Lekce 2 Vytváření abstrakcí pomocí procedur

Obsah lekce: V této lekci se seznámíme s uživatelsky definovatelnými procedurami a s vytvářením abstrakcí pomocínich. Nejprve řekneme motivaci pro zavedení takových procedur a ukážeme několik příkladů.

Zavedeme λ-výrazy jako výrazy jejichž vyhodnocováním procedury vznikají. Dále rozšíříme současný model prostředí. Uvedeme, jak lze chápat vyhodnocování elementů relativně vzhledem k prostředí. Dále ukážeme, jak jsou reprezentovány uživatelsky definovatelné procedury, jak vznikají a jak probíhá jejich aplikace. Ukážeme několik typických příkladů procedur a naši pozornost zaměříme na procedury vyšších řádů. Posléze poukážeme na vztah procedur a zobrazení (matematických funkcí). Nakonec ukážeme dva typy rozsahů platnoti symbolů a představíme některénové speciální formy.

Klíčová slova: aktuální prostředí, currying, disjunkce, dynamicky nadřazené prostředí, dynamický rozsah platnosti, elementy prvního řádu, formální argumenty, globální prostředí, identita, konjunkce, konstantní procedura, λ-výraz, lexikálně nadřazené prostředí, lexikální (statický) rozsah platnosti, lokální prostředí, negace, parametry, procedura vyššího řádu, projekce, předek prostředí, tělo procedury, uživatelsky definovatelná procedura, volné symboly, vázané symboly.

s2_1

2.1 Uživatelsky definovatelné procedury a λ-výrazy

V sekci 1.6 jsem popsali vytváření abstrakcí pomocí pojmenování hodnot. Stručně řečeno šlo o to, že místo po-užívání konkrétních hodnot v programu jsme hodnotu pojmenovali pomocísymbolu zastupujícího „jméno hodnoty“ a v programu jsme dále používali tento symbol. Nyní pokročíme o krok dále a ukážeme daleko významnějšízpůsob vytváření abstrakcí, který je založenýna vytvářenínových procedur.

V minulé lekci jsme představili celou řadu primitivních procedur, to jest procedur, které byly na počátku vyhodnocování (po spuštění interpretu) navázány na některé symboly (jako třeba +, modulo a podobně) v počátečním prostředí. Při vytváření programů se často dostáváme do situace, že potřebujeme provádět podobné „operace“ (sekvence aplikací primitivních procedur), které se v programu projevují „podobnými kusy kódu“. V programu tedy dochází k jaké si redundanci (nadbytečnosti) kódu. Tato redundance by mohla být potenciálním zdrojem chyb, kdybychom byli nuceni tutéž sekvenci kódu měnit na všech místech programu (třeba vlivem přidánínového parametru úlohy). Snadno bychom na některou část kódu mohli zapomenout a chyba by byla na světe. Nabízíse tedy vytvořit novou proceduru, potom ji pojmenovat (což již umíme), a dále s ní pracovat, to jest aplikovat ji, jako by se jednalo o primitivní proceduru. Jedná se nám tedy o problém uživatelského vytváření procedur (pod pojmem „uživatel“ budeme mít na mysli uživatele jazyku Scheme, tedy programátora). Nový typ procedur, o kterém budeme hovořit v této lekci, budeme tedy nazývat uživatelsky definovatelné procedury. Stejně jako u primitivních procedur budeme i uživatelsky definovatelné procedury považovat za elementy jazyka Scheme.

Primitivní procedury i uživatelsky definovatelné procedury budeme dále označovat jedním souhrnným názvem procedury. Procedura je tedy obecné označení pro element jazyka zahrnující v sobě jednak procedury, které jsou k dispozici na začátku práce s interpretem (to jest primitivní procedury) a na druhé straně procedury, které lze dynamicky vytvářet během vyhodnocování programů a dále je v nich používat (to jest uživatelsky definovatelné procedury).

Uživatelsky definovatelné procedury nyní popíšeme od jejich syntaxe po jejich sémantiku. V této sekci uvedeme pouze základy, motivační příklady a to, jak se na procedury dívat z pohledu programátora.

V dalších sekcích této lekce se budeme zabývat tím, jak procedury vznikají a jak probíhá jejich aplikace z pohledu abstraktního interpretu jazyka Scheme. Nejprve uvedeme ilustrativní příklad.

Představme si situaci, že v programu často počítáme hodnoty druhých mocnin nějakých čísel. Přirozeně bychom mohli výpočet druhé mocniny zajistit výrazy tvaru (* výraz výraz ), které bychom uváděli na každém místě v programu, kde bychom druhou mocninu chtěli počítat. Toto řešení má mnoho nevýhod.

str42 Jednak je to již dříve uvedená redundance kódu, jednak výraz bude při vyhodnocovánícelého výrazu (* výraz výraz ) vyhodnocován dvakrát. Nabízelo by se tedy „zhmotnit“ novou proceduru jednoho argumentu „vypočti druhou mocninu“ a potom ji pomocí define navázat na dosud nepoužitýsymbol, třeba na2 (jako „na druhou“). Pokud by se to podařilo, mohli bychom tuto novu proceduru aplikovat jako by byla primitivní, to jest ve tvaru (na2 výraz ).

Nové procedury budeme v interpretu vytvářet vyhodnocováním λ-výrazů. Například proceduru „umocni danou hodnotu na druhou“ bychom vytvořili vyhodnocením následujícího λ-výrazu:

(lambda (x) (* x x)) ;⇒ „procedura, která pro dané x vracín ásobek x s x“

V předchozím výrazu je lambda symbol, na který je v počátečním prostředínavázána speciální forma vytvářející procedury, jak si podrobně rozebereme dále (zatím se na tuto speciální formu můžeme dívat jako na černou skříňku). Za tímto symbolem následuje jednoprvkovýseznam (x), jehož jediným prvkem je symbol x, kterým formálně označujeme hodnotu předávanou proceduře. Posledním prvkem předchozího λ-výrazu je seznam (* x x), což je tělo procedury udávající, co se při aplikaci procedury s hodnotou navázanou na symbol x bude dít. V našem případě bude hodnota vynásobena sama se sebou a výsledek této aplikace bude i výsledkem aplikace našínové procedury. Proceduru bychom mohli použít například takto:

((lambda (x) (* x x)) 8) ;⇒ 64

Předchozí použití je z hlediska vyhodnocovacího proceduru zcela v pořádku. Uvědomte si, že symbolický výraz (lambda (x) (* x x)), což je první prvek celého seznamu, se (jak jsme uvedli) vyhodnotína proceduru. V dalším kroku se číslo 8 vyhodnotína sebe sama a poté dojde k aplikaci nově vzniklé procedury s hodnotou 8. Všimněte si, že v tomto případě se jednalo vlastně o jakousi „jednorázovou aplikaci“ procedury, protože nová procedura vznikla, byla jednou aplikována (s argumentem 8 a další aplikaci téže procedury již nemůžeme prové st, protože jsme ji „ztratili“. Pro vysvětlenou, kdybychom dále napsali 1) 10) ;⇒ 100, pak by byla opět (vyhodnocením λ-výrazu) vytvořena nová procedura „umocni na druhou, pouze jednou aplikována a poté opět „ztracena“. Abychom tutéž proceduru (to jest proceduru vzniklou vyhodnocením jediného λ-výrazu na konkrétním místě v programu) mohli vícekrát aplikovat, musíme jí bezprostředně po jejím vytvoření pojmenovat (v dalších sekcích uvidíme, že to lze udělat i bez pojmenování), například:

(define na2 (lambda (x) (* x x)))

Při vyhodnocování předchozího výrazu je aktivována speciální forma define, kterána symbol na2 naváže hodnotu vzniklou vyhodnocením druhého argumentu. Tím je v našem případě λ-výraz, kterýse vyhodnotína proceduru, takže po vyhodnocení předchozího výrazu bude skutečně na na2 navázána nově vytvořená procedura „umocni hodnotu na druhou“. Nyní můžeme proceduru používat, jako by byla primitivní:

(na2 2) ;⇒ 4
(+ 1 (na2 4)) ;⇒ 17
(na2 (na2 8)) ;⇒ 4096

Sice jsme ještě přesně nepopsali vznik ani detaily aplikace uživatelsky definovatelných procedur, ale základní princip jejich vytváření a používání by již měl být každému zřejmý.

V čem tedy spočívá vytváření abstrakcí pomocí procedur? Spočívá v tom, že konkrétníčásti kódu nahrazu-jeme aplikací abstraktnějších procedur. Například (* 3 3 3) a (* 5 5 5) bychom mohli nahradit výrazy (na3 3) a (na3 5) způsobujícími aplikaci procedury „umocni na třetí“ navázanéna symbol na3. Při úpravě kódu se pak můžeme soustředit pouze na samotnou proceduru a nemusíme se zabývat, kde všude v programu je používána.

str43 Nyní přesně popíšeme, jak vypadají λ-výrazy.

Definice 2.1 (λ-výraz). Každýseznam ve tvaru

(lambda ( param1 param2 ··· paramn ) tělo ),

kde n je nezáporné číslo, param1, param2, … , paramn jsou vzájemně různé symboly a tělo je libovolnýsymbolický výraz, se nazývá λ-výraz (lambda výraz).cl Symboly param1 , … , paramn se nazývají formální argumenty (někdy teéž parametry). Číslo n nazýváme počet formálních argumentů (parametrů).

Poznámka 2.2. (a) Zřejmě každý λ-výraz je symbolický výraz, protože je to seznam (ve speciálně vyžadovaném tvaru). Příklady λ-výrazů jsou třeba:

(lambda (x) (* 2 x))
(lambda (x y) (+ (* 2 x) y))
(

lambda (x y dalsi) (+ x dalsi)) a tak podobně. Všimněte si, že definice 2.1 připouští i nulový počet formálních argumentů. Takže například (lambda () 10) je rovněž λ-výraz. Respektive jednáse o λ-výraz (tedy o symbolický výraz) za předpokladu, že v definici 1.6 na straně 19 připustíme i „prázdné seznamy“, to jest seznamy (), což budeme od tohoto okamžiku tiše předpokládat.

(b) Účelem formálních argumentů je „pojmenovat hodnoty“ se kterými bude procedura aplikována. Proceduru můžeme aplikovat s různými argumenty, proto je potřeba argumenty při definici procedury zastou-pit symboly, aby byly pokryty „všechny možnosti aplikace procedury“. Tělo procedury představuje vlastní předpis procedury – neformálně řečeno, tělo vyjadřuje „co bude procedura s danými argumenty provádět“.

© Pojem „λ-výraz“ je přebrán z formálního kalkulu zvaného λ-kalkul, který vyvinul v 30. letech 20. století americký matematik Alonzo Church [Ch36, Ch41].

Zopakujme, že uvedením λ-výrazu v programu je z pohledu vyhodnocovacího procesu (tak jak jsme jej uvedli v definici 1.25 na straně 1.25) provedena aplikace speciální formy navázanéna symbol lambda.

Samotná procedura je vytvořenáspeciální formou lambda (záhy popíšeme jak). Je ovšem zřejmé, že element navázanýna lambda musí být skutečně speciální forma, nikoliv procedura. Kdyby totiž na lambda byla navázána procedura, pak by vyhodnocení následujícího výrazu

(lambda (x) (* x x))

končilo chybou v kroku (B.e), protože symbol x by nemá vazbu (rozeberte si podrobně sami).

Je vhodné dobře si uvědomovat, jaký je rozdíl mezi λ-výrazy a procedurami vzniklými jejich vyhodnocováním. Předně, λ-výrazy jsou seznamy, tedy symbolické výrazy, což nejsou procedury. λ-výrazy uvedené v programech bychom měli chápat jako předpisy pro vznik procedur, nelze je ale ztotožňovat s procedurami samotnými.

Nyníneformálně vysvětlíme princip aplikace uživatelských procedur, který dále zpřesníme v dalších sekcích. Nejprve řekněme, že z pohledu symbolů vyskytujících se v těle konkrétního λ-výrazu je můžeme rozdělit na dvě skupiny. Prvnískupinou jsou symboly, které jsou formálními argumenty daného λ-výrazu.

Takovým symbolům budeme říkat vázané symboly. Druhou skupinou jsou symboly, které se nacházejí v těle λ-výrazu, ale nejednáse o formální argumenty. Takovým symbolům budeme říkat volné symboly.

Demonstrujme si blíže oba pojmy na následujícím výrazu:

(lambda (x y nepouzity) (* (+ 1 x) y))

V těle tohoto výrazu se nacházejícelkem čtyři symboly: +, *, x a y. Symboly x a y jsou vázané, protože jsou to formální argumenty, to jest jsou to prvky seznamu (x y z). Naproti tomu symboly + a * jsou volné, protože se v seznamu formálních argumentů nevyskytují. Formální argument nepouzity se nevyskytuje v těle, takže jej neuvažujeme.

Pomocí volných a vázaných symbolů v λ-výrazech můžeme nynízjednodušeně popsat aplikaci procedur.

Definice 2.3 (zjednodušený model aplikace uživatelsky definovatelných procedur). Při aplikaci procedury vzniklé vyhodnocením λ-výrazu (lambda ( param1 param2 ··· paramn ) tělo ) dojde k vytvoření lo-kálního prostředí, ve kterém jsou na symboly formálních argumentů param1 , … , paramn navázané hodnoty, se kterými byla procedura aplikována. Při aplikaci musí být proceduře předán stejný počet hodnot jako je počet formálních argumentů procedury. V takto vytvořeném lokálním prostředí je vyhodnoceno tělo procedury. Při vyhodnocování těla procedury se vazby vázaných symbolů hledají v lokálním prostředí a vazby volných symbolů se hledají v počátečním prostředí. Výsledkem aplikace procedury je hodnota vzniklá jako výsledek vyhodnocení jejího těla.

str44

Zdůrazněme ještě jednou, že proces aplikace popsaný v definici 2.3 je pouze zjednodušeným modelem.

V dalších sekcích uvidíme, že s takto probíhající aplikací bychom si nevystačili. Pro zdůvodnění výsledků aplikace uživatelsky definovatelných procedur nám to v této sekci zatím postačí.

Poznámka 2.4. (a) Definice 2.3 říká, že hodnotou aplikace procedury s danými argumenty je hodnota vyhodnocení jejího těla, za předpokladu, že formální argumenty budou navázány na skutečné hodnoty použité při aplikaci. Otázkou je, proč potřebujeme rozlišovat dvě prostředí – lokální a globální. Je to z toho důvodu, že nechceme směšovat formální argumenty procedur se symboly v počátečním prostředí, protože majıódlišnou roli. Vázané symboly v těle procedur zastupují argumenty předané proceduře. Volné symboly v těle procedur zastupují elementy (čísla, procedury, speciální formy, … ), které jsou definované mimo lokální prostředí (v našem zjednodušeném modelu je to prostředí počáteční).

(b) Jelikož jsme zjistili, že abstraktní interpret jazyka Scheme pouze s jedním (počátečním) prostředím je dále neudržitelný, budeme se v další sekci zabývat tím, jak prostředí vypadají a následně upravíme vyhodnocovací proces.

Ve zbytku sekce ukážeme další příklady uživatelsky definovatelných procedur. Za předpokladu, že na symbolu na2 máme navázanou proceduru pro výpočet druhé mocniny (viz předchozí text), pak můžeme dále definovat odvozené procedury pro výpočet dalších mocnin:

(define na3 (lambda (x) (* x (na2 x))))
 
(define na4 (lambda (x) (na2 (na2 x))))
 
(define na5 (lambda (x) (* (na2 x) (na3 x))))
 
(define na6 (lambda (x) (na2 (na3 x))))
 
(define na7 (lambda (x) (* (na3 x) (na4 x))))
 
(define na8 (lambda (x) (na2 (na4 x))))
...

Pomocí procedur pro výpočet druhé mocniny a druhé odmocniny (primitivní procedura navázanána sqrt) můžeme napsat proceduru pro výpočet velikosti přepony v pravoúhlém trojúhelníku. Bude se jedna o proceduru dvou argumentů, jimiž jsou velikosti přepon a která bude provádět výpočet podle známého vzorce \(c = \sqrt{a^2 + b^2}\):

(define prepona
 
(lambda (odvesna-a odvesna-b)
 
(sqrt (+ (na2 odvesna-a) (na2 odvesna-b)))))
 
Příklad použití procedury:
 
(prepona 3 4) ;⇒ 5
 
(+ 1 (prepona 3 4)) ;⇒ 6
 
(prepona 30 40) ;⇒ 50

Dále bychom mohli vytvořit další proceduru používající právě vytvořenou proceduru na výpočet velikosti přepony. Třeba následující procedura počítá velikost přeponu pravoúhlých trojúhelníků, jejichž delšıód-věsna je stejně dlouhá jako dvojnásobek kratšıódvěsny. Je zřejmé, že této proceduře bude stačit předávat pouze jedinýargument – délku kratšıódvěsny, protože delší odvěsnu si můžeme vypočítat:

(define dalsi-procedura
(lambda (x)
(prepona x (* 2 x))))

Doposud jsme ukazovali procedury, které ve svém těle provedly pouze jednoduchýaritmetický výpočet.

Procedury mívajıóbvykle daleko složitější těla, ve kterých se často vyskytují podmíněné výrazy. Nynísi ukážeme, jak nadefinovat například proceduru pro výpočet absolutní hodnoty ré alného čísla. Z matematiky víme, že absolutní hodnota |x| čísla x je číslo danénásledujícím vztahem: x pokud x ≥ 0,

x

Tedy absolutní hodnota čísla je jeho „vzdálenost od nuly na souřadné ose“. Podíváme-li se na předchozí

str45

matematickýzápis |x|, můžeme vidět, že se vlastně jednaó vyjádření hodnoty v závislosti na vztahu x k nule.

Tento matematický výraz můžeme zcela přímočaře přepsat pomocí speciální formy if následovně:

(define abs
 (lambda (x)
  (if (>= x 0)
   x
   (- x))))

Jak se můžete sami přesvědčit, procedura při aplikaci skutečně vrací absolutní hodnotu daného argumentu.

Nyní si uvedeme několik procedur, které majísvaústálenáslovnıóznačení, kteráse používají i v matematice.

První z nich je procedura zvaná identita. Identita je procedura jednoho argumentu, který pro daný argument vrací právě jeho hodnotu. Identitu bychom tedy vytvořili vyhodnocením následujícího λ-výrazu:

(lambda (x) x) ;⇒ identita: „procedura která pro dané x vrací x“

Při použití se tedy identita chová následovně:

((lambda (x) x) 20) ;⇒ 20
 
(define id (lambda (x) x))
 
(id (* 2 20)) ;⇒ 40
 
(id (+ 1 (id 20))) ;⇒ 21
 
(id #f) ;⇒ #f
 
((id -) 10 20) ;⇒ -10

Všimněte si, jak se vyhodnotil poslední výraz. První prvek seznamu ((id -) 10 20), to jest (id -) se vyhodnotil na proceduru „odčítání“, protože vyhodnocení tohoto seznamu způsobilo aplikaci identity na argument jimž byla právě procedura „odčítání“ navázanána symbol -.

Další procedury s ustáleným názvem jsou projekce. Pro každých n formálních argumentů můžeme uvažovat právě n procedur π1, … , πn, kde každá πi je procedura n argumentů vracející hodnotu svého i-tého argumentu. Proceduře πi říkáme i-tá projekce. Uvažme pro ilustraci situaci, kdy n = 3 (tři argumenty). Pak budou projekce vypadat následovně:

(lambda (x y z) x) ;⇒ první projekce: „procedura vracející hodnotu svého prvního argumentu“
 
(lambda (x y z) y) ;⇒ druhá projekce: „procedura vracející hodnotu svého druhého argumentu“
 
(lambda (x y z) z) ;⇒ třetí projekce: „procedura vracející hodnotu svého třetího argumentu“

Přísně vzato, procedura identity je vlastně první projekcí (jediného argumentu).

Použití projekcí můžeme vidět na dalších příkladech:

(define 1-of-3 (lambda (x y z) x))
 
(define 2-of-3 (lambda (x y z) y))
 
(define 3-of-3 (lambda (x y z) z))
 
(1-of-3 10 20 30) ;⇒ 10
 
(2-of-3 10 (+ 1 (3-of-3 2 4 6)) 20) ;⇒ 7
 
((3-of-3 #f - +) 13) ;⇒ 13
 
((2-of-3 1-of-3 2-of-3 3-of-3) 10 20 30) ;⇒ 20

K tomu abychom si přesně uvědomili jak se vyhodnotily poslední dva výrazy se potřebujeme zamyslet nad vyhodnocením jejich prvního prvku (proveďte podrobně sami).

str46 Dalšími procedurami jsou konstantní procedury, která ignorují sve árgumenty a vracejí nějakou konstantní hodnotu (vždy stejný element). Například:

(lambda (x) 10) ;⇒ konstantní procedura: „vrat’ číslo 10“
 
(lambda (x) #f) ;⇒ konstantní procedura: „vrat’ pravdivostní hodnotu #f“
 
(lambda (x) +) ;⇒ konstantní procedura: „vrat’ hodnotu navázanou na symbol +“
...

Viz následující příklady definice a aplikací konstantních procedur:

(define c
 
 (lambda (x) 10))
 
(+ 1 (c 20)) ;⇒ 11
 
(((lambda (x) -) 10) 20 30) ;⇒ -10

Důležité je neplést si konstantní proceduru jednoho argumentu s procedurou bez argumentu. Například následující dvě definice zavádějí konstantní proceduru jednoho argumentu a analogickou proceduru bez argumentu:

(define const-proc (lambda (x) 10))
 
(define noarg-proc (lambda () 10))

Zásadní rozdíl je však v jejich aplikaci:

(const-proc 20) ;⇒ 10
 
(noarg-proc) ;⇒ 10

Kdybychom aplikovali proceduru navázanou na const-proc bez argumentu, vedlo by to k chybě. Stejně tak by vedl k chybě pokus o aplikaci procedury noarg-proc s jedním (nebo více) argumenty.

s2_2

2.2 Vyhodnocování elementů v daném prostředí

V předchozí sekci jsme nastínili problém potřeby pracovat s více prostředími. Jedno prostředí je počáteční prostředí, ve kterém jsou definovány počáteční vazby symbolů. Dalšími prostředími jsou lokální prostředí procedur, ve kterých jsou vázány na formální argumenty hodnoty se kterými byly procedury aplikovány.

Situace je ve skutečnosti ještě o něco komplikovanější. Budeme potřebovat pracovat obecně s několika prostředími současně. Tato prostředí mezi sebou navíc budou hierarchicky provázaná. V této sekci se proto zaměříme na samotná prostředí a následnézobecnění vyhodnocovacího procesu. Pracujeme-li totiž s více jak jedním prostředím, je potřeba vztáhnout vyhodnocování elementů (část „Eval“ cyklu REPL, viz definici 1.25) relativně vzhledem k prostředí. Budeme se tedy zabývat zavedením vyhodnocení elementu E v prostředí P.

Nejprve uvedeme, co budeme mít od tohoto okamžiku na mysli pod pojmem „prostředí“.

Definice 2.5 (prostředí). Prostředí P je tabulka vazeb mezi symboly a elementy, přitom každé uvažované prostředí, kromě jediného, má navíc ukazatel na svého předka, což je opět prostředí. Prostředí, kterénemásvého předka, budeme označovat PG a budeme jej nazývat globální (počáteční) prostředí. Fakt, že prostředí P1 je předkem prostředí P2, budeme značit P1 P2. Pokud P1 P2, pak také říkáme, že prostředí P1 je nadřazeno prostředí P2. Pokud je na symbol s v prostředí P navázán element E, pak řekneme, že E je aktuální vazba symbolu s v prostředí P a budeme tento fakt značit s →P E. Pokud je prostředí P zřejméz kontextu, pak budeme místo s →P E psát jen s → E.

Poznámka 2.6. Prostředí je tedy tabulka zachycující vazby mezi symboly a hodnotami (elementy) jako doposud, k této tabulce navíc ale přibyl ukazatel na předka (na nadřazené prostředí). Pouze globální prostředí žádného předka nemá. Prostředí a vazby v nich obsažené včetně ukazatelů na předky budeme někdy zobrazovat pomocí diagramů. Příklad takového diagramu je na obrázku 2.1. V tomto obrázku jsou zachyceny čtyři prostředí: PG (globální), P1, P2 a P3. Šipky mezi prostředími ukazujína jejich předky.

Z prostředí PG proto žádnášipka nikam nevede, předkem prostředí P1 je globální prostředí (tedy PG P1);

předkem prostředí P2 a P3 je shodně prostředí P1 (zapisujeme P1 P2 a P1 P3). V samotných prostředích budeme pomocí již uvedeného značení „s → E“ zapisovat obsažené vazby symbolů, budeme přitom znázorňovat jen ty vazby, které jsou pro nás nějakým způsobem zajímavé (například v globálním prostředínebudeme vypisovat všechny počáteční vazby symbolů, to by bylo nepřehledné).

str47

Obrázek 2.1. Prostředí a jejich hierarchie

Všimněte si, že díky tomu, že každé prostředí (kromě globálního) másvého předka, na množinu všech prostředí (během výpočtu) se lze dívat jako na hierarchickou strukturu (strom). Globální (počáteční) prostředí, je prostředí ve kterém jsou nastaveny počáteční vazby symbolů a ve kterém jsme doposud uvažovali vyhodnocování. Jelikož globální prostředínemá předka, je v hierarchii prostředí „úplně na vrcholu“. Pod ním se v hierarchii nacházejí prostředí jejichž předkem je právě globální prostředí. Na další úrovni hierarchie jsou prostředí jejichž předky jsou prostředína předchozí úrovni a tak dále. Vznik nových prostředí uźce souvisís aplikací procedur, jak uvidíme v další sekci.

Nyní uvedeme modifikaci vyhodnocování elementů. Místo vyhodnocení daného elementu E budeme uvažovat vyhodnocení elementu E v prostředí P:

Definice 2.7 (vyhodnocení elementu E v prostředí P).

Výsledek vyhodnocení elementu E v prostředí P, značeno Eval[E, P], je definován: (A) Pokud je E číslo, pak Eval[E, P] := E.

(B) Pokud je E symbol, mohou nastat tři situace:

(B.1) Pokud E →P F , pak Eval[E, P] := F .

(B.2) Pokud E nemá vazbu v P a pokud P P, pak Eval[E, P] := Eval[E, P ].

(B.e) Pokud E nemá vazbu v P a pokud P je globální prostředí, pak ukončíme vyhodnocování hlášením „CHYBA: Symbol E nemá vazbu.“.

(C) Pokud je E neprázdnýseznam tvaru (E1 E2 ··· En), pak F1 := Eval[E1, P]. Dále rozlišujeme tři situace: (C.1) Pokud F1 je procedura, pak se v nespecifikovaném pořadí vyhodnotıÉ2, … , En: F2 := Eval[E2, P],

F3 := Eval[E3, P],

..

.

.

..

Fn := Eval[En, P].

Potom položíme Eval[E, P] := Apply[F1, F2, … , Fn].

str48

(C.2) Pokud F1 je speciální forma, pak Eval[E, P] := Apply[F1, E2, … , En].

(C.e) Pokud F1 není procedura ani speciální forma, skončíme vyhodnocování hlášením

„CHYBA: Nelze prové st aplikaci: E se nevyhodnotil na proceduru ani na speciální formu.“.

(D) Ve všech ostatních případech klademe Eval[E, P] := E.

Poznámka 2.8. (a) Všimněte si, že předchozí popis „Eval“ jsme rozšířili v podstatě jen velmi nepatrně.

Oproti „Eval“ pracujícímu se speciálními formami, viz definici 1.25 na straně 33, jsme pouze přidali bod (B.2) zajišťující možnost hledat vazby v nadřazených prostředích. U všech ostatních výskytů „Eval“ v definici 3.7 provádíme vyhodnocení v témže prostředí P. Další úpravou, kterou jsme provedli, je vyžadováníneprázdného seznamu na počátku bodu (C). To jsme provedli kvůli tomu, že jsme se dohodli na možnost uvažovat prázdné seznamy (kvůli možnosti vyjádřit procedury bez argumentů).

(b) Prozkoumáme-li podrobněji bod (B), zjistíme, že říkánásledující. Pokud má danýsymbol aktuální vazbu v prostředí, ve kterém jej vyhodnocujeme, pak je výsledkem vyhodnocení jeho vazba, viz bod (B.1). Pokud symbol v daném prostředí vazbu nemá, pak bude vazba hledána v jeho nadřazeném prostředí, viz bod (B.2).

Pokud ani tam nebude nalezena, bude se hledat v dalším nadřazeném prostředí, dokud se v hierarchii prostředínedojde až k prostředí globálnímu. Pokud by vazba neexistovala ani v globálním prostředí, vyhodnocování by končilo chybou, viz bod (B.e).

Příklad 2.9. Vrat’me se k prostředím uvedeným na obrázku 2.1. Z obrázku můžeme snadno vyčíst, že platí například Eval[ahoj, P3] = 0, Eval[x, P2] = 10, Eval[z, P1] je „nějaká procedura“, Eval[+, PG] je procedura sčítání a tak podobně. Dále například Eval[x, P3] = #f, protože symbol x má vazbu přímo v prostředí P3, hodnota navázanána x v nadřazeném prostředí P1 tedy nehraje roli. Naproti tomu Eval[z, P3] je „nějaká procedura“, přitom zde již symbol z v prostředí P3 vazbu nemá, vazba byla tedy hledána v nadřazeném prostředí, což bylo P1, ve kterém byla vazba nalezena. Kdybychom uvažovali Eval[+, P3], pak nebude vazba symbolu + nalezena ani v prostředí P1, takže se bude hledat jeho nadřazeném prostředí, což je prostředí globální, ve kterém již vazba nalezena bude.

V tuto chvíli je potřeba objasnit ještě dvě věci. V cyklu REPL, který řídí vyhodnocovací proces abstraktního interpretu, se ve fázi „Eval“ (následující po načtenísymbolického výrazu a jeho převedení do interní formy) provádí vyhodnocování elementů. Teď, když jsme rozšířili vyhodnocovánıó dodatečný parametr, kterým je prostředí, musíme přesně říct, ve kterém prostředí evaluator spouštěný v cyklu REPL elementy vyhodnocuje. Není asi překvapující, že to bude globální (počáteční) prostředí PG.

Další místo, kde může docházet k vyhodnocením, jsou speciální formy. Připomeňme, že každá speciální forma si sama vyhodnocuje (dle potřeby) své argumenty, takže speciální forma může rovněž používat evaluator. Obecně k tomu nelze nic říct (ve kterém prostředí bude docházet k vyhodnocování argumentů si každáspeciální forma bude určovat sama). Jelikož jsme doposud představili jen tři speciální formy (define, if a lambda), můžeme specifikovat, jak vyhodnocování probíhaú nich. Zaměříme se pouze na speciální formy define a if, protože přesná činnost speciální formy lambda bude popsaná až v další sekci. O formách define a if můžeme říct, že veškerá vyhodnocování provádějí v prostředí, ve kterém byly aplikovány. Toto prostředí, tedy prostředí v němž byla vyvolána aplikace speciální formy, budeme dále nazývat aktuální prostředí (aplikace speciální formy). Fakt, že speciální formy define a if provádějí vyhodnocování výrazů v aktuálním prostředí 2 je plně v souladu s naší intuicí, protože uvážíme-li například znovu kód

(define abs
 (lambda (x)
  (if (>= x 0)
   x
   (- x))))

definující proceduru absolutní hodnoty, pak je žádoucí, aby při vyhodnocování těla pracovala forma if právě v lokálním (aktuálním) prostředí, to jest v prostředí kde je k dispozici vazba symbolu x. V globálním 2Přísně vzato by tedy aplikace speciální formy Apply[F1, E2, … , En] uvedená v bodě (C.2) definice 2.7 měla obsahovat, jako jeden z argumentů, i prostředí P, tedy měla by být například ve tvaru Apply[P, F1, E2, … , En]. Pro jednoduchost značení však tento technický detail pomineme. Podotkněme, že tato poznámka se týká pouze speciálních forem, nikoliv procedur.

str49

prostředí je tento symbol nedefinovaný. Analogicky, vyhodnocením (define name výraz ) v prostředí P (to jest Eval[(define name výraz ), P]) se v prostředí P provede vazba symbolu name na výsledek vyhodnocení argumentu výraz. Více se o vzniku a aplikaci procedur dozvíme v další sekci.

V této sekci jsme ukázali obecný koncept hierarchicky uspořádaných prostředí, kterého se již budeme držet dál během výkladu. Ve skutečnosti již nebudeme potřebovat vůbec upravovat vyhodnocovací proces. Od teď již budeme pouze uvažovat dalšíspeciální formy a procedury, kterými budeme náš abstraktní interpret postupně obohacovat.

s2_3

2.3 Vznik a aplikace uživatelsky definovatelných procedur

V této sekci přesně popíšeme vznik procedur. Zatím jsme uvedli, že uživatelsky definovatelné procedury vznikají vyhodnocováním λ-výrazů, ale neuvedli jsme, jak samotné procedury vypadají ani jak konkrétně vznikají. Stejně tak jsme z technických důvodů zatím nespecifikovali aplikaci uživatelsky definovatelných procedur. To jest, neřekli jsme, co je výsledkem provedení Apply[F1, F2, … , Fn] pokud je F1 procedura vzniklá vyhodnocením λ-výrazu, viz bod (C.1) definice 2.7. Na tyto problémy se zaměříme nyní.

Abychom mohli při aplikaci procedur správně rozlišovat vazby vázaných a volných symbolů, musíme každou proceduru vybavit dodatečnou informacıó prostředí jejího vzniku. Uživatelsky definovatelné procedury tedy budeme chápat jako elementy obsahující v sobě seznam formálních argumentů, tělo a odkaz na prostředísvého vzniku, viz následující definici:

Definice 2.10 (uživatelsky definovaná procedura). Každá trojice ve tvaru parametry , tělo , P , kde parametry je seznam formálních argumentů (to jest seznam po dvou různých symbolů), tělo je libovolný element a P je prostředí, se nazývá uživatelsky definovaná procedura.

Dále specifikujeme, jak uživatelsky definované procedury přesně vznikají. Přísně vzato teď vlastně popíšeme činnost speciální formy lambda, která je překvapivě jednoduchá: Definice 2.11 (speciální forma lambda). Speciální forma lambda se používáse dvěma argumenty tak, jak to bylo popsáno v definici 2.1. Při aplikaci speciální formy lambda vyvolané vyhodnocením λ-výrazu (lambda ( param1 param2 · · · paramn ) tělo )

v prostředí P vznikne procedura ( param1 param2 · · · paramn ), tělo , P .

Všimněte si, že předchozí definice říká, jak vznikají uživatelsky definované procedury. Při vyhodnocení λ-výrazu se vezme seznam formálních parametrů a tělo (to jest druhýa třetí prvek λ-výrazu) a spolu s prostředím, ve kterém byl λ-výraz vyhodnocen, se zapouzdří do nově vzniklé procedury. Uživatelsky definované procedury jsou tedy elementy jazyka skládajícíse právě ze seznamu formálních argumentů, těla, a prostředí vzniku procedury. Dalšízajímavý rys vzniku procedur je, že speciální forma lambda během své aplikace neprovádížádné vyhodnocování elementů.

Z předchozího je zřejmé, že každá procedura vzniklá vyhodnocením λ-výrazu si v sobě nese informaci o prostředí, ve kterém vznikla. Tato informace bude dále použita při aplikaci procedury.

Definice 2.12 (aplikace procedury). Mějme dánu proceduru E a necht’E1, … , En jsou libovolneélementy jazyka. Aplikace procedury E na argumenty E1, … , En (v tomto pořadí), bude značena Apply[E, E1, … , En] v souladu s definicí 1.16 na straně 24. V případě, že E je primitivní procedura, pak je hodnota její aplikace Apply[E, E1, … , En] vypočtena touto primitivní procedurou (nezabýváme se přitom tím jak je vypočtena).

Pokud je E uživatelsky definovaná procedura ve tvaru ( param1 · · · paramm ), tělo , P , pak hodnotu

Apply[E, E1, … , En], definujeme takto:

50

Program 2.1. Výpočet délky přepony v pravoúhlém trojúhelníku.

(define na2
 
 (lambda (x)
 
  (* x x)))
 
(define soucet-ctvercu
 
 (lambda (a b)
 
  (+ (na2 a) (na2 b))))
 
(define prepona
 
 (lambda (odvesna-a odvesna-b)
 
  (sqrt (soucet-ctvercu odvesna-a odvesna-b))))

(1) Pokud se m (počet formálních argumentů procedury E) neshoduje s n (počet argumentů se kterými chceme proceduru aplikovat), pak aplikace končíchybovým hlášením „CHYBA: Chybný počet argumentů, proceduře bylo předáno n, očekáváno je m“. V opačném případě se pokračuje dalším krokem.

(2) Vytvoříse nové prázdné prostředí Pl, kterénazýváme lokální prostředí procedury. Tabulka vazeb prostředí Pl je v tomto okamžiku prázdná (neobsahuje žádné vazby), předek prostředí Pl není nastaven.

(3) Nastavíme předka prostředí Pl na hodnotu P (předkem prostředí Pl je prostředí vzniku procedury E).

(4) V prostředí Pl se zavedou vazby parami → Ei pro i = 1, … , n.

(5) Položíme Apply[E, E1, … , En] := Eval[ tělo , Pl].

Poznámka 2.13. Výsledkem aplikace uživatelsky definované procedury je tedy hodnota vzniklá vyhodnocením jejího těla v prostředí, ve kterém jsou na formální argumenty procedury navázané hodnoty předané proceduře, přitom předek tohoto nového prostředí je nastaven na prostředí vzniku procedury. Při vyhodnocovánísamotného těla v novém (lokálním) prostředí jsou zřejmě všechny vazby vázaných symbolů nalezeny přímo v lokálním prostředí. Vazby volných symbolů se hledají v prostředích, které jsou nadřazené (počínaje prostředím vzniku procedury).

Všimněte si, že při aplikaci procedur může dojít k „překrytí globálně definovaných symbolů.“ Například pokud bychom provedli následující aplikaci:

((lambda (+) (- +)) 10) ;⇒ -10,

pak při aplikaci procedury vzniklé vyhodnocením (lambda (+) (- +)) s hodnotou 10 vznikne prostředí, ve kterém bude na symbol + navázána hodnota 10. V tomto prostředí bude vyhodnocen výraz (- +).

Vazba volného symbolu - bude nalezena v globálním prostředí (což je prostředí vzniku naší procedury), naproti tomu vazba symbolu + bude nalezena už v lokálním prostředí (hodnota 10). Výsledkem aplikace je tedy skutečně -10. V lokálním prostředí tedy vazba symbolu + překryla vazbu, kteraéxistuje v globálním prostředí, kde je na symbol navázána primitivní procedura sčítání. Překrytí definice symbolů v tomto smyslu je někdy nechtěné, ale v mnoha případech je účelné, jak uvidíme v příští lekci.

Nová prostředí vznikají aplikací (uživatelsky definovaných) procedur, tedy nikoliv při jejich vytváření, ale až v momentě, kdy jsou procedury aplikovány. Tomu je potřeba rozumět tak, že s každou novou aplikací (jedné) procedury vznikne nové prostředí. Dále si všimněte, že z hlediska vazeb symbolů v těle procedury je úplně jedno, odkud proceduru aplikujeme, protože vazby symbolů se při vyhodnocování těla hledají počínaje lokálním prostředím – pokud v něm nejsou nalezeny, tak se přejde do nadřazeného prostředí, což je prostředí vzniku procedury. Prostředí odkud byla aplikace vyvolána tedy nemá uplatnění.

str51

Obrázek 2.2. Vznik prostředí během aplikace procedur z programu 2.1

Příklad 2.14. Uvažujme nyní program 2.1 skládajícíse z několika procedur. Jde opět o program pro výpočet velikosti přepony pravoúhlého trojúhelníka, přitom procedura navázanána symbol prepona v sobě používá pomocnou proceduru počítajícísoučet čtverců. Procedura pro výpočet součtu čtverců v sobě jako pomocnou proceduru používá proceduru pro výpočet druhé mocniny. Pokud bychom v interpretu zadali výraz (prepona 3 4), tak bude jeho vyhodnocování probíhat následovně. Nejprve bude aplikována procedura navázanána prepona s hodnotami 3 a 4, takže vznikne nové prostředí v němž budou tyto hodnoty navázanéna formální argumenty odvesna-a a odvesna-b. Předchůdcem tohoto prostředí bude globální prostředí, protože to je prostředí, ve kterém tato procedura vznikla (vznikly v něm všechny uvedené procedury, takže to již dál nebudeme zdůrazňovat). Viz obrázek 2.2. V lokálním prostředí je tedy vyhodnoceno tělo, to jest výraz (sqrt (soucet-ctvercu odvesna-a odvesna-b)). Vyhodnocení tohoto výrazu povede na aplikaci procedury pro součet čtverců. Až k její aplikaci dojde, vznikne nové prostředí, ve kterém budou na symboly a a b (což jsou formální argumenty dané procedury) navázány hodnoty vzniklé vyhodnocením odvesna-a a odvesna-b v lokálním prostředí procedury pro výpočet přepony (což jsou hodnoty 4 a 4). V lokálním prostředí procedury pro součet čtverců je pak vyhodnoceno její tělo. Při jeho vyhodnocování dojde ke dvojí aplikaci procedury pro výpočet druhé mocniny, jednou s argumentem 3 a jednou s argumentem 4. Takže vzniknou dvě další prostředí. V každém z těchto dvou prostředíse vyhodnotí výraz (* x x), což povede na výsledky 9 (v případě prostředí, kde x → 3) a 16 (v případě prostředí, kde x → 4).

Výsledné hodnoty vzniklé voláním druhých mocnin jsou použity při aplikaci sčítání, které je provedeno v těle procedury pro součet čtverců, výsledkem její aplikace tedy bude hodnota 25. Tato hodnota je potom použita v těle procedury pro výpočet délky přepony při aplikaci procedury pro výpočet odmocniny. Výraz (prepona 3 4) se tedy vyhodnotína 5. Během jeho vyhodnocení vznikly čtyři nová prostředí, každé mělo za svého předka globální prostředí, viz obrázek 2.2.

s2_4

2.4 Procedury vyšších řádů

V této sekci se budeme zabývat dalšími aspekty uživatelsky definovatelných procedur. Konkrétně se budeme zabývat procedurami, kterým jsou při aplikaci předávány další procedury jako argumenty nebo které vracejí procedury jako výsledky své aplikace. Souhrnně budeme procedury tohoto typu nazývat procedury vyšších řádů. Z hlediska jazyka Scheme však procedury vyšších řádů nejsou „novým typem procedur“, jednáse o standardní procedury tak, jak jsme je chápali doposud. Tyto procedury „pouze“ pracujís dalšími procedurami jako s hodnotami (buď je dostávají formou argumentů nebo je vrací jako výsledky aplikace).

str52 Než přistoupíme k samotné problematice přijmeme nejprve zjednodušující konvenci týkajícíse označování (pojmenovávání) procedur: Úmluva 2.15 (o pojmenovávání procedur). V dalším textu budeme procedury, které jsou po svém vytvoření navázány na symboly, pojmenovávat stejně jako samotné symboly.

Podle předchozí úmluvy budeme tedy hovořit o proceduře + místo přesnějšího: „procedura navázanána symbol +“. Jako první příklad procedury vyššího řádu si uvedeme proceduru, které bude předána další procedura jako argument. Viz program 2.2. Procedura infix v programu 2.2 je aplikována se třemi argumenty.

5;Program 2.2 Procedura provádějící infixovou aplikaci procedury dvou argumentů.

(define infix
 (lambda (x operace y)
  (operace x y)))

Formální argumenty jsme nazvali x, operace a y. Přeneseme-li svou pozornost na tělo této procedury, vidíme, že jeho vyhodnocení (k němuž dochází při aplikaci procedury) povede na pokus o aplikaci procedury navázanéna symbol operace s argumenty navázanými na symboly x a y. Skutečně je tomu tak, protože symbol operace se v těle procedury nacházína první pozici v seznamu. Bude-li tedy procedura infix aplikována s druhým argumentem jímž nebude procedura (nebo speciální forma, přísně vzato), pak vyhodnocení těla skončí v bodě (C.e) chybou. Smysluplná aplikace procedury je tedy taková, při které jako druhýargument předáváme proceduru dvou argumentů a první a třetí argument budou hodnoty, se kterými má být předaná procedura aplikována. Jaký má tedy účel procedura infix? Jednás o proceduru, pomocí které můžeme vyhodnocovat jednoduché výrazy v „infixovénotaci“. Připomeňme, že problematika výrazů zapsaných v různých notacích, byla probrána v sekci 1.2 začínající na straně 13. Viz příklady použití procedury infix:

(infix 10 + 20) ;⇒ 30
(infix 10 - (infix 2 + 5)) ;⇒ 3
(infix 10 (lambda (x y) x) 20) ;⇒ 10
(infix 10 (lambda (x y) 66) 20) ;⇒ 66
(infix 10 (lambda (x) 66) 20) ;⇒ „CHYBA: Chybný počet argumentů při aplikaci.“
(infix 10 20 30) ;⇒ „CHYBA: Nelze aplikovat: 20 není procedura.“

Na předchozím příkladu si všimněte toho, že v prvních dvou případech jsme předávali proceduře infix primitivní procedury sčítání a odčítání, v dalších případech jsme předávali procedury vzniklé vyhodnocením λ-výrazů (konkrétně to byly projekce a konstantní funkce). V hlediska vyhodnocovacího procesu a aplikace procedur je skutečně jedno, zdali procedura, kterou předáváme je primitivní procedura nebo uživatelsky definovaná procedura.

Nynísi ukážeme proceduru, která bude vracet další proceduru jako výsledek své aplikace. Podívejte se na proceduru curry+ definovanou v programu 2.3. Procedura curry+ má pouze jediný argument.

5;Program 2.3 Rozložení procedury sčítání na dvě procedury jednoho argumentu.

(define curry+
 (lambda (c)
  (lambda (x)
   (+ x c))))

Tělo procedury curry+ obsahuje λ-výraz (lambda (x) (+ x c)). To znamená, že při aplikaci procedury curry+ bude vyhodnoceno její tělo, jímž je tento λ-výraz. Jeho vyhodnocením vznikne procedura (jednoho argumentu), která bude vrácena jako výsledná hodnota aplikace curry+. Při každé aplikaci curry+ tedy vznikne nová procedura. Proceduru vzniklou aplikací (curry+ základ ) bychom mohli slovně označit jako „proceduru, která hodnotu svého argumentu přičte k číslu základ “. str53 Abychom lépe pochopili, co vlastně dělá procedura curry+, jak probíhá její aplikace a jak probíhaáplikace procedur, které curry+ vrací, si podrobně rozebereme následující příklad použití curry+:

(define f (curry+ 10)) f ;⇒ „procedura, která hodnotu svého argumentu přičte k hodnotě 10“
(f 20) ;⇒ 30

Nejprve rozebereme vyhodnocení prvního výrazu. Na symbol f bude navázána hodnota vznklá vyhodnocením (curry+ 10). Při vyhodnocování tohoto výrazu dojde k aplikaci uživatelsky definované procedury curry+ s argumentem 10. Při její aplikaci vznikne prostředí P, jehož předkem bude globální prostředí (protože v něm vznikla curry+), a ve kterém bude na symbol c navázána hodnota 10. V prostředí P bude vyhodnoceno tělo procedury curry+, to jest výraz (lambda (x) (+ x c)). Jeho vyhodnocením vznikne procedura (x), (+ x c), P , která je vrácena jako výsledek aplikace curry+. Tím pádem bude po vyhodnocení prvního výrazu na symbol f navázána procedura (x), (+ x c), P .

Zaměříme-li se teď na třetí řádek v předchozí ukázce, to jest na vyhodnocení (f 20), pak je zřejmé, že jde o aplikaci procedury navázanéna symbol f (naše nově vytvořená procedura) s hodnotou 20. Při aplikaci (x), (+ x c), P dojde k vytvořenínového prostředí, nazvěme jej třeba P . Jeho předkem bude prostředí P a prostředí P bude obsahovat vazbu symbolu x na hodnotu 20. Nyní tedy již uvažujeme tři prostředí: PG (globální), P (prostředí vzniku procedury navázanéna symbol f) a P (prostředí poslední aplikace procedury), pro která platí PG P P , viz obrázek 2.3. V prostředí P bude vyhodnoceno tělo procedury, Obrázek 2.3. Vznik prostředí během aplikace procedur z programu 2.3 to jest výraz (+ x c). Nyní je dobře vidět, že symbol x má vazbu přímo v prostředí P (lokální prostředí aplikované procedury), symbol c v P nemá vazbu, ale má vazbu v jeho předchůdci P a konečně symbol + nemá vazbu ani v P ani v P, ale až v globálním prostředí PG. Snadno tedy nahlédneme, že výsledkem aplikace je hodnota součtu 20 a 10, což je číslo 30.

Z předchozího rozboru procedury curry+ plyne, že ji můžeme chápat jako proceduru, která rozloží proceduru sčítání dvou argumentů na dvě procedury jednoho argumentu tak, že prvnísčítanec je dán hodnotou, se kteru aplikujeme curry+ a druhýsčítanec je dán hodnotou, se kterou aplikujeme vrácenou proceduru. Proceduru vrácenou při volánícurry+ lze tedy skutečně chápat jako proceduru, která k danému základu přičte předávanýargument. Pomocí curry+ bychom mohli snadno nadefinovat řadu užitečných procedur pro přičítání konstant, viz ukázku:

(define 1+ (curry+ 1))
(define 2+ (curry+ 2))
(define pi+
 (curry+
  (* 4 (atan 1))))
 
(1+ 10) ;⇒ 11
(2+ 10) ;⇒ 12
(pi+ 10) ;⇒ 13.14159265359

Proceduru vrácenou při aplikaci curry+ můžeme samozřejmě (jednorázově) volat i bez nutnosti vytvářet pomocnou vazbu procedury na symbol:

((curry+ 1) 2) ;⇒ 3
((curry+ 1) ((curry+ 2) 3)) ;⇒ 6

str54 Dalším rysem práce s procedurami, na který bychom měli upozornit, je šířeníchyb v programu. Uvažujme následující kód:

(define f (curry+ #f))
(f 10) ;⇒ „CHYBA: Nelze sčítat čísla a pravdivostní hodnoty.“

Zcela zřejmě došlo k chybě vzhledem k pokusu o sčítáníčísla 10 s pravdivosntí hodnotu #f. Nutné je ale dobře si rozmyslet, kde k chybě došlo. Všimněte si, že aplikace curry+ proběhla zcela v pořádku. To by pro nás v tuto chvíli nemělo být překvapující, protože curry+ pouze vytvářínovou proceduru. Při tomto procesu nedochází k vyhodnocování těla vytvářené procedury. Žádnáchyba se v tomto bodě výpočtu neprojevila. Až při volání vytvořené procedury se interpret pokoušísečíst hodnotu 10 navázanou na x v lokálním prostředí s hodnotou #f navázanou na c v prostředí vzniku vrácené procedury. A až zde dojde k chybě. To je výrazný rozdíl proti tomu, kdybychom uvažovali výsledek vyhodnocení výrazu (+ #f 13), zde by k chybě došlo okamžitě. Kdybychom nyní provedli globální redefinici +:

(define + (lambda (x y) x))

,

pak bychom při aplikaci (f 10) dostali:

(f 10) ;⇒ 10

,

protože jsme symbol + v globálním prostředí redefinovali na projekci prvního argumentu ze dvou a tím je hodnota navázanána symbol x (hodnota #f navázaná v předcházejícím prostředína c tedy nebude hrát roli), viz program 2.3 a obrázek 2.3.

Poslední věc, na kterou poukážeme, je rys souvisejícís hierarchií prostředí, která vznikají při aplikaci těchto procedur. Vezmeme-li si kus kódu:

(define f (curry+ 10))
(f 20) ;⇒ 30
(f 100) ;⇒ 110

pak bychom si měli být vědomi toho, že procedura curry+ byla aplikována pouze jednou, kdežto procedura vzniklá její (jedinou) aplikací byla aplikována dvakrát, vznikne nám tedy hierarchie prostředí jako na obrázku 2.4. Nyní můžeme objasnit, proč jsme vlastně uživatelsky definovatelné procedury chápali jako Obrázek 2.4. Vznik prostředí během aplikace procedur z programu 2.3 trojice, jejichž jednou složkou bylo prostředí jejich vzniku. Bylo to z toho důvodu, že jsme chtěli, aby vazby všech volných symbolů v těle procedur byly hledány v prostředích vzniku procedur. Bez použití procedur vyšších řádů byla situace poněkud triviální, protože prostředí vzniku procedury bylo vždy globální prostředí3. Nyní vidíme, že uvážíme-li procedury vracející jiné procedury jako výsledky svých aplikací, pak musíme mít u každé procedury podchyceno prostředí jejího vzniku. Bez této informace bychom nebyli schopni hledat vazby volných symbolů.

3V příští lekci uvidíme, že to tak úplně není pravda. V jazyku Scheme zavedeme pojem interní definice a zjistíme, že i bez použití procedur vyšších řádů mohou být prostředím vzniku procedur lokální prostředí vzniklaáplikací jiných procedur.

str55 Jak již bylo řečeno, vazby v daném prostředí překrývají definice vazeb v prostředích nadřazených. V příkladě z obrázku 2.4 to mánásledujícížádoucí efekt – pokud provedeme globální definici symbolu c, pak tím nijak neovlivníme činnost procedury curry+, ani procedur vzniklých její aplikací. Viz příklad:

(define f (curry+ 10))
(define c 666)
(f 20) ;⇒ 30
(f 100) ;⇒ 110

V druhém kroku je zavedena vazba c →P 666, kteraále nemá vliv na hodnotu vazby v prostředí volání G curry+. Při vyhodnocení těla procedury navázanéna f bude opět vazba symbolu c nalezena v prostředí P.

Fakt, že c mányní vazbu i v prostředínadřazeném je nepodstatný.

Poznámka 2.16. (a) Analogickým způsobem, jako jsme v programu 2. rozložili proceduru sčítánína proceduru jednoho argumentu vracející proceduru druhého argumentu, bychom mohli rozložit libovolnou proceduru dvou argumentů. Rozklad procedury dvou argumentů tímto způsobem je výhodný v případě, kdy první argument je při řadě výpočtů pevnýa druhý argument může nabývat různých hodnot. Tento princip rozkladu poprvé použil americký logik Haskell Brooks Curry (1900–1982). Princip se nyní na jeho počest nazývá currying (termín nemá český ekvivalent). Po tomto logikovi je rovněž pojmenován významný představitel funkcionálních jazyků – Haskell.

(b) Z předchozích příkladů je zřejmé, že po ukončení aplikace procedury nemůže být lokální prostředínějak „zrušeno“. To jest skutečneínterprety jazyka Scheme musí lokální prostředí udržovat například v případě, kdy jako výsledek aplikace procedury vznikla další procedura pro niž se dané prostředí tím pádem stává prostředím jejího vzniku.

© Ve většině programovacích jazyků, ve kterých existuje nějakaánalogie procedur (snad všechny funkcionální jazyky a drtivá většina procedurálních jazyků), lze s procedurami manipulovat pouze omezeně.

Je například možné předávat procedury jako argumenty jiným procedurám. Například v procedurálním jazyku C je možné předat proceduře (v terminologii jazyka C se procedurám říká funkce) jinou proceduru formou ukazatele (pointeru). V drtivé většině jazyků však procedury nemohou během výpočtu dynamicky vznikat tak, jako tomu je v našem jazyku (světlou výjimkou jsou dialekty LISPu a jiné funkcionální jazyky).

(d) Procedury jsou ve většině vyšších programovacích jazyků (z těch co disponují procedurami) vytvářeny jako pojmenované – to jest jsou definovány vždy s jejich jménem. Naproti tomu v našem jazyku všechny procedury vznikají jako anonymní, to jest, nejsou nijak pojmenované. Svázání jména (symbolu) s procedurou můžeme ale následně prové st pomocíspeciální formy define tak, jak jsme to v této lekci již na mnoha místech udělali. Pouze málo vyšších jazyků, kterénespadají do rodiny funkcionálních jazyků, disponuje možností vytvářet procedury anonymně (například do lze udělat v jazyku Python).

(e) V předchozích ukázkách procedur vracejících procedury jsme vždy vraceli uživatelsky definované procedury. Nic samozřejmě nebrání tomu, abychom vraceli i primitivní procedury, i když to nenízdaleka tak užitečné. Například vyhodnocením výrazu (lambda (x) sqrt) vzniká (konstantní) procedura jednoho argumentu, která vždy vrací primitivní proceduru pro výpočet druhé odmocniny.

Pro každý vyšší programovací jazyk můžeme uvažovat jeho elementy prvního řádu. Viz následující definici:

9;Definice 2.17 (element prvního řádu). Element prvního řádu je každý element jazyka, pro který platí: (i) element může být pojmenován,

(ii) element může být předán proceduře jako argument,

(iii) element může vzniknout aplikací (voláním) procedury,

(iv) element může být obsažen v hierarchických datových strukturách.

S výjimkou bodu (iv), jehož smysl objasníme v jedné z dalších lekcí, je zřejmé, že procedury jsou z pohledu jazyka Scheme elementy prvního řádu, protože je můžeme pojmenovat, předávat jako argumenty, vytvářet aplikací jiných procedur (a poslední podmínka platí také). Jak jsme již naznačili v předchozí poznámce, většina programovacích jazyků tento „luxus“ neumožňuje. Procedury jako elementy prvního řádu jsou až na výjimky doménou funkcionálních programovacích jazyků.

str56 Za procedury vyšších řádů považujeme procedury, které jsou aplikovány s jinými procedurami jako se svými argumenty nebo vracejí procedury jako výsledky své aplikace. Termín „procedury vyšších řádů“ je inspirovaný podobným pojmem používaným v matematické logice (logiky vyšších řádů).

Samotné vytváření procedur vyšších řádů se nijak nelišıód vytváření procedur, které jsme používali doposud. Nijak jsme nemuseli upravovat vyhodnocovací proces ani aplikaci. Z praktického hlediska chce vytváření procedur vyšších řádů od programátora o něco vyššístupeň abstrakce – programátor se musí plně sžít s faktem, že s procedurami se pracuje jako s hodnotami.

s2_5

2.5 Procedury versus zobrazení

V této sekci se zaměříme na vztah procedur a (matematických) funkcí. Připomeňme, pod pojmem funkce (zobrazení) množiny X = ∅ do množiny Y = ∅ máme na mysli relaci R ⊆ X × Y takovou, že pro každé

x ∈ X existuje právě jedno y ∈ Y tak, že x, y ∈ R. Obvykle přijímáme následujícínotaci. Zobrazeníznačíme obvykle malými písmeny f, g, … Pokud je relace f ⊆ X × Y zobrazením, pak píšeme f (x) = y místo x, y ∈ f . Fakt, že relace f ⊆ X × Y je zobrazenízapisujeme f : X → Y . Pokud X = Z1 × · · · × Zn, pak každézobrazení f : Z1 × · · · × Zn → Y nazýváme n-árnízobrazení. Místo f ( z1, … , zn ) = y píšeme poněkud nepřesně, i když bez újmy, f (z1, … , zn) = y.

Slovně řečeno, n-árnízobrazení f : X1 × · · · × Xn → Y přiřazuje každén-tici prvků x1 ∈ X1, … , xn ∈ Xn (v tomto pořadí) prvek y z Y označovaný f (x1, … , xn). Pokud X = X1 = · · · = Xn, pak píšeme stručně f : Xn → Y . Studentům budou asi nejznámější speciální případy zobrazení používané v úvodních kurzech matematické analýzy – funkce jedné reálné proměnné. Z pohledu zobrazení jsou funkce jedné ré alné proměnnézobrazení ve tvaru f : S → R, kde ∅ = S ⊆ R.

Uvážíme-li nyní (nějakou) proceduru (navázanou na symbol) f, která mán argumentů, nabízí se přirozená otázka, zdali lze tuto proceduru chápat jako nějakézobrazení. Tato otázka je zcela na místě, protože při aplikaci se n-ární proceduře předává právě n-tice elementů, pro kterou je vypočtena hodnota, což je opět element. Odpověď na tuto otázku je (za dodatečných podmínek) kladná, jak uvidíme dále.

Při hledání odpovědi si předně musíme uvědomit, že aplikace n-ární procedury nemusí být pro každou n-tici elementů proveditelná. Aplikace třeba může končit chybou nebo vyhodnocování těla procedury nemusínikdy skončit (v tom případě se výsledku aplikace „nedočkáme“). Abychom demonstrovali, že druhásituace může skutečně nastat, uvažme, že procedura f má své tělo ve tvaru následujícího výrazu:

((lambda (y) (y y)) (lambda (x) (x x)))

Pokud se zamyslíme nad průběhem vyhodnocování předchozího výrazu, pak zjistíme, že po první aplikaci procedury vzniklé vyhodnocením λ-výrazu (lambda (y) (y y)) bude neustále dokola aplikována procedura vzniklá vyhodnocením λ-výrazu (lambda (x) (x x)), která si bude při aplikaci předávat sebe sama prostřednictvím svého argumentu (rozmyslete si podrobně proč). Pokus o vyhodnocení předchozího výrazu tedy vede k nekončícísérii aplikací téže procedury.

Označíme-li nyní M množinu všech elementů jazyka, pak z toho co jsme teď uvedli, je zřejmé, že n-ární

procedury obecně nelze chápat jako zobrazení f : M n → M , protože nemusejí být definované pro každou n-tici hodnot z M . I kdybychom se soustředili pouze na n-ární procedury, které jsou definované pro každou n-tici elementů (nebo se pro každou proceduru omezili jen na podmnožinu N ⊆ M n na které je definovaná), i tak nenízaručeno, že proceduru lze chápat jako zobrazení. V jazyku Scheme budeme například uvažovat primitivní proceduru navázanou na symbol random, která pro daný argument r jímž je přirozené číslo, vrací jedno z pseudo-náhodně vybraných nezáporných celých čísel, které je ostře menšínež r. Viz příklad:

(random 5) ;⇒ 3
(random 5) ;⇒ 2
(random 5) ;⇒ 1
(random 5) ;⇒ 3
...

str57 Pokud nyní budeme uvažovat proceduru, která ignoruje svůj jedinýargument a výsledek její aplikace závisína použití random, třeba proceduru vzniklou vyhodnocením (lambda (x) (+ 1 (random 10))), pak tuto proceduru nelze chápat jako zobrazení f : M → M i když výsledná hodnota je vrácena pro jakýkoliv argument. Předchozí procedura totiž může pro dva stejné argumenty vrátit různé výsledné hodnoty.

Dobrou zprávou je, že na hodně procedur se lze dívat jako na zobrazení. K čemu je toto pozorování vůbec dobré? Pokud víme, že procedura se chová jako zobrazení, pak se při testování její funkčnosti můžeme soustředit pouze na hodnoty jejich argumentů a dané výsledky. Pokud pro danou n-tici argumentů procedura vracıóčekávaný výsledek, pak jej bude vždy vracet (pokud neprovedeme globální redefinici některého symbolu, který je volný v těle procedury), je přitom jedno, na jaké pozici se v programu procedura nacházínebo v jaké fázi výpočtu bude aplikována. Pohled na procedury jako na zobrazení (je-li to možné) je tedy důležitýz pohledu samotného programování.

Pohled na proceduru jako na zobrazení (pokud je to možné) je významnou přidanou hodnotou. Procedury chovajícíse jako zobrazeníse snáze ladí a upravují. Při vytváření programu ve funkcionálním jazyku bychom se měli snažit tento pohled maximálně uplatňovat a omezit na minimum tvorbu procedur, které se jako zobrazenínechovají. Výhodou tohoto postupu je možnost ladit jednotlivé procedury po částech bez nutnosti provádět ladění v závislosti na pořadí aplikací, které by potenciálně během spuštění programu mohly nastat (což je někdy velmi těžkénebo dokonce nemožnézjistit). Pohled na procedury jako na zobrazení tedy v žádném případě není jen nějakou „nadbytečnou matematizací problému“.

Na druhou stranu můžeme využít procedury k reprezentaci některých zobrazení. Například proceduru pro výpočet součtu čtverců z programu 2.1 na straně 51 lze chápat jako proceduru přibližně reprezentujícízobrazení f : 2

R → R, definované f (x, y) = x2 + y2. Slovo „přibližně“ je zde samozřejmě na místě, protože v počítači nelze zobrazit iracionálníčísla, takže bychom měli f chápat spíš jako zobrazení f : 2

S → S kde

S je množina čísel reprezentovatelných v jazyku Scheme. Stejně tak třeba zobrazení f : R → R definovaná předpisy f (x) = x2, f (x) = x+1 , f (x) = |x|, … budou přibližně reprezentovatelná procedurami vzniklými 2 vyhodnocením:

(lambda (x) (* x x))
(lambda (x) (/ (+ x 1) 2))
(lambda (x) (if (>= x 0) x (- x)))
...

Ze středoškolské matematiky známe řadu praktických metod, jak na základě dané funkce f : R → R vyjádřit další funkci g : R → R. Jedním ze způsobů je například vyjádření funkce g „posunem“ funkce f po ose x nebo y. Podrobněji, je-li f : R → R funkce, pak pro každé k ∈ R definujeme funkce fX,k : R → R a fY,k : R → R tak, že pro každé x ∈ R položíme

fX,k(x) = f (x − k),

fY,k(x) = f (x) + k.

Funkce fX,k reprezentuje funkci f posunutou o k podél osy x a funkce fY,k reprezentuje funkci f posunutou o k podél osy y. Na obrázku 2.5 (vlevo) je zobrazena část grafu funkce f dané předpisem f (x) = x2 (x ∈ R).

Na témže obrázku uprostřed máme ukázky částí grafů funkcí fX,1 a fY,1, které jsou tím pádem dány předpisy fX,1(x) = (x − 1)2 a fY,1(x) = x2 + 1. Řadu dalších funkcí bychom mohli například vyrobit „násobením funkčních hodnot“. Pro každé m ∈ R a funkci f tedy můžeme uvažovat funkci f∗,m : R → R danou, pro každé x ∈ R, následujícím předpisem:

f∗,m(x) = m · f (x).

Na obrázku 2.5 (vpravo) máme zobrazeny funkce f∗,2 a f∗ příslušné funkci f (opět f(x) = x2).

, 1

2

Z hlediska procedur vyšších řádů je toho vyjadřování „funkcí pomocí jiných funkcí“ zajímavé, protože můžeme snadno naprogramovat procedury, které budou z procedur reprezentující tato zobrazení vytvářet str58

Obrázek 2.5. Vyjádření funkcí pomocí posunu a násobení funkčních hodnot.

x2

4

x2

4

x2

(x − 1)2

x2 + 1

4

x2

2×2

2

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5;Program 2.4 Procedury vytvářejícínové procedury pomocí posunu a násobení.

(define x-shift
 (lambda (f k)
  (lambda (x)
   (f (- x k)))))
 
(define y-shift
 (lambda (f k)
  (lambda (x)
   (+ k (f x)))))
 
(define scale
 (lambda (f m)
  (lambda (x)
   (* m (f x)))))

procedury reprezentující nová zobrazení. Například trojice procedur uvedená v programu 2.4 reprezentuje právě procedury vytvářející nové procedury pomocí posunutí a násobku. Konkrétně procedura x-shift akceptuje jako argumenty proceduru (jednoho argumentu) a číslo a vrací novou proceduru vzniklou z předané procedury jejím „posunutím po ose x“ o délku danou číslem. Všimněte si, jak koresponduje tělo procedury x-shift s předpisem zobrazení fX,k. Analogicky procedura y-shift vrací proceduru „posunutou po ose y“ a konečně procedura scale vrací procedury s „násobenými funkčními hodnotami“.

Reprezentaci funkcízobrazených na obrázku 2.5 bychom mohli pomocí x-shift, y-shift a scale vyrobit následovně:

(x-shift na2 1) ;⇒ „druhá mocnina posunutaó 1 na ose x“
(y-shift na2 1) ;⇒ „druhá mocnina posunutaó 1 na ose y“
(scale na2 2) ;⇒ „druhá mocnina násobená hodnotou 2“
(scale na2 1/2) ;⇒ „druhá mocnina násobená hodnotou 1/2“

Takto vytvořené procedury bychom dále mohli třeba pojmenovat, nebo s nimi přímo pracovat:

((x-shift na2 1) 1) ;⇒ 0
((x-shift na2 1) 2) ;⇒ 1
 
(define na2*1/2 (scale na2 1/2))
(na2*1/2 1) ;⇒ 1/2
(na2*1/2 2) ;⇒ 2

str59 Obrázek 2.6. Různé polynomické funkce, skládání funkcí a derivace funkce.

4

3.5x

x2

x

4

f

f ◦ g

4

g ◦ f

3

3

3

2

x

2

g

2

f

1

1

1

1

f

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

.

.

.

Řadu funkcí, jako například funkce dané předpisy f (x) = x (identita), f (x) = xn, f (x) = n x, f (x) = ax, f (x) = c (konstantní funkce) a jiné, lze chápat jako speciální případy funkce f : R → R definované

f (x) = axn

pro různé hodnoty parametrů a, n ∈ R. Grafy některých z těchto funkcí jsou zobrazeny na obrázku 2.6 (vlevo).

Procedury reprezentující všechny tyto funkce (a řadu dalších) bychom mohli v programu vytvářet pomocnou procedurou, které bychom předávali pouze různé hodnoty parametrů a a n. Z hlediska technické realizace (naprogramování ve skutečném interpretu jazyka Scheme) bychom museli vyřešit pouze problém, jak vypočítat hodnotu xn. Ve standardu R6RS jazyka Scheme je k dispozici procedura expt, se dvěma argumenty základ a exponent, která počítá mocninu (danou exponentem) z daného základu. Proceduru pro vytváření procedur reprezentující výše uvedenázobrazení bychom tedy mohli vytvořit třeba tak, jak je to uvedeno v programu 2.5. Procedury reprezentující funkce z obrázku 2.6 (vlevo) bychom mohli vytvořit Program 2.5. Vytváření procedur reprezentujících polynomické funkce.

(define make-polynomial-function
 (lambda (a n)
  (lambda (x) (* a (expt x n)))))

pomocí procedury make-polynomial-function vyhodnocením následujících výrazů:

(make-polynomial-function 3.5 1) ;⇒ „procedura reprezentující f (x) = 3.5x“
(make-polynomial-function 1 2) ;⇒ „procedura reprezentující f (x) = x2“
(make-polynomial-function 1 1) ;⇒ „procedura reprezentující f (x) = x“
(make-polynomial-function 1 1/2) ;⇒ „procedura reprezentující f (x) = sqrt(x)“
(make-polynomial-function 1 0) ;⇒ „procedura reprezentující f (x) = 1“

Dalším typickým způsobem vyjadřování funkcí je skládání (kompozice) dvou (nebo více) funkcí do jedné.

Z matematického hlediska je jedná o skládání dvou zobrazení. Jsou-li f : X → Y a g : Y → Z zobrazení, kde Y ⊆ Y , pak definujeme zobrazení (f ◦ g) : X → Z tak, že pro každé x ∈ X klademe (f ◦ g)(x) = g(f (x)).

Zobrazení f ◦ g se potom nazývá kompozice zobrazení f a g (v tomto pořadí). Předtím, než ukážeme program, který pro dvě procedury reprezentujícízobrazení vrací proceduru reprezentující jejich kompozici, upozorněme na některé důležité vlastnosti složených funkcí.

Uvažujme neprázdnou množinu X a označme F(X) množinu všech zobrazeníz X do X (to jest zobrazení ve tvaru f : X → X). Pak pro složení libovolných dvou funkcí f, g ∈ F(X) platí f ◦ g ∈ F(X). Skládání funkcí „◦“ lze tedy chápat jako binárnıóperaci na množině F(X). str60 Tato operace mánavíc dalšízajímavé vlastnosti. Označme ι identitu na X (to jest ι(x) = x pro každé x ∈ X). Pak platí: f ◦ (g ◦ h) = (f ◦ g) ◦ h, ι ◦ f = f ◦ ι = f , pro každé f, g, h ∈ F(X), což si můžete snadno dokázat sami. Skládánízobrazení je tedy asociativní a je neutrální vzhledem k identickému zobrazení. Z algebraického hlediska je struktura F(X), ◦, ι pologrupa s neutrálním prvkem neboli monoid.

Asociativita (f ◦ (g ◦ h) = (f ◦ g) ◦ h) říká, že při skládání více funkcínezáležína jejich uzávorkování, místo f ◦ (g ◦ h) můžeme tedy bez újmy psát f ◦ g ◦ h, protože at’výraz uzávorkujeme jakkoliv, výsledné složení bude vždy jednoznačně dané. Upozorněme ale důrazně na fakt, že skládání funkcínení komutativní, nelze tedy zaměňovat pořadí, v jakém funkce skládáme (to jest obecně f ◦ g a g ◦ f nejsou stejnázobrazení).

Příklad nekomutativity skládání funkcí je vidět na obrázku 2.6 (uprostřed). Neutralita vůči identitě (ι ◦ f =

f ◦ ι = f ) říká, že složením funkce s identitou (a obráceně) obdržíme výchozí funkci. Operacím, které spolu s množinou na níž jsou definované a se svým neutrálním prvkem tvoří monoid, budeme dále říkat monoidálnıóperace a během dalších lekcí jich objevíme ještě několik.

Nyní již slíbená procedura compose2, která provádí „složení dvou procedur“, viz program 2.6. Opět je vidět, že proceduru jsme naprogramovali pouze pomocí vhodné formalizace definičního vztahu f ◦ g v jazyku Scheme.

5;Program 2.6 Kompozice dvou procedur.

(define compose2
 (lambda (f g)
  (lambda (x)
   (g (f x)))))

Při programování můžeme navíc proceduru compose2 použít i s argumenty jimiž jsou procedury nereprezentující zobrazení (i když to asi nebude příliš účelné). V následující ukázce použití procedury compose2 jsou definovány procedury korespondující s grafy funkcí v obrázku 2.6 (uprostřed) a pomocí compose2 jsou vytvořeny procedury vzniklé jejich složením:

(define f na2)
(define g (make-polynomial-function 1/2 1))
(define f*g (compose2 f g))
(define g*f (compose2 g f))

Poslední ukázkou procedury vyššího řádu v této sekci bude procedura, které pro danou proceduru reprezentující funkci f : R → R bude vracet proceduru reprezentující přibližnou derivaci funkce f. Připomeňme, že derivace funkce f v daném bodě x je definována vztahem

f (x + δ) − f (x)

f (x) = lim

.

δ→0

δ

Pokud tedy v předchozím vztahu odstraníme limitní přechod a za δ zvolíme dost malé kladnéčíslo (blízko nuly), pak získáme odhad hodnoty derivace v bodě x:

f (x + δ) − f (x)

g(x) =

.

δ

Z geometrického pohledu je hodnota g(x) směrnicísečny (tangens úhlu, kterýsvírásečna s osou x), která prochází v grafu funkce body ([x, f (x)] a [x + δ, f (x + δ)]). Jako funkci přibližné derivace funkce f tedy můžeme považovat funkci g (roli samozřejmě hraje velikost δ). Program 2.7 ukazuje proceduru smernice, která pro danou proceduru (reprezentující f ) a dvě číselné hodnoty (reprezentující hodnoty x1, x2) vracísměrnici sečny procházející body [x1, f (x1)] a [x2, f (x2)]. Procedura derivace akceptuje jako argument proceduru (reprezentujícıópět f ) a hodnotu δ určující přesnost. Jako výsledek své aplikace procedura vrací proceduru jednoho argumentu reprezentující přibližnou derivaci, viz program 2.7 a předchozí diskusi.

Následující kód ukazuje vytvoření procedury reprezentující přibližnou funkci derivace funkce f (x) = x s přesností δ = 0.001 a její použití. Funkce a její derivace jsou zobrazeny na obrázku 2.6 (vpravo).

str61 5;Program 2.7 Přibližná směrnice tečny a přibližná derivace.

(define smernice
 (lambda (f a b)
  (/ (- (f b) (f a))
    (- b a))))
 
(define derivace
 (lambda (f delta)
  (lambda (x)
   (smernice f x (+ x delta)))))
 
(define f-deriv
 (derivace sqrt 0.001))
 
(f-deriv 0.01) ;⇒ 4.8808848170152
(f-deriv 0.1) ;⇒ 1.5772056245761
(f-deriv 0.5) ;⇒ 0.70675358090799
(f-deriv 2) ;⇒ 0.3535092074645
(f-deriv 4) ;⇒ 0.24998437695292

V této sekci jsme ukázali, že některé procedury lze chápat jako zobrazení a jiné procedury tak chápat nemůžeme. Poukázali jsme na výhody toho, když se procedury chovají jako zobrazení a ukázali jsme, jak lze zobrazení reprezentovat (nebo přibližně reprezentovat) pomocí procedur.

s2_6

2.6 Lexikální a dynamický rozsah platnosti

V této sekci se ještě na skok vrátíme k prostředím a hledání vazeb symbolů. V předchozích sekcích jsme představili aplikaci uživatelsky definovaných procedur, která spočívala ve vyhodnocení jejich těla v novém lokálním prostředí. Každé lokální prostředí vytvořené při aplikaci procedury mělo jako svého předka nastaveno prostředí vzniku procedury. Všimli jsme si, že to bezprostředně vede k tomu, že pokud není vazba symbolu (uvedeného v těle procedury) nalezena v lokálním prostředí procedury, pak je hledána v prostředí vzniku této procedury. Prostředí vzniku procedury je buď globální prostředí nebo se jedná o lokální prostředí jiné procedury (tato procedura musí být zřejmě procedura vyššího řádu, protože v nínaše výchozí procedura vznikla). Pokud není symbol nalezen ani v tomto prostředí, je opět hledán v prostředí předka.

Zde opět může nastat situace, že se jednaó globální prostředí nebo o lokální prostředínějaké procedury vyššího řádu, …

Důležitým faktem je, že vazby symbolů, které nejsou nalezeny v lokálním prostředí, se postupně hledají v prostředích vzniku procedur. Pokud programovací jazyk používá tento princip hledání vazeb symbolů, pak říkáme, že programovací jazyk používá lexikální (statický) rozsah platnosti symbolů (ve mnoha jazycích se ovšem místo pojmu „symbol“ používá pojem „proměnná“). Prostředí vzniku procedury se v terminologii spojené s lexikálním rozsahem platnosti nazývá obvykle lexikálně nadřazené prostředí. Takže bychom mohli říct, že lexikální rozsah platnosti spočívá v hledání vazeb symbolů (které nejsou nalezeny v lokálním prostředí) v lexikálně nadřazených prostředích.

Lexikální rozsah platnosti není jediným možným rozsahem platnosti. Programovací jazyky mohou stanovit i jiný typ hledání vazeb symbolů. Druhým typem rozsahu platnosti je dynamický rozsah platnosti, který je v současnosti prakticky nepoužívaný. Stručně bychom mohli říci, že „jedinou odlišností“ od předchozího modelu je, že pokud není vazba symbolu nalezena v lokálním prostředí procedury, pak je hledána v prostředıódkud byla procedura aplikována. str62 Prostředí, ve kterém byla procedura aplikována, můžeme nazvat dynamicky nadřazené prostředí. Před další diskusí výhod a nevýhod obou typů rozsahů platnosti ukážeme příklad, na kterém bude jasně vidět odlišnost obou typů rozsahů platnosti.

Příklad 2.18. Uvažujme proceduru uvedenou v programu 2.3 na straně 53 a představme si, že v globálním prostředí provedeme navíc tuto definici:

(define c 100)

Co se stane, pokud dáme vyhodnotit následující dva výrazy?

(define f (curry+ 10))
(f 20) ;⇒ ???

Odpověď v případě lexikálního rozsahu již máme: 30, viz diskusi v sekci 2.4 k programu 2.3. Kdyby náš interpret ale používal dynamický rozsah platnosti, situace by byla jiná. Proceduru navázanou na symbol f jsme totiž aplikovali v globálním prostředí. Tím pádem bychom se při vyhodnocení jejího těla (+ x c) dostali do situace, kdy by byla vazba symbolu c (kteránení k dispozici v lokálním prostředí) hledána v dynamicky nadřazeném prostředí, to jest v prostředí aplikace procedury = v globálním prostředí. V tomto prostředí má ale symbol c vazbu 100, takže výsledkem aplikace procedury navázanéna f s argumentem 20 by bylo číslo 120. Dostali jsme tedy jiný výsledek než v případě lexikálního rozsahu platnosti.

Lexikální a dynamický rozsah platnosti se od sebe liší ve způsobu hledání vazeb symbolů, pokud tyto vazby nejsou nalezeny v lokálním prostředí procedury. Při použití lexikálního rozsahu platnosti jsou vazby nenavázaných symbolů hledány v prostředí vzniku procedur (lexikálně nadřazeném prostředí).

Při použití dynamického rozsahu platnosti jsou vazby nenavázaných symbolů hledány v prostředí aplikace procedur (dynamicky nadřazeném prostředí). Většina vyšších programovacích jazyků, včetně jazyka Scheme, používá lexikální rozsah platnosti.

Poznámka 2.19. Lexikální rozsah platnosti máz pohledu programátora a tvorby programů mnohem lepší vlastnosti. Předně, každá procedura má jednoznačně určené své lexikálně nadřazené prostředí. Toto prostředí můžeme kdykoliv jednoduše určit pouhým pohledem na strukturu programu. Podíváme se, ve které části programu je umístěn λ-výraz, jehož vyhodnocením procedura vznikne a pak stačí zjistit uvnitř které procedury se tento λ-výraz nachází. Pro jednoduchost můžeme na chvíli „ztotožnit procedury s λ-výrazy“, jejichž vyhodnocením vznikají, a „ztotožnit prostředíse seznamy formálních argumentů“ uvedených v λ-výrazech. Pro nalezení lexikálně nadřazeného prostředínám stačí k danému λ-výrazu přejít k nejvnitřněj-šímu λ-výrazu, který výchozí λ-výraz obsahuje. Ze seznamu formálních argumentů pak lze vyčíst, zdali bude vazba symbolu nalezena v prostředí aplikace procedury vzniklé vyhodnocením tohoto λ-výrazu, nebo je potřeba hledat v (dalším) nadřazeném prostředí. Například v případě následujícího programu

(lambda (x y)
 (lambda (z a)
  (lambda (d)
   (+ d a y b))))

bychom mohli vyčíst, že při aplikaci poslední vnořené procedury by v prostředí jejího lexikálního předka existovaly vazby symbolů z a a (v lokálním prostředísamotné procedury je k dispozici symbol d). V prostředí lexikálního předka jejího lexikálního předka by existovaly vazby symbolů x a y. Konkrétní hodnoty vazeb samozřejmě z programu vyčíst nemůžeme, ty budou známé až při aplikaci (během výpočetního procesu), ale program (sám o sobě) nám určuje strukturu prostředí. To je velkou výhodou lexikálního rozsahu platnosti. Naproti tomu při dynamickém rozsahu platnosti je struktura prostředí dána až samotným výpočet-ním procesem. Jelikož navíc tatáž procedura může být aplikována na více místech v programu, dynamicky nadřazené prostředínení určeno jednoznačně. Vezmeme-li kód z příkladu 9.18 a přidáme-li k němu výraz

((lambda (c)
  (f 20))
 1000)

str63

pak při jeho vyhodnocení dojde k aplikaci procedury navázanéna f s hodnotou 20, ale tentokrát bude prostředím aplikace této procedury lokální prostředí procedury vytvořené při aplikaci procedury vznikající vyhodnocením vnějšího λ-výrazu. V tomto prostředí bude na symbol c navázána hodnota 1000, takže procedura f nám dáse stejným argumentem jiný výsledek (konkrétně 1020), než kdybychom ji zavolali v globálním prostředí, jak to bylo původně v příkladu 2.18. Z hlediska programátora je to silně nepřirozené, tatáž procedura aplikovanána různých místech programu vrací různé hodnoty. To klade na programátora velkénároky při programování a hlavně při ladění programu (a případném hledáníchyb). Pro danou proceduru totiž musí uvažovat, kdy a kde může být v programu aplikována. Ve velkých programech může být takových míst velké množství. Mnohem větším problémem ale je, že všechna místa aplikace obecně ani není možnézjistit (důvody nám budou jasnější v dalších lekcích).

Pokud bychom chtěli (z nějakého důvodu) v našem abstraktním interpretu zavé st dynamický rozsah platnosti místo lexikálního, stačilo by uvažovat uživatelsky definovatelné procedury pouze jako elementy tvořené dvojicí ve tvaru parametry , tělo . Prostředí vzniku procedury by si již nebylo potřeba pamatovat. Aplikaci procedury bychom museli uvažovat relativně k prostředí Pa, ve kterém ji chceme prové st (při lexikálním rozsahu jsme naopak informaci o prostředí, ve kterém byla procedura aplikována nepotřebovali). To jest v podobném duchu jako jsme rozšířili „Eval“ představený v první lekci o dodatečný parametr reprezentující prostředí, museli bychom nyní rozšířit Apply o další argument reprezentující prostředí – v tomto případě prostředí aplikace procedury. Dále bychom potřebovali upravit bod (4) definice 2.12 na straně 50

následovně:

(3) Nastavíme předka Pl na Pa (předkem nového prostředí je prostředí aplikace procedury E).

Dále bychom upravili „Eval“, viz definici 3.7 na straně 48, v bodech (C.1) a (C.2) tak, aby se při každé aplikaci předávala informace o prostředí Pa, ve kterém aplikaci provádíme.

Poznámka 2.20. (a) Implementace dynamického rozsahu platnosti je jednoduššínež implementace lexikálního rozsahu platnosti. Proto byl dynamický rozsah platnosti populární v rané fázi vývoje interpretů a překladačů programovacích jazyků. Programování s dynamickým rozsahem platnosti však vede k čas-tému vzniku chyb (programátor se musí neustále zamýšlet nad tím, odkud bude daná procedura volána a jaké je potřeba mít v daném prostředí vazby symbolů) a proto jej v současnosti nevyužívá skoro žádný programovací jazyk (jedním z mála vyšších programovacích jazyků s dynamickým rozsahem platnosti, který je v praxi používán, je programovací jazyk FoxPro).

(b) V jazyku Common LISP existuje možnost deklarovat proměnnou jako „dynamickou.“ Z úhlu pohledu naší terminologie to znamená, že jazyk umožňuje hledat vazby nejen podle lexikálního rozsahu platnosti (který je standardní), ale u speciálně deklarovaných proměnných i podle dynamického rozsahu platnosti.

Jedná se o jeden z mála jazyků (pokud ne jediný) umožňující v jistém smyslu využívat oba typy rozsahů.

s2_7

2.7 Další podmíněné výrazy

V této sekci ukážeme další prvky jazyka Scheme, které nám budou sloužit k vytváření složitějších podmínek a složitějších podmíněných výrazů. Připomeňme, že podmíněné vyhodnocování jsme dělali pomocíspeciální formy if, viz definici 1.31 na straně 36. Při podmíněném vyhodnocování výrazů hraje důležitou roli samotná podmínka. Doposud jsme používali pouze jednoduché podmínky. V mnoha případech se však hodí konstruovat složitější podmínky pomocí vazeb jako „platí … a platí … “ (konjunkce podmínek), „platí … nebo platí … “ (disjunkce podmínek), „neplatí, že … “ (negace podmínky). Nyní ukážeme, jak budeme vytvářenísložitějších podmínek provádět v jazyku Scheme.

Jazyk Scheme má k dispozici proceduru navázanou na symbol not. Tato procedura jednoho argumentu vrací výsledek negace pravdivostní hodnoty reprezentované svým argumentem. Přesněji řečeno, pokud je předaným argumentem #f, pak je výsledkem aplikace not pravdivostní hodnota #t. Pokud je argumentem jakýkoliv element různyód #f, pak je výsledkem aplikace not pravdivostní hodnota #f. Procedura not tedy pro libovolnýelement vrací buď #f nebo #t. str64 Viz příklady:

(not #t) ;⇒ #f
(not #f) ;⇒ #t
(not 0) ;⇒ #f
(not -12.5) ;⇒ #f
(not (lambda (x) (+ x 1))) ;⇒ #f
(not (<= 1 2)) ;⇒ #f
(not (> 1 3)) ;⇒ #t

Procedura not tedy provádínegaci pravdivostní hodnoty, přitom pravdivostní hodnota je brána v zobecněném smyslu – vše kromě #f je považováno za „pravdu“. Viz komentář v sekci 1.7. Pozorným čtenářům zřejmě neuniklo, že procedura not je plně definovatelná. Viz program 2.8.

5;Program 2.8 Procedura negace.

(define not
 (lambda (x)
  (if x #f #t)))

Proceduru not bychom tedy nemuseli mít v jazyku Scheme dánu jako primitivní proceduru, ale mohli bychom ji dodatečně vytvořit. Na následujícím příkladu je vidět, že při práci s pravdivostními hodnotami v zobecněném smyslu platí „zákon dvojí negace“ (dvojicínegací výchozí pravdivostní hodnoty získáme tutéž pravdivostní hodnotu ve zobecněném smyslu), ale „pravda“ může být reprezentována vzájemně různými elementy (dvojí aplikací not tedy obecně nezískáme tentýž element):

(not (not #f)) ;⇒ #f
(not (not #t)) ;⇒ #t
(not (not -12.5)) ;⇒ #t

V programu 2.9 jsou uvedeny příklady definic dvou predikátů. Připomeňme, že za predikáty považujeme procedury, které pro dané argumenty vracejí buď #f nebo #t.

5;Program 2.9 Predikáty sudých a lichých čísel.

(define even?
 (lambda (z)
  (= (modulo z 2) 0)))
 
(define odd?
 (lambda (z)
  (not (even? z))))

Predikát even? představuje predikát „je dané číslo sude?“, predikát odd? představuje predikát „je dané číslo liché?“. V těle predikátu even? je výraz vyjadřující podmínku, že číslo je sudé, právě když je jeho zbytek po děleníčíslem 2 roven nule. Predikát odd? jsme naprogramovali pomocí negace a predikátu even?. Viz použití predikátů:

(even? 10) ;⇒ #t
(odd? 10) ;⇒ #f
(odd? 10.2) ;⇒ „CHYBA: Argument musí být celéčíslo.“

Při vyhodnocení posledního výrazu způsobila aplikace procedury modulo chybové hlášení – prvním oče-kávaným argumentem mělo být celéčíslo. Při psaní uživatelsky definovatelných predikátů (respektive, při jejich pojmenování) přijímáme následující konvenci, kterou jsme už použili i v programu 2.9.

Úmluva 2.21 (o pojmenovávání predikátů). Pokud budou nově vytvořené predikáty navázanéna symboly v globálním prostředí, pak budeme v jejich jménu na konci psát znak otazník „?“.

str65 K vytvářenísložených podmínek ve tvaru konjunkce sloužíspeciální forma and:

9;Definice 2.22 (speciální forma and). Speciální forma and se používás libovolným počtem argumentů: (and test1 ··· testn ), kde n ≥ 0. Speciální forma and při sve áplikaci postupně vyhodnocuje výrazy test1 … testn v aktuálním prostředí a to v pořadízleva doprava. Pokud se průběžně vyhodnocovaný výraz testi vyhodnotína nepravdu (to jest #f), pak je výsledkem aplikace speciální formy and hodnota #f a další argumenty testi+1 , … , textn uvedenéza průběžně vyhodnocovaným argumentem se již nevyhodnocují. Pokud se postupně všechny výrazy test1 , … , testn vyhodnotína pravdu (hodnotu různou od #f), pak je jako výsledek aplikace speciální formy and vrácena hodnota vyhodnocení posledního výrazu. Pokud n = 0 (and byla aplikována bez argumentů), pak je vrácena hodnota #t.

Následující příklady ukazují použití speciální formy and. Neformálně řečeno, výsledkem aplikace speciální formy and je „pravda“, pokud se postupně všechny její argumenty vyhodnotína pravdu. Pokud tomu tak není, je výsledkem aplikace „nepravda“. Navíc platí, že všechny argumenty vyskytujícíse za argumentem jenž se vyhodnotil na nepravdu se již nevyhodnocují.

(and (= 0 0) (odd? 1) (even? 2)) ;⇒ #t
(and (= 0 0) (odd? 1) (even? 2) 666) ;⇒ 666
(and 1 #t 3 #t 4) ;⇒ 4
(and 10) ;⇒ 10
(and +) ;⇒ „procedura sčítání“
(and) ;⇒ #t
(and (= 0 0) (odd? 2) (even? 2)) ;⇒ #f
(and 1 2 #f 3 4 5) ;⇒ #f

V následujícím případu je vidět, že and skutečně řídí vyhodnocovánísvých argumentů tak, jak bylo řečeno v definici 2.22. Kdyby byl and procedura (a ne speciální forma), pak by při vyhodnocenínásledujícího výrazu došlo k chybě, protože symbol nenavazany-symbol by neměl vazbu.

(and (= 0 0) 2 #f nenavazany-symbol) ;⇒ #f

V našem případě ale k chybě nedochází, protože k vyhodnocenísymbolu nenavazany-symbol nedojde.

Zpracování svých argumentů speciální forma and ukončí jakmile narazína třetí argument jenž se vyhodnotína nepravdu.

Všimněte si, že speciální formu and je možné aplikovat i bez argumentu, v tom případě je konstantně vracena pravda (element #t). V sekci 1.5 jsme vysvětlili, co a proč vracejí procedury + a * pokud jsou aplikovány bez argumentů. Ưvahu u speciální formy and bychom mohli udělat analogicky. Speciální forma and vrací #t, pokud je aplikována bez argumentů, protože #t se chováneutrálně vzhledem k pravdivostní funkci spojky „konjunkce“ (v logice obvykle značené ∧):

#t ∧ p = p ∧ #t = p.

To jest výraz

p1 ∧ p2 ∧ · · · ∧ pn

je ekvivalentní výrazu:

p1 ∧ p2 ∧ · · · ∧ pn ∧ #t.

Když v posledním výrazu odstraníme všechny p1, … , pn, zbude nám #t, což je pravdivostní hodnota kterou chápeme jako „konjunkci žádných argumentů“.

Následující predikát within? ukazuje praktické použitíspeciální formy and. Jednáse o predikát tří argumentů testující, zdali první argument leží v uzavřeném intervalu vymezeném dvěma dalšími argumenty:

(define within?
 (lambda (x a b)
  (and (>= x a) (<= x b))))

str66 Nezkušení programátoři jsou někdy v pokušení psát místo předchozího programu následující:

(define within?
 (lambda (x a b)
  (if (and (>= x a) (<= x b))
   #t
   #f)))

Z hlediska funkčnosti jde o totéž, v druhém případě se ale v programu vyskytuje jeden zbytečnýif, což snižuje jeho čitelnost. Psát speciální formu if ve tvaru (if test #t #f) je skutečně zbytečné, protože pokud je vyhodnocen test na pravdu, je vrácena „pravda“ a v opačném případě, tedy pokud se test vyhodnotil na nepravdu, je vrácena „nepravda“. Úplně tedy stačí do programu uvést samotný test .

Ke speciální formě and ještě dodejme, že tato speciální forma je v našem jazyku také v podstatě nadbytečná, protože výraz ve tvaru

(and test1 ··· testn )

bychom mohli nahradit několika vnořenými if-výrazy:

(if test1
 (if test2
  (if ···
   (if
	testn−1
	testn
	#f)
   ...
   #f)
  #f)
 #f)

Z hlediska programátora je však použití and samozřejmě mnohem příjemnější a čitelnější.

K vytváření složených podmínek ve tvaru disjunkce slouží speciální forma or:

9;Definice 2.23 (speciální forma or). Speciální forma or se používás libovolným počtem argumentů: (or test1 · · · testn ), kde n ≥ 0. Speciální forma or při své aplikaci postupně vyhodnocuje výrazy test1 , … , testn v aktuálním prostředí a to v pořadízleva doprava. Pokud se průběžně vyhodnocovaný výraz testi vyhodnotína pravdu (to jest cokoliv kromě #f), pak je výsledkem aplikace speciální formy or hodnota vzniklá vyhodnocením testi a další argumenty testi+1 , … , textn uvedenéza průběžně vyhodnocovaným argumentem se již nevyhodnocují. Pokud se postupně všechny výrazy test1 , … , testn vyhodnotína nepravdu (to jest #f), pak je jako výsledek aplikace speciální formy or vrácena hodnota #f. Pokud n = 0 (or byla aplikována bez argumentů), pak je rovněž vrácena hodnota #f.

Viz příklady použití speciální formy or:

(or (even? 1) (= 1 2) (odd? 1)) ;⇒ #t
(or (= 1 2) (= 3 4) 666) ;⇒ 666
(or 1 #f 2 #f 3 4) ;⇒ 1
(or (+ 10 20)) ;⇒ 30
(or) ;⇒ #f
(or #f) ;⇒ #f
(or #f (= 1 2) #f) ;⇒ #f

Speciální forma or bez argumentu vrací #f, protože #f se chová neutrálně vzhledem k pravdivostní funkci spojky „disjunkce“ (v logice obvykle značené ∨):

#f ∨ p = p ∨ #f = p,

můžeme tedy aplikovat analogickou úvahu jako v případě and, + nebo *. Speciální forma or řídí vyhodnocovánísvých argumentů, nemůže se tedy jednat o proceduru.

str67 Jako příklad si můžeme uvé st následující kód:

(or (even? 2) nenavazany-symbol) ;⇒ #t

při jehož vyhodnocení by v případě, pokud by byla or procedura, nastala chyba. V našem případě je však vrácena hodnota #t, což je výsledek vyhodnocení (even? 2) a argument nenavazany-symbol již vyhodnocen nebude. Výsledkem aplikace speciální formy or je „nepravda“, pokud se postupně všechny její argumenty vyhodnotína nepravdu. Pokud tomu tak není, je výsledkem aplikace výsledek vyhodnocení prvního argumentu, kterýse nevyhodnotil na „pravdu. Všechny argumenty vyskytujícíse za argumentem jenž se vyhodnotil na pravdu se dál nevyhodnocují.

Následující procedura je praktickou ukázkou užitíspeciální formy or. Jednáse o predikát overlap?, který pro dva uzavřeneíntervalu [a, b] a [c, d], jejichž krajní prvky jsou dány čtyřmi argumenty, testuje, zdali se tyto intervalu vzájemně překrývají, tedy jestli platí [a, b] ∩ [c, d] = ∅.

(define overlap?
 (lambda (a b c d)
  (or (within? a c d)
	(within? b c d)
	(within? c a b)
	(within? d a b))))

V tomto případě nám hned „matematický popis“ vzájemného překrytínebyl při psaní procedury moc platný. Snadno ale nahlédneme, že [a, b] ∩ [c, d] = ∅, právě když platí aspoň jedna z podmínek: a ∈ [c, d], b ∈ [c, d], c ∈ [a, b] a d ∈ [a, b], což je právě podmínka formalizovaná v těle předchozí procedury.

Stejně jako v případě and bychom mohli výraz

(or test1 · · · testn )

nahradit vnořenými výrazy ve tvaru:

(if
 test1
 test1
 (if
  test2
  test2
  (if · · ·
   (if
	testn
	testn
	#f) ··· )))

Z čistě funkcionálního pohledu, o kterýse v tomto díle učebního textu budeme snažit, jsou předchozí dva kódy skutečně ekvivalentní. V dalším díle tohoto textu však uvidíme, že v případě zavádění imperativních prvků do našeho jazyka (prvků vyskytujících se v procedurálních jazycích), již bychom tento přepis nemohli provést. Zatím se ale s ním můžeme plně spokojit.

K speciálním formám and a or ještě podotkněme, jaký je jejich vztah k pravdivostním funkcím logických spojek „konjunkce“ a „disjunkce“. Vzhledem k tomu, že nepracujeme pouze s pravdivostními hodnotami #f a #t, naše formy se chovají poněkud jinak než výše uvedené pravdivostní funkce používané v logice.

Pravdivostní funkce konjunkce a disjunkce například splňují De Morganovy zákony z nichž nám plyne, že disjunkci lze vyjádřit pomocí konjunkce a negace a analogicky konjunkci lze vyjádřit pomocí disjunkce a negace:

p1 ∨ · · · ∨ pn = ¬(¬p1 ∧ · · · ∧ ¬pn),

p1 ∧ · · · ∧ pn = ¬(¬p1 ∨ · · · ∨ ¬pn).

Přepíšeme-li levé a pravé strany předchozích výrazů v notaci jazyka Scheme a zamyslíme-li se nad hodnotami vzniklými jejich vyhodnocením, pak uvidíme, že vyhodnocením mohou vzniknout různeélementy, kupříkladu:

(or 1 2 3) ;⇒ 1
(and 1 2 3) ;⇒ 3
(not (and (not 1) (not 2) (not 3))) ;⇒ #t
(not (or (not 1) (not 2) (not 3))) ;⇒ #t

str68 Dvojice elementů vzniklých vyhodnocením levé a pravé strany předchozích vztahů ale vždy reprezentují pravdu (v zobecněném smyslu), nebo jsou oboje rovny #f (zdůvodněte si proč).

Nyní si ukážeme aplikaci procedur vyšších řádů. Předpokládejme, že máme naprogramovat procedury dvou argumentů min a max, které budou pro dané dva číselné argumenty vracet menší, případně vetší, hodnotu z nich. Takové procedury můžeme snadno naprogramovat třeba tak, jak je to uvedeno v programu 2.10. Již při letmém pohledu na obě proceduru nás jistě napadne, že vypadají „téměř shodně“

5;Program 2.10 Procedury vracející minumum a maximum ze dvou prvků.

(define min
 (lambda (x y)
  (if (<= x y) x y)))
 
(define max
 (lambda (x y)
  (if (>= x y) x y)))

a lišíse pouze v použití (procedur navázaných na) „⇐“ a „>=“, to jest procedur pro porovnáváníčísel-ných hodnot. V takovém okamžiku se nabízízobecnit program v tom smyslu, že vytvoříme abstraktní proceduru vyššího řádu, která bude vytvářet procedury pro vracení „extrémního prvek ze dvou“. To, co budeme mít na mysli pod pojmem „extrémní prvek“, budeme vytvářející proceduře specifikovat pomocí jejího argumentu. Podívejte se nynína program 2.11. V něm je definována procedura extrem jednoho argumentu.

5;Program 2.11 Procedura vyššího řádu pro hledání extrémních hodnot.

(define extrem
 (lambda (f)
  (lambda (x y)
   (if (f x y) x y))))
 
(define min (extrem <=))
 
(define max (extrem >=))

Tímto argumentem je predikát, který bude použit na otestování, zdali jedna číselná hodnota je „extrémnější “ vůči druhé. Tělem procedury extrem je λ-výraz (lambda (x y) (if (f x y) x y)) jehož vyhodnocením vzniká procedura dvou argumentů. Tato procedura při své aplikaci vyhodnocuje tělo, v němž se nachází podmíněný výraz. V něm je nejprve vyhodnocena podmínka (f x y), která je pravdivá, právě když procedura navázanána f vrátí „pravdu“ pro argumenty se kterými byla zavolána procedura vrácená procedurou extrem. Pokud bude na f navázána procedura „menšínebo rovno“, pak se bude procedura vrácená procedurou extrem chovat stejně jako procedura min z programu 2.10. Pokud bude na f navázána procedura „většínebo rovno“, pak se bude procedura vrácená procedurou extrem chovat stejně jako procedura max z programu 2.10. Procedury min a max tedy můžeme získat voláním extrem a navázat je na příslušné symboly tak, jako v programu 2.11.

Procedura extrem nám však umožňuje vytvářet mnohé další procedury pro vracení význačných prvků, což nám oproti prostému minimu a maximu ze dvou dávánové, předtím netušené, možnosti.

(define abs
 (lambda (x)
  (if (>= x 0)
   x
   (- x))))

str69

Pomocí procedury pro výpočet absolutní hodnoty kterou jsme již dříve uvedli, bychom mohli definovat dvě nové procedury absmin a absmax, které budou vracet prvek, který má menšínebo větší absolutní hodnotu:

(define absmin
 (extrem (lambda (x y)
	  (<= (abs x) (abs y)))))
 
(define absmax
 (extrem (lambda (x y)
	  (>= (abs x) (abs y)))))

Rozdíl mezi min a absmin (případně mezi max a abmax) je zřejmý:

(min -20 10) ;⇒ -20
(absmin -20 10) ;⇒ 10

Analogicky bychom mohli vytvořit další procedury.

Speciální forma if byla představena již v předchozí lekci, viz definici 1.31 na straně 36. Nyní představíme speciální formu cond, pomocí které lze jednodušeji zapisovat složitější podmíněné výrazy. Speciální forma cond se používá ve tvaru:

9;Definice 2.24 (speciální forma cond).

(cond ( test1 důsledek1 )
   ( test2 důsledek2 )
   ...
   ( testn důsledekn )
   (else náhradník ))

kde n ≥ 0 a poslední výraz v těle, to jest výraz (else náhradník ) je nepovinnýa nemusí být uveden. Při své aplikaci postupně speciální forma cond vyhodnocuje (v aktuálním prostředí) výrazy test1 , … , testn do toho okamžiku, až narazín a první testi, kterýse vyhodnotil na pravdu (na cokoliv kromě #f). V tom případě se vyhodnocování dalších testi+1 , … , testn neprovádí a výsledkem aplikace speciální formy je hodnota vzniklá vyhodnocením výrazu důsledeki v aktuálním prostředí. Pokud se ani jeden z výrazů test1 , … , testn nevyhodnotil na pravdu pak mohou nastat dvě situace. Pokud je posledním argumentem výraz ve tvaru (else náhradník ), pak je výsledkem aplikace speciální formy hodnota vzniklá vyhodnocením výrazu náhradník v aktuálním prostředí. Pokud náhradník není přítomen, pak je výsledkem aplikace speciální formy cond nedefinovaná hodnota, viz poznámku 1.27 (b) na straně 34.

Z tvaru, ve kterém se používáspeciální forma cond lze jasně vyčíst, že by nemohla být zastoupena procedurou, například totiž

(cond (1 2)) ;⇒ 2,

kdyby byla cond procedura, vyhodnocení předchozího výrazu by končilo chybou. Před uvedením praktických příkladů si nejprve ukažme některé mezní případy použitícond. V následujícím případě se neuplatní else-větev:

(cond ((= 1 1) 20)
   (else 10)) ;⇒ 20

Stejně tak, jako by se neuplatnila v tomto případě:

(cond ((+ 1 2) 20)
   ((= 1 1) 666)
   (else 10)) ;⇒ 20

Zde už se větev uplatní:

(cond ((= 1 2) 20)
   (else 10)) ;⇒ 10

str70 Všimněte si, že else-větev (else náhradník ) bychom mohli ekvivalentně nahradit výrazem ve tvaru ( test náhradník ), ve které by se test vyhodnotil vždy na „pravda“ (cokoliv kromě #f). Třeba takto:

(cond ((= 1 2) 20)
   (#t 10)) ;⇒ 10

Kdyby ani jeden z testů nebyl pravdivýa else-větev chybí, pak je výsledná hodnota aplikace nedefinovaná:

(cond ((= 1 2) 20)
   ((even? 1) (+ 1 2))) ;nedefinovaná hodnota, void

Speciálním případem předchozího je cond bez argumentů:

(cond) ;=> nedefinovaná hodnota, void

Nyní si ukážeme praktické použití speciální formy cond. Uvažujme funkci sgn (funkce signum), kteráse častou používá v matematice a kterou definujeme předpisem:

 • −1 pokud x < 0,
 • sgn x = 0 pokud x = 0,
 • 1 pokud x > 0.

Výsledkem sgn x je tedy jedna z hodnot −1, 0 nebo 1 v závislosti na tom, zdali je danéčíslo x záporné, nula, nebo kladné. Definiční vztah bychom mohli přímočaře přepsat pomocíspeciální formy cond a vytvořit tak formalizaci funkce sgn:

(define sgn
 (lambda (x)
  (cond ((= x 0) 0)
	 ((> x 0) 1)
	 (else -1))))

Jelikož se všechny podmínky v definici sgn vzájemně vylučují (vždy je právě jedna z nich pravdivá), nezáleží přitom na pořadí, v jakém byly jednotlivé podmínky a příslušné důsledky uvedeny. Výše uvedená procedura skutečně reprezentuje funkci signum (přesvědčte se sami).

Speciální forma cond je v podstatě taky „nadbytečná“, protože bychom místo ní mohli opět použít sérii do sebe zanořených výrazů používajících speciální formu if. Konkrétně bychom mohli výraz ve tvaru

(cond ( test2 důsledek1 )
   ( test2 důsledek2 )
   ...
   ( testn důsledekn )
   (else náhradník ))

nahradit výrazem

(if test1
 důsledek1
 (if test2
  důsledek2
  (if · · ·
   (if testn
	důsledekn
	náhradník ) · · · )))

Samozřejmě, že použití formy cond je mnohem přehlednější. Srovnejte naši výše uvedenou proceduru realizující funkci signum a následující proceduru, ve které je cond rozepsán pomocí if:

(define sgn
 (lambda (x)
  (if (= x 0)
   0
   (if (> x 0)
	1
	-1))))

str71 Nejen, že cond je vyjádřitelná pomocíspeciální formy if, ale lze tak učinit i obráceně, což je samozřejmě jednodušší – použijeme cond pouze s jednou podmínkou a případně s else-výrazem. V následujícím příklady máme proceduru pro výpočet absolutní hodnoty napsanou s použitím cond:

(define abs
 (lambda (x)
  (cond ((>= x 0) x)
	 (else (- x)))))

Dohromady tedy dostáváme, že if a cond jsou vzájemně plně zastupitelné.

V následujícím příkladu si ukážeme použitícond při stanovenínejvětšího prvku ze tří. Půjde tedy o zobecnění procedury max z programu 2. 0 tak, aby pracovala se třemi číselnými hodnotami. Samozřejmě, že úplně nejčistším řešením problému by bylo využití již zavedené procedury max takto:

(define max3
 (lambda (x y z)
  (max x (max y z))))

Výše uvedená procedura skutečně vrací maximum ze tří prvků (rozmyslete si důkladně, proč). My ale v rámci procvičení práce s cond vyřešíme tento problém bez použití max. Mohli bychom to udělat takto:

(define max3
 (lambda (x y z)
  (cond ((and (>= x y) (>= x z)) x)
	 ((and (>= y x) (>= y z)) y)
	 (else z))))

V těle předchozí procedury je pomocí podmíněných výrazů zachycen rozbor problému nalezení maxima ze tří prvků. V první podmínce je testováno, zdali je hodnota navázanána x většínež dvě další. Pokud je tomu tak, je tato hodnota největší. Na dalším řádku provedeme analogický test pro y. Na třetím řádku již můžeme s jistotou vrátit hodnotu navázanou na z, protože třetí řádek bude zpracován, pokud testy v předchozích dvou selžou, tedy právě když ani x ani y nejsou největší hodnoty, musí jí potom být z. Předchozí proceduru bychom ještě mohli následovně zjednodušit:

(define max3
 (lambda (x y z)
  (cond ((and (>= x y) (>= x z)) x)
	 ((>= y z) y)
	 (else z))))

Zde jsme zeštíhlili druhou podmínku. Když první test nebude pravdivý, pak máme jistotu, že x nebude největší hodnotou, pak již stačí vzájemně porovnat jen hodnoty y a z. I když je nový kód kratší, pro někoho může být méně čitelný. Snad nejčitelnější (i když nejméně efektivníz hlediska počtu vyhodnocovaných výrazů) by byla procedura ve tvaru:

(define max3
 (lambda (x y z)
  (cond ((and (>= x y) (>= x z)) x)
	 ((and (>= y x) (>= y z)) y)
	 ((and (>= z x) (>= z y)) z)
	 (else sem-bychom-se-nemeli-dostat))))

Tato procedura mána svém konci uvedenu jakousi „pojistku“, která by se mohla uplatnit, kdyby někdo (třeba omylem) předefinoval globální vazbu symbolu >= třeba procedurou vzniklou vyhodnocením λ-výrazu (lambda (x y) #f).

str72 V každém případě bychom měli po naprogramování procedury se složi-tějšími podmíněnými výrazy prové st její důkladné otestování, abychom mohli okamžitě zjistit všechny případnéchyby (které jsme „zcela jistě nechtěli udělat“, ale všechno přece „bylo tak jasné“4). Například v případě procedury max3 bychom měli provést test se třemi vzájemně různými číselnými hodnotami a otestovat všechny jejich permutace, třeba:

(max3 1 2 3)
(max3 1 3 2)
(max3 2 1 3)
(max3 2 3 1)
(max3 3 1 2)
(max3 3 2 1)

Shrnutí

V této lekci jsme položili základ problematice uživatelsky definovatelných procedur. Pomocí procedur lze účinně vytvářet abstrakce a v důsledku tak psát čistější, menší, univerzálnější a lépe spravovatelné programy. Uživatelsky definované procedury vznikají vyhodnocováním λ-výrazů, což jsou seznamy ve speciálním tvaru skládajícíse ze seznamu formálních argumentů a těla procedury. Kvůli aplikaci procedur jsme museli rozšířit dosud uvažovaný pojem prostředí. Prostředí už neuvažujeme pouze jedno, ale prostředıóbecně vznikají během výpočtu aplikací procedur. Každé prostředí je navíc vybaveno ukazatelem na svého předka, což je prostředí vzniku procedury. Tento přístup nám umožňuje hledat vazby symbolů v lexikálním smyslu. Dále jsme museli rozšířit model vyhodnocování. Vyhodnocení elementů chápeme relativně vzhledem k prostředí. Samotneúživatelské procedury jsou reprezentovány jako trojice: seznam formálních argumentů, tělo procedury, prostředí vzniku procedury. Při každé aplikaci procedury vznikánové lokální prostředí, jehož předek je nastaven na prostředí vzniku procedury. Ukázali jsme některé procedury s ustálenými názvy: identitu, projekce, konstantní procedury, procedury bez argumentů. Dále jsme se zabývali procedurami vyšších řádů, což jsou procedury, kterým jsou při aplikaci předávány jiné procedury jako argumenty nebo které vrací procedury jako výsledky své aplikace. Ukázali jsme princip rozkladu procedur dvou argumentů na proceduru jednoho argumentu vracející proceduru druhého argumentu. Dále jsme se zabývali vztahem procedur a zobrazení (matematických funkcí). Ukázali jsme, že za nějakých podmínek je možnéchápat procedury jako (přibližnou) reprezentaci matematických funkcí a ukázali jsme řadu operacís funkcemi, které jsem schopni provádět na úrovni procedur vyšších řádů (kompozici procedur a podobně).

Dále jsme se zabývali dvěma základními typy rozsahu platnosti – lexikálním (statickým) a dynamickým, ukázali jsme výhody lexikálního rozsahu a řadu nevýhod dynamického rozsahu platnosti (kterýse prakticky nepoužívá). V závěru lekce jsme ukázali nové speciální formy pomocí kterých je možné vytvářet složitější podmínky a složitější podmíněně vyhodnocené výrazy. Ukázali jsme rovněž, že všechny nové speciální formy jsou „nadbytečné“, protože je lze vyjádřit pomocí již dříve představeného typu podmínek.

Pojmy k zapamatování

 • redundance kódu, uživatelsky definovatelné procedury,
 • λ-výraz, formální argumenty, parametry, tělo, prázdnýseznam,
 • vázané symboly, volné symboly, vazby symbolů,
 • identita, projekce, konstantní procedura, procedura bez argumentu,
 • lokální prostředí, globální prostředí, předek prostředí, aktuální prostředí,
 • vyhodnocení elementu v prostředí,
 • aplikace uživatelsky definované procedury,
 • procedura vyššího řádu, currying, elementy prvního řádu,
 • pojmenované procedury, anonymní procedury,

4Podobná tvrzení jsou typickou ukázkou tak zvané „programátorské arogance“, což je obecně velmi nebezpečný projev samo-libosti dost často se vyskytující u programátorů, kteří jakoby zapomínají, že nesou odpovědnost za funkčnost svých výtvorů.

str73

 • kompozice procedur, monoidálnıóperace,
 • nadřazené prostředí, lexikálně nadřazené prostředí, dynamicky nadřazené prostředí,
 • lexikální (statický) rozsah platnosti, dynamický rozsah platnosti,
 • konjunkce, disjunkce, negace.

Nově představené prvky jazyka Scheme

 • speciální formy lambda, and, or a cond,
 • procedury abs, random, expt, not, min, max,
 • predikáty even?, odd?

Kontrolní otázky

1. Co jsou to λ-výrazy a jak vypadají?

2. Co vzniká vyhodnocením λ-výrazů?

3. Jaké mají prostředí mezi sebou vazby?

4. Jak vznikají prostředí?

5. Jak se změní vyhodnocování, pokud jej uvažujeme vzhledem k prostředí?

6. Co jsou a jak jsou reprezentovány uživatelsky definovatelné procedury?

7. Jak probíhá aplikace uživatelsky definované procedury?

8. Co jsou to procedury vyšších řádů?

9. Jaký mají vztah procedury a matematické funkce?

10. Co máme na mysli pod pojmem monoidálnıóperace?

11. Co v jazyku Scheme považujeme za elementy prvního řádu?

12. Jaký je rozdíl mezi lexikálním a dynamickým rozsahem platnosti?

13. Jaké má výhody lexikální rozsah platnosti?

14. Jaké mánevýhody dynamický rozsah platnosti?

15. Jak by se dal upravit náš interpret tak, aby pracoval s dynamickým rozsahem platnosti?

Cvičení 2

1. Napište, jak interpret Scheme vyhodnotínásledujícísymbolické výrazy:

(lambda () x) ;⇒
 
((lambda (x) (+ x)) 20) ;⇒
 
(+ 1 ((lambda (x y) y) 20 30)) ;⇒
 
((lambda () 30)) ;⇒
 
(* 2 (lambda () 20)) ;⇒
 
((lambda () (+ 1 2))) ;⇒
 
(and (lambda () x) 20) ;⇒
 
(and (or) (and)) ;⇒
 
(if (and) 1 2) ;⇒
 
(cond ((+ 1 2) 4)
   (else 5)) ;⇒
 
(and #f #f #f) ;⇒
 
(and a #t b) ;⇒
 
(not (and 10)) ;⇒
 
(((lambda (x)
  (lambda (y)
   x))
 10) 20) ;⇒
 
((lambda (f)
  (f 20)) -) ;⇒
 
((lambda (f g) (f (g)))
 + -) ;⇒
 
((lambda (x y z) y) 1 2 3) ;⇒
 
(or #f ahoj-svete #t) ;⇒
 
(lambda () ((lambda ()))) ;⇒
 
(* 2 ((lambda () 40) -100)) ;⇒

str74

2. Naprogramujte predikáty positive? a negative?, které jsou pro danéčíslo pravdivé, právě když je číslo kladné respektive záporné.

3. Napište proceduru, která má jako argument libovolný element vyjadřující zobecněnou pravdivostní hodnotu a vrací pravdivostní hodnotu (nezobecněnou) tohoto argumentu.

4. Napište predikát implies dvou argumentů, který vrací pravdivostní hodnoty tvrzení „pravdivost prvního argumentu implikuje pravdivost druhého argumentu“. Úkolem je tedy napsat proceduru reprezentující pravdivostní funkci logické spojky implikace.

(a) proceduru naprogramujte bez použití if a cond.

(b) proceduru naprogramujte bez použití and, or a not.

5. Napište predikát iff dvou argumentů, který vrací pravdivostní hodnotu tvrzení „první argument je pravdivý, právě když je druhý argument pravdivý“. Úkolem je tedy napsat proceduru reprezentující pravdivostní funkci logické spojky ekvivalence.

(a) proceduru naprogramujte bez použití if a cond.

(b) proceduru naprogramujte bez použití and a or.

6. Naprogramujte proceduru sum3g, která bere jako argumenty tři čísla a vrací hodnotu součtu dvou větších čísel z těchto tří.

(a) proceduru naprogramujte rozborem případů s použitím cond, (b) proceduru naprogramujte bez použití if a cond.

7. Upravte proceduru z programu 2.5 na straně 60 tak, aby nepoužívala expt. Hodnotu počítanou pomocí expt stanovte za pomocí procedur log (logaritmus při základu e) a exp (exponenciální

funkce při základu e).

8. Obsah trojúhelníka lze snadno spočítat pokud známe velikosti všech jeho stran pomocí tak zvaného Heronova vzorce:

a + b + c

S∆ =

s(s − a)(s − b)(s − c),

kde

s =

.

2

Napište proceduru heron se třemi argumenty, jimiž budou délky stran trojúhelníka, která vrací jeho obsah. Napište proceduru tak, aby byla hodnota s počítána pouze jednou.

9. Napište proceduru diskr na výpočet diskriminantu kvadratické rovnice. Dále napište procedury koren-1 a koren-2, které vracejí první a druhy

́ kořen kvadratické rovnice.

10. Procedury koren-1 a koren-2 vhodně zobecněte pomocí procedury vyššího řádu a ukažte jako lze pomocíní původní procedury získat.

Úkoly k textu

1. Uvažujme proceduru kdyz definovanou následujícím způsobem.

(define kdyz
 (lambda (podminka vyraz alt)
  (if podminka vyraz alt)))

Prostudujte proceduru a zjistěte, v čem se jejíchování lišıód chováníspeciální formy if. Bez použití interpretu určete, zdali bude možnénaprogramovat procedury abs, sgn a max3 z této lekce pouze pomocí kdyz bez pomocíspeciálních forem cond, if, and a or. Potom procedury naprogramujte a přesvědčte se, jestli byla vaše úvaha správná.

str75 2. Dokažte pravdivost následujícího tvrzení.

Pokud v daném λ-výrazu přejmenujeme všechny výskyty téhož vázaného symbolu jiným (ale pokaždé stejným) symbolem nevyskytujícím se v tomto λ-výrazu, pak se procedura vzniklá vyhodnocením tohoto λ-výrazu nezmění.

Zdůvodněte, (i) proč předchozí tvrzenínení možné rozšířit i na volné symboly, (ii) proč vyžadujeme, aby se jméno nového symbolu v λ-výrazu dosud nevyskytovalo, (iii) proč je potřeba nahradit všechny výskyty vázaného symbolu (a ne pouze některé).

3. Naprogramujte proceduru curry-max3, pomocí niž bude proveden currying procedury max3 pro hledání maxima ze tří prvků. Účelem procedury curry-max3 tedy bude rozložit proceduru tří argumentů max3 na proceduru prvního argumentu vracející proceduru druhého argumentu vracející proceduru třetího argumentu. Svou implementaci důkladně otestujte.

Řešení ke cvičením

1. procedura, 20, 31, 30, chyba, 30, 20, #f, 1, 4, #f, chyba, #f, 10, -20, chyba, 2, chyba, chyba, chyba

2.

(define positive? (lambda (a) (> a 0)))
 
(define negative? (lambda (a) (< a 0)))

3.

(lambda (x) (not (not x)))

4. (a):

(define implies (lambda (a b) (or (not a) b)))

(b):

(define implies (lambda (a b) (if a b #t)))

5. (a):

(define iff
 (lambda (x y)
  (or (and x y)
    (and (not x) (not y)))))

(b):

(define iff
 (lambda (x y)
  (if x y (not y))))

6. (a):

(define sum3g
 (lambda (x y z)
  (cond ((and (<= x y) (<= x z)) (+ y z))
     ((and (<= y x) (<= y z)) (+ x z))
     (else (+ x y)))))

(b):

(define sum3g
 (lambda (x y z)
  (- (+ x y z)
    (min x (min y z)))))

7.

(define make-polynomial-function
 (lambda (a n)
  (lambda (x) (* a (exp (* n (log x)))))))

8.

(define heron
 (lambda (a b c)
  ((lambda (s)
    (sqrt (* s (- s a) (- s b) (- s c))))
   (/ (+ a b c) 2))))

str77 9.

(define diskr
 (lambda (a b c)
  (- (* b b) (* 4 a c))))
 
(define koren-1
 (lambda (a b c)
  (/ (+ (- b) (sqrt (diskr a b c)))
    (* 2 a))))
 
(define koren-2
 (lambda (a b c)
  (/ (- (- b) (sqrt (diskr a b c)))
    (* 2 a))))

10.

(define vrat-koren
 (lambda (op)
  (lambda (a b c)
   (/ (op (- b) (sqrt (diskr a b c)))
     (* 2 a)))))
 
(define koren-1 (vrat-koren +))
 
(define koren-2 (vrat-koren -))
1)
lambda (x) (* x x
PAPR1/L2.txt · Last modified: 2014/03/14 22:14 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0