Lekce 4: Tečkové páry, symbolická data a kvotování

Export page to Open Document format Obsah lekce: V této lekci se budeme zabývat vytvářením abstrakcí pomocí dat. Představíme tečkové páry pomocínichž budeme vytvářet hierarchické datové struktury. Ukážeme rovněž, že tečkové páry bychom mohli plně definovat pouze pomocí procedur vyšších řádů. Dále se budeme zabývat kvotováním a jeho zkrácenou notací jenž nám umožníchápat symboly jako data. Jako příklad datové abstrakce uvedeme implementaci racionální aritmetiky.

Klíčová slova: ##datová_abstrakce, ##konstruktory, ##kvotování, ##selektory, ##symbolická_data, ##tečkové_páry.

s4_1

4.1 Vytváření abstrakcí pomocí dat

Doteď jsme vytvářeli abstrakce pomocí procedur: používali jsme procedury k vytvářenísložitějších procedur, přitom jsme se nemuseli zabývat tím, jak jsou jednodušší procedury vytvořeny (pokud fungujísprávně). Teď provedeme totéž s daty: budeme pracovat se složenými (hierarchickými) daty a budeme konstruovat procedury, které je budou zpracovávat – budou je brát jako argumenty nebo vracet jako výsledek své aplikace. Přitom to opět budeme provádět tak, aby bylo procedurám de facto jedno, jak jsou složená data konstruována z jednodušších. Nejprve si ukážeme několik motivačních příkladů, z nichž pak vyplyne potřeba vytvářet a zpracovávat složená data.

Příklad 4.1 kvadratická rovnice

Uvažujme, že bych chtěli napsat proceduru, která má nalézt kořeny kvadratické rovnice \(ax^2 + bx + c = 0\)

na základě jejich koeficientů podle důvěrně známého vzorce \((b \pm \sqrt D ) \over 2a\), kde \(D = b^2 − 4ac\).

Takové kořeny jsou v oboru komplexních čísel dva: \(x_1\) a \(x_2\) (popřípadě jeden dvojitý). Proceduru pro výpočet kořenů, která má tři argumenty reprezentující koeficienty kvadratické rovnice, bychom mohli napsat například následujícím způsobem. Kód je ponechán neúplný, protože nám zatím schází prostředek, jak vrátit oba kořeny současně:

(define koreny
 (lambda (a b c)
  (let* ((diskr (- (* b b) (* 4 a c)))
	  (koren1 (/ (+ (- b) (sqrt diskr)) (* 2 a)))
	  (koren2 (/ (- (- b) (sqrt diskr)) (* 2 a))))
   ;teď bychom chtěli vrátit dvě hodnoty současně
   )))

V tuto chvíli se samozřejmě nabízí celá řada „hloupých řešení“, jak obejít problém vracení dvou hodnot. Mohli bychom například proceduru rozšířit o další parametr, který by určoval, který kořen máme vrátit.

Kód by pak vypadal následovně:

(define koreny
 (lambda (a b c p)
  (let ((diskr ((- (* b b) (* 4 a c)))))
   (/ ((if p + -) (- b) (sqrt diskr)) 2 a))))

Předchozí řešení problému není šťastné, kdybychom totiž dále chtěli pracovat s oběma kořeny, museli bychom proceduru aplikovat dvakrát a pokaždé by docházelo k vyhodnocování téhož kódu se stejnými argumenty (jedná se třeba o výpočet diskriminantu). Jiným takovým řešením je namísto jedné procedury koreny mít dvě procedury koren1 a r+, která bere jako parametry dvě racionálníčísla a vrací jejích součet. Z pohledu primitivních dat uvažujeme racionální číslo jako dvě celá čísla – čitatele a jmenovatele. S touto dvojicí potřebujeme zacházet jako s jednou hodnotou. Pro bližší ilustraci uvedeme neúplnou definici procedury r+ s vloženým textem poukazujícím na potřebu používat hierarchická data:

(define r+
 (lambda (cit1 jmen1 cit2 jmen2)
  ;proceduře bychom chtěli předávat jen dva argumenty = dvě racionální čísla
  (let* (
	  (cit (+ (* cit1 jmen2) (* cit2 jmen1)))
	  (jmen (* jmen1 jmen2))
	  (delit (gcd cit jmen))))
  ;teď bychom chtěli vrátit dvě hodnoty současně: cit a jmen
  )))

Obdobně jako v předchozím příkladě bychom mohli mít zvlášť proceduru na výpočet čitatele a zvlášť proceduru na výpočet jmenovatele, nebo pomocí dalšího argumentu určovat, kterou složku racionálního čísla (čitatele nebo jmenovatele) má procedura vrátit. Ve většině výpočtů ale budeme potřebovat i čitatele i jmenovatele. Navíc kdybychom neustále pracovali se dvěma hodnotami namísto jedné a pro každou operaci bychom museli mít dvě procedury (vracejí cíčitatele a jmenovatele z výsledné hodnoty). Program by se stal velmi brzy nepřehledným. Tato podvojnost procedur a čísel by také velice znesnadňovala udržování kódu a stala by se potenciálním zdrojem chyb.

Příklad 4.3 geometrické útvary

V dalším příkladě se snažíme navrhnout program pracujícís geometrickými útvary, ve kterém bychom chtěli pracovat s pojmy jako bod, úsečka, kružnice a tak dále. Bod v rovině je z pohledu primitivních dat dvojice ré alných čísel; úsečku můžeme reprezentovat (třeba) jako dvojici bodů; kružnici (třeba) jako bod (střed) a ré alné číslo (poloměr). Rozumným požadavkem na takový geometrický program by bylo mít v něm například k dispozici procedury pro výpočet různých průsečíků: třeba procedura na výpočet průsečíku dvou úseček bude vracet bod. Při vytváření programu bychom záhy narazili na potřebu „slepit“ dvě souřadnice dohromady, abychom je mohli považovat za bod; „slepit“ dva body dohromady a vytvořit tak reprezentaci úsečky a podobně. Z pohledu tohoto příkladu je tady patrné, že jako programátoři bychom měli mít k dispozici prostředky, které nám umožní reprezentovat abstraktnější data než jen „numerické hodnoty“. Konec konců, prakticky všechny soudobé programy pracujís mnohem složitějšími daty než jsou jen čísla.

Pokus <idxref Priklad #4.3>

Z těchto tří motivačních příkladů vyplývázřejmý požadavek: Obdobně jako jsme v lekci 2 vytvářeli nové procedury, potřebujeme teď vytvářet větší datovécelky z primitivních dat a pracovat s nimi jako by se jednalo o jeden element. Potřebujeme tedy vytvářet abstrakce pomocí dat. Jakmile to budeme moci udělat, můžeme například přestat uvažovat racionálníčíslo jako dvě čísla – čitatele a jmenovatele – a můžeme začít s ním pracovat na vyšší úrovni abstrakce jako s celkem, to jest s elementem reprezentujícím „racionálníčíslo“.

Stejně tak v ostatních motivačních příkladech můžeme pracovat s elementy reprezentující „dvojice kořenů kvadratické rovnice“, „bod“, „úsečka“, „kružnice“, a tak dále.

Abychom docílili datové abstrakce, musíme odpovědět na dvě otázky: 1. Jak implementovat abstraktní data pomocí konkrétní (fyzické) datové reprezentace? Neboli potřebujeme prostředek, který nám umožní z primitivních dat vytvářet složená data.

2. Jak odstínit program od této konkrétní datové reprezentace?

Když budeme pracovat se složenými daty, budeme s nimi chtít zacházet jako s pojmem, který reprezentují. Nebude nás zajímat jak a kde jsou data konkrétně uložena. Například v případě kořenů kvadratických rovnic chceme mít k dispozici procedury jako „vytvoř řešení “, „vraťprvní kořen z ře-šení “, „vrať druhý kořen z řešení “, a další procedury, které pracujís kořeny. Z pohledu uživatelů těchto procedur nás už ale nebude zajímat jakým způsobem a kde jsou hodnoty uloženy.

str98 Kvůli odstínění programu od konkrétní datové reprezentace proto pro každá složená data vytváříme:

1/konstruktory – procedury sloužící k vytvářenísložených dat z jednodušších, s vytvořenými daty dále pracujeme jako s jednotlivými elementy;

1/selektory – procedury umožňují přistupovat k jednotlivým složkám složených dat.

cons konstruktor páru (vytváří pár z jednoduchých dat) a car a cdr jsou selektory (umožňují přistupovat k prvkům párů). Viz následující upřesňující definici.

Definice 4.4 Procedura cons

Procedura cons se používá se dvěma argumenty

(cons první-prvek druhý-prvek)

a vrací pár obsahující tyto dva argumenty první prvek a druhý prvek jako svoje prvky.

Máme-li pár pár, můžeme extrahovat tyto části pomocí primitivních procedur car a cdr. Procedury car a cdr se používají s jedním argumentem

(car pár )

,

(cdr pár )

.

Procedura car jako výsledek své aplikace vrací první prvek předaného páru. Procedura cdr jako výsledek své aplikace vrací druhý prvek předaného páru. V případě, že by car nebo cdr byly aplikovány s elementem, který není pár, pak dojde k chybě „CHYBA: Argument předaný proceduře musí být pár“.

Poznamka_4.5 Původ jmen cons, car a cdr: Jméno procedury cons znamená „construct“ (vytvoř). Jména car a cdr pocházejíz původní implementace LISPu na počítači IBM 704. Tento stroj měl adresovacíschéma, které povolovalo odkazovat se na místa v paměti nazvané „address“ a „decrement“. Zkratka „car“ znamená „Contents of Address part of Register“ a zkratka „cdr“ (čteno „kudr“) znamená „Contents of Decrement part of Register,“ pro detaily viz například [SICP].

Příklad 4.6 cons

Uvažujme, že na symboly par1 a par2 navážeme dva páry následujícím způsobem:

(define par1 (cons 1 2))
(define par2 (cons par1 3))

(a) Výraz (car par1) se vyhodnotína číslo 1, protože na symbol par1 je navázán pár, který má první

prvek číslo 1 (a jeho druhým prvkem je číslo 2). Aplikací procedury car dostaneme toto číslo.

(b) Výsledkem vyhodnocení výrazu (cdr par2) bude číslo 3. Na symbol par2 je navázán pár, jehož druhý prvek je číslo 3, kterézískáme aplikací procedury cdr. Výsledkem vyhodnocení výrazu (car par2) bude pár obsahující jako svůj první prvek jedničku a jako druhý prvek dvojku. Z příkladu je myslím jasné, že prvky párů mohou být obecně jakékoliv elementy, tedy i další páry.

© Vyhodnocení výrazu (car (car par2)) bude vypadat následovně: Jelikož je na symbol car navázána procedura, vyhodnotíme předanýargument – tedy seznam (car par3). Vyhodnocením tohoto seznamu dostaneme pár, který má první prvek číslo 1 a druhý prvek je číslo 2 – vyhodnocení tohoto podvýrazu bylo již popsáno v bodě (b). Aplikací procedury car na tento pár dostaneme číslo 1. Obdobně číslo 2 dostaneme jako výsledek vyhodnocení (cdr (car par2)).

(d) Při vyhodnocení výrazu (cdr (cdr par2)) dostaneme chybu „CHYBA: Argument není pár“, protože výsledek vyhodnocení výrazu (cdr par2) je číslo 3, tedy druhá (vnější) aplikace cdr selže, viz komentář v definici 4.4.

Při složitějších strukturách párů se může stát, že sekvence volání car a cdr budou dlouhé a nepřehledné, proto jsou ve Scheme k disposici složeniny. Například místo (car (cdr p)) můžeme psát jen (cadr p).

str99 Ve Scheme jsou složeniny až do hloubky čtyři. Například na symboly caaaar, cadadr a cddaar budou ještě navázány složené selektory, ale na třeba na cddadar již ne. Složenin je tedy celkem 28.

Před tím než uvedeme další příklad podotkněme, že složeniny bychom mohli vytvářet sami:

(define caar (lambda (p) (car (car p))))
(define cadr (lambda (p) (car (cdr p))))
(define cdar (lambda (p) (cdr (car p))))
(define cddr (lambda (p) (cdr (cdr p))))
(define caaar (lambda (p) (car (caar p))))
...

5/Příklad 4.7 Uvažujme pár, který navážeme na symbol par vyhodnocením následujícího výrazu:

(define par (cons (cons 10 (cons 20 30)) 40))

(a) Výraz (caar par) se vyhodnotína číslo deset. Jde o totéž jako bychom psali (car (car par)).

(b) Výraz (cdar par) se vyhodnotína číslo 2.

© Vyhodnocení výrazu (caaar par) skončíchybou „CHYBA: Argument není pár“.

(d) V předchozích příkladech jsme vždy používali selektory na páry, které jsme předtím navázali na symboly pomocíspeciální formy define. Samozřejmě, že define se samotnými páry nic společného nemá a selektory bychom mohli použít přímo na páry vytvořené konstruktorem cons bez provádění jakýchkoliv vazeb, například:

(caar (cons (cons 10 20) (cons 30 40))) ;=> 10
(cdar (cons (cons 10 20) (cons 30 40))) ;⇒ 20
(cadr (cons (cons 10 20) (cons 30 40))) ;⇒ 30
(cddr (cons (cons 10 20) (cons 30 40))) ;⇒ 40

Než si ukážeme několik příkladů na použití tečkových párů, popíšeme, jak vypadaéxterní reprezentace tečkových párů, a také si ukážeme, jak se páry znázorňují graficky, pomocí tak zvané boxovénotace.

Externí reprezentace páru majícího první prvek A a druhý prvek B je následující: ( A . B ). Z této notace pro externí reprezentaci tečkových párů je asi jasné, proč se o nich říká, že jsou „tečkové“. Viz příklad:

(cons 1 2)) ;⇒ (1 . 2)

V případě, že druhý prvek páru je zase pár, se používázkrácenýzápis. V tomto zkráceném zápisu se vynechávajízávorky náležející tomu vnitřnímu páru a tečka náležející vnějšímu. Třeba pár ( A . ( B . C )) můžeme zkráceně zapsat jako pár ( A B . C ).

5/Příklad 4.8 V tomto příkladu vidíme externí reprezentace párů:

(cons 10 20) ;⇒ (10 . 20)
(cons (cons 10 20) 30) ;⇒ ((10 . 20) . 30)
(cons 10 (cons 20 30)) ;⇒ (10 . (20 . 30)) = (10 20 . 30)
(cons (cons 10 (cons 20 30)) 40) ;⇒ ((10 . (20 . 30)) . 40) = ((10 20 . 30) . 40)
(cons 10 (cons (cons 20 30) 40)) ;⇒ (10 . ((20 . 30) . 40)) = (10 (20 . 30) . 40)
(cons (cons 10 20) (cons 30 40)) ;⇒ ((10 . 20) . (30 . 40)) = ((10 . 20) 30 . 40)

Naopak následující výrazy nejsou externí reprezentace tečkových párů: (10 . ), ( . 20), (10 . 20 . 30) a (10 . 20 30).

Nyní si ukážeme grafickéznázornění tečkových párů – boxovou notaci. Pár je zobrazen jako obdélníček (box) rozdělenýna dvě části. Do levéčásti boxu se zakresluje první prvek páru a do pravé druhý prvek páru.

Tedy pár ( A . B ) vypadá v boxovénotaci tak, jak je znázorněno na obrázku 4.1.

100

Obrázek 4.1. Boxová notace tečkového páru.

A

B

Obrázek 4.2. Tečkové páry z příkladu 4.8 v boxovénotaci (10 . 20)

10

20

1)

1)
10 . 20) . 30) 10 20 30 ((10 20 . 30) . 40) 10 20 30 40 (10 (20 . 30) . 40) 10 20 30 40 ((10 . 20) 30 . 40) 10 20 30 40 101 5/Příklad 4.9 Tečkové páry z příklad 4.8 v boxovénotaci najdeme na obrázku 4.2. 5/Příklad 4.10 Přirozeně nemusíme konstruovat páry jen z čísel a párů, jako v doposud uvedených příkladech. Můžeme vytvářet páry z jakýchkoli elementů:
(cons + -) ;⇒ („procedura sčítání“ . „procedura odčítání“)
(cons and not) ;⇒ („speciální forma and“ . „procedura negace“)
(cons (if #f #f) #t) ;⇒ („nedefinovaná hodnota“ . #f)
Páry jsou elementy prvního řádu. Pokud se vrátíme k definice 2.17 na straně 56, pak můžeme jasně vidět, že páry je možno pojmenovat, předávat jako argumenty procedurám, vracet jako výsledky aplikace procedur a mohou být obsaženy v hierarchických datových strukturách (páry mohou být opět obsaženy v jiných párech). Poslední, co zbývá k tečkovým párům říct, je to, jak vlastně páry zapadají do Read a Eval částí REPL cyklu. Existenci párů jsme v lekci 1 při definici symbolických výrazů zatajili. Ve skutečnosti i externí reprezentace řady tečkových párů je čitelná readerem 5. V tuto chvíli můžeme obohatit množinu přípustných symbolických výrazů jazyka Scheme o speciální výrazy, které se shodujís externí reprezentacíněkterých tečkových párů. Rozšíříme definici 1.6 ze strany 19 o následujícínový bod:
 • Jsou-li e, f, e1, e2, . . . , en symbolické výrazy (n ≥ 0), pak (e e1 e2 · · · en . f )
je symbolický výraz. Pokud je n = 0, symbolický výraz (e . f ) nazveme pár. Teď nám ale dochází k nepříjemné dvojznačnosti: S-výraz (e . f ) teď můžeme považovat za tříprvkovýseznam obsahující výraz e, symbol „.“ a výraz f , a takéza tečkový pár obsahující výrazy e a f . Aby k této dvojznačnosti nedocházelo, je potřeba zpřísnit definici symbolu o následující rys: Samostatný znak „.“ nenísymbol. S-výraz (e . f ) tak může být jedině pár. Další nejednoznačnost je v terminologii. Musíme si ujasnit, že i když nazýváme symbolický výraz pár i element pár shodně, to jest „pár“, jednáse o dvě různé věci. Pár jako symbolický výraz určuje jak může vypadat část programu (je to syntaktický pojem), kdežto pár jako element reprezentuje konkrétní hodnoty, se kterými pracuje interpret při vyhodnocování, jednáse tedy o sémantický pojem těsně spjatýs (abstraktním) interpretem jazyka Scheme. Řekli jsme si tedy, že páry jsou čitelné readerem. Co jsme ale ještě neřekli je, jak se vyhodnocují. Podle toho, jak jsme nadefinovali Eval v definici 3.21 na straně 27, by se měl pár podle bodu (D) vyhodnotit sám na sebe. Podotkněme nyní, že z praktického hlediska se interprety jazyka Scheme dávají na vyhodnocování párů jinak. Zatím vyhodnocování párů ponecháme stranou a popíšeme je až v další sekci. Na konci této sekce uvádíme několik zajímavých příkladů: Příklad 4.11. V následujícím kódu vytváříme páry, které potom navazujeme na symboly. Nejprve na symbol a navážeme jeden pár a pomocíněj potom vytvoříme druhý pár a navážeme jej na symbol b. Pokud provedeme změnu vazby symbolu a, pár navázanýna symbolu b se (pochopitelně) nezmění:
(define a (cons 10 20))
(define b (cons (car a) 30)) b ;⇒ (10 . 30)
(define a (cons 5 -5)) b ;⇒ (10 . 30)
To vyplýváze sémantiky speciální formy define, viz definici 1.26 na straně 1.26 a z faktu, že cons je procedura. Při vyhodnocení výrazu (cons (car a) 30) je aplikována procedura cons na vyhodnocení výrazů (car a) a 30 – to jest na čísla 10 a 30. Výsledkem aplikace procedury cons je pak pár (10 . 30), a je navázán na symbol b. Předefinováním hodnoty navázanéna symbol a pomocí define se pak pár navázanýna symbol b nezmění. 5Někdy tomu tak ovšem být nemusí, vezměme si třeba tečkové páry z příkladu 4.10. Jejich externí reprezentace bude pro reader nečitelná, protože páry obsahují elementy s nečitelnou reprezentací (procedury, speciální formy a nedefinovanou hodnotu). str102 5/Příklad 4.12. Nadefinujeme proceduru, která vrací pár, jehož prvním prvkem je právě tato procedura:
(define a (lambda () (cons a #f)))
(a) ;⇒ („procedura“ . #f)
(car (a)) ;⇒ „procedura“
((car (a))) ;⇒ („procedura“ . #f)
(car ((car (a)))) ;⇒ „procedura“
...
5/Příklad 4.13. V lekci 2 jsme v příklady 2.11 na straně 69 definovali proceduru vyššího řádu extrem na vytváření procedur hledání extrémní hodnoty ze dvou argumentů vzhledem k nějakému uspořádání (viz program 2.11). Nyní můžeme vytvořit proceduru která vytváří dvě procedury současně – jednu na nalezení jednoho extrému a druhou na nalezení opačného extrému – a vrací je v páru:
(define extrem-pair
(lambda (p?)
(cons (extrem p?)
(extrem (lambda (a b) (not (p? a b)))))))
Aplikací procedury extrem jednou na výchozí predikát a jednou na predikát vytvořenýz výchozího pomocínegace podmínky dané tímto predikátem, jsme tedy dostali dvě procedury, ze kterých jsme pomocícons vytvořili tečkový pár. Procedury min a max pomocí procedury extrem-pair můžeme definovat třeba takto:
(define extrems (extrem-pair <))
(define min (car extrems))
(define max (cdr extrems))
Poznámka 4.14. Vrátíme-li se nyní k motivačnímu příkladu s řešením kvadratické rovnice ze začátku této sekce, pak snadno nahlédneme, že bychom mohli chybějící tělo v proceduře koreny doplnit výrazem (cons koren-1 koren-2). To by byl úplně nejjednodušší způsob, jak vrátit „dvě hodnoty současně.“ Z hlediska čistoty programu by již toto řešení bylo diskutabilní, jak uvidíme v další sekci. s4_3 ======= 4.3 Abstrakční bariéry založenéna datech ======= V předchozí lekci jsme mimo jiné mluvili o vrstvách programu a o abstrakčních bariérách založených na procedurách. Abstrakční bariéry založenéna datech jsou obecnějšínež abstrakční bariéry pomocí procedur, protože pro nás jsou procedury data (lze s nimi zacházet jako s daty). Procedury hrají ale i při datové abstrakci důležitou roli a tou je odstínění fyzické reprezentace dat od jejich uživatele. Při vytváření abstrakčních bariér v programech bychom se tedy měli soustředit jako na procedury tak na data. Jednostranné zaměření na to či ono skoro nikdy nepřinese nic dobrého. Účelem datové abstrakce je oddělit data na nižší úrovni od abstraktnějších dat a mít pro ně vytvořené separátní konstruktory a selektory (pomocí nichž je abstrakční bariéra de facto vytvořena). Opět zdůrazněme, že při vývoji programu je (i z pohledu dat) vhodné používat styl bottom-up, tedy pracovat a přemýšlet nad programem jako nad postupným obohacováním jazyka. V případě datové abstrakce jde o rozšiřování jazyka o nové datové typy. Pro ilustraci si uveďme následující příklad. 5/Příklad 4.15 Jako příklad použití abstraktních bariér uvádíme program 4.1 na výpočet kořenů kvadratické rovnice. Tento krátký program je rozdělen do tří vrstev, které jsou znázorněny na obrázku 4.3. Nejnižší vrstvu tvoří vrstva jazyka Scheme a konkrétní implementace tečkových párů. To jak tato implementace vypadánás ve vyšších vrstvách nezajímá, pro nás jsou důležité konstruktory a selektory párů, které nám tato vrstva nabízí. Hned nad touto nejnižší vrstvou je vrstva implementace dvojice kořenů. Dvojici kořenů implementujeme pomocí tečkových párů, to pro nás ale v dalších vrstvách není důležité. Co je důležité jsou procedury vrat-koreny, prvni-koren a druhy-koren sloužící jako konstruktor a selektory pro dvojici kořenů. Dále již pracujeme jen s nimi. Všimněte si, že v procedurách najdi-koreny a dvojnasobny? neuvažujeme dvojice kořenů jako páry. str103 Například definici procedury najdi-koreny by bylo chybou namísto (vrat-koreny · · · napsat (cons · · · , protože by tím došlo k porušení pomyslné abstrakční bariéry. Na symboly vrat-koreny a cons je sice navázanástejná procedura, ale při změně vrstvy „práce s kořeny“ (viz obrázek 4.3) bychom museli měnit i vyšší vrstvu. Třeba hned v úvodu dalšísekce ukážeme, jak bychom mohli zacházet s kořeny, kdybychom neměli k dispozici tečkové páry. Obdobným způsobem bychom mohli napsat i proceduru vrat-koreny. 5;Program 4.1 Příklad abstrakční bariéry: výpočet kořenů kvadratické rovnice.
(define vrat-koreny cons)
(define prvni-koren car)
(define druhy-koren cdr)
 
(define najdi-koreny
 (lambda (a b c)
  (let ((diskr (- (* b b) (* 4 a c))))
   (vrat-koreny (/ (- (- b) (sqrt diskr)) 2 a)
		  (/ (+ (- b) (sqrt diskr)) 2 a)))))
 
(define dvojnasobny?
 (lambda (koreny)
  (= (prvni-koren koreny)
    (druhy-koren koreny))))
Obrázek 4.3. Schéma abstrakčních bariér Pro každá data, kteráse v programu vyskytují, bychom měli vytvořit sadu nezávislých konstruktorů a selektorů. To vede ke snadneú́držbě kódu a k snadným případným změnám implementace. Vždy je potřeba najít vhodneékvilibrium mezi množstvím abstrakčních bariér a efektivitou programu (optima-104 lizací programu týkajícíse jeho rychlosti, spotřeby systémových zdrojů a podobně). Tyto dvě kvality programu jdou leckdy proti sobě. s4_4 ======= 4.4 Implementace tečkových párů pomocí procedur vyšších řádů ======= V této sekci se budeme zabývat tím, zda-li je nutné k vytvoření elementů zapouzdřující dvojice hodnot uvažovat noveélementy jazyka (tečkové páry) tak, jak jsme to dělali doposud, nebo jestli není možné je modelovat s tím, co už máme v jazyku Scheme k dispozici. V této sekci ukážeme, že páry lze plně implementovat pouze s využitím procedur vyšších řádů a lexikálního rozsahu platnosti. Nejdříve problematiku demonstrujeme na příkladu 5.1 s kořeny kvadratické rovnice z úvodu lekce. Poté tuto myšlenku zobecníme tak, že pomocí procedur vyšších řádů naimplementujeme vlastní tečkové páry. Zopakujme, že chceme vytvořit proceduru, která by pro kvadratickou rovnici ax2 + bx + c = 0 zadanou jejími koeficienty a, b a c spočítala její dva kořeny a předpokládejme při tom, že nemáme k dispozici cons, car a cdr o kterých jsme doposud hovořili. Kód z příkladu 4.1 doplníme tak, jak je to ukázáno v programu 4.2. Do těla let*-bloku (které v kódu z úvodu lekce chybělo) jsme dali výraz: 5;Program 4.2 Implementace procedury koreny pomocí procedur vyšších řádů.
(define koreny
 (lambda (a b c)
  (let* ((diskr (- (* b b) (* 4 a c)))
	  (koren1 (/ (+ (- b) (sqrt diskr)) (* 2 a)))
	  (koren2 (/ (- (- b) (sqrt diskr)) (* 2 a))))
   (lambda (prvni-nebo-druhy)
	(if prvni-nebo-druhy koren1 koren2)))))
(lambda (prvni-nebo-druhy)
 (if prvni-nebo-druhy
  koren1
  koren2))
Ten je při aplikaci procedury koreny vyhodnocen v posledním prostředí P3 (viz obrázek 4.4) vytvořeném vyhodnocením let*-bloku. Tedy v prostředí, ve kterém jsou známy vazby na symboly koren1 a koren2. V tomto prostředí P3 nám tedy vzniká procedura, kterána základě pravdivostní hodnoty, na kterou je aplikovaná, vrací buďto element navázanýna symbol koren1 nebo na koren2. Obrázek 4.4. Vznik prostředí při aplikaci procedury z příkladu 4.2
(koreny 1 -2 2) ;⇒ procedura
 
(define oba-koreny (koreny 1 -2 2))
 
(oba-koreny #t) ;⇒ 1+i
 
(oba-koreny #f) ;⇒ 1-i
str105 Při aplikaci procedury navázanéna symbol oba-koreny s různými pravdivostními hodnotami jako argumenty tedy dostáváme jednotlivé kořeny. Je tomu skutečně tak, protože v prostředí vzniku procedury jsou symboly koren1 a koren2 navázanéna hodnoty vypočtené již při aplikaci procedury koreny. Podle toho také můžeme vytvořit selektory prvni-koren a druhy-koren. Ty budou proceduru zapouzdřující oba kořeny aplikovat na pravdivostní hodnoty, podle toho, kterýz nich chceme:
(define prvni-koren (lambda (oba) (oba #t)))
(define druhy-koren (lambda (oba) (oba #f)))
(prvni-koren oba-koreny) ;⇒ 1+i
(druhy-koren oba-koreny) ;⇒ 1-i
Nyní z tohoto příkladu vytáhneme základní myšlenku – možnost uchovat vazby dvou symbolů v prostředí, které mohou reprezentovat „dvě hodnoty pohromadě“, a možnost přístupu k těmto prvkům pomocí procedur vyšších řádů. Ukážeme tedy, jak naimplementovat tečkové páry pouze s využitím procedur vyšších řádů a s využitím vlastností lexikálního rozsahu platnosti. Bez něj by dále uvedeneú́vahy o implementaci párů neměly význam (při použití dynamického rozsahu platnosti bychom velmi brzy narazili na fatální problémy). Naše implementace nám zároveň dá odpověď na fundamentální otázku, zda jsou páry definovatelné pomocí procedur vyšších řádů (odpověď bude kladná). Pár v naší reimplementaci tedy bude procedura, která pro různé argumenty vrací různé prvky páru. Nově vytvářenýcons bude procedurou vyššího řádu, která bude náš pár vytvářet. Podívejme se na následující implementaci procedury cons:
(define cons
 (lambda (x y)
  (lambda (k)
   (if k x y))))
Při její aplikaci bude vytvořeno prostředí P, ve kterém budou existovat vazby na symboly x a y. Toto prostředí pak bude prostředím vzniku procedury (k), (if k x y), P . Výsledkem aplikace procedury cons tedy bude procedura, která v závislosti na jejím jednom argumentu k bude vracet buďto hodnotu navázanou na symbol x nebo y. Přitom x a y nejsou mezi formálními argumenty vrácené procedury, ta má pouze formální argument k. To jest vazby symbolů x a y se budou při vyhodnocování těla vrácené procedury hledat v nadřazeném prostředí a to je právě prostředí jejího vzniku, tedy P. Při aplikaci této procedury s různými pravdivostními hodnotami dostáváme jednotlivé složky páru.
((cons 1 2) #t) ;⇒ 1
((cons 1 2) #f) ;⇒ 2
Selektory car a cdr zavolají takto vzniklou proceduru s různým argumentem. Jde vlastně o totéž jako v programu 4.4. Přehledně je to znázorněno na obrázku 4.5.
(define car (lambda (p) (p #t)))
(define cdr (lambda (p) (p #f)))
(define p (cons 2 3))
p ;⇒ „procedura“
(car p) ;⇒ 2
(cdr p) ;⇒ 3
Můžeme udělat ještě jinou reimplementaci, která je z hlediska funkcionálního programovaníčistější. Provedeme vlastně totéž, ale s použitím procedur projekce. Z lekce 2 známe procedury projekce, vracející jeden z jejich argumentů. Pomocí těchto procedur můžeme jednoduše implementovat konstruktor a selektory párů, viz program 4.3. Výsledkem aplikace procedury cons bude procedura, v jejímž prostředí vzniku budou na str106 Obrázek 4.5. Prostředí vznikající při použití vlastní implementace párů 5;Program 4.3 Implementace tečkových párů pomocí procedur vyšších řádů.
(define cons
 (lambda (x y)
  (lambda (proj)
   (proj x y))))
 
(define 1-z-2 (lambda (x y) x))
 
(define 2-z-2 (lambda (x y) y))
 
(define car (lambda (p) (p 1-z-2)))
 
(define cdr (lambda (p) (p 2-z-2)))
symboly x a y navázané argumenty se kterými byla cons aplikována což jsou, stejně jako v předchozím případě, elementy z nichž chceme „vytvořit pár“. Tato procedura nebude brát jako argument pravdivostí hodnotu, nýbrž projekci. Selektory car a cdr pak opětně ve svém těle volají tuto proceduru s různými projekcemi. Opět se můžeme vrátit k abstrakčním bariérám založeným na datech. V předchozí podkapitole jsme uvedli, že bariéry založené na datové abstrakci jsou de facto obecnější než bariéry založenéna procedurální abstrakci. Když si nyní uvědomíme, že hierarchická data lze plně vyjádřit pouze pomocí procedur vyšších řádů, ihned dostaneme, že bariéry založenéna datové abstrakci jsou „stejně silné“ jako bariéry založenéna procedurální abstrakci. Podotkněme, že toto pozorování vlastně říká, že nemá příliš smysl odlišovat od sebe procedurální a datovou abstrakci – můžeme se bez újmy bavit pouze o jediné abstrakci (datové = procedurální). V drtivé většině programovacích jazyků si však takový „luxus“ dovolit nemůžeme, protože v nich nelze s programy (respektive s procedurami) zacházet jako s daty ani tak nelze činit obráceně. Právě popsaný pohled na datovou a procedurální abstrakci je silným rysem řady funkcionálních jazyků, především pak dialektů LISPu k nimž patří i jazyk Scheme. s4_5 ======= 4.5 Symbolická data a kvotování ======= Doposud jsme všechna složená data, která jsme používali, konstruovali až na výjimky pomocí párů z čísel. Na čísla se lze dívat jako na primitivní, nedělitelnáneboli nehierarchická data. V této sekci rozšíříme vyjadřovacísílu našeho jazyka uvedením možnosti pracovat s libovolnými symboly jako s daty. Nejprve řekněme, k čemu by nám to mohlo být dobré. Symboly slouží při programování jako „jména“ a v programech je leckdy potřeba pracovat se jmény jako s daty. Pomocísymboly můžeme například označovat některéčásti hierarchických datových struktur (uvidíme v dalších lekcích) nebo mohou sloužit přímo jako zpracovávaná data. Například symboly Praha, New-York, Prostejov a další můžeme chápat jako „jména měst“, symboly red, green, blue, … můžeme v programech chápat jako symbolická označení barev a tak dále. str107 Se symbolly můžeme pracovat jako s daty díky speciální formě quote, která zabraňuje vyhodnocování svého (jediného) argumentu. 9/Definice 4.16 (speciální forma quote). Speciální forma quote se používás jedním argumentem
(quote arg )
. Výsledkem aplikace této speciální formy je pak arg . Jinými slovy, speciální forma quote vracísvůj argument v nevyhodnocené podobě. Přesněji, označíme-li Q speciální formu navázanou na quote, pak Apply(Q, arg ) := arg . Zde máme příklady aplikace speciální formy quote.
(quote 10) ;⇒ 10
(quote blah) ;⇒ blah
(quote (a . b)) ;⇒ (a . b)
Poznámka 4.18. (a) Je naprosto zřejmé, že na symbol quote musí být navázána speciální forma. Kdyby to byla procedura, muselo by dojít k vyhodnocení jejího argumentu, jak vyplýváz definice 1.21. (b) Všimněte si, že je zbytečné kvotovat čísla. Stejně tak je zbytečné kvotovat jakýkoli jiný element, který se vyhodnocuje sám na sebe. V takovém případě se totiž vyhodnocený element rovná nevyhodnocenému. Konkrétně třeba výraz (quote 10) se vyhodnotína číslo 10, ale číslo 10 se vyhodnotísamo na sebe – tedy na číslo 10. © Slovo „quote“ znamená v angličtině „uvozovka“. Použití kvotování je analogické s použitím uvozovek v přirozeném jazyce. Porovnejte například věty: (i) Zobraz x; a (ii) Zobraz „x“. Pro zkrácení zápisu je ve Scheme možné namísto (quote arg ) psát jen 'arg . Tedy můžeme psát:
'blah ;⇒ blah
'10 ;⇒ 10
'(a . b) ;⇒ (a . b)
Poznámka 4.18. Apostrof ' je takzvaný syntaktický cukr pro quote a neměli bychom jej chápat ani jako samostatný symbol ani jako rozšíření syntaxe jazyka Scheme6. Z našeho pohledu je to v podstatě jen metasyntaktickáznačka (je „nad“ syntaxí jazyka Scheme), kterou zkracujeme delší výraz. Syntaktickýcukr je terminus technicus užívající se pro rozšíření zápisu programu, které jej dělajísnadnější („sladší“) pro použitíčlověkem. Syntaktický cukr dává člověku alternativní způsob psaní kódu, který je praktičtější tím, že je stručnějšínebo tím, že je podobnýně jakéznámé notaci. V případě jednoducheúvozovky ve Scheme vlastně jde o obojí. Zápis je stručnější a podobný použití uvozovek v přirozeném jazyce. Pozor! Je opět nutné rozlišovat symbol samotnýa element navázanýna symbol. Jde o dvě zcela odlišné věci, jak již dobře víme z předchozích lekcí. Nyní se tento kontrast ale zvětšuje, protože symboly jsou pro nás nejen jedny ze symbolických výrazů, ale díky quote již může pracovat se symboly jako s elementy jazyka. Například v následujícím kódu navážeme na symbol plus různé elementy – jednou proceduru navázanou na symbol +:
(define plus +)
(plus 1 2) ;⇒ 3
plus ;⇒ „procedura sčítání čísel“
a podruhé, s použitím kvotování, symbol +:
(define plus '+)
(plus 1 2) ;⇒ „CHYBA: + není procedura ani speciální forma.“
plus ;⇒ +
6 Při konstrukci konkrétního interpretu jazyka Scheme je však potřeba tento symbol načítat a brát jej v potaz. Reader musí být uzpůsoben k tomu, aby mohl zkrácené výrazy nahrazovat seznamy s quote. Takže někdo by v tuto chvíli mohl namítat, že apostrof je součástísyntaxe jazyka Scheme. U konkrétních interpretů tomu tak je. Z pohledu abstraktního interpretu Scheme však budeme apostrof uvažovat „mimo jazyk“ a tím pádem nebudeme muset opět rozšiřovat definici symbolických výrazů. str108 5/Příklad 4.19. Pomocí define můžeme zavést symboly, které se vyhodnocují na sebe sama:
(define blah 'blah)
blah ;⇒ blah
s4_6 ======= 4.6 Implementace racionální aritmetiky ======= V této sekci naimplementujeme vlastní racionální aritmetiku. Jedná se o komplexní příklad demonstrující práci s páry, datovou abstrakcí a abstrakčními bariérami. Nejprve vytvoříme konstruktor make-r a selektory numer a denom. První verze konstruktoru bude vypadat jednoduše – prostě ze dvou argumentů představujících jmenovatele a čitatele vytvoříme tečkový pár.
(define make-r (lambda (x y) (cons x y)))
Podle toho pak také budou vypadat selektory: numer bude vracet první prvek tohoto páru a denom jeho druhý prvek.
(define numer (lambda (x) (car x)))
(define denom (lambda (x) (cdr x)))
Nyní naimplementujeme procedury pro základní aritmetické operace s racionálními čísly: procedury r+ a r- pro sčítání a odčítání. Další procedury r* a r/ budou součástí úkolů na konci lekce. Procedury jsou přímým přepisem předpisu a c ad ± bc ± = b d bd Všimněte si, že v kódu už nebudeme používat procedury cons, car a cdr, protože se nacházíme za abstrakční bariérou a nepracujeme již s páry (s konkrétní reprezentací), ale s racionálními čísly (s abstrakcí).
(define r+
 (lambda (x y)
  (make-r (+ (* (numer x) (denom y))
	    (* (denom x) (numer y)))
	  (* (denom x) (denom y)))))
 
(define r-
 (lambda (x y)
  (make-r (- (* (numer x) (denom y))
	    (* (denom x) (numer y)))
	  (* (denom x) (denom y)))))
Též můžeme naimplementovat celou řadu predikátů. Protože by se jejich kódy téměr nelišily, vytvoříme je pomocí procedury vyššího řádu:
(define make-rac-pred
 (lambda (p?)
  (lambda (a b)
   (p? (* (numer a) (denom b))
	 (* (numer b) (denom a))))))
 
;Touto procedurou vytvoříme vlastní predikáty na porovnávání racionálních čísel:
(define r< (make-rac-pred <))
(define r> (make-rac-pred >))
(define r= (make-rac-pred =))
(define r<= (make-rac-pred <=))
(define r>= (make-rac-pred >=))
 
(r< (make-r 1 2) (make-r 2 3)) ;⇒ #t
(r> (make-r 1 2) (make-r 2 3)) ;⇒ #f
str109 Dále naprogramujeme procedury r-max a r-min jako analogie procedur max a min z lekce 2. Můžeme k tomu směle využít proceduru vyššího řádu extrem. Tuto proceduru jsme definovali v programu 2.11 na straně 69.
(define r-max (extrem r>))
(define r-min (extrem r<))
Máme tedy procedury na výběr většího či menšího racionálního čísla:
(r-max (make-r 1 2) (make-r 2 3)) ;⇒ (2 . 3)
(r-min (make-r 1 2) (make-r 2 3)) ;⇒ (1 . 2)
Nyní uděláme změnu v konstruktoru racionálního čísla, tak, aby zlomek při vytváření automaticky krátil. Tedy čitatele i jmenovatele vydělí jejich největším společným jmenovatelem. Zbytek kódu (ostatní procedury) se nezmění.
(define make-r
 (lambda (x y)
  (let ((g (gcd x y)))
   (cons (/ x g) (/ y g)))))
Teď provedeme reimplementaci cons, car a cdr tak, jak je to v programu 4.3. Dále pro vypisování doděláme proceduru r→number. To proto, že po reimpelemtaci budou racionálníčísla procedury, jejichž externí reprezentace nám neprozradí jejich složení.
(define r->number
 (lambda (x)
  (/ (numer x) (denom x))))
Všimněte si, že zbytek programu bude fungovat, aniž bychom jej museli měnit. Modifikovali jsme nejspodnější vrstvu programu (viz obrázek 4.6) bez nutnosti měnit vrstvy, které jsou nad ní. Ve vyšších vrstvách je změna neznatelná. Například procedury r-max a r-min budou pracovat bez jakékoli změny:
(r->number (r-max (make-r 1 2) (make-r 2 3))) ;⇒ 2/3
(r->number (r-min (make-r 1 2) (make-r 2 3))) ;⇒ 1/2
Obrázek 4.6. Vrstvy v implementaci racionální aritmetiky str110 A teď ještě jednou změníme procedury navázanéna symboly cons, car a cdr. Tentokrát tak, že zaměníme pořadí prvků v páru. Takže například výraz (cons 1 2) se nevyhodnotína pár (1 . 2), ale na pár (2 . 1). Tedy opět změníme nejspodnější vrstvu programu.
(define kons cons)
(define kar car)
(define kdr cdr)
(define cons (lambda (x y) (kons y x)))
(define car (lambda (p) (kdr p)))
(define cdr (lambda (p) (kar p)))
Díky dodržování abstrakčních bariér se však tato změna neprojeví ve vyšších vrstvách:
(r->number (r-max (make-r 1 2) (make-r 2 3))) ;⇒ 2/3
(r->number (r-min (make-r 1 2) (make-r 2 3))) ;⇒ 1/2
======= Shrnutí ======= V této lekci jsme se zabývali vytvářením abstrakcí pomocí dat. Představili jsme si tečkové páry, pomocínichž vytváříme hierarchické datové struktury. Rozšířili jsme symbolické výrazy o tečkové páry a doplnili Eval. Ukázali jsme rovněž, že tečkové páry bychom mohli plně definovat pouze pomocí procedur vyšších řádů. Dále jsme se zabývali kvotováním a jeho zkrácenou notací, jenž nám umožníchápat symboly jako data. Jako příklad datové abstrakce jsme uvedli implementaci racionální aritmetiky. Pojmy k zapamatování
 • datová abstrakce
 • konstruktor
 • kvotování
 • selektor
 • symbolická data
 • tečkové páry
 • syntaktický cukr
 • konkrétní datová reprezentace
Nově představené prvky jazyka Scheme
 • procedury cons, car, cdr
 • speciální forma quote
Kontrolní otázky
 1. 0;Otázky/L4/Co je datová abstrakce
 2. 0;Otázky/L4/Co jsou páry
 3. 0;Otázky/L4/Jak vypadá externí reprezentace párů
 4. 0;Otázky/L4/Co je boxová notace
 5. 0;Otázky/L4/Jak jsme změnili definici S-výrazu
 6. 0;Otázky/L4/Co je to kvotování
 7. 0;Otázky/L4/Jaká je zkrácená notace kvotování
 8. 0;Otázky/L4/Je možné naimplementovat páry pomocí procedur vyšších řádů? Jak
 9. Otazky/L4/bez hacku a carek
str111 ======= Cvičení 4 ======= 1 Napište bez použití interpretru vyhodnocenínásledujících výrazů:
cons ;⇒
(cons 1 2) ;⇒
(cons car cdr) ;⇒
(cdr (cons cdr cdr)) ;⇒ 
'cons ;⇒
(cons '(cons . cons) car) ;⇒
(cons lambda 'x) ;⇒
('+ 1 2 3 4) ;⇒
'10 ;⇒
'(20 . 40) ;⇒
(caar (cons (cons 1 2) 3)) ;⇒ 
(cadr '((1 . 2) . 4)) ;⇒ 
(car 'cons) ;⇒
(cdr 1 2) ;⇒
(define 'a 10) ;⇒
(if 'symbol 10 20) ;⇒
((car (cons and or))) ;⇒
2. Mějme hierarchická data znázorněná v boxovénotaci na obrázku 2. Napište výrazy, jejichž vyhodnocením vzniknou. Obrázek 4.7. Boxovánotace tečkových párů – zadání ke cvičení
X

#f

7

23

0

+

X

17

blah

13

303

111

X

#t

19

6

X

100

13

#t
3. Napište páry z obrázku 2 v tečkovénotaci. 4. Napište sekvenci procedur car a cdr (respektive složeniny), kterými se v hierarchických strukturách z obrázku 2 dostaneme k prvku X. 112 5. Napište proceduru map-pair, která bere jako argumenty proceduru o jednom argumentu proc a pár pár a vrací pár výsledků aplikací procedury proc na prvky páru pár . Příklady aplikace:
(map-pair - '(1 . 2)) ;⇒ (-1 . -2)
(map-pair (lambda (op) (op 3)) (cons + -)) ;⇒ (3 . -3)
6. Upravte konstruktor racionálních čísel tak, aby jmenovatel byl vždy přirozenéčíslo. Například: (
define r (make-r 3 -4))
(numer r) ;⇒ -3
(denom r) ;⇒ 4
;nikoli
(numer r) ;⇒ 3
(denom r) ;⇒ -4
7. Napište procedury r* a r/ na násobení a dělení racionálních čísel. ======= Úkoly k textu ======= 1. Podobným způsobem jako jsme naimplementovali páry pomocí procedur vyšších řádů (tedy bez použití procedur cons, car, cdr) naimplementujte uspořádané trojice. 2. Pomocí procedur kons,kar a kdr vytvořte obdoby párů z obrázku a nakreslete, jak vypadajá vzniklá hierarchie prostředí a vazby v nich. 3. Zamyslete se nad potřebou zpracovávat složená data. Uveďte jiné příklady, než jsou ukázány v úvodu této lekce, ze kterých tato potřeba vyplývá. Řešení ke cvičením 1. procedura cons, (1 . 2), (procedura car . procedura cdr), procedura cdr, cons, ((cons . cons) procedura car), (specialni forma lambda . x), chyba, 10, (20 . 40) 1, chyba, chyba, chyba, chyba 10, #t 2.
(cons (cons (cons 'X #f) 7) 23)
(cons
 (cons 0 (cons '+ 'X))
 (cons (cons 17 'blah) 13))
 
(cons 303
   (cons (cons 111 'X)
      (cons #t 19)))
 
(cons (cons (cons 6 'X)
      (cons 100 13))
   #t)
3.
(((X . #f) . 7) . 23)
 
((0 + . X) (17 . blah) . 13)
 
(303 (111 . X) #t . 19)
 
(((6 . X) 100 . 13) . #t)
4. caaar, cddar, cdadr, cdaar 5.
(define map-pair
 (lambda (f p)
  (cons (f (car p)) (f (cdr p)))))
6.
(define make-rac
 (lambda (n d)
  (let ((div ((if (< d 0) - +) (gcd n d))))
   (cons (/ n div) (/ d div)))))
str113 7.
(define r*
 (define r/
  (lambda (a b)
   (lambda (a b)
    (make-r (* (numer a) (numer b))
        (make-r (* (numer a) (denom b))
            (* (denom a) (denom b)))))
   (* (denom a) (numer b)))))
PAPR1/L4.txt · Last modified: 2014/04/24 16:04 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0