uvažované operace Program 11.11. Jednoduchá tabulka s prostředím vazeb pro postfixový evaluátor.

(define env
 `((+ 2 ,+)
  (- 2 ,-)
  (/ 2 ,/)
  (* 2 ,*)
  (n 1 ,-)
  (^ 2 ,expt)))

tříprvkovýzáznam ve formě seznamu ( symbol arita procedura ), kde symbol je jméno operace, arita je číslo určující počet operandů dané operace a procedura je procedura používajícíse při „aplikaci operace“.

Všimněte si, že v tabulce 11.11 jsme definovali unárnıóperaci označenou n, což je unární minus. Pro unární minus již nemůžeme zvolit symbol „-“, který je vyhrazen pro odčítání dvou čísel (uvědomte si, že arita „-“ je dána pevně na jedinou hodnotu).

Vyhodnocování postfixových výrazů budeme provádět pomocí dodatečné datoveśtruktury – zásobníku.

str284 Samotná reprezentace zásobníku je z našeho pohledu primitivní, protože jej můžeme reprezentovat přímo seznamem (cons „přidává“ prvek na vrchol zásobníku, car vrací prvek na vrcholu, a cdr „odebírá“ prvek z vrcholu zásobníku). Během vyhodnocování tedy budeme mít k dispozici vstupní výraz reprezentovaný lineárním seznamem čísel a symbolů a zásobník. V každém kroku se ze vstupního výrazu odebere nejlevější „slovo“ (číslo nebo symbol) a zpracuje se. Zásobník je na počátku prázdný. Podle typu slova na vstupu budeme rozlišovat dvě situace:

(i) Na vstupu je číslo. V tomto případě přesuneme číslo na vrchol zásobníku a zpracujeme následující vstupníslovo.

(ii) Je-li na vstupu symbol f označujícıóperaci, odstraníme jej ze vstupu a vyzvedneme ze zásobníku tolik prvků, jaká je arita symbolu f (aritu nejdeme v tabulce symbolů, kterou jsme již zavedli) a aplikujeme příslušnou proceduru s těmito argumenty (procedura je opět k nalezení v tabulce). Výsledek vyhodnocení dáme na vrchol zásobníku.

Vyhodnocování končí vypotřebováním vstupu. V tom případě je výsledek uložen na vrcholu zásobníku (nebo za výsledek vyhodnocování můžeme považovat celýzásobník).

Příklad 11.4. (a) Uvažujme výraz (10 20 +). Průběh jeho vyhodnocování daný předchozím postupem, můžeme zaznamenat v tabulce se dvěma sloupci. Prvnísloupec ukazuje stav vstupního výrazu, ze kterého jsou postupně zepředu odebírány prvky, a druhýsloupec představuje aktuálnístav zásobníku. Každý řádek tabulky pak koresponduje s jedním elementárním krokem výpočetu. V případě našeho výrazu bude výpočet vypadat takto:

vstup

zásobník

(10 20 +)

()

(20 +)

(10)

(+)

(20 10)

()

(30)

Výsledek vyhodnocení je tedy 30.

(b) V případě výrazu '(10 20 30 + *) probíhá vyhodnocování takto: vstup

zásobník

(10 20 30 + *)

()

(20 30 + *)

(10)

(30 + *)

(20 10)

(+ *)

(30 20 10)

(*)

(50 10)

()

(500)

Výsledek vyhodnocení je 500.

© Konečně, v případě '(10 20 + 30 *) probíhá vyhodnocování takto: vstup

zásobník

(10 20 + 30 *)

()

(20 + 30 *)

(10)

(+ 30 *)

(20 10)

(30 *)

(30)

(*)

(30 30)

()

(900)

Výsledek vyhodnocení je 900.

Proceduru provádějící vyhodnocování pomocízásobníku můžeme naprogramovat tak, jak je to uvedeno v programu 11.12. Zde je uvedena procedura polish-eval, která jako argumenty akceptuje daný výraz, který bude vyhodnocen, a tabulku symbolů. V našem případě budeme vždy používat tabulku z programu 11.11. Nic však nebrání tomu, abychom zavedli jinou tabulku. Procedura ve svém těle používá pomocnou interní iterativní proceduru iter, která má dva argumenty: seznam reprezentující vstupní výraz a seznam reprezentujícízásobník (na počátku prázdný). Ve svém těle procedura dělá přesně to, co jsme řekli v předchozích paragrafech. Pomocná procedura list-pref uvedená v programu 11.11 slouží k získání prvních n prvků ze seznamu: procedura slouží k vyzvednutí více hodnot ze zásobníku před aplikací procedury odpovídajícísymbolu operace.

str285

Program 11.12. Procedura vyhodnocující výrazy v reverzní bezzávorkovénotaci.

(define list-pref
 (lambda (n l)
  (if (<= n 0)
   '()
   (cons (car l)
	  (list-pref (- n 1) (cdr l))))))
 
(define polish-eval
 (lambda (expr env)
  (let iter ((input expr)
	    (stack '()))
   (if (null? input)
	stack
	(let ((word (car input))
	   (tail (cdr input)))
	 (if (not (symbol? word))
	  (iter tail (cons word stack))
	  (let ((func (assoc word env)))
	   (if (not func)
		(error "Symbol not bound")
		(let ((arity (cadr func))
		   (proc (caddr func)))
		 (iter tail
			(cons (apply proc
				   (reverse (list-pref arity stack)))
			   (list-tail stack arity))))))))))))

str286

(polish-eval '(10 20 +) env) ;⇒ (30)
 
(polish-eval '(10 20 30 +) env) ;⇒ (50 10)
 
(polish-eval '(10 20 30 + *) env) ;⇒ (500)
 
(polish-eval '(10 20 30 * +) env) ;⇒ (610)
 
(polish-eval '(10 20 + 30 *) env) ;⇒ (900)
 
(polish-eval '(10 20 * 30 +) env) ;⇒ (230)
 
(polish-eval '(10 30 n +) env) ;⇒ (-20)
 
(polish-eval '(10 n 30 +) env) ;⇒ (20)
 
(polish-eval '(10 n 30 n +) env) ;⇒ (-40)
 
(polish-eval '(10 n 30 n + n) env) ;⇒ (40)
 
(polish-eval '(10 8 2 / ^) env) ;⇒ (10000)

Zásobníkové vyhodnocování postfixových bezzávorkových výrazů se používá daleko častěji, než jak bychom možná intuitivně čekali. Na tomto stylu vyhodnocování výrazů je založeno celé jedno minoritní paradigma – zásobníkové paradigma (dost často se však za samostatné paradigma nepovažuje). Typickým zástupcem zásobníkového jazyka je FORTH. Jazyk PostScript, kterýumí interpretovat každá trochu lepší tiskárna, a který je v současnosti de facto standardem, pokud jde přes přenositelné formáty popisu tiskoveśtrany, je rovněž dialektem jazyka FORTH upraveným právě pro použití popisu obsahu tiskoveśtrany. Virtuálnístroje zpracovávající programy v bajtkódu (viz první lekci) jsou vesměs naprogramovány jako zásobníkové vyhodnocovací programy zpracovávající programy v zásobníkových jazycích.

Existují samozřejmě i hardwarové zásobníkové procesory, které jsou součástí malých počítačů a tiskáren.

Shrnutí

V této lekci jsme se zabývali zpracováním symbolických výrazů reprezentovaných seznamy skládajícími se z čísel, symbolů a dalších seznamů reprezentujícísymbolické výrazy. Nejprve jsme pro zjednodušení práce zavedli rozšíření kvotování – tak zvané kvazikvotování, což je obecnější metoda kvotování umožňující programátorům snadněji definovat některeśeznamy. V lekci jsme se potom věnovali zjednodušování aritmetických výrazů, tyto aritmetické výrazy byly reprezentovány seznamy. Ukázali jsme několik procedur pro zjednodušovánís různou vnitřnístrukturou a s různými schopnostmi. Dalším příkladem bylo počítánísymbolických derivací. Potom jsme naši pozornost přesunuli na reprezentaci výrazů v infixové, postfixové, a reverzní bezzávorkovénotaci. Naprogramovali jsme řadu procedur pro konverzi výrazů v prefixovénotaci na ostatnıńotace a zpět. Poukázali jsme na fakt, že infixovánotace je z hlediska strojového zpracování dost komplikovaná. V poslednísekci jsme se věnovali konstrukcí procedur vyhodnocující výrazy v postfixoveá reverzní bezzávorkovénotaci. Navrhli jsme několik modelů jejich vyhodnocování a ukázali jejích silneá slabeśtránky. Vyhodnocování reverzních bezzávorkových výrazů jsme naprogramovali pomocí manipulace s dodatečným zásobníkem, který byl fyzicky reprezentován seznamem.

Pojmy k zapamatování

 • kvazikvotování

Nově představené prvky jazyka Scheme

 • speciální forma quasiquote
 • procedura assoc

Kontrolní otázky

1. Co je kvazikvotování? jak se liší od kvotování?

2. Jak jsme naprogrogramovali zjednodušování aritmetických výrazů?

3. Jak jsme naprogrogramovali symbolickou derivaci?

str287

4. Jak jsme naprogrogramovali převod mezi jednotlivými notacemi?

Cvičení 11

1. Bez použití interpretru určete výsledky vyhodnocenıńásledujících výrazů:

(quasiquote symbol)

;=

`(symbol)

;=

(car ``symbol)

;=

`(+ 1)
 
`(,+ 1 2)
 
`(1 ,1)
 
`(1 ,,1)
 
`(,+ . ,-)
 
`(1 + 2 ,@3)
 
(quote (,@()))
 
(quasiquote quasiquote)
 
(quasiquote (+ 1 (unquote +)))
 
(quasiquote (1 2 ,(+ 1 2)))
 
`,(+ 1 2)
 
`,`,(+ 1 2)
 
`(1 2 ,@(build-list 5 (lambda (x) (* x x))) 3)
 
(quasiquote (1 2 (unquote-splicing (map list '(1 2 3))) 5))
 
unquote-splicing
 
```()
 
`'+
 
(quote unquote)

2. Upravte kód procedury diff v programu 11.6 tak, aby bylo možné derivovat výrazy, ve kterých je součet a součin použit na libovolné množství argumentů.

Úkoly k textu

1. Popište, jak nahradit použití speciální formy quasiquote.

2. Rozšiřte proceduru simplify tak, aby neměla nedostatky uvedenéna konci sekce 11.2.

3. Naprogramujte proceduru vyhodnocování pro infixové výrazy s pevně daným počtem argumentů (nejvýše dva).

Řešení ke cvičením

1. symbol, (symbol), quasiquote, (+ 1), („procedura sčítání“ 1 2) (1 1) chyba („procedura sčítání“ . „procedura odčítání“) chyba 12)) quasiquote (+ 1 „procedura sčítání“) (1 2 3) 3 3 (1 2 0 1 4 9 16 3) (1 2 (1) (2) (3) 5) chyba (quasiquote (quasiquote ())) ’+ unquote

2. Oproti programu 11.6 stačí změnit lokální definici tabulky takto:

(define table
  (let ((2*->* (lambda (x)
          (if (and (pair? x) (equal? '*2 (car x)))
           `(* ,@(cdr x))
           x))))
     `((+ . ,(lambda l `(+ ,@(map (lambda(x) (derive x)) l))))
         (- . ,(lambda (x y) `(- ,(derive x) ,(derive y))))
            (* . ,(lambda l (derive (foldr (lambda (x a) `(*2 ,x ,a)) 1 l)))) (*2 . ,(lambda (x y) `(+ (* ,(2*->* x) ,(derive y)) (* ,(derive x) ,(2*->* y))))) (/ . ,(lambda (x y) `(/ (- (* ,(derive x) ,y) (* ,x ,(derive y))) (* ,y ,y)))))))

str289

1)
== x 0) 0) ;;zjednodušení využívající 0 · y = 0 ((== y 0) 0) ;;zjednodušení využívající x · 0 = 0 ((== x 1) y) ;;zjednodušení využívající 1 · y = y ((== y 1) x) ;;zjednodušení využívající x · 1 = y (else (list op x y
2)
== x 0) (list op y
3)
== y 0) x) ;;zjednodušení využívající x − 0 = x ((equal? x y) 0) ;;zjednodušení využívající x − x = 0 (else (list op x y
4)
+ . ,simplify+*) (* . ,simplify+*) (- . ,(lambda (op x y) (cond ((== x 0) (list op y
5)
== y 0) x) ((equal? x y) 0) (else (list op x y
6)
== x 0) 0) ((== x 1) (list op y
7)
== y 0) (div-by-zero
8)
== y 1) x) ((equal? x y) 1) (else (list op x y
9)
number? expr) expr) ((symbol? expr) expr) ((list? expr) (let ((op (car expr
10)
simplifier (assoc op simplification-table
11)
x1 x2) x3) · · · xn), což nemusí být vždy žádoucí. V některých případech vyžadujeme závorkovánıópačně, někdy jej lze úplně vynechat. Úpravy procedury ponecháváme na čtenáři. Na závěr sekce poznamenejme, že pokud jsme řekli, že převod do infixové notace je obtížnější než převod na postfixovou notaci, který je více méně rutinní, pak musíme říct, že převod z infixovénotace (třeba do prefixové) je ještě výrazně složitější. Zvlášť je tomu tak právě v případě, kdy se vynechávajízávorky z důvodu asociativity operací, nebo když chceme do našich úvah započíst pravidla pro priority operací (pravidla typu „násobení “ má přednost před „sčítáním“, tedy infixový výraz (2 * 3 + 5) znamená v prefixovénotaci (+ (* 2 3) 5) a nikoliv (* 2 (+ 3 5
12)
unquote-splicing (
PAPR1/L11.txt · Last modified: 2014/03/14 22:11 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0