Lekce 1 Program, jeho syntax a sémantika

Obsah lekce: Tato lekce je úvodem do paradigmat programování. Vysvětlíme jaký je rozdíl mezi programem a výpočetním procesem, co jsou programovací jazyky a čím se od sebe odlišují. Uvedeme několik základních paradigmat (stylů) programování a stručně je charakterizujeme. Dále objasníme rozdíl mezi syntaxí (tvarem zápisu) a sémantikou (významem) programů. Představené pojmy budeme demonstrovat na jazyku Scheme. Programy v jazyku Scheme zavedeme jako posloupnosti symbolických výrazů a popíšeme jejich interpretaci. Zavedeme pojem elementy jazyka a ukážeme několik důležitých typů elementů jazyka, mimo jiné procedury a speciální formy. V závěru kapitoly popíšeme dvě speciální formy sloužící k zaváděnínových definic a k podmíněnému vyhodnocování výrazů.

Klíčováslova: abstraktní interpret, aplikace procedur a speciálních forem, cyklus REPL, elementy jazyka, evaluator, externí reprezentace, interní reprezentace, interpretace, jazyk Scheme, paradigma, printer, procedury, program, překlad, reader, speciální formy symbolické výrazy, syntaktickáchyba, syntaxe, sémantickáchyba, sémantika, výpočetní proces.

s1_1

1.1 Programovací jazyk, program a výpočetní proces

V současnosti je zřejmé, že úlohou počítačů není jen „provádět výpočty“, jak by jejich název mohl napovídat. Z dnešního pohledu se lze na počítače dívat obecně jako na stroje zpracovávající data. Samotný proces, při kterém jsou (nějaká) vstupní data zpracovávána nazýváme výpočetní proces. Výpočetní proces je dost abstraktní pojem. Pro nás však není příliš důležité rozebírat, jak si tento pojem „představit“. Důležité je chápat výpočetní proces jako proces s počátkem a koncem, probíhající v nějakých elementárních krocích, přetvářející vstupní data (vstupní parametry úlohy) na data výstupní (řešení). Takový pohled na výpočetní proces másvé historické kořeny v prvopočátcích rozvoje počítačů, kde skutečně šlo jen o načtení vstupních dat, jejich zpracování a následnýzápis výstupních dat. Z dnešního pohledu je tato charakterizace poněkud zjednodušená, protože uživatelé počítačů nepracujís počítači jen tímto primitivním „dávkovým způsobem“. V současné době mají výpočetní procesy celou řadu vedlejších efektů, jejichž účelem je například interakce s uživatelem. Viz schéma na obrázku 1.1.

Z pohledu informatika je důležité vědět, jak výpočetní procesy vznikají: výpočetní proces je důsledkem vykonávání programu. Každý program je předpisem s přesně daným tvarem a významem, podle kterého vzniká výpočetní proces. Smluvená pravidla, v souladu se kterými je program vytvořen, nazýváme programovací jazyk. Říkáme, že program je napsán v programovacím jazyku.

Na rozdíl od výpočetního procesu je tedy program „pasivní entita“ (sám o sobě nic nevykonává). V soudobých počítačích jsou programy reprezentovány soubory s přesně danou strukturou, které jsou uloženéna disku počítače (ačkoliv tomu tak vždy nebylo). To jest samotné programy lze chápat jako data a obráceně (jak bude patrné především v dalších lekcích). Účelem tohoto učebního textu je seznámit studenty se základními styly (paradigmaty) programování, to jest styly vytváření programů, které jsou sdíleny mezi různými programovacími jazyky. Tvůrčíčinnost vytváření programů se nazývá programování, člověk zabývajícíse programováním je programátor.

Úkolem programátora je vytvořit program tak, aby vykonáváním programu vznikl požadovaný výpočetní proces řešící přesně stanovenýúkol. Kvalita programu se bezprostředně promítá do kvality výpočetního procesu a v důsledku do kvality práce člověka (uživatele) s počítačem. Ačkoliv je při počítačovém zpracování dat uśtředním zájmem výpočetní proces, kterýsamotnézpracování provádí, pozornost programátorů je obvykle směřována na program, to jest na předpis, podle kterého výpočetní proces vzniká. Program je potřeba vytvořit dostatečně kvalitně tak, aby neobsahoval chyby, aby byl efektivní, a tak dále. Ačkoliv tato kritéria znína první poslech triviálně, s programy jejichž činnost je komplikována množstvím chyb, malou efektivitou, nebo nevhodnou komunikacís uživatelem, se bohužel setkáváme dnes a denně.

str7

Obrázek 1.1. Výpočetní proces jako abstraktní entita

Klíčem k vytváření kvalitních programů jenž povedou na žádoucí výpočetní procesy je pochopení pravidel daných programovacím jazykem (jak program zapisujeme, jaký význam mají konkrétníčásti programu, … ) a pochopení, jak na základě vytvořeného programu vzniká výpočetní proces, a jak výpočetní proces probíhá.

Těmito problematikami se budeme věnovat ve zbytku textu (a v dalších jeho dílech).

Při studiu problematiky programů a výpočetních procesů jimi generovaných budeme sledovat linii programovacích jazyků. Důvody jsou ryze pragmatické. Programovacích jazyků existuje celá řada (v současné době řádově v tisících), přitom různé programovací jazyky vyžadujıód programátora při vytváření programů jinýstyl myšlení, jinýzpůsob analýzy problému a jiné metody vytváření a testování programu. Není pochopitelně v našich silách zabývat se všemi možnými programovacími jazyky. Proto rozdělíme (téměř) všechny (současně používané) programovací jazyky do malého počtu (částečně se překrývajících) skupin.

Každou skupinu budou tvořit jazyky s podobnými vlastnostmi – jazyky vyžadující kód programátora stejnou metodu vývoje programu a myšlenínad problémem a programem samotným. Jak dále uvidíme, každá tato skupina jazyků bude korespondovat s jedním hlavním typickým stylem programování – paradigmatem.

Poznámka 1.1. Všimněte si, že doposud nepadl pojem algoritmus. Ani jsme se nezmínili o tom, jaké typy problémů se chystáme řešit (pomocí počítače). Důvodem je fakt, že pojmy „algoritmus“ a „problém“ lze chápat na jednu stranu neformálně (což je poněkud ošidné) a na druhou stranu formálně, což ale vyžaduje hlubšístudium problematiky, kterou se v tomto kurzu nezabýváme. Studenti se budou algoritmy, problémy, řešitelností problémů a jejich složitostízabývat v samostatném kurzu vyčíslitelnosti a složitosti. K této poznámce dodejme jen tolik, že výsledky dosažené v teoretickeínformatice ukázaly několik důležitých faktů, které je potřeba mít neustále na paměti:

(i) zdaleka ne každý problém je řešitelný,

(ii) zdaleka ne každý řešitelný problém lze řešit v přijatelné době, (iii) všechny programovací jazyky, které jsou Turingovsky úplné, majístejnou vyjadřovacísílu.

Bod (iii) potřebuje detailnější vysvětlení. Programovací jazyk nazýváme Turingovsky úplný, pokud je z hlediska řešitelnosti problémů ekvivalentní tak zvanému Turingovu stroji, což je jeden z formálních modelů algoritmu. Všechny běžně používané programovací jazyky jsou Turingovsky úplné (samozřejmě, že lze záměrně vytvořit i jazyk „chudší“, který Turingovsky úplnýnebude, ale takovými jazyky se nebudeme zabývat). To tedy znamená, že všechny tyto jazyky jsou vzájemně ekvivalentníz hlediska své výpočetnísíly.

Neformálně řečeno, je-li nějaký problém možné vyřešit pomocí jednoho z těchto jazyků, je možné jej vyřešit v libovolném z nich. Všechna předchozí pozorování budou zpřesněna v kurzu vyčíslitelnosti a složitosti. Pro nás je v tuto chvílí důležité vědět, že z hlediska možnosti řešit problémy jsou si „všechny programovací jazyky rovny“.

str8

Pozorovánıó rovnocennosti programovacích jazyků má dalekosáhlé důsledky. Říká, mimo jiné, že pokud nemůžeme problém vyřešit v jednom jazyku, pak nám přechod k jinému nikterak nepomůže, což je mimochodem dost důležitý fakt, o kterém řada „ostřílených programátorů z praxe“ vůbec neví. Na druhou stranu je ale potřeba zdůraznit, že mezi programovacími jazyky jsou propastné rozdíly v tom, jakýumožňují programátorovi použít aparát při psaní programu a (v důsledku) při řešení problému.

Program, řešící jeden typ problému, může být v jednom programovacím jazyku napsán jednoduše, stručně a elegantně, kdežto v jiném jazyku může být napsání programu generujícího stejný výpočetní proces řádově složitější.

Nyní si stručně popíšeme, jakými programovacími jazyky se vlastně budeme zabývat. Z historického hlediska je možné rozdělit počítače (a metody programování) do dvou etap, z nichž první byla podstatně kratší než druhá:

Éra neprogramovatelných počítačů. V prvopočátcích vývoje počítačů byly počítače sestaveny jednoúčelově k vůli řešení konkrétního problému. Program byl fyzicky (hardwarově) součástí počítače. Pokud po vyřešení problémů již počítač nebyl potřeba, byl zpravidla demontován a rozebrán na součástky.

Příkladem jednoúčelového neprogramovatelného počítače byly tzv. „Turingovy bomby“, což byly počítače vyráběné během válečných let 1939–1945, které byly během II. světové války používány k dešifrováníněmeckého kódovacího zařízenıÉnigma. Počítače společně navrhli britští vědci Alan Turing a Gordon Welchman, k jejich úplnému odtajnění došlo až v 91. letech minulého století.

Éra programovatelných počítačů. Jednorázová konstrukce počítačů byla velmi neekonomická, takže přirozeným vývojem bylo vytvořit univerzální počítač, který by mohl být programovatelný pro provádění různých úloh. Tento koncept se udržel až do současnosti, i když pochopitelně mezi programovatelností a schopnostmi počítačů v 50. letech minulého století a v současnosti je propastný rozdíl.

Prvenství mezi programovatelnými počítači bývá přičítáno několika skupinám vývojářů. Snad úplně prvním počítačem v této kategorii byl počítač Z3, kterýuvedl do chodu v roce 1941 německýinženýr Konrad Zuse (1910–1995). Počítač byl sestrojen na zakázku koncernu BMW, technicky byl proveden pomocí relé, ale byl plně programovatelný. Původní počítač byl zničen během spojeneckého náletu na Berlín v roce 1944 (v roce 1960 byla vyrobena jeho replika). Zajímavé je, že v roce 1998 se podařilo dokázat, že Z3 (respektive jeho strojový jazyk, viz dále) byl Turingovsky úplný. Mezi další klasickézástupce patří britský počítač Colossus (1944), který byl sice konstruovaný jako jednoúčelový, ale byl omezeně programovatelný (účelem sestrojení počítače bylo dešifrováníněmeckých kódovacích systémů). Americký počítač ENIAC (1946), sestrojený k výpočtům dělostřeleckých tabulek v rámci amerického balistického výzkumného centra, byl programovatelný, pracoval však (na dnešní dobu netypicky) v desítkové soustavě. Počítač Z3 byl svou koncepcí mnohem blíže soudobým počítačům, protože pracoval v dvojkové soustavě.

V počátcích vývoje číslicových počítačů stálo několik významných odborníků s českým původem. Největšıósobností byl bezpochyby Antonín Svoboda (1907–1980), který již v předválečných letech pracoval na automatickém zaměřovači pro protiletadlové dělostřelectvo a po jeho emigraci do USA pracoval na protiletadlovém zaměřovači pro válečné lodě, který byl vyvíjen na MIT v Bostonu. Po návratu do vlasti se stal ředitelem Ústavu matematických strojů Akademie Věd, kde vedl vývoj prvního českoslo-venského číslicového počítače ve jménem SAPO (zkratka pro SAmočinný POčítač). Počítač SAPO byl v mnoha ohledech unikátní – jednalo se o první počítač, který využíval redundantních komponent ke zvýšeníspolehlivosti. Počítač měl například tři aritmetické jednotky, které o výsledku operace rozhodovaly „hlasováním“ (dva stejné výsledky přehlasovaly třetí rozdílný, v případě tří různých výsledků se celý výpočet opakoval). Tím se výrazně zvýšila spolehlivost výpočtů prováděných aritmetickými jednotkami, které byly ve své době složeny ze součástek s nízkou spolehlivostí. Podobný princip byl použit podruhé až v počítačích řídících dráhu letu vesmírných lodıÁpollo. Politické důvody donutily Antonína Svobodu v šedesátých letech podruheémigrovat z vlasti. Dožil v USA, kde vychoval generaci počítačových expertů, a je právem považován za průkopníka informatiky ve světovém měřítku [KV08].

str9

Programovací jazyky lze rozdělit na nižší a vyšší podle toho, jak moc jsou vázány na konkrétní hardware počítače a podle toho, jaké prostředky abstrakce dávají k dispozici programátorovi.

Nižší programovací jazyky jsou těsně vázanéna hardware počítače. Programové konstrukce, které lze v nižších jazycích provádět jsou spjaty s instrukčnísadou procesoru. Nižší programovací jazyky neobsahují prakticky žádné prostředky abstrakce, programování v nich je zdlouhavé, často vede k zanášeníchyb do programu, které se velmi špatně odhalují (a někdy i špatně opravují). Naopak výhodou programu napsaného v nižším programovacím jazyku je jeho přímá vazba na hardware počítače, což umožňuje „plně počítač využít“.

V následujícím přehledu jsou uvedeni typičtízástupci nižších programovacích jazyků.

Kódy stroje. Kódy stroje jsou historicky nejstarší. Představují vlastně programovací jazyky dané přímo konkrétním počítačem respektive jeho centrálním procesorem. Program v kódu stroje je de facto sekvence jedniček a nul, ve které jsou kódovaneínstrukce pro procesor a data, nad kterými jsou instrukce prováděny. Kód stroje je vykonáván přímo procesorem. To jest, výpočetní proces vznikáz kódu stroje tím, že jej procesor postupně vykonává. Příklad programu v jazyku stroje (nějakého fiktivního počítače) by mohl vypadat takto:

0 0 1 0 1 0 0 0

vlož číslo 8 do pamět’ové buňky

0 1 1 0 0 1 0 1

přičti k obsahu buňky číslo 5

1 0 0 0 0 0 0 0

vytiskni obsah buňky na obrazovku

1 1 1 0 0 0 0 0

ukonči program

V tomto případě je každá instrukce i s hodnotou, se kterou je provedena (s tak zvaným operandem) kódována osmi bity. Přitom první tři bity tvoří kód instrukce a zbylých pět bitů je zakódovanyóperand.

Například v prvním řádku je „001“ kódem instrukce pro vkládání hodnoty do pamět’ové buňky (registru) a „01000“ je binární rozvoj čísla 8. Celý výše uvedený program zapsaný jako sekvence nul a jedniček tedy vypadánásledovně: „00101000011001011000000011100000“. Podle výše uvedeného slovního popisu se vlastně jednaó program, kterýsečte čísla 8 a 5 a výsledek vytiskne na obrazovku. Na to, že se jednaó primitivní program, je jeho zápis velmi nepřehlednýa pouházáměnou jednénuly za jedničku nebo obráceně způsobí vznik chyby.

Assemblery. Assemblery vznikly jako pomůcka pro vytváření programů v kódu stroje. V programech psaných v assembleru se na rozdíl od kódu stroje používají pro zápis instrukcí jejich mnemotechnické (snadno zapamatovatelné) zkratky. Rovněž operandy nenínutneúvádět pomocí jejich binárních roz-vojů: například čísla je možnézapisovat v běžné dekadickénotaci a na pamět’ové buňky (registry) se lze odkazovat jejich zkratkami. Dalším posunem oproti kódu stroje je možnost symbolického adresování. To znamená, že při použití instrukce skoku „skoč na jiné místo programu“ se nemusí ručně počítat adresa, na kterou má být skočeno, ale assemblery umožňují pojmenovat cíl skoku pomocínávěstí. Předchozí program v kódu stroje by v assembleru pro příslušný fiktivní počítač mohl vypadat následovně:

load

str8

vlož číslo 8 do pamět’ové buňky

add

5

přičti k obsahu buňky číslo 5

print

vytiskni obsah buňky na obrazovku

stop

ukonči program

Tento program je již výrazně čitelnějšínež sekvence jedniček a nul. Přesto se programování v assembleru v současnosti omezuje prakticky jen na programování (částí) operačních systémů nebo programů, které jsou extrémně kritickéna výkon. Stejně jako v případě kódu stroje jsou však programy v assembleru náchylné ke vzniku chyb a psaní programů v assembleru je náročné a zdlouhavé.

Programy v assembleru jsou „textové soubory“ se symbolickými názvy instrukcí. Nejednáse tedy přímo o kód stroje, takže procesor přímo nemůže program v assembleru zpracovávat. Při programování v assembleru je tedy nutné mít k dispozici překladač (kterému se říká rovněž assembler), který převede program v čitelnézdrojové formě do kódu stroje, viz předchozí ukázky. Vygenerovaný kód stroje je již přímo zpracovatelný počítačem. Důležité je uvědomit si, že samotný překladač je rovněž program, který „nějak pracuje“ a někdo jej musí vytvořit.

Autokódy, bajtkódy, a jiné. Existují další představitelénižších programovacích jazyků, například autokódy, které se během vývoje počítačů příliš nerozšířily, některéz této třídy jazyků poskytují programátorovi

str10

prvky, které již lze z mnoha úhlů pohledu považovat za rysy vyšších jazyků. Stejně tak jako assemblery, programy zapsané v těchto jazycích musí být přeloženy do kódu stroje. Bajtkódy (anglicky bytecode) lze chápat jako jazyky stroje pro virtuální procesory (fyzicky neexistující). Abychom mohl být na základě programu v bajtkódu generován výpočetní proces, je potřeba mít opět k dispozici buď překladač bajtkódu do kódu stroje nebo program, který přímo provádí virtuální instrukce uvedené v bajtkódu.

Vyšší programovací jazyky naopak (od těch nižších) nejsou těsně vázanéna hardware počítače a poskytují programátorovi výrazně vyššístupeň abstrakce než nižší programovací jazyku. To umožňuje, aby programátor snadněji a rychleji vytvářel programy s menším rizikem vzniku chyb.

Čtyři nejstarší vyšší programovací jazyky, které doznaly většího rozšíření, byly (respektive jsou): ALGOL První variantou byl ALGOL 58, který byl představen v roce 1958. Původně se jazyk měl jmenovat IAL (International Algorithmic Language), ale tato zkratka byla zavržena, protože se (anglicky) špatně vyslovovala. Autory návrhu jazyka byli A. Perlis a K. Samelson [PeSa58, Pe81]. Mnohem známější varianta jazyka, ALGOL 60, se objevila o dva roky později. ALGOLem bylo inspirováno mnoho dalších jazyků včetně PASCALu. SamotnyÁLGOL byl navržen jako obecný „algoritmický jazyk“ pro vědecké výpočty.

COBOL Název COBOL je zkratkou pro „Common Business Oriented Language“, což naznačuje, jaký byl účel vyvinutí tohoto jazyka. Jazyk COBOL vznikl z podnětu ministerstva obrany Spojených států jako obecný jazyk pro vytvářenıóbchodních aplikací. Jedno z hlavních setkání, na kterých byl jazyk ustaven se konalo v Pentagonu v roce 1959. COBOL je v současnosti jedním z nejpoužívanějších jazyků pro programovánıóbchodních a ekonomických aplikací. I když je vývoj nových programů na uśtupu, stále existuje velké množství programů v COBOLu, které se neustále udržují.

FORTRAN Jazyk FORTRAN (původnínázev jazyka byl „The IBM Mathematical Formula Translating System“) byl navržen k snadnému programovánínumerických výpočtů. Navrhl jej v roce 1953 J. Backus.

FORTRAN doznal během svého více než padesátiletého vývoje velkou řadu změn. Poslední revize standardu jazyka byla provedena v roce 1995 (FORTRAN 95).

LISP Prvnínávrh jazyka LISP (z List Processing) vznikl jen o něco později než návrh jazyka FORTRAN.

Autorem návrhu byl J. McCarthy [MC60]. LISP byl původně navržen také jako jazyk pro vědecké výpočty, ale na rozdíl od FORTRANu, který byl numericky založenýa umožňoval pracovat pouze s čísly, byl LISP již od počátku orientován na práci se symbolickými daty. Na rozdíl od FORTRANu byl LISP vyvíjen v široké komunitě autorů a nebyla snaha jej standardizovat. V současnosti se pod pojmem LISP rozumícelá rodina jazyků, jejichž dva nejvýznamnějšízástupci jsou jazyky Common LISP a Scheme.

Otázkou je, zdali můžeme nějak srozumitelně podchytit, co mají vyšší programovací jazyky společného (zatím jsme se vyjadřovali v dost obecných pojmech jako byla například „abstrakce“ a „přenositelnost“).

Odpověď na tuto otázku je v podstatě záporná, obecných rysů je velmi málo, protože vyšších programovacích jazyků je velké množství. Každý vyšší programovací jazyk by ale měl dát programátorovi k dispozici: (i) primitivní výrazy (například čísla, symboly, … ),

(ii) prostředky pro kombinaci primitivních výrazů do složitějších, (iii) prostředky pro abstrakci (možnost pojmenovánísložených výrazů a možnost s nimi dále manipulovat).

Každý vyšší programovací jazyk má však svou vlastní technickou realizaci předchozích bodů. To co je v jednom jazyku primitivní výraz již v druhém jazyku být primitivní výraz nemusí a tak podobně. Programovací jazyky se jeden od druhého lišístylem zapisování jednotlivých výrazů i jejich významem, jak ukážeme v další sekci.

Stejně tak jako v případě assemblerů, programy napsané ve vyšších programovacích jazycích jsou psány jako textové soubory a pro vygenerování výpočetního procesu na základě daného programu je potřeba prové st buďto jejich překlad nebo interpretaci:

Interpretace. Interpret programovacího jazyka je program, kterýčte výrazy programu a postupně je přímo vykonává. Interprety tedy (obvykle) z daného programu neprodukují kód v jazyku stroje.

str11

Překlad přes nižší programovací jazyk. Překladač (kompilátor; anglicky compiler) programovacího jazyka je program, kterýnačte celý program a poté provede jeho překlad do některého nižšího programovacího jazyka, typicky do assembleru nebo do nějakého bajtkódu. V tomto případě rozlišujeme tři situace: (a) překlad byl proveden do kódu stroje, pak překlad končí, protože jeho výsledkem je již program zpracovatelný procesorem, který může být přímo spuštěn; (b) překlad byl proveden do assembleru, pak je potřeba ještě dodatečný překlad do kódu stroje, kteryóbvykle provádí rovněž překladač; © překlad byl proveden do bajtkódu, pak překlad končí.

Bajtkód ale není přímo zpracovatelný procesorem, musí tedy být ještě interpretován nebo přeložen (méně časté) dalším programem.

Z konstrukčního hlediska jsou překladače výrazně složitějšínež interprety, v praxi jsou však častěji používány, protože vykonávání překládaných programů je výrazně rychlejšínež jejich interpretace.

S neustálým nárůstem výkonu procesorů je však do budoucna možnyóbrat ve vývoji. Nevýhodou překladačů je, že s výjimkou překladačů do bajtkódu, generují programy přímo pro konkrétní procesory, takže překladače je o něco složitější „přené st“ mezi dvěma počítačovými platformami. U překladu do bajtkódu tento problém odpadá, ale za cenu, že výsledný bajtkód je nakonec interpretován (pomalé).

Překlad přes vyšší programovací jazyk. Situace je analogická jako při překladu do nižšího jazyka, pouze teď překladače překládají programy do některého cílového vyššího programovacího jazyka. Typickou volbou bývá překlad do některého z cílových jazyků, jejichž překladače jsou široce rozšířené. Takovým jazykem je například jazyk C. Pro použití jazyka C jako cílového jazyka překladu také hovoří jeho jednoduchost, jasnáspecifikace a přenositelnost. Překladače tohoto typu (překladače generující programy ve vyšším programovacím jazyku) jsou z hlediska složitosti své konstrukce srovnatelné s interprety. Oproti interpretaci je výhoda ve větší rychlosti vykonávání výsledného kódu. Nevýhodou je, že je potřeba mít k dispozici ještě překladač cílového jazyka, kterým je z programu v cílovém jazyku nakonec sestaven výsledný kód stroje.

Z pohledu předchozího rozdělení je dobrézdůraznit, že překlad ani interpretace se pevně neváže k programovacímu jazyku. Pro jeden programovací jazyk mohou existovat jak překladače, tak interprety.

Rozdíly mezi interprety a překladači se někdy smývají. Některé přeložené kódy v sobě mají interpretační

prvky. Naopak, některeínterprety programovacích jazyků dokážou přeložit některéčásti programů

s vykonávat je jako kód stroje, přísně vzato jde tedy o hybridní metodu vytváření výpočetního procesu.

Tato dodatečná kompilace během interpretace, kteráse provádí především kvůli efektivitě výsledného výpočetního procesu, se označuje anglickým termínem just in time compilation. My se během dalšího výkladu budeme zabývat většinou interpretací, protože je z technického pohledu jednodušší.

V následujícím textu a v navazujících dílech cvičebnice se budeme zabývat pouze vyššími programovacími jazyky. Nižší programovací jazyky budou rozebrány v rámci kurzu operačních systémů. Na závěr úvodnísekce podotkněme, že přesun od nižších k vyšším programovacím jazykům nastal velmi brzy po zkonstruování programovatelných počítačů, protože jejich programátoři si dobře uvědomovali, jak bylo programování v nižších jazycích komplikované. Například již Konrad Zuse pro svůj počítač Z3 navrhl vyšší programovací jazyk zvaný Plankalku¨l [Gi97, Ro00, Zu43, Zu72]. Ačkoliv k jazyku ve své době neexistoval překladač, je nyní Plankalku¨l považován za nejstarší vyšší programovací jazyk (navržený pro fyzicky existující počítač). Konstrukce prvních překladačů si na počátku éry vyšších programovacích jazyků vyžádala obrovskeúśilí. Z dnešního pohledu je konstrukce překladačů rutinnízáležitost, kterou by měl (alespoň rámcově) znát každýinformatik.

Vyšší programovací jazyky s sebou přinesly nové (a původně netušené) možnosti. Brzy se zjistilo, že části některých programů jsou napsány natolik obecně, že je lze používat v jiných programech. To vedlo velmi brzy k vytváření knihoven – speciálních částí programů, které obsahovaly předprogramované funkce, které mohly být programátory ihned používány. Další milník padl ve chvíli, kdy se podařilo použít vyšší programovací jazyky pro naprogramovánıóperačních systémů (jazyk C a operačnísystém UNIX), protože ještě dlouho po nástupu vyšších programovacích jazyků se věřilo, že nejsou pro psanıóperačních systémů (a základního softwarového vybavení počítačů) vhodné.

str12

s1_2

1.2 Syntax a sémantika programů

Při úvahách o programech zapsaných v programovacích jazycích musíme vždy důsledně odlišovat dva úhly pohledu na tyto programy. Prvním je jejich syntaxe čili způsob nebo tvar, ve kterém se programy zapisují. Druhým úhlem pohledu je význam programů, neboli jejich sémantika. Sémantiku někdy nazýváme interpretace, ačkoliv my tento pojem nebudeme používat, protože koliduje s pojmem interpretace představeným v sekci 2.1, jehož význam je „vykonávání programu“ (což je význam posunutý trochu někam jinam).

Syntaxe a sémantika jsou dvě různé složky, které v žádném případě nelze zaměňovat nebo ztotožňovat.

Důvod je v celku zřejmý, pouhý tvar, ve kterém zapisujeme programy nic neříkaó jejich významu, jak blíže ukážeme v následujících příkladech. Důrazné odlišovánísyntaxe a sémantiky není jen věcí programovacích jazyků, ale je běžně používáno v logice, teoretickeínformatice i v aplikacích, například při konstrukci analyzátorů textu, elektronických slovníků nebo překladačů.

Syntax programovacího jazyka je souborem přesně daných pravidel definujících jak zapisujeme programy v daném programovacím jazyku. Syntax většiny programovacích jazyků je popsána v jejich standardech pomocí takzvaných formálních gramatik, případně jejich vhodných rozšíření, například Backus-Naurovy formy. Obecný popis problematiky je obsahem kurzu formálních jazyků a automatů, viz také [Ho01, Ko97].

V sekci 1.1 jsme uvedli, že každý vyšší programovací jazyk obsahuje primitivní výrazy a prostředky pro jejich kombinaci. Syntaxe programovacího jazyka z tohoto pohledu popisuje, jak vypadají primitivní výrazy a vymezuje jakým způsobem lze z jednodušších výrazů konstruovat složitější.

Příklad 1.2. Uvažujme smyšlený programovací jazyk, ve kterém můžeme, kromě jiného, zapisovat datum.

Můžeme prové st úmluvu, že povolenásyntaxe data bude ve tvaru DD/DD/DDDD,

kde každé D představuje cifru z množiny {0, … , 9}. Například tedy výrazy 26/03/1979 a 17/11/1989 odpovídají tomuto tvaru. Stejně tak ale třeba i výrazy 00/00/0000, 01/99/6666, 54/13/1002 a podobně, odpovídajísmluvenému tvaru. V tuto chvíli bychom se neměli nechat splé st tím, že poslední tři výrazy nereprezentujížádné „skutečné datum“; doposud jsme se pouze bavili o syntaxi data (jeho zápisu), nikoliv jeho sémantice (jeho významu). Na tomto příkladu můžeme taky dobře vidět, že pouhý „smluvený tvar“, ve kterém datum zapisujeme nic neříká o jeho konkrétní hodnotě. Vezmeme-li si výraz 03/11/2006, pak by bylo dost dobře možné přisoudit mu dva zcela různé významy: (a) 3. listopadu 2006 (první údaj v DD/DD/DDDD značíčíslo dne), (b) 11. března 2006 (první údaj v DD/DD/DDDD značíčíslo měsíce).

Tímto příkladem jsme chtěli demonstrovat, že tvar (částí) programů nelze směšovat s jeho významem, ani z něj jeho význam nelze nijak „přímočaře určit“.

Poučení, které plyne z předchozího příkladu, je v podstatě následující: každý programovací jazyk musí mít popsánu svojísyntax a sémantiku. Pokud se v daném jazyku budeme snažit psát programy, měli bychom se vždy se syntaxí a sémantikou daného jazyka seznámit. Předejdeme tak nebezpečným chybám, které by v programu mohly vzniknout díky tomu, že jsme předpokládali, že „něco se píše/chová jinak, než jak jsme mysleli (než na co jsme byli zvyklí u jiného jazyka)“. V následujícím příkladu ukážeme, jakých rozdílných významů nabývá tentýž výraz z pohledu sémantiky různých programovacích jazyků.

Příklad 1.3. Uvažujme výraz ve tvaru

x = y + 3.

Tento výraz lze chápat jako část programů zapsaných v různých programovacích jazycích. V následujícím přehledu uvedeme několik odlišných významů tohoto výrazu tak, jak jej definují vybrané programovací jazyky.

str13

(a) V jazycích jakými jsou C, C++ a další by měl výraz „x = y + 3“ význam příkazu přiřazení. Význam výrazu bychom mohli konkrétně vyjádřit takto: „do pamět’ového místa označeného identifikátorem x je zapsána hodnota vzniklázvětšením hodnoty uložené v pamět’ovém místě označeném identifikátorem y o tři.“ Symboly x a y tedy hrají úlohy označení pamět’ových míst a výše uvedený výraz je příkaz přiřazení hodnoty vypočtené pomocıóbsahu jednoho pamět’ového místa do jiného pamět’ového místa.

(b) V jazycích jako jsou Algol 60 a Pascal je symbol „=“ vyhrazen pro porovnáváníčíselných hodnot.

V tomto případě má „x = y + 3“ význam „porovnej, zdali je hodnota uložená v x rovna hodnotě uložené v y zvětšené o tři.“

Oproti předchozímu případu je tedy výsledkem zpracování výrazu „x = y + 3“ pravdivostní hodnota pravda (a to v případě, že rovnost skutečně platí) nebo nepravda (rovnost neplatí). K žádnému přiřazení hodnot (mezi pamět’ovými místy) nedochází.

© V jazyku METAPOST, což je speciální jazyk vyvinutý pro kreslení vektorových schémat (takzvaných pérovek), má výraz „x = y + 3“ význam příkazu pro řešení liné arní rovnice nebo soustavy (dříve uvedených) liné arních rovnic. Výraz „x = y + 3“ uvedený v programu má význam „pokus se řešit rovnici x = y + 3“. Pokud by například hodnota x byla známá, pak by po uvedení tohoto výrazu došlo k výpočtu hodnoty y, což by bylo x − 3. To je významný rozdíl oproti příkazu přiřazení, viz bod (a), protože v tomto případě došlo k dopočtení hodnoty y a hodnota x (levástrana rovnosti) se nezměnila. Pokud by byly známé obě hodnoty x i y, pak by došlo ke kontrole konzistence rovnice (pokud by neplatila rovnost, výpočet by končil chybou: „neřešitelná rovnice nebo soustava rovnic“).

Pokud by ani jedna z proměnných x a y nebyla známá, pak by byla rovnice pouze „zapamatována“ a byla by použita při pokusu o nalezení řešení při výskytu další rovnice.

(d) V logických programovacích jazycích, jakým je například jazyk PROLOG, by měl výraz „x = y + 3“ význam deklarace, že hodnota navázanána proměnnou x musí být ve stejném tvaru jako y + 3. Taková podmínka je splněna například v případě, kdy na x bude navázána hodnota f (z) + 3 (chápaná jako symbolický výraz, v němž f je pouze jméno a neoznačuje žádnou konkrétní funkci) a na y by byla navázána hodnota f (z), protože pak by po dosazení f (z) + 3 za x do „x = y + 3“ a po následném dosazení f (z) za y do „f (z) + 3 = y + 3“ přešel původní výraz „x = y + 3“ do tvaru „f (z) + 3 = f (z) + 3“. Uvědomme si, že deklarace stejného tvaru dvou výrazů v tomto smyslu je něco jiného než řešení liné arní rovnice z bodu ©. V jazyku PROLOG musí být přísně vzato proměnné x a y značeny velkými písmeny, ale když si odmyslíme tento detail, tak máme dohromady čtyři různeínterpretace téhož výrazu.

V předchozím příkladu jsme viděli různeínterpretace stejného výrazu. Platísamozřejmě i opačnásituace a to ta, že konstrukce s jedním významem se v různých programovacích jazycích zapisuje různě. Tento jev je dobře pozorovatelnýnapříklad na aritmetických výrazech, což ukazuje následující příklad.

Příklad 1.4. Uvažujme aritmetický výraz 2 · (3 + 5) čili „vynásob dvěma součet tří a pěti“. V každém rozumném programovacím jazyku je výsledkem zpracování takového výrazu hodnota 16. Jazyky se ale leckdy liší v samotném zápisu výrazu 2 · (3 + 5). Jedním ze zdrojů rozdílů je pozice symbolů označujících operace „ · “ a „+“ vůči operandům čili podvýrazům, se kterými operace provádíme. Následující přehled obsahuje čtyři typickézápisy výrazu 2 · (3 + 5) v programovacích jazycích.

2 * (3 + 5) Tento tvar je v souladu s běžny

́ m psaním výrazů, symboly pro operace stojí mezi operandy

se kterými operace chceme provádět. Proto tomuto zápisu říkáme infixovánotace. Při psaní výrazů

v infixovénotaci hrají důležitou roli priority operací a jejich asociativita. Drtivá většina jazyků, například jazyky C a C++, umožňují psát pouze 2 * 3 + 4 místo (2 * 3) + 4, protože symbol „*“ označujícínásobení má vyšší prioritu než symbol „+“ označujícísčítání. Stejně tak lze psát 2 + 3 + 4 místo 2 + (3 + 4), což je zaručeno tím, že operace „+“ je asociativní. Infixovy źápis s sebou z hlediska

konstrukce interpretů a překladačů programovacích jazyků přináší komplikace, protože u výrazů je potřeba správně rozpoznávat prioritu a asociativitu operací. Další technickou komplikací je použitıóperací, které mají víc jak dva argumenty, které již nelze psát „čistě infixově“, protože „jeden symbol“

nelze napsat „mezi tři operandy“. Například jazyky C, C++, PERL a další mají ternárnıóperátor, kterýse zapisuje ve tvaru „ operand1 ? operand2 : operand3 “, tedy pomocí dvou různých symbolů vložených mezi operandy.

str14

(* 2 (+ 3 5)) Při použití této notace, takzvané prefixovénotace, píšeme operaci před všechny operandy, samotné operandy jsou od operace a mezi sebou odděleny mezerami, nebo obecněji „bílými znaky“ (anglicky whitespace). Za bíléznaky se v informatickém žargonu považují libovolné sekvence mezer, tabelátorů a nových řádků (případně jiných speciálních znaků nemajících čitelnou reprezentaci).

Každý výraz v prefixovénotaci skládajícíse z operace a operandů je navíc celýuzavřen do závorek.

Prefixovánotace má proti infixovénotaci jednu nevýhodu – a tou je počátečnínezvyk programátorů.

Na druhou stranu má prefixovánotace velké množství výhod, které oceníme postupně v dalších lekcích. Nyní podotkněme, že notace je velmi jednoduchaá nemá v nínapříklad smysl řešit prioritu operací. Jednoduše lze také psát operace s libovolným počtem operandů, například výraz (+ 2 3 5) je „součet třıóperandů“, (+ (* 2 3) 5) je „součet dvou operandů“, dále (op (+ 1 2) 3 4 5) je „operace op provedenáse čtyřmi operandy (+ 1 2), 3, 4 a 5“ a podobně.

(2 (3 5 +) *) Tato notace se nazývá postfixovaá je analogickánotaci prefixové s tím rozdílem, že operace se píše až za všechny operandy. Dále platí pravidlo o oddělovánıóperandů od operace a mezi sebou a pravidlo o uzávorkování vnějších výrazů jako u prefixovénotace. Tato notace je ze všech notacínejméně používaná.

2 3 5 + * Poslední uvedenánotace se vyznačuje tím, že operace se píšıópět za operandy, ale každaóperace má pevný počet přípustných operandů, tím pádem je možné bez újmy vynechat ve výrazu všechny závorky. Notace se nazývá reverzní bezzávorkovánotace, nebo též polská bezzávorkovánotace, protože ji proslavil polský logik Jan Lukasiewicz. Výrazy v tomto tvaru lze jednoduše načítat a vyhodnocovat. I přes svou zdánlivou těžkou čitelnost je bezzávorkovánotace poměrně oblíbenaá je na nízaloženo několik programovacích jazyků, například jazyk PostScript – specializovaný grafický jazyk, kterýumí interpretovat většina (lepších) tiskáren a jiných výstupních zařízení počítačů.

Při vytváření programů musí mít každý programátor neustále na paměti syntax a sémantiku jazyka.

Syntax proto, aby věděl, jak mázapsat danou číst kódu. Sémantiku proto, aby vždy znal přesný význam toho, co píše a aby uměl rozhodnout, zdali má právě vytvářený program skutečně zamýšlený význam.

I přes veškerou snahu se nelze vyhnout vzniku chyb. Chyby při vytváření programů lze obecně rozdělit na chyby syntaktické a sémantické. Syntaktickáchyba je chybou v zápisu programu. Kód, kterýneníz pohledu daného jazyka syntakticky správný, nelze v podstatě chápat ani jako program v daném jazyku. Syntaktickéchyby lze odhalit poměrně snadno. Překladače programovacích jazyků odhalísyntaktickéchyby již během překladu. Interprety programovacích jazyků odhalísyntaktickéchyby až v momentě, kdy se interpret (neú-

spěšně) pokusínačíst chybný vstupní výraz. V případě překladačů i interpretů tedy k odhalenísyntaktickéchyby dochází ještě před započetím vykonávání programu (který v případě syntaktickéchyby de facto programem není).

Příklad 1.5. Kdybychom se vrátili k příkladu 1.2, pak výraz 12/3/2003 je syntakticky chybným protože prostřednísložka „3“ má jen jednu cifru. Stejně tak by byly syntakticky chybné výrazy 24/k6/1234, 12/06/20/03

a 12–04–2003. Zdůvodněte proč.

Druhou kategoriíchyb jsou sémantickéchyby. Jak již název napovídá, jednáse o chyby ve významu programu.

Mezi typické sémantickéchyby patřínapříklad prováděnıóperacínad daty neslučitelných typů, například sčítáníčísel a řetězců znaků (neformálně řečeno, jde o míchání jablek a hrušek). Sémantickéchyby lze odhalit během překladu či interpretace pouze v omezené míře. Například překladače programovacího jazyka C jsou během překladu schopny zjistit všechny konflikty v typech dat se kterými program pracujeme. Technicky ale již třeba není možné při překladu vyloučit chyby způsobené „dělením nulou,“ protože hodnota dělitele může být proměnlivaá může během činnosti programu nabývat různých hodnot.

Překladače některých jazyků, natož jejich interprety, neumějí rozpoznat konflikty v typech předem (to jest, třeba během překladu nebo před započetím interpretace). Tento jev bychom však neměli chápat 15

jako „chybu“ nebo „nedokonalost“ programovacího jazyka, ale jako jeho rys – v některých programovacích jazycích není dopřednaánalýza typů z principu možnaá programátor musí vytvářet program s ohledem na to, že za něj nikdo „typovou kontrolu neprovádí “.

Chyba projevujícíse až za běhu programu se anglicky označují jako run-time error. Asi není třeba příliš

zdůrazňovat, že se jednaó vůbec nejnebezpečnější typ chyb, protože chyby způsobené až za běhu programu zpravidla:

(a) mohou být delší dobu latentní, tedy programátor si jich nemusí vůbec všimnout, (b) obvykle způsobí havárii či nekorektníčinnost programu,

© jejich odstraňování je náročnéz hlediska lidských i finančních zdrojů.

Chyby, které se někdy dlouho neprojeví, viz bod (a), jsou často způsobeny podceněním triviálních případů.

To například znamená, že při načítání dat ze souboru programátor zapomene ošetřit případ, kdy soubor na disku sice existuje ale je prázdný. Programátor může například ihned po otevřenísouboru načítat data aniž

by zkontroloval, zdali tam nějaká jsou, což může posléze vé st k chybě. Jako odstrašující příklad k bodům (b) a © můžeme uvé st příklad vesmírné sondy Mars Climate Orbiter (MCO), která v září 1999 shořela v atmosféře Marsu vlivem chyby způsobenéneprovedením přepočtu vzdálenosti v kilometrech na míle (škoda vzniklá touto „chybou za běhu výpočtu“ byla cca 125 milionů USD).

s1_3

1.3 Přehled paradigmat programování

Vyšší programovací jazyky lze rozdělit do kategorií podle toho, jakým styl (paradigma) při programování v daném jazyku převládá. Znalost programovacího stylu je důležitáz pohledu vytváření kvalitních programů, protože pouze na základě dobré vnitřní kvality programu (to jest toho, jak je program napsán) lze dosáhnout požadované vnější kvality programu (to jest toho, jak se program chováz uživatelského pohledu).

Za základní dvě kvality programů jsou někdy považovány:

 • korektnost (program reaguje správně na správné vstupy),
 • robustnost (program se umí vyrovnat i se špatnými vstupy).

Robustnost je tedy silnější vlastnost a zaručuje, že daný program nehavaruje v případě, kdy dostane na svůj vstup špatná data (třeba data, kteránejsou v požadovaném formátu), ale umí danou situaci ošetřit (třeba požádáním o zadánínového vstupu, nebo automatickou opravou špatných dat).

Upozorněme nyní, jak je potřebovat chápat programovací paradigmata ve vztahu k programovacím jazykům. Paradigma je de facto styl, kterým lze programovat v jakémkoliv jazyku, který jej podporuje (umožňuje). Některé programovací jazyky jsou „šiténa míru“ jednomu paradigmatu a nepředpokládáse, že by v nich programátoři chtěli pracovat jiným stylem (i když i to je možné). Vezmeme-li si jako příklad procedurální paradigma (viz dále), pak například jazyk PASCAL byl vytvořen s ohledem na to, že se v něm bude programovat procedurálním stylem. Proto taky někdy říkáme, že PASCAL je procedurální jazyk. Tuto terminologii budeme používat i nadále.

Základních paradigmat programování je několik. Nejprve si uvedeme skupinku tří paradigmat, ke kterým existují teoreticky dobře propracované formální modely.

procedurální Procedurální paradigma je jedním ze dvou nejstarších paradigmat programování, někdy též bývá nazýváno paradigmatem imperativním. Programy napsané v procedurálním stylu jsou tvořeny sekvencemi příkazů, které jsou postupně vykonávány. Klíčovou roli při programování v procedurál-ním stylu hraje příkaz přiřazení (zápis hodnoty na dané místo v paměti) a související vedlejší efekt (některým typem přiřazení může být modifikována datovástruktura a podobně). Sekvenčnístyl vykonávání příkazů lze částečně ovlivnit pomocıóperacískoků a podmíněných skoků. Formálním modelem procedurálních programovacích jazyků je von Neumannův RAM stroj, viz [vN46]. str16 Z hlediska stylu programování ještě procedurální paradigma můžeme jemněji rozdělit na:

naivnıŃaivní paradigma býváněkdy chápané jako „samostatné paradigma“, častěji se mezi paradigmata programování ani neuvádí. Naivní procedurální jazyky se vyznačují jakousi všudypřítomnou chaotičností, majıóbvykle nesystematicky navrženou syntaxi a sémantiku, v některých rysech jsou podobnénestrukturovaným procedurálním jazykům, viz dále. Mezi typickézástupce patří programovací jazyky rodiny BASIC (první jazyk BASIC navrhli J. Kemeny a T. Kurtz v roce 1968 za účelem zpřístupnit počítače a programování mimo komunitu počítačových vědců).

nestrukturovaneŃestrukturované procedurální paradigma je velmi blízké assemblerům, programy jsou skutečně liné arnísekvence příkazů a skoky jsou v programech realizovány příkazem typu

„GO TO“, to jest „jdi na řádek.“ V raných programovacích jazycích držících se tohoto stylu byly navíc všechny řádky programu číslované a skoky šlo realizovat pouze na základě uvedení

konkrétního čísla řádku, což s sebou přinášelo velké komplikace. Později se objevily příkazy skoku využívajícínávěstí. Typickými zástupci v této kategorii byly rané verze jazyků FORTRAN

a COBOL.

strukturované Ve svém článku [Di68] upozornil E. Dijkstra na nebezpečíspjaté s používáním příkazu „GO TO“. Poukázal zejména na to, že při používání příkazu „GO TO“ je prakticky nemožné ladit program, protože struktura programu nedává příliš informacıó jeho vykonávání (v nějakém bodě výpočtu). Strukturované procedurální paradigma nahrazuje příkazy skoku pomocí podmíněných cyklů typu „opakuj ∼ dokud platí podmínka“ a jiných strukturovaných konstrukcí, které se do sebe vnořují. Typickými zástupci programovacích jazyků z této rodiny jsou jazyky C (D. Ritchie, B. Kernighan, 1978), PASCAL (N. Wirth, 1970), Modula-2 (N. Wirth, 1978), a ADA (J. Ichbiah a kolektiv, 1977–1983).

funkcionální Funkcionální paradigma je zhruba stejně staré jako paradigma procedurální. Programy ve funkcionálních jazycích sestávajíze symbolických výrazů. Výpočet je potom tvořen postupnou aplikací funkcí, kdy funkce jsou aplikovány s hodnotami, které vznikly v předchozích krocích aplikací, výsledné hodnoty aplikace jsou použity při aplikaci dalších funkcí a tak dále. Při čistém funkcionálním programovánínedochází k vedlejším efektům, příkaz přiřazeníse nepoužívá. Díky absenci vedlejších efektů je možnéchápat programy ve funkcionálních jazycích jako ekvacionální teorie [Wec92]. Rovněž se nepoužívají příkazy skoku ani strukturovanécykly. Cykly se nahrazují rekurzivními funkcemi a funkcemi vyšších řádů. V některých funkcionálních jazycích také hraje důležitou roli líné vyhodnocování (jazyk Haskell, 1987) a makra (zejména dialekty LISPu). Nejznámější teoretický model funkcionálního programování je λ-kalkul (A. Church, 1934, viz [Ch36, Ch41]), i když existují i modely jiné, například modely založenéna přepisovacích systémech a uspořádaných algebrách (přehled lze nalézt ve [Wec92]). Typickými zástupci funkcionálních programovacích jazyků jsou Common LISP, Scheme, ML a Anfix (dříve Aleph). Mezi čistě funkcionální jazyky patří Miranda, Haskell, Clean a další.

logické Teoretickézáklady logického programování byly položeny v článcích [Ro63, Ro65] J. Robinsona popisujících rezoluční metodu. Později byla teorie logického programování dále rozpracována a zkonstruovány byly první překladače logických jazyků, viz také [Ll87, NS97, NM00, SS86].

Pro logické paradigma je charakteristický jeho deklarativnícharakter, při psaní programů programátoři spíš popisují problém, než aby vytvářeli předpis, jak problém řešit (to samozřejmě platí jen do omezené míry).

Programy v logických programovacích jazycích lze chápat jako logické teorie a výpočet lze chápat jako dedukci důsledků, kteréz této teorie plynou. Formálním modelem logického programování jsou speciální inferenční mechanismy, jejichž studium je předmětem matematické logiky. Programy se skládají ze speciálních formulí – tak zvaných klauzulí. Výpočet se v logických jazycích zahajuje zadáním cíle, což je existenční dotaz, pro který je během výpočtu nalezena odpověď, nebo nikoliv. Typickým představitelem logického programovacího jazyka je PROLOG (A. Colmerauer, R. Kowalski, 1972).

Logické programovací jazyky rovněž nalezly uplatnění v deduktivních databázích, například jazyk DATALOG (H. Gallaire, J. Minker, 1978).

Další dvě významná paradigmata jsou:

objektově orientovaneÓbjektové paradigma je založenéna myšlence vzájemneínterakce objektů. Objekty jsou nějakeéntity, které majísvůj vnitřnístav, kterýse během provádění výpočetního procesu může měnit.

Objekty spolu komunikují pomocízasíláníspráv. Objektově orientované paradigma není „jen jedno“, ale lze jej rozdělit na řadu podtypů. str17 Ze všech programovacích paradigmat maóbjektovaórientace nejvíc modifikací (které jdou leckdy myšlenkově proti sobě). Například při vývoji některých jazyků byla snaha odstranit veškeré rysy připomínající procedurální paradigma: cykly byly nahrazeny iterátory, podmíněné příkazy byly nahrazeny výjimkami, a podobně. Jiné jazyky se této striktní představy nedrží. Prvním programovacím jazykem s objektovými rysy byla Simula (O. J. Dahl a K. Nygaard, 1967). Mezi čistě objektové jazyky řadíme například Smalltalk (A. Kay a kol., 1971) a Eiffel (B. Meyer, 1985). Dalšími zástupci jazyků s objektovými rysy jsou C++, Java, Ruby, Sather, Python, Delphi a C .

paralelní Paralelní paradigma je styl programování, ve kterém je kladen důraz na souběžné (paralelní) vykonávání programu. Paralelní paradigma maópět mnoho podtříd a nejde o něm říct příliš mnoho obecně.

Jednou z hlavních myšlenek je, že výpočetní proces se skládáz několika souběžně pracujících částí.

Programy generující takové výpočetní procesy musí mít k dispozici prostředky pro jejich vzájemnou synchronizaci, sdílení dat, a podobně. Mezi zástupce čistých paralelních jazyků patřínapříklad MPD, Occam a SR. Paralelní prvky se jinak vyskytují ve všech moderních programovacích jazycích nebo jsou k dispozici formou dodatečných služeb (poskytovaných operačními systémy).

Předchozí dvě paradigmata jsou významnáz toho pohledu, že velká většina soudobých programovacích jazyků v sobě zahrnuje jak objektové tak paralelní rysy. Zajímavé ale je, že ani objektové ani paralelní paradigma za sebou nemajížádné výrazné formální modely, jako je tomu v případě předchozích tří paradigmat (formálních modelů existuje sice několik, jsou ale vzájemně těžko slučitelné a pokrývají jen část problematiky, navíc obecné povědomıó techto modelech je malé). Další pozoruhodná věc je, že čistě objektové ani paralelní jazyky se (v praxi) de facto vůbec nepoužívají.

Obecně lze říct, že žádné paradigma se prakticky nepoužívá ve svéčisté podobě. V dnešní době je typické používat programovací jazyky, ktereúmožňují programátorům programovat více styly. Například jazyky jako jsou C++, Java, C , Delphi a jiné jsou procedurálně-objektové, jazyky Anfix a Ocaml jsou funkcionálně-objektové a podobně. Někdy proto hovoříme o multiparadigmatech. Čím více stylů programátor během svého života vyzkouší, tím větší bude mít potenciál při vytváření programů.

Naším cílem bude postupně projít všemi paradigmaty a ukázat si jejich hlavní rysy. Máme v zásadě několik možností, jak to udělat. Mohli bychom si pro každézásadní paradigma zvolit jeden (typický) jazyk, popsat jeho syntax a sémantiku a na tomto jazyku si programovací paradigma představit. Z praktických důvodů se při našem výkladu vydáme jinou cestou. Zvolíme si na začátku jeden multiparadigmový jazyk s vysokým modelovacím potenciálem a na tomto jazyku budeme postupně demonstrovat všechny hlavnístyly programování.

Pro naše účely si zvolíme jazyk Scheme. Scheme je dialekt jazyka LISP, který byl částečně inspirován jazykem ALGOL 60. Jazyk Scheme navrhli v 70. letech minulého století Guy L. Steele a Gerald Jay Sussman původně jako experimentální jazyk pro ověřeníněkterých vlastností teorie aktorů. Scheme byl inspirovaný LISPem, ale byl na rozdíl od něj výrazně jednodušší. I tak se ukázalo, že v jazyku se dají velmi rychle vytvářet prototypy programů – jazyk se tedy výborně hodil pro experimentální programování. Jazyk byl poprveú́plně popsán v revidovaném reportu [SS78] v roce 1978. Od té doby vznikají další revize tohoto revidovaného reportu, poslední report je „šestý revidovaný report o jazyku Scheme“. Pro revidované reporty se vžilo značení RnRS, kde „n“ je číslo revize. Současná verze se tedy označuje jako R6RS, viz [R6RS]. Dalšínávrhy na úpravy a vylepšení jazyka Scheme se shromažďují prostřednictvím tak zvaných SRFI (zkratka pro Scheme Requests for Implementation), které lze nalézt na http://srfi.schemers.org/. Revidovaným reportům předcházela série článků, které vešly do historie pod názvem „lambda papers“, dva nejvýznamnějšíz nich jsou [St77, SS76].

Při našem exkurzu paradigmaty programování však nebudeme používat jazyk Scheme podle jeho součas-ného de facto standardu R6RS, ale budeme uvažovat jeho vlastnízjednodušenou variantu. To nám umožní plně se soustředit na vlastní problematiku jazyka a jeho interpretace. Jednodušší verze nám navíc umožnízabývat se problémy, kterými bychom se v plnohodnotném interpretu zabývat nemohli (nebo by to bylo obtížné). Během našeho zkoumáníse na jazyk Scheme budeme dívat z dvou různých úhlů pohledu:

 • pohled programátora v jazyku Scheme – z tohoto úhlu pohledu si budeme postupně představovat jazyk Scheme a budeme si ukazovat typickeúkázky programů napsaných v jazyku Scheme; budeme přitom postupovat od jednoduchého ke složitějšímu;

str18

 • pohled programátora interpretu jazyka Scheme – z tohoto úhlu pohledu budeme vysvětlovat, jak funguje interpret jazyka Scheme. Tento úhel pohledu bývá v literatuře často opomíjen, je však důležitýi z předchozího pohledu. Detailním popisem mechanismu, kterým z programu vzniká výpočetní

proces, získá programátor úplný přehled o tom, jak jsou programy vykonávány. Tyto znalosti lze pak využít v mnoha oblastech: při ladění programů, při programování vlastních vyhodnocovacích procesů (nejen v jazyku Scheme) a podobně. Tím, že budeme jazyk představovat od nejjednodušších částí, bude popis jeho interpretace stravitelnýi pro čtenáře, kteřínikdy zkušenost s programováním neměli.

V temto textu budeme studovat funkcionální paradigma. To je zároveň primární paradigma Jazyka Scheme.

Po dvanácti lekcích budeme schopni (mimo jiné) naprogramovat vlastní interpret ryze funkcionální podmnožiny jazyka Scheme.

s1_4

1.4 Symbolické výrazy a syntaxe jazyka Scheme

V této části lekce popíšeme syntaxi jazyka Scheme, to jest způsob, jak zapisujeme programy ve Scheme.

Významem (interpretací) programů se budeme zabývat v dalšíčásti lekce. Jazyk Scheme, stejně tak jako ostatní dialekty LISPu, má velmi jednoduchou syntaxi, zato má velmi bohatou sémantiku. To s sebou přinášíněkolik příjemných efektů: (a) zápis programů je snadno pochopitelný, (b) při programováníse dopouštíme jen minimálního množstvísyntaktických chyb, © mechanická kontrola správného zápisu programu je přímočará.

Body (a) a (b) mají praktické dopady při tom, když v jazyku Scheme programujeme. Bod © je neméně podstatný, je však zajímavýspíš z pohledu konstrukce překladače/interpretu jazyka Scheme.

Programy v jazyku Scheme se skládajíze symbolických výrazů. Nejprve popíšeme jak tyto výrazy mohou vypadat a pak pomocínich zavedeme pojem program. Neformálně řečeno, za symbolické výrazy budeme považovat čísla a symboly, což jsou základnísymbolické výrazy a dále seznamy, což jsou složené symbolické výrazy. Přesná definice následuje:

Definice 1.6 (symbolický výraz).

(i) Každéčíslo je symbolický výraz

(zapisujeme 12, -10, 2/3, 12.45, 4.32e-20, -5i, 2+3i, a pod.);

(ii) každýsymbol je symbolický výraz

(zapisujeme sqrt, +, quotient, even?, muj-symbol, ++?4tt, a pod.); (iii) jsou-li e1, e2, … , en symbolické výrazy (pro n ≥ 1), pak výraz ve tvaru (e1 e2 · · · en) je symbolický výraz zvanýseznam.

Poznámka 1.7. (a) Symbolickým výrazům budeme rovněž zkráceně říkat S-výrazy (anglicky: symbolic expression, případně S-expression). Vrátíme-li se opět k primitivním výrazům a prostředkům pro jejich kombinaci, pak čísla a symboly jsou primitivnísymbolické výrazy, které lze dále kombinovat do seznamů. Pojem symbolický výraz (S-výraz) se objevuje už v prvním publikovaném návrhu jazyka LISP z roku 1960, popsaném v článku [MC60]. Ačkoliv byl původní LISP vyvinut na počítač IBM 704, popis jazyka a jeho interpretace pomocıŚ-výrazů umožnil odhlédnout od konkrétního hardware a později snadno implementovat další varianty LISPu na jiných počítačích.

(b) Z důvodů přehlednosti budeme symbolické výrazy zapisovat s barevným odlišením čísel (zelená), symbolů (modrá) a závorek (červená) tak, jak je to vyznačeno v definici 1.6.

© Za symboly budeme považovat libovolnou sekvenci znaků neobsahujícízávorky ( a ), kterou nelze přirozeně interpretovat jako zápis čísla. Například tedy -8.5 chápeme jako číslo „mínus osm celých a pět desetin“, kdežto -8.5., -8.5.6, 8-8.5, 1- a podobně jsou symboly. Například 3*3 je rovněž symbol, protože se nejednaó sekvenci znaků, kterou bychom chápali jako „zápis čísla“. str19 Pro úplný popis syntaxe čísel a symbolů bychom v tuto chvíli měli správně udělat detailníspecifikacicl všech přípustných tvarů čísel. Pro účely dalšího výkladu si však vystačíme s tímto intuitivním odlišením čísel a symbolů. Zájemce o podrobnou specifikaci čísel a symbolů v R6RS Scheme odkazuji na specifikaci [R6RS].

(d) V seznamu (e1 e2 · · · en) uvedeném v definici 1.6 jsme označovali pomocí „ “ libovolnou, ale neprázdnou, sekvenci bílých znaků, které slouží jako oddělovače jednotlivých prvků seznamů. Číslo n budeme nazývat délka seznamu (e1 e2 · · · en). Symbolické výrazy e1, … , en jsou prvky seznamu (e1 e2 · · · en).

Například (10ahoj20) je seznam s jediným prvkem, jímž je symbol 10ahoj20. Naproti tomu třeba seznam (10 ahoj20) má dva prvky, první je číslo 10 a druhým je symbol ahoj20. Dále třeba (10 aho j 20) máčtyři prvky, první je číslo 10, druhý je symbol aho, třetí je symbol j a poslední je číslo 20. Upozorněme takéna fakt, že prvky seznamů mohou být opět seznamy a je to plně v souladu s definicí 2.6. Například tedy výraz (a (1 2) b) je tříprvkovýseznam, jehož první prvek je symbol a, druhý prvek je dvouprvkovýseznam (1 2) a třetí prvek je symbol b.

(e) Při psanísymbolických výrazů připustíme jednu výjimku pro vynechání bílých znaků mezi prvky seznamů a to kolem prvků, které jsou samy o sobě seznamy. Například v případě seznamu (a (3 2) b) bychom mohli psát rovněž (a(3 2) b), (a (3 2)b) nebo (a(3 2)b) a pořád by se jednalo o týž seznam.

Na druhou stranu, (a(32)b) už by stejnýseznam nebyl, protože druhý prvek (32) je nyní jednoprvkovýseznam obsahujícíčíslo 32.

Příklad 1.8. Následující výrazy jsou symbolické výrazy:

-2/3
 
3.141459
 
list?
 
(= 1 2)
 
(2+ (3 + 3))
 
-3+2i
 
10.2.45
 
inexact->exact
 
(* 2 (sqrt (/ 2 3)))
 
((10) (20))
 
-20.
 
1+
 
ahoj-svete
 
(1 + 2)
 
(1 (ahoj (3)))

Podotkněme, že -2/3 označuje racionálníčíslo − 2 , -3+2i označuje komplexníčíslo −3 + 2i. Čísla tvaru 3 -20.0 můžeme psát zkráceně -20. a podobně.

Následující výrazy nejsou symbolické výrazy:

) výraz začíná pravou závorkou,

(+ 1 2)) výraz má jednu pravou závorku navíc,

(10 (20 ahoj) výrazu chybí jedna pravázávorka,

Všimněte si, že do předchozích výrazů můžeme doplnit závorky tak, aby se z nich staly symbolické výrazy a to dokonce mnoha způsoby. Například do (10 (20 ahoj) můžeme doplnit závorky (10 (20) ahoj) nebo (10 (20 ahoj)) a tak dále.

Nyní můžeme říct, co budeme mít na mysli pod pojmem program v jazyku Scheme.

Definice 1.9 (program). Program (v jazyku Scheme) je konečná posloupnost symbolických výrazů.

Programy v jazyku Scheme jsou posloupnosti symbolických výrazů. Pokud by byl v posloupnosti obsažen výraz, který by nebyl symbolickým výrazem dle definice, pak daná posloupnost není programem v jazyku Scheme. Z pohledu vzniku chyb se jednaó syntaktickou chybu – špatnýzápis části programu.

V dalšíčásti lekce se budeme zabývat sémantikou symbolických výrazů a s tím souvisejícísémantikou programů v jazyku Scheme. Podotkněme, že zatím jsme o významu symbolických výrazů vůbec nic ne-řekli, dívali jsme se na ně pouze z pohledu jejich zápisu. Na tomto místě je dobré poukázat na odlišnost programů tak, jak jsme je zavedli, od programů v R6RS Scheme, viz [R6RS]. Definice R6RS vymezuje syntaxi symbolických výrazů mnohem přísněji. My si ale plně vystačíme s naší definicí.

str20 s1_5

1.5 Abstraktní interpret jazyka Scheme

Nejpřesnějšícestou popisu sémantiky programu v jazyku Scheme je stanovit, jak interprety jazyka Scheme, případně překladače, zpracovávajísymbolické výrazy, protože programy se skládají právě ze symbolických výrazů. Jelikož se budeme během výkladu vždy zabývat především interpretací, k popisu sémantiky programu stačí popsat proces, jak jsou symbolické výrazy postupně vyhodnocovány. Pokud budeme mechanismus vyhodnocování přesně znát, pak budeme vždy schopni určit (i bez toho aniž bychom měli k dispozici konkrétní interpret jazyka Scheme), jak budou symbolické výrazy zpracovávány, co bude v důsledku daný program dělat, případně jestli při vyhodnocování programu dojde k chybě.

Z praktického hlediska není možné rozebírat zde implementaci nějakého konkrétního interpretu Scheme.

Implementace i těch nejmenších interpretů by pro nás zatím byly příliš složité. Místo toho budeme uvažovat „abstraktní interpret Scheme“, který přesně popíšeme, ale při popisu (zatím) odhlédneme od jeho technické realizace. Před tím, než představíme abstraktní interpret a proces vyhodnocovánísymbolický výrazů, si řekneme, jaká bude naše zamýšlená interpretace symbolických výrazů. Tuto zamýšlenou interpretaci potom zpřesníme popisem činnosti abstraktního interpretu.

Budeme-li uvažovat nejprve čísla a symboly, pak můžeme neformálně říct, že úkolem čísel v programu je označovat „svou vlastní hodnotu“. Tedy například symbolický výraz 12 označuje hodnotu „číslo dvanáct“, symbolický výraz 10.6 označuje hodnotu „číslo deset celých šest desetin“ a tak dále. Z pohledu vyhodnocování můžeme říct, že „čísla se vyhodnocujína sebe sama“, nebo přesněji „čísla se vyhodnocujína hodnotu, kterou označují “.

Symboly lze chápat jako „jména hodnot“. Některé symboly, jako třeba + a * jsou svázány s hodnotami jimiž jsou operace (procedury) pro sčítání a násobeníčísel. Symboly pi a e by mohly být svázány s přibližnými hodnotami čísel π a e (Eulerovo číslo). Jiné symboly, třeba jako ahoj-svete, nejsou svázány s žádnou hodnotou1. Z pohledu vyhodnocování říkáme, že „symboly se vyhodnocujína svou vazbu“. Tím máme na mysli, že pokud je například symbol * svázán s operací (procedurou) „násobeníčísel“, pak je vyhodnocením symbolu * právě operace (procedura) „násobeníčísel“.

Zbývá popsat zamýšlený význam seznamů. Seznamy jsou z hlediska vyhodnocovacího procesu „příkazem pro provedenıóperace“, přitom danaóperace je vždy určena prvním prvkem seznamu, respektive hodnotou vzniklou jeho vyhodnocením. Hodnoty, se kterými bude operace provedena jsou dány hodnotami dalších prvků seznamu – operandů. Při psaní programů v jazyku Scheme bychom tedy vždy měli mít na paměti, že seznamy musíme psát ve tvaru ( operace operand1 operand2 · · · operandn )

Všimněte si, že tento tvar přirozeně vede na prefixovou notaci výrazů, protože píšeme „operaci“ před „operandy“. Například seznam (+ 10 20 30) je z hlediska vyhodnocování příkaz pro provedenıóperace „sčítáníčísel“ jež je hodnotou navázanou na symbol +. V tomto případě je operace provedena se třemi hodnotami: „deset“, „dvacet“ a „třicet“, což jsou číselné hodnoty operandů 10, 20 a 30. Výsledkem vyhodnocenísymbolického výrazu (+ 10 20 30) by tedy měla být hodnota „šedesát“.

Je dobreúvědomit si rozdíl mezi symbolickým výrazem a jeho hodnotou, což jsou samozřejmě dvě různé věci. Například uvážíme-li výraz (* 10 (+ 5 6) 20), pak se z hlediska vyhodnocení jednaó příkaz provedenıóperace „násobeníčísel“ s hodnotami „deset“, „výsledek vyhodnocenísymbolického výrazu (+ 5 6)“ a „dvacet“. To jest, druhou hodnotou při prováděnıóperace násobenínenísamotnýsymbolický výraz (+ 5 6), ale hodnota vzniklá jeho vyhodnocením. Výsledkem vyhodnocenícelého výrazu je tedy číselná hodnota „dva tisíce dvě sta“.

V některých případech se můžeme dostat do situace, že pro některé symbolické výrazy nemůžeme uvažovat „hodnotu“ na kterou se vyhodnotí, protože pro ně vyhodnocenínení popsáno. V takovém případě říkáme, že se v programu (či v daném symbolické výrazu) nacházísémantickáchyba.

1Alespoň je tomu tak až do okamžiku, kdy takovým symbolům nějakou hodnotu přiřadíme. Tímto problémem se budeme zabývat v dalšíčásti této lekce. Zatím pro jednoduchost předpokládejme, že symboly buď jsou nebo nejsou svázány s hodnotami.

str21

Příklad 1.10. Uvažujme symbolický výraz (10 + 20). Tento výraz mána prvním místě symbolický výraz 10, jehož hodnota je „číslo deset“, což nenıóperace. V tomto případě není vyhodnocenísymbolického výrazu (10 + 20) definováno, protože první prvek seznamu se nevyhodnotil na operaci – symbolický výraz (10 + 20) je sice syntakticky správně (jednáse o symbolický výraz), ale z hlediska vyhodnocovacího procesu obsahuje sémantickou chybu.

Poznámka 1.11. Výrazy v prefixovénotaci lze vzhledem k jejich zamýšleneínterpretaci snadno číst:

(+ 2 (* 3 4))

„sečti dvojku se součinem trojky a čtyřky“

(+ (* 2 3) 4)

„sečti součin dvojky a trojky s číslem čtyři“ a podobně.

Při psanísymbolických výrazů a hodnot, na které se vyhodnotí, příjmeme následující konvenci. Symbolické výrazy, které budeme vyhodnocovat, budeme psát nalevo od symbolu „⇒“ a hodnoty vzniklé vyhodnocením budeme psát napravo od tohoto symbolu. Přitom se hodnoty budeme snažit zapisovat pokud možno tak, jak je vypisuje drtivá většina interpretů jazyka Scheme. Pokud daný výraz nelze vyhodnotit v důsledku chyby, budeme za pravou stranu „=⇒“ uvádět stručný popis chyby. Samotnýsymbol „⇒“ můžeme číst „se vyhodnotína“. Viz následující ukázky.

-10.6 =-10.6
 
128 =128
 
* =⇒ „procedura násobeníčísel“
 
(+ 1 2) =3
 
(+ 1 2 34) =37
 
(- 3 2) =1
 
(- 2 3) =-1
 
(* pi 2) =6.283185307179586
 
(+ 2 (* 3 4)) =14
 
(blah 2 3) =⇒ chyba: symbol blah nemá vazbu
 
((+ 2 3) 4 6) =⇒ chyba: hodnota „číslo pět“ nenıóperace

Poznámka 1.12. Při vyhodnocení posledních dvou výrazů došlo k chybě. U předposledního výrazu zřejmě protože, že na symbol blah nebyla navázanaóperace. U posledního výrazu si všimněte, že symbolický výraz (+ 2 3) se vyhodnotína hodnotu „číslo pět“, což nenıóperace. Vyhodnocení proto opět končíchybou, protože se očekává, že první prvek seznamu 1)) téměř okamžitě vidíme, že k jeho vyhodnocenínám stačí „sečíst čtyřku s pětkou, tímto výsledkem podělit trojku a nakonec tuto hodnotu vynásobit dvojkou.“ Tento postup je zcela v souladu s naší intuicí a s tím, jak jsme vyhodnocování výrazů zatím poněkud neformálně popsali. Interpret jazyka Scheme, což je opět program, ale tuto možnost „vhledu“ nemá. Abychom byli schopni interprety programovacích jazyků konstruovat, musíme sémantiku jazyka (v našem případě proces vyhodnocování výrazů) přesně popsat krok po kroku. Postup vyhodnocování musí být univerzální a použitelný pro libovolnýsymbolický výraz.

Nyní popíšeme interpretaci symbolických výrazů formálněji. Představíme zjednodušený model interpretu jazyka Scheme – abstraktní interpret Scheme a popíšeme vyhodnocování výrazů krok za krokem.

Interprety jazyka Scheme pracují interaktivně. Postupně načítají výrazy (buď ze souboru nebo čekajína vstup uživatele) a vyhodnocují je. Po načtení jednotlivého výrazu je výraz zpracován, vyhodnocen a výsledná hodnota je oznámena uživateli. Poté se opakuje totéž pro další výraz na řadě dokud není vyčerpán celý vstup. Interprety ovšem nepracujíse symbolickými výrazy přímo, to jest ve formě sekvencíznaků tak, jak je zapisujeme (což by bylo neefektivní), ale převádějí je vždy do své vnitřní efektivní reprezentace. str22

Této vnitřní reprezentaci symbolických výrazů budeme říkat interní reprezentace. Pro ilustraci, například číslo −123 je dostatečné maléna to, aby jej bylo možneéfektivně kódovat čtyřbajtovým datovým typem „in-teger“, se kterým umějí pracovat všechny běžně používané 32-bitové procesory. Takže interní reprezentacísymbolického výrazu -123 může být třeba 32-bitovásekvence nul a jedniček kódujícíčíslo −123. Seznamy jsou v interpretech reprezentovány zpravidla dynamickými spojovými datovými strukturami (podrobnosti uvidíme v dalších lekcích).

Konkrétní tvar interní reprezentace symbolických výrazů nás ale až na výjimky zajímat nebude. Pro nás je důležiteúvědomit si, že každý výraz je na počátku svého zpracování převeden do sveínterní reprezentace a pak už se výhradně pracuje jen s ní. Část interpretu, která je odpovědnáza načtení výrazu, případné odhalenísyntaktických chyb a převedení výrazu do interní reprezentace se nazývá reader.

Při neformálním popisu interpretace symbolických výrazů jsme uvedli, že při vyhodnocováníseznamů dochází k „prováděnıóperací.“ Teď tento pojem poněkud zpřesníme, protože ono „prováděnıóperací“ je ve své podstatě to, co způsobuje vytváření kvalitativního výpočetního procesu (vyhodnocovánísymbolů a čísel by samo o sobě příliš zajímavénebylo), proto je mu potřeba věnovat patřičnou pozornost. Nejprve se umluvíme, že místo pojmu „operace“ budeme od této chvíle používat obecnější pojem procedura. Procedury, které budeme uvažovat, jsou v podstatě nějaké abstraktní elementy, které budou součástí interpretu. Proto jim takéněkdy budeme říkat primitivní procedury. Příklady primitivních procedur si ukážeme později.

Používání pojmu procedura namísto operace jsme zvolili ze dvou důvodů. První důvod je terminolo-gický. V řadě programovacích jazyků je pojem operace spojován prakticky pouze jen s aritmetickými a logickými operacemi (tak je tomu třeba v jazyku C). Naopak pojem procedura bývaóbvykle chápán obecněji. V terminologii některých jazyků, jako je například Pascal, jsou procedury chápány jako „podprogramy“, které mohou být opakovaně „volány“. V našem pojetí jsou (primitivní) procedury elementy interpretu, kterénám umožňují vypočíst novou hodnotu z jiných hodnot. V terminologii většiny funkcionálních programovacích jazyků, jsou obvykle procedury nazývány funkce (tak je tomu třeba v jazycích Common LISP, ML a Haskell), odtud taky plyne název funkcionálního paradigma.

My pojem „funkce“ používat nebudeme, protože koliduje s matematickým pojmem funkce. O vztahu procedur a matematických funkcí (čili zobrazení) se budeme bavit v další lekci. Druhým důvodem je, že slovo „procedura“ je používáno ve standardu jazyka Scheme a v drtivé většině dostupné literatury, viz například [SICP, Dy96, R6RS, SF94].

Operace, které jsme neformálně používali v úvodu této lekce při nastínění vyhodnocováníseznamů, neo-perovaly se symbolickými výrazy, nýbrž s hodnotami vzniklými vyhodnocováním symbolických výrazů.

Otázkou je, jak bychom se na ony „hodnoty“ měli přesně dívat. Doposud jsme vše demonstrovali pouze na aritmetických operacích, nabízelo by se tedy uvažovat jako hodnoty interní reprezentace čísel. Jelikož však budeme chtít, aby byly (primitivní) procedury schopny manipulovat i s jinými daty, než s čísly, zavedeme obecnější pojem element jazyka. Na elementy jazyka budeme pohlížet jako na přípustné hodnoty, se kterými mohou (ale nemusejí) manipulovat primitivní procedury. Za jedny z elementů budeme považovat i samotné primitivní procedury, což bude mít zajímavé důsledky jak uvidíme v dalších lekcích. Následující definice pojem element jazyka zavádí.

Definice 1.13 (elementy jazyka).

(i) Interní reprezentace každého symbolického výrazu je element jazyka, (ii) každá primitivní procedura je element jazyka.

Dle definice 1.13 jsou tedy všechny interní reprezentace čísel, symbolů a seznamů elementy jazyka. Rovněž primitivní procedury jsou elementy jazyka. Množinu všech elementů jazyka budeme během výkladu postupně doplňovat o noveélementy. Z pohledu elementů jazyka je reader částí interpretu, která převádísymbolické výrazy (posloupnosti znaků) na elementy jazyka (interní reprezentace symbolických výrazů).

str23 Naopak jedna z částí interpretu, zvaná printer, maópačnou úlohu. Jejím úkolem je pro danýelement jazyka vrátit (třeba vytisknout na obrazovku) jeho externí reprezentaci. Pod pojmem externí reprezentace elementu máme na mysli pro člověka čitelnou reprezentaci daného elementu. U symbolických výrazů se smluvíme na tom, že pokud je element E interní reprezentacísymbolického výrazu e, pak bude externí reprezentace elementu E právě symbolický výraz e. Převodem symbolického výrazu do jeho interní reprezentace a zpět do externí tedy získáme výchozí výraz. Navíc pokud je element E interní reprezentacísymbolického výrazu e, tak potom externí reprezentace elementu E bude opět pro reader čitelná. U procedur je situace jiná. Procedury jsou abstraktní elementy u nichž se domluvíme na tom, že jejich externí reprezentace (ať už je jakákoliv) bude pro reader nečitelná. Tím zaručíme jakousi „čistotu“, protože reader slouží k načítání právě symbolických výrazů, tedy ničeho jiného. Během výkladu budeme při uvádění externí reprezentace procedur psát jejich stručnýslovní popis. Uděláme tedy následující úmluvu.

Úmluva 1.14 (o čitelnosti externích reprezentací). Pokud neuvedeme jinak, externí reprezentace elementu E je čitelná readerem, právě když je E interní reprezentacíněkterého symbolického výrazu.

Symbolický výraz je čistě syntaktický pojem. Symbolické výrazy jsou zavedeny jako sekvence znaků, splňující podmínky definice 2.6. Naproti tomu elementy jazyka jsou sémantické pojmy. Elementy jazyka jsou prvky množiny (všech elementů jazyka). Elementy jazyka budeme dále používat jako hodnoty a budou hrát klíčovou roli ve vyhodnocovacím procesu. Role elementů jazyka je uźce svázanás jejich významem (sémantikou). Reader převádísymbolické výrazy na elementy jazyka, které jsou interními reprezentacemi symbolických výrazů. Naopak printer slouží k převodu elementů do jejich externí reprezentace.

Nyní popíšeme, co budeme mít na mysli pod pojmem aplikace primitivní procedury. V podstatě se jednaó formalizaci již dříve uvedeného „prováděnıóperací“. Roli operací hrají primitivní procedury. Místo provádění „operacís danými hodnotami“ budeme hovořit o aplikaci procedur s danými argumenty, přitom konkrétní argumenty zastupují konkrétní elementy jazyka (hodnoty), se kterými je danaóperace aplikována.

Výsledkem aplikace procedury je buďvýslednýelement (pokud aplikace proběhna v pořádku), nebo chybové hlášení „CHYBA: Proceduru nelze aplikovat s danými argumenty.“, pokud během aplikace došlo k chybě.

Výslednýelement je chápán jako výsledná hodnota provedení aplikace. Někdy říkáme, že operace vrací výslednou hodnotu. Viz následující ilustrativní příklad.

Příklad 1.15. Aplikací procedury „sečti čísla“ na argumenty jimiž jsou elementy zastupují cíčíselné hodnoty 1, 10 a −30 je výslednýelement zastupujícíčíselnou hodnotu −19. Aplikací procedury „zjisti zdali je dané číslo sudé“ na číselný argument 12.7 je hlášení „CHYBA: Procedura aplikována se špatným argumentem (vstupní argument musí být celéčíslo).“. Aplikací procedury „vypočti druhou odmocninu“ na dva argumenty číselné hodnoty 4 a 10 je hlášení „CHYBA: Procedura aplikována se špatným počtem argumentů (vstupní argument musí být jedinéčíslo).“.

Je samozřejmé, že při aplikaci primitivní procedury s danými argumenty je obecně nutné specifikovat pořadí jednotlivých argumentů (představte si situaci pro proceduru „odečti dvě čísla“). U některých procedur budeme vždy uvažovat pevný počet argumentů, u některých procedur proměnlivý. Pro zjednodušenízavedeme následující

Označení 1.16. Nechť E je primitivní procedura a E1, … , En jsou libovolneélementy jazyka. Výsledek aplikace primitivní procedury E na argumenty E1, … , En v tomto pořadí, budeme značit Apply[E, E1, … , En].

Pokud je výsledkem této aplikace element F , pak píšeme Apply[E, E1, … , En] = F .

Z matematického pohledu je Apply zavedené v předchozím označeníčástečnézobrazeníz množiny všech konečných posloupností elementů do množiny všech elementů. Pro některén-tice elementů však toto zobrazenínení definované (proto jej označujeme jako „částečnézobrazení“).

24

Obrázek 1.2. Schéma cyklu REPL

U primitivních procedur se nebudeme zabývat tím, jak při aplikaci (s danými argumenty) vznikají

výsledné hodnoty. Na primitivní procedury se z tohoto úhlu pohledu budeme dívat jako na „černé skříňky.“ To jest, budeme mít přesně popsané, co při aplikaci konkrétní primitivní procedury vznikne, jaké argumenty jsou přípustné a podobně, ale nebudeme se zabývat samotným výpočtem (nebudeme vidět „dovnitř“ primitivních procedur – odtud taky plyne jejich název). S konceptem elementu jako

„černé skříňky“ se v budoucnu budeme setkávat častěji.

Nyní můžeme upřesnit, co máme na mysli pod pojmem abstraktní interpret jazyka Scheme. Abstraktní interpret chápeme jako množinu všech elementů jazyka s pravidly jejich vyhodnocování: Definice 1.17 (abstraktní interpret). Množinu všech elementů jazyka spolu s pravidly jejich vyhodnocování

budeme nazývat abstraktní interpret jazyka Scheme.

Posledním logickým krokem, který provedeme v této sekci je popis vyhodnocování, tím budeme mít úplně

popsanýabstraktní interpret. Vyhodnocování programů, které se skládajíz posloupnostísymbolických vý-

razů probíhá v cyklu, kterému říkáme REPL. Jméno cyklu je zkratka pro „Read“ (načti), „Eval“ (vyhodnot’),

„Print“ (vytiskni) a „Loop“ (opakuj), což jsou jednotlivéčásti cyklu. Budeme-li předpokládat, že máme vstupní program, jednotlivé fáze cyklu REPL můžeme popsat následovně: Read : Pokud je prázdný vstup, činnost interpretu končí. V opačném případě reader načte první vstupnísymbolický výraz. Pokud by se to nepodařilo v důsledku syntaktickéchyby, pak je činnost interpretu ukončena chybovým hlášením „CHYBA: Syntaktickáchyba“. Pokud je symbolický výraz uśpěšně

načten, je převeden do sveínterní reprezentace. Výslednýelement, označíme jej E, bude zpracován v dalším kroku.

Eval : Element E z předchozího kroku je vyhodnocen. Vyhodnocení provádíčást interpretu, které říkáme evaluator. Pokud během vyhodnocení došlo k chybě, je napsáno chybové hlášení a ukončena činnost interpretu. Pokud vyhodnocení končí uśpěchem, pak je výsledkem vyhodnocení element. Označme tento element F . Výslednýelement F bude zpracován v dalším kroku.

Print : Provede se převod elementu F z předchozího kroku do jeho externí reprezentace. Tuto část činnosti obstarává printer. Výslednaéxterní reprezentace je zapsána na výstup (vytištěna na obrazovku, nebo zapsána do souboru, a podobně).

Loop : Vstupnísymbolický výraz, který byl právě zpracován v krocích „Read“, „Eval“ a „Print“ je odebrán ze vstupu. Dále pokračujeme krokem „Read“.

str25

Poznámka 1.18. (a) Průběh cyklu REPL je symbolicky naznačen na obrázku 1.2.

(b) Části cyklu „Read“, „Print“ a „Loop“ jsou více méně triviální a jejich provedením se nebudeme zabývat, opět se na ně můžeme dívat jako na černé skříňky. Nutné je přesně specifikovat „Eval“, což je část odpovědnáza vyhodnocování a v důsledku za vznik výpočetního procesu. Zopakujme, že vstupem pro „Eval“ nenísymbolický výraz, ale jeho interní reprezentace (tedy element jazyka). Výstupem „Eval“ je opět element. Při neformálním popisu vyhodnocovánína začátku této sekce jsme se bavili o vyhodnocovánísymbolických výrazů: čísel, symbolů a seznamů; nyní vidíme, že přísně vzato vyhodnocování probíhánad elementy jazyka. To je z hlediska oddělenísyntaxe a sémantiky (a nejen z tohoto hlediska) žádoucí.

© V některých případech, zejména v případě ré alných interpretů pracujících interaktivně, nenížádoucí, aby byla interpretace při výskytu chyby úplně přerušena. Interprety obvykle dávají uživateli k dispozici řadu možností, jak blíž prozkoumat vznik chyby, což může být v mnoha případech dost složité. Místo ukončeníčinnosti při vzniku chyby by i náš abstraktní interpret nemusel zareagovat okamžitým ukončením činnosti.

Místo toho by mohl odebrat vstupní výraz ze vstupu a pokračovat ve fázi „Read“ dalším výrazem.

(d) Práce s interpretem, která je řízenácyklem REPL másvé praktické dopady při práci se skutečným interpretem. Bývázvykem, že programy jsou postupně laděny po částech. To jest programátoři postupně

vkládajísymbolické výrazy, a sledují jejich vyhodnocování. Takto je obvykle postupně sestavován program, který je uložen v souboru (souborech) na disku. Poté, co je program vytvořen a odladěn, jej lze předat interpretu tak, aby cyklus REPL běžel neinteraktivně přímo nad souborem (výrazy jsou čteny přímo ze souboru). Při čtení výrazů ze souboru vede obvykle chyba rovnou k zastavení programu.

Nyní obrátíme naši pozornost na část „Eval“ cyklu REPL.

Poznámka 1.19. V dalším výkladu budeme někdy (bez dalšího upozorňování) kvůli přehlednosti ztotožňovat interní reprezentaci symbolických výrazů se samotnými symbolickými výrazy. To nám umožnístručnější vyjadřování, přitom nebude možné, abychom oba pojmy smíchali, protože se budeme zabývat vyhodnocováním elementů, kde již (vstupní) symbolické výrazy nehrají roli. Pořád je ale nutné mít na paměti, že jde o dvě různé věci. Pokud se tedy dále budeme bavit například o seznamu (+ 2 (* 3 4)) a jeho třetím prvku, máme tím na mysli interní reprezentaci tohoto seznamu a interní reprezentaci jeho třetího prvku a tak podobně.

Během vyhodnocování elementů budeme potřebovat vyhodnocovat symboly. Jak jsme již předeslali, symboly slouží k „pojmenování hodnot“. Při vyhodnocování výrazů je vždy k dispozici tabulka zachycující

vazby mezi symboly a elementy. Tuto tabulku nazýváme prostředí. Prostředísi lze představit jako tabulku se dvěma sloupci, viz obrázek 1.3.

Obrázek 1.3. Prostředí jako tabulka vazeb mezi symboly a elementy symbol

element

E1

F1

E2

F2

..

.

.

..

Ek

Fk

..

.

.

..

V levém sloupci prostředíse nacházejísymboly (jejich interní reprezentace), v pravém sloupci se nacházejí

libovolneélementy. Pokud je symbol E uveden v tabulce v levém sloupci, pak hodnotě v pravém sloupci na témže řádku říkáme aktuální vazba symbolu E v prostředí. Pokud symbol E není uveden v levém sloupci, pak říkáme, že E nemá vazbu v prostředí, nebo případně, že aktuální vazba symbolu E není definovaná. Na počátku interpretace jsou v prostředí (někdy mu říkáme počáteční prostředí) dány počáteční vazby symbolů.

Jednáse zejména o vazby symbolů na primitivní procedury. Například vazbou symbolu + v počátečním prostředí je primitivní procedura „sečti čísla“, aktuální vazbou symbolu sqrt je procedura „vypočti druhou 26

odmocninu“, a podobně. Při práci s interpretem je potřeba znát základní vazby symbolů, abychom znali

„jména primitivních procedur“, se kterými budeme chtít pracovat.

Označení 1.20. Pokud chceme říct, že F bude označovat výsledek vyhodnocení elementu E, budeme tento fakt zapisovat F := Eval[E]. Pokud chceme říct, že výsledek vyhodnocení elementu E definujeme jako element F , pak tento fakt zapíšeme Eval[E] := F .

Nyní můžeme popsat vyhodnocování elementů (v počátečním prostředí).

Definice 1.21 (vyhodnocení elementu E).

Výsledek vyhodnocení elementu E, značeno Eval[E], je definován:

(A) Pokud je E číslo, pak Eval[E] := E.

(B) Pokud je E symbol, mohou nastat dvě situace:

(B.1) Pokud E maáktuální vazbu F , pak Eval[E] := F .

(B.e) Pokud E nemá vazbu, pak ukončíme vyhodnocování hlášením „CHYBA: Symbol E nemá vazbu.“.

(C) Pokud je E seznam tvaru (E1 E2 · · · En), pak nejprve vyhodnotíme jeho první prvek a výsledek vyhodnocenıóznačíme F1, formálně: F1 := Eval[E1]. Vzhledem k hodnotě F1 rozlišíme dvě situace: (C.1) Pokud je F1 procedura, pak se v nespecifikovaném pořadí vyhodnotízbylé prvky E2, … , En seznamu E, výsledky jejich vyhodnocenıóznačíme F2, … , Fn. Formálně: F2 := Eval[E2],

F3 := Eval[E3],

..

.

.

..

Fn := Eval[En].

Dále položíme Eval[E] := Apply[F1, F2, … , Fn], tedy výsledkem vyhodnocenıÉ je element vzniklýaplikací procedury F1 na argumenty F2, … , Fn.

(C.e) Pokud F1 není procedura, skončíme vyhodnocování hlášením

„CHYBA: Nelze prové st aplikaci: první prvek seznamu E se nevyhodnotil na proceduru.“.

(D) Ve všech ostatních případech klademe Eval[E] := E.

Poznámka 1.22. (a) Všimněte si, že bod (A) je vlastně pokryt bodem (D), takže bychom jej přísně vzato mohli bez újmy vynechat. Na druhou stranu bychom mohli ponechat bod (A) a zrušit bod (D), protože elementy, které vyhodnocujeme jsou (zatím) interní formy symbolických výrazů (viz cyklus REPL). Do budoucna by to ale nebylo prozíravé, takže bod (D) ponecháme, i když momentálně nebude hrát roli (jeho úlohu uvidíme už v další sekci).

(b) Vyhodnocovánísymbolů jsme zavedli v souladu s naším předchozím neformálním popisem. Symboly se vyhodnocujína své aktuální vazby. Nebo končí jejich vyhodnocováníchybou (v případě, když vazba neexistuje).

© Seznamy se rovněž vyhodnocují v souladu s předešlým popisem. Vyhodnoceníseznamu probíhá tak, že je nejprve vyhodnocen jeho první prvek. V případě, že se první prvek vyhodnotína (primitivní) proceduru, se v nespecifikovaném pořadí vyhodnotıóstatní prvky seznamu; potom je procedura aplikována na argumenty, kterými jsou právě výsledky vyhodnocenízbylých prvků seznamu – tedy všech prvků kromě

prvního jímž je samotná procedura.

V této sekci jsme představili interpret primitivního funkcionálního jazyka, který budeme dále rozšiřovat až budeme mít k dispozici úplný programovací jazyk, který bude z výpočetního hlediska stejně silný

jako ostatní programovací jazyky. V tuto chvíli si už ale můžeme všimnout základní ideje funkcionálního programování: výpočetní proces generovaný programem se skládáz po sobě jdoucích aplikací procedur.

Hodnoty vzniklé aplikací jedné procedury jsou použité jako argumenty při aplikaci jiné procedury.

Pořadí v jakém jsou procedury aplikovány a samotnou aplikaci řídí evaluátor.

27

Příklad 1.23. V tomto příkladu si rozebereme, jak interpret vyhodnocuje vybrané seznamy. Budeme přitom postupovat přesně podle definice 1.21.

1. Seznam (+ 1 2) se vyhodnotína 3. Podrobněji: (+ 1 2) je seznam, tedy vyhodnocování postupuje dle bodu (C). Vyhodnotíme první prvek seznamu, to jest stanovíme Eval[+]. Jelikož je + symbol, postupujeme dle bodu (B). Na symbol + je navázána procedura pro sčítání. V bodu (C) tedy postupujeme po větvi (C.1) s hodnotou F1 = „procedura sčítáníčísel“. Nyní v nespecifikovaném pořadí vyhodnotíme zbylé prvky seznamu 1 a 2. Oba argumenty jsou čísla, takže Eval[1] = 1 a Eval[2] = 2. Nyní aplikujeme proceduru sčítáníčísel na argumenty 1 a 2 a dostaneme výslednou hodnotu 3. Výsledkem vyhodnocení (+ 1 2) je 3.

2. Seznam (+ (* 3 (+ 1 1)) 20) se vyhodnotína 26. Jelikož se jednaó seznam, postupuje se krokem (C). První prvek seznamu, symbol +, je vyhodnocen na proceduru sčítání, takže vyhodnocení pokračuje krokem (C.1). V nespecifikovaném pořadí jsou vyhodnoceny argumenty (* 3 (+ 1 1)) a 20.

Seznam (* 3 (+ 1 1)) se bude vyhodnocovat následovně. První je opět vyhodnocen jeho první

prvek, což je symbol *. Jeho vyhodnocením je „procedura násobníčísel“, pokračujeme tedy vyhodnocením zbylých prvků seznamu. 3 se vyhodnotína sebe sama a seznam (+ 1 1) se opět vyhodnocuje jako seznam. Takže nejprve vyhodnotíme jeho první prvek, což je symbol +, jeho vyhodnocením je procedura „sčítání “. Takže vyhodnocujeme zbylé dva prvky seznamu. Jelikož jsou to dvě čísla (obě

jedničky), vyhodnotíse na sebe sama. V tuto chvíli dochází k aplikaci sčítánína argumenty 1 a 1, takže dostáváme, že vyhodnocením seznamu (+ 1 1) je číslo 2. Nyní vyhodnocování pokračuje bodem, kterýzpůsobil vyhodnocováníseznamu (+ 1 1). To je bod, ve kterém jsme vyhodnocovali seznam (* 3 (+ 1 1)). Jelikož již jsme vyhodnotili všechny jeho prvky, aplikujeme proceduru násobenína hodnotu 3 a 2 (výsledek předchozího vyhodnocení). Výsledkem vyhodnocení (* 3 (+ 1 1)) je tedy hodnota 6. Nyníse vracíme do bodu, kterýzpůsobil vyhodnocení výrazu (* 3 (+ 1 1)), což

je bod, ve kterém jsme vyhodnocovali postupně prvky seznamu (+ (* 3 (+ 1 1)) 20). Hodnotu druhého prvku jsme právě obdrželi, to je číslo 6. Třetí prvek seznamu je číslo 20, které se vyhodnotína sebe sama. V tuto chvíli aplikujeme proceduru sčítánís hodnotami 6 a 20. Výsledkem je hodnota 26, což je výsledek vyhodnocení původního seznamu.

3. Vyhodnocení (10 + 20) končíchybou, kteránastane v kroku (C.e). Jelikož se jednaó seznam, je nejprve vyhodnocen jeho první prvek. To je číslo 10, které se vyhodnotína sebe sama. Jelikož se první

prvek seznamu nevyhodnotil na proceduru, vyhodnocení končí bodem (C.e).

4. Vyhodnocení 2) také končíchybou, kteránastane v kroku (C.e). Při vyhodnocováníseznamu 3) je nejprve vyhodnocen jeho první prvek. Tím je seznam (+ 1 2), kterýse vyhodnotína číslo 3 (detaily jsme vynechali). Nyní jsme se dostali do bodu, kdy byl opět první prvek seznamu, konkrétně seznamu 4), vyhodnocen na něco jiného než je procedura, takže vyhodnocení končíneuśpěchem v bodě (C.e).

5. Vyhodnocení 5) končí rovněž chybou, kteránastane v kroku (C.e). Důvod je stejný jako v předchozím bodě. První prvek seznamu je totiž seznam (* 2 3 4), jeho vyhodnocením je číslo 24.

První prvek seznamu 6) se tedy nevyhodnotil na proceduru.

6. Vyhodnocení (+ 2 (odmocni 10)) končíchybou, kteránastane v kroku (B.e), protože použitýsymbol odmocni nemá v počátečním prostředí vazbu. Důležité je ale uvědomit si, ve kterém momentu k chybě dojde. Je to pochopitelně až při vyhodnocování prvního prvku seznamu (odmocni 10).

Kdybychom místo (+ 2 (odmocni 10)) vyhodnocovali seznam (+ (2) (odmocni 10)), pak by rovněž došlo k chybě, ale za předpokladu, že by náš interpret vyhodnocoval prvky seznamů zleva doprava, se vyhodnocovánízastavilo v bodě (C.e) a k pokusu o vyhodnocenísymbolu odmocni by vůbec nedošlo. Vysvětlete sami proč.

7. Vyhodnocení (* (+ 1 2) (sqrt 10 20)) končíchybou při pokusu o aplikaci procedury „vypočti druhou odmocninu“, která je navázanána symbol sqrt, vypsáno bude hlášení: „CHYBA: Nepří-

pustný počet argumentů.“

V předchozím příkladu si lze všimnout jednoho významného rysu při programování v jazyku Scheme.

Tím je pouze malá libovůle v umístěnízávorek. Ve většině programovacích jazyků není „příliš velký

28

hřích“, když provedeme nadbytečneúzávorkování výrazu. Například v jazyku C mají aritmetické

výrazy 2 + x, (2 + x), 7), 8)), a tak dále, stejný význam. V jazyku Scheme je z pohledu vyhodnocování každý pár závorek separátním příkazem pro provedení aplikace procedury. Tím pádem si nemůžeme dovolit „jen tak přidat do výrazu navíc závorky“. Srovnejte výraz (+ 1 2) a naproti tomu výrazy jejichž vyhodnocování končíchybami: 9), (+ (1) 2), 10)

=⇒

6

(+ 20)

=⇒

20

(+)

=⇒

0

U prvních tří příkladů si všimněte toho, že díky možnosti aplikovat + na větší počet argumentů než dva se nám výrazně zkracuje zápis výrazu. Kdybychom tuto možnost neměli, museli bychom použít jeden z výrazů na druhém a třetím řádku. Aplikací + na jednu číselnou hodnotu je vrácena právě ona hodnota.

Poslední řádek ukazuje aplikaci + bez argumentů. V tomto případě je vrácena hodnota 0, protože se jednaó neutrální prvek vzhledem k operaci sčítáníčísel, to jest 0 splňuje 0 + x = x + 0 = x.

To jest součet n sčítanců

x1 + x2 + · · · + xn

je ekvivalentnísoučtu těchto n sčítanců, ke kterým ještě přičteme nulu: x1 + x2 + · · · + xn + 0.

Když v posledním výrazu odstraníme všechny x1, … , xn, zbude nám právě nula, kterou můžeme chápat jako „součet žádných sčítanců“. Pokud se vám zdázavedení (+) umělénebo neužitečné, pak vězte, že v dalších lekcích uvidíme jeho užitečnost. Důležité je si tento mezní případ sčítánízapamatovat.

Analogická pravidla jako pro sčítání platí pro násobení.

(* 4 5 6)

=⇒

120

(* (* 4 5) 6)

=⇒

120

(* 4 (* 5 6))

=⇒

120

(* 4)

=⇒

4

(*)

=⇒

1

Z pochopitelných důvodů je výsledkem vyhodnocení (*) jednička, protože v případě násobení je jednička neutrálním prvkem (platí 1 · x = x · 1 = x).

Odčítání již na rozdíl od sčítání a odčítánínení komutativní ani asociativnıóperace, to jest obecně neplatí x−

y = y −x ani x−(y −z) = (x−y)−z. Pro odčítáníneexistuje neutrální prvek. Primitivní procedura realizujícıódčítání tedy bude definovaná pro jeden a více argumentů. Na následujících příkladech si všimněte, že odčítání aplikovanéna jeden argument vrací jeho opačnou hodnotu a při odčítání aplikovaném na tři a více argumentů se prvky odčítají postupně zleva-doprava:

(- 1 2)

=⇒

-1

(- 1 2 3)

=⇒

-4

(- (- 1 2) 3)

=⇒

-4

29

(- 1 (- 2 3))

=⇒

2

(- 1)

=⇒

-1

(-)

=⇒

„CHYBA: Při odčítání je potřeba aspoň jeden argument.“

U dělení je situace analogická. Při dělení jednoho argumentu je výsledkem převrácená hodnota: (/ 4 5)

=⇒

4/5

(/ 4 5 6)

=⇒

2/15

(/ (/ 4 5) 6)

=⇒

2/15

(/ 4 (/ 5 6))

=⇒

24/5

(/ 4)

=⇒

1/4

(/)

=⇒

„CHYBA: Při dělení je potřeba aspoň jeden argument.“

Všimněte si, jak interprety Scheme vypisujízlomky. Například 4/5 znamená 4 , 2/3 znamená − 2 a podobně.

5

3

Ve stejném tvaru můžeme čísla ve tvaru zlomků i zapisovat. Například: (* -1/2 3/4)

=⇒

-3/8

(/ 1/2 -3/4)

=⇒

-2/3

Pozor ale na výraz 2/-3 což je symbol, při jeho vyhodnocení bychom dostali: 2/-3

=⇒

„CHYBA: symbol 2/-3 nemá vazbu“

Kromě dělení / máme ve Scheme k dispozici procedury quotient a modulo provádějícíceločíselné podíl (procedura quotient) a vracejícízbytek po celočíselném podílu (procedura modulo). Srovnejte: (/ 13 5)

=⇒

13/5

podíl

(quotient 13 5)

=⇒

2

celočíselný podíl

(modulo 13 5)

=⇒

3

zbytek po celočíselném podílu

Při manipulaci s čísly je vždy nutné mít na paměti matematickáčísla na jedné straně a jejich počítačovou

reprezentaci na straně druhé. Je dobře známo, že iracionálníčísla jako je π a 2 v počítači nelze přesně

zobrazit, protože majínekonečnýneperiodický desetinný rozvoj. Takováčísla je možné reprezentovat pouze přibližně (nepřesně). Na druhou stranu třeba číslo 0.6 můžeme v počítači reprezentovat přesně, protože 0.6 = 2 . Interprety jazyka Scheme se snaží, pokud je to možné, provádět všechny operace s přesnou číselnou 3

reprezentací. Pouze v případě, když přesnou reprezentaci nelze dál zachovat, ji převedou na nepřesnou, pro detaily viz specifikaci přesných a nepřesných čísel uvedenou v [R6RS]. Za přesnáčísla považujeme racionálnízlomky (a celáčísla), za nepřesnáčísla považujeme čísla zapsanás pohyblivou řádovou tečkou.

Viz příklad.

(/ 2 3)

=⇒

2/3

přesná hodnota 23

(/ 2 3.0)

=⇒

0.6666666666666666

nereprezentuje přesnou hodnotu 23

(* 1.0 (/ 2 3))

=⇒

0.6666666666666666

přesná hodnota 2 převedena na nepřesnou

3

(sqrt 4)

=⇒

2

přesná hodnota 2

(* -2e-20 4e40)

=⇒

-8e+20

nepřesná hodnota −8 · 1020

pro vzájemný převod přesných hodnot na nepřesné slouží procedury exact→inexact a inexact→exact.

samozřejmě, že takový převod je v obou směrech obecně vždy jen přibližný. viz příklad.

(exact→inexact 2/3)

=⇒

0.6666666666666666

(inexact→exact 0.6666666666666666)

=⇒

6004799503160661/9007199254740992

v druhém případě v předchozím výpisu bychom možnaóčekávali, že nám interpret vrátí přesnou hodnotu 2 . to ale není přesná hodnota vstupního čísla 0.6666666666666666. místo toho nám byl vrácen kompliko-3

vaný racionálnízlomek. pro převedení tohoto zlomku na zlomek jednodušší, kterýse od něj svou hodnotou příliš neliší, bychom mohli použít primitivní proceduru rationalize. tato procedura se používáse dvěma argumenty, prvníz nich je racionálníčíslo, druhým parametrem je číslo vyjadřující maximálnıódchylku. procedura vracínové racionálníčíslo, které máco možnánejkratšízápis, a které se od výchozího liší maximálně

o danou odchylku. následující příklad ukazuje, jak by se pomocí rationalize dalo konvertovat předchozínepřehlednýzlomek na přesnou hodnotu 2 : 3

(rationalize 6004799503160661/9007199254740992 1/1000)

=⇒

2/3

(rationalize (inexact→exact 2/3) 1/1000)

=⇒

2/3

30

k přesné reprezentaci čísel dodejme, že v jazyku scheme je možné používat libovolně velkáceláčísla a taktéž libovolně přesná racionálníčísla (za předpokladu, že se jejich reprezentace vejde do paměti počítače).

v praxi to například znamená, že přičtením jedničky k danému celému číslu vždy získáme číslo větší.

ačkoliv toto tvrzení může znít triviálně, ve většině programovacích jazyků, které používají pouze čísla s pevným rozsahem hodnot, tomu tak není.

ve scheme je možné počítat rovněž s imaginárními a komplexními čísly a to opět v jejich přesné a ne-přesné reprezentaci. za přesnou reprezentaci komplexního čísla považujeme reprezentaci, kde je ré alnaá imaginárnísložka komplexního čísla vyjádřena přesnou reprezentací racionálních čísel. například tedy 3+2i, -3+2i, -3-2i, +2i, -2i, 3+1/2i, -2/3+4/5i jsou přesně reprezentovaná komplexníčísla. při zápisu imaginárních čísel je vždy potřeba začít znaménkem, například 2i je tedy symbol, nikoliv číslo. na druhou stranu třeba 0.4e10+2i, 2/3-0.6i a podobně jsou komplexníčísla v nepřesné reprezentaci. s čísly se dále operuje prostřednictvím již představených primitivních procedur: (sqrt -2) =⇒ 0+1.4142135623730951i

(* +2i (+ 0.4-3i -7i)) =⇒ 20.0+0.8i

a podobně. V interpretu jsou k dispozici další primitivní procedury, kterézde již představovat nebudeme, jednáse o procedury pro výpočet goniometrických, cyklometrických a jiných funkcí, procedury pro zaokrouhlování a jiné. Zájemce tímto odkazuji na [R6RS].

Nakonec této sekce upozorněme na zápis dlouhých symbolických výrazů. Pokud uvážíme například aritmetický výraz

2 · (x + 6)

1 + √

,

x + 10

pak jej přímočaře přepisujeme ve tvaru:

(+ 1 (/ (* 2 (+ x 6)) (+ (sqrt x) 10)))

Ačkoliv je výraz pořád ještě relativně krátký, nenínapsán příliš přehledně, protože jsme jej celýnapsali do jednoho řádku. Při psanísložitějších symbolických výrazů je zvykem výrazy vhodně strukturovat a psát části výrazů pod sebe tak, abychom zvětšili jejich čitelnost, například takto: (+ 1

(/ (* 2 (+ x 6))

(+ (sqrt x) 10)))

Při dělenísymbolických výrazů do víc řádků platí uźus, že pokud to nenínutnéz nějakých speciálních důvodů, pak by žádný řádek neměl začínat závorkou „)“.

Z hlediska „programátorského komfortu“ jsou podstatnou součástí téměř každého programu komentáře. Pomocí komentářů programátor v programu slovně popisuje konkrétníčásti program tak, aby se v programu i po nějaké době vyznal. Komentáře jsou ze syntaktického hlediska speciálnísekvence znaků vyskytujícíse v programu. Ze sémantického hlediska jsou komentáře části programů, které jsou zcela ignorovány. To jest překladače a interprety během svéčinnosti komentáře nijak nezpracovávají a program s komentáři se zpracovává jako stejný program, ve kterém by byly komentáře vynechány.

V jazyku Scheme jsou komentáře sekvence znaků začínajícístředníkem (znak „;“) a končící koncem řádku.

Znak středník tedy hraje speciální roli v programu – označuje počátek komentáře. Následující příklad ukazuje část programu s komentáři:

;; toto je priklad nekolika komentaru

(+ (* 3 4)

; prvni scitanec

(/ 5 6)) ; druhy scitanec

;; k vyhodnoceni (+ 10 20) nedojde, protoze to je soucast tohoto komentare 1.6

str31 s1_6

1.6 Rozšíření Scheme o speciální formy a vytváření abstrakcí pojmenováním hodnot

V předchozí sekci jsme ukázali vyhodnocovací proces. Interpret jazyka Scheme můžeme nyní používat jako „kalkulačku“ pro vyhodnocování jednoduchých výrazů.

Samozřejmě, že komplexní programovací jazyk musí umožňovat daleko víc než jen prosté vyhodnocování výrazů představené v předchozí kapitole. Důležitým prvkem každého programovacího jazyka jsou prostředky pro abstrakci. Abstrakcí při programovánıóbvykle myslíme možnost vytvářenıóbecnějších programových konstrukcí, které je možné používat ke zvýšení efektivity při programování. Efektivitou ale nemáme nutně na mysli třeba jen rychlost výpočtu, ale třeba provedení programu, které je snadno pochopitelné, rozšiřitelné a lze jej podle potřeby upravovat.

Prvním prostředkem abstrakce, který budeme používat bude definice vazeb symbolů. Při práci s interpretem bychom totiž leckdy potřebovali upravit vazby symbolů v prostředí. Uvažme například následující výraz: (* (+ 2 3) (+ 2 3) (+ 2 3))

Ve výrazu se třikrát opakuje tentýž podseznam. Při vyhodnocovánícelého výrazu se tedy bude seznam (+ 2 3). Vyhodnocovat hned třikrát. Kdyby se jednalo o výraz, jehož výpočet by byl časově náročný, pak bychom při výpočtu čekali na jeho výpočet třikrát. V takové situaci by se hodilo mít k dispozici aparát, kterým bychom mohli na novýsymbol bez vazby, řekněme value, navázat hodnotu vzniklou vyhodnocením (+ 2 3). Jakmile by byla vazba provedena, stačilo by pouze vyhodnotit: (* value value value)

Při vyhodnocení posledního uvedeného výrazu už by se seznam (+ 2 3) nevyhodnocoval, takže zdrženísouvisejícís vyhodnocením tohoto seznamu by nastalo pouze jednou.

Mnohem důležitějším důvodem pro možnost definice nových vazeb je zpřehlednění kódu. Ve větších programech se obvykle vyskytujínějaké hodnoty, které se během výpočtu nemění, ale během životního cyklu programu mohou nabývat různých hodnot. Takovou hodnotou může být například sazba DPH. Bylo by krajně nepraktické, kdyby programátor napsal program (například účetní program), ve kterém by byla sazba DPH vyjádřenáčíslem na každém místě, kde by ji bylo potřeba. Takových míst by ve větším programu byla zcela jistě celá řada a při změně sazby DPH by to vedlo k velkým problémům. Uvědomte si, že problém by zřejmě nešel vyřešit hromadnou náhradou čísla 10 za číslo 20 v programu. Co kdyby se v něm číslo 10 vyskytovalo ještě v nějakém jiném významu než je hodnota DPH? Čisté řešení v takovém případě je použít abstrakci založenou na pojmenování hodnoty symbolem. To jest, v programu je lepší místo číselné hodnoty používat symbol pojmenovaný třeba vat-value a pouze na jednom zřetelně označeném místě programu mít provedenu definici vazby čísla reprezentující konkrétní sazbu na symbol vat-value.

Z toho co jsme nyní řekli je zřejmé, že potřebujeme mít k dispozici prostředky pro definici nových vazeb nebo předefinování již existujících vazeb novými hodnotami. Samotné „provedení definice“ by měl mít na starosti nějakýelement jazyka, který bychom chtěli během programování používat. Řekněme ale již v tuto chvíli, že takovým elementem nemůže být procedura. Důvod je v celku prostý. Před aplikací procedury dojde vždy k vyhodnocení všech prvků seznamu. Jedním z nich by mělo být jméno symbolu, na kterýchceme novou hodnotu nadefinovat. Pokud by ale symbol zatím neměl vazbu (což obecně mít nemusí), pak by vyhodnocení končilo neuśpěchem. Proberme tuto situaci podrobněji. Předpokládejme, že bychom chtěli mít k dispozici proceduru navázanou na symbol define a chtěli bychom zavádět nové definice takto: (define vat-value 23)

Z pohledu vyhodnocovacího procesu je předchozíseznam vyhodnocen tak, že se nejprve vyhodnotí jeho první prvek. Tím je dle našeho předpokladu symbol, kterýse vyhodnotína proceduru provádějící definice.

Dále by byly vyhodnoceny v nespecifikovaném prostředízbylé dva argumenty. 20 se vyhodnotína sebe sama, zde žádnýzádrhel neleží. Při vyhodnocovánísymbolu vat-value by ovšem došlo k chybě v kroku (B.e), viz definici 1.21, protože symbol nemá vazbu.

Jednoduchou analýzou problému jsme dospěli do situace, kdy potřebujeme mít v jazyku Scheme noveélementy, při jejichž aplikaci se nebude vyhodnocovat zbytek seznamu tak, jako u procedur. Tyto noveélementy nyní představíme a budeme jim říkat speciální formy.

Nyní již známe tři typy elementů jazyka: interní reprezentace symbolických výrazů, primitivní procedury a speciální formy. Speciální formy mají podobnýúčel jako procedury – jejich aplikacemi lze generovat, případně modifikovat, výpočetní proces. Zcela zásadně se však od procedur liší v tom, jak probíhá jejich aplikace během vyhodnocování.

32

Speciální formy jsou aplikovány s argumenty jimiž jsou elementy v jejich nevyhodnocené podobě a každáspeciální forma si sama určuje jaké argumenty a v jakém pořadí (zdali vůbec) bude vyhodnocovat. Proto je nutné každou speciální formu vždy detailně popsat. Při popisu se na rozdíl od procedur musíme zaměřit i na to, jak speciální forma manipuluje se svými argumenty. Aplikaci speciální formy E na argumenty E1, … , En budeme značit v souladu s označením aplikace primitivních procedur výrazem Apply[E, E1, … , En].

Poznámka 1.24. Všimněte si toho, že procedury jsou aplikovány s argumenty, které jsou předem získány vyhodnocením. Tedy procedura přísně vzato nemůže nijak zjistit, vyhodnocením jakých elementů dané argumenty vznikly. To je patrné pokud se podíváme na definici 1.21, bod (C.1).

Jelikož jsme zavedli nový typ elementu – speciální formy, musíme rozšířit vyhodnocovací proces tak, abychom mohli zavé st aplikaci speciální formy, kterýnastane v případě, že první prvek seznamu se vyhodnotína speciální formu. Pro použitíspeciálních forem rozšíříme bod (C) části „Eval“ cyklu REPL

následovně:

Definice 1.25 (doplnění vyhodnocovacího procesu o speciální formy).

Výsledek vyhodnocení elementu E, značeno Eval[E], je definován:

(A) Stejné jako v případě definice 1.21.

(B) Stejné jako v případě definice 1.21.

(C) Pokud je E seznam tvaru (E1 E2 · · · En), pak nejprve vyhodnotíme jeho první prvek a výsledek vyhodnocenıóznačíme F1, formálně: F1 := Eval[E1]. Vzhledem k hodnotě F1 rozlišíme tři situace: (C.1) Pokud je F1 procedura, pak se postup shoduje s (C.1) v definici 1.21.

(C.2) Pokud je F1 speciální forma, pak Eval[E] := Apply[F1, E2, … , En].

(C.e) Pokud F1 není procedura ani speciální forma, skončíme vyhodnocování hlášením

„CHYBA: Nelze prové st aplikaci: první prvek seznamu E se nevyhodnotil na proceduru ani na speciální formu.“.

(D) Stejné jako v případě definice 1.21.

V novém bodu (C.2) jasně vidíme, že výsledkem vyhodnocenıÉ je aplikace speciální formy F1 na elementy E2, … , En, což jsou prvky seznamu E (kromě prvního) v jejich nevyhodnocené podobě.

V jazyku Scheme budeme mít vždy snahu mít co možnénejméně (nezbytné minimum) speciálních forem, protože zaváděníspeciálních forem do jazyka a jejich využívání programátorem je potenciál-ním zdrojem chyb. Důvod je zřejmý: jelikož si každáspeciální forma určuje vyhodnocovánísvých argumentů, na uživatele formy (to jest programátora) to na rozdíl od procedur klade další požadavek (pamatovat si, jak se argumenty zpracovávají). Druhýúhel pohledu je více méně epistemický – zařazováním nadbytečných forem do jazyka se zvyšuje jeho celkovásložitost.

Pokud budeme dále hovořit o speciálních formách, budeme je pro jednoduchost nazývat stejně jako symboly, na které jsou speciální formy navázány v počátečním prostředí. Příslušné symboly budeme značit tmavě modrou barvou, abychom zřetelně viděli, že na uvažovanýsymbol je v počátečním prostředína-vázána speciální forma. Jako prvnízavedeme speciální formu define, kteráslouží k definici vazby na symbol.

Definice 1.26 (speciální forma define). Speciální forma define se používáse dvěma argumenty ve tvaru: (define

jméno

výraz )

Při aplikaci speciální forma nejprve ověřízdali je argument jméno symbol. Pokud tomu tak není, aplikace speciální formy je ukončena hlášením „CHYBA: První výraz musí být symbol.“ V opačném případě je vyhodnocen argument výraz . Označme F výsledek vyhodnocení tohoto elementu, to jest F := Eval[ výraz ].

Dále je v prostředí vytvořena nová vazba symbolu jméno na element F . Pokud již symbol jméno měl vazbu, tato původní vazba je nahrazena elementem F . Ve standardu jazyka Scheme [R6RS] se uvádí, že výsledná hodnota aplikace speciální formy define není definovaná.

33

Poznámka 1.27. (a) Speciální forma define má při své aplikaci vedlejší efekt: modifikuje prostředí.

(b) Specifikace jazyka Scheme R6RS neupřesňuje, co je pod pojmem „nedefinovaná hodnota“ myšleno. Respektive specifikace uvádí, že výsledná hodnota může být „jakákoliv“. Jednotliveínterprety proto vracejí

při použití define různé hodnoty. V našem abstraktním interpretu Scheme vyřešíme situaci s nedefinovanou hodnotou následovně. Budeme uvažovat speciální element jazyka „nedefinovaná hodnota“, tento element se bude v souladu s bodem (D) definice 1.25 vyhodnocovat na sebe sama. Externí reprezentací

tohoto elementu bude „prázdný řetězec znaků“. Dodejme, že tímto způsobem je nedefinovaná hodnota řešena i v mnoha skutečných interpretech jazyka Scheme.

Příklad 1.28. Tento příklad ukazuje vyhodnocováníseznamů obsahujících define.

1. Po vyhodnocení (define ahoj (* 2 3)) se na symbol ahoj naváže hodnota 6. Podrobněji, celýseznam se vyhodnocuje dle bodu (C), takže jako první je vyhodnocen jeho první prvek. Tím je symbol define, ktery

śe vyhodnotína speciální formu. Speciální forma je aktivována s argumentem ahoj a druhým argumentem je seznam (* 2 3). Jelikož je ahoj symbol, je vyhodnocen seznam (* 2 3), jehož vyhodnocením získáme hodnotu 6. Do prostředí je zavedena vazba symbolu ahoj na hodnotu 6. Vy

śledkem aplikace speciální formy je nedefinovaná hodnota.

2. V případě seznamu (define a (* 2 a)) je definován výsledek vyhodnoceníseznamu (* 2 a) na symbol a. V případě, že by během vyhodnocování výrazu symbol a doposud neměl žádnou vazbu, dojde k ukončení vyhodnocování výrazu (* 2 a) v bodě (B.e), protože a nemá vazbu. Pokud by již

a vazbu mělo a pokud by na a bylo navázáno číslo, pak by byla po aplikaci speciální formy hodnota navázanána a nadefinovanána dvojnásobek původní hodnoty.

3. Po vyhodnocení (define blah +) se na symbol blah naváže hodnota, která byla navázanána symbolu +. Pokud měl symbol + doposud svou počáteční vazbu, pak by byla na symbol blah navázána primitivní procedura sčítání.

4. Po postupném vyhodnoceníseznamů (define tmp +), (define + *), a (define * tmp) se za-mění vazby na + a *. Na pomocnýsymbol tmp bude navázána původní vazba symbolu +.

5. Vyhodnocení (define 10 (* 2 3)) končíchybou při aplikaci speciální formy (10 nenísymbol).

6. Seznam 11), pak při jeho vyhodnocení dojde k chybě. Všimněte si totiž, že seznam (< 3 3) se vyhodnotína #f. Po tomto kroku by měla být aplikována procedura sčítánís číselnou hodnotou 2 a druhým argumentem, kterým by byla pravdivostní hodnota „nepravda“. Aplikace procedury sčítání by tedy končila chybovým hlášením „CHYBA: Druhýargument při aplikaci sčítáníneníčíslo.“.

Nynízavedeme speciální formu if, pomocíniž budeme moci provádět podmíněné vyhodnocování.

Definice 1.1 (speciální forma if). Speciální forma if se používáse dvěma argumenty ve tvaru: (if test důsledek náhradník ), přitom náhradník je nepovinnýargument a nemusí být uveden. Při aplikaci speciální formy if je nejprve vyhodnocen argument test. Pokud je hodnota vzniklá jeho vyhodnocením různá od elementu „nepravda“ (to jest elementu navázaného na #f), pak je výsledkem aplikace speciální formy if výsledek vyhodnocení argumentu důsledek. V opačném případě, to jest v případě, kdy se test vyhodnotil na nepravda, rozlišujeme dvě situace. Pokud je přítomen argument náhradník , pak je výsledkem aplikace speciální formy if výsledek vyhodnocení argumentu náhradník . Pokud náhradník není přítomen, pak je výsledkem aplikace speciální formy if nedefinovaná hodnota, viz poznámku 1.27 (b).

Poznámka 1.32. Všimněte si, že speciální forma if zachází při vyhodnocování testu s pravdivostními hodnotami ještě o něco obecněji, než jak jsme předeslali. Náhradník, což je argument vyhodnocujícíse v případě, kdy vyhodnocení testu skončilo nepravdou, je skutečně vyhodnocen pouze v případě, kdy se test vyhodnotína „nepravda“ (to jest #f). V ostatních případech je vždy vyhodnocen důsledek. To zahrnuje i případy, kdy výsledkem testu není pravdivostní hodnota, ale jakýkoliv jinýelement kromě elementu „nepravda“.

Speciální forma if slouží k podmíněnému vyhodnocování. Seznamy, ve kterých se používá forma if lze přirozeně číst. Například (if (⇐ a b) a b) můžeme číst „pokud je a menšínebo rovno b, pak vrat’ a, v opačném případě vrat’ b“. Tudíž při vyhodnocení tohoto seznamu obdržíme jako výsledek vždy menšíz hodnot navázaných na a a b. Speciální forma if zacházís pravdivostními hodnotami v zobecněné podobě. Jedinýelement, který je považován za „nepravdu“ je element navázanýna #f.

str37 Otázkou je, proč trváme na tom, aby byla speciální forma if právě speciální forma. Nabízíse otázka, zdali by nebylo dostačujícíchápat ji jako proceduru. Odpověď je dvojí. Na jednu stranu bychom ji zatím mohli chápat jako proceduru. S tímto konceptem „if jako procedury“ bychom si však nevystačili příliš dlouho. Druhým úhlem pohledu je samotná myšlenka podmíněného vyhodnocení. U něj totiž nejde jen o to, hodnota kterého z výrazů důsledek a náhradník je vrácena, ale o to, aby byl vždy vyhodnocen pouze jeden z nich. Kdybychom se chtěli v interpretu přesvědčit, že if je skutečně speciální forma, mohli bychom zkusit vyhodnotit následujícíseznam:

(if (= 0 0) #t nepouzity-symbol)

Pokud by if byla procedura, pak by byly vyhodnoceny všechny její argumenty a vyhodnocování by skončilo chybou v bode (B.e), protože symbol nepouzity-symbol by neměl vazbu (pokud bychom ji předtím nevytvořili, což nepředpokládáme). V případě if jako speciální formy je nejprve vyhodnocena podmínka (= 0 0), která je (vždy) pravdivá. Tím pádem je výsledkem aplikace if výsledek vyhodnocení druhého argumentu, což je argument #t, kterýse vyhodnotína „pravda“. Symbol nepouzity-symbol v tomto případě nebude nikdy vyhodnocen.

Nyní uvedeme příklady použitíspeciální formy if.

(define a 10)
 
(define b 13)
 
(if (> a b) a b) =13
 
(+ 1 (if (> a b) a b)) =14
 
(if (<= a b) (+ a b) (- a b)) =23
 
(if (<= a b) (- b a) (- a b)) =3

Pokud jsou na symboly a a b navázána nezáporná čísla, pak se posledníz uvedených podmíněných výrazů vyhodnotína absolutní hodnotu rozdílu číselných hodnot navázaných na a a b (rozmyslete si proč).

Podmíněné výrazy se někdy k vůli přehledností píší tak, že všechny tři argumenty jsou pod sebou:

(if (<= a b)
 
(- b a)
 
(- a b)) =3

Přehlednost zápisu vynikne teprve v případě, kdy máme několik podmínek vnořených. Například:

(if (<= a b)
 
(if (= a b)
 
a
 
(- a))
 
#f) =-10

Zkuste si rozebrat, jak by se předchozí výraz vyhodnocoval v případě různých hodnot navázaných na a a b. Které všechny případy musíme v takové situaci uvažovat?

I když to není příliš praktické, v podmíněných výrazech můžeme uvádět podmínky, které jsou vždy pravdivé (v obecném smyslu) nebo vždy nepravdivé. Viz následující ukázku.

(if #t 10 20) =10
 
(if 1 2 3) =2
 
(if #f 10 20) =20
 
(if #f 10)

nedefinovaná hodnota

Doteďjsme se při vyhodnocováníseznamů setkávali prakticky výhradně se seznamy, které měly na prvním místě symbol, jenž se vyhodnotil na primitivní proceduru nebo na speciální formu. V následujících ukázkách demonstrujeme, že tomu tak obecně být nemusí a přitom vyhodnocovací proces nekončíchybou (jak tomu bylo ve všech předcházejících případech, kdy první prvek seznamu nebyl symbol).

(if #t + -) =⇒ procedura „sčítáníčísel“
 
((if #t + -) 10 20) =30
 
((if #f + -) 10 20) =-10

V obou posledních případech je nejprve vyhodnocen první prvek celého seznamu, tím je opět seznam, kterýzpůsobí aplikaci speciální formy if. Po testu podmínky, která v prvním případě dopadne pozitivně

str37

a v druhém negativně, je vyhodnocen symbol + nebo symbol -. Jejich vyhodnocením vznikají primitivní procedury. V tomto okamžiku se tedy první prvek celého seznamu vyhodnotína proceduru. Dále jsou v nespecifikovaném pořadí vyhodnoceny ostatní argumenty (čísla 10 a 20) a procedura získaná vyhodnocením prvního výrazu je s nimi aplikována. To vede buď na jejich součet nebo na jejich rozdíl.

Jako další příklad tohoto fenoménu si můžeme ukázat seznam, jehož vyhodnocením získáme absolutní hodnotu čísla navázaného na symbol a. Přímočaře problém vyřešíme třeba takto:

(if (< a 0) (- a) a)

Na druhou stranu bychom ale mohli použít následující kód:

((if (< a 0) - +) a)

V tomto případě se první prvek seznamu opět vyhodnotína proceduru sčítánínebo odčítání v závislosti na tom, zdali byla na a navázaná hodnota menšínebo rovna nule. Procedury sčítánínebo odčítání jsou pak aplikovány s jediným argumentem jímž je hodnota vázanána a. Výsledná hodnota je tedy buď tatáž jako hodnota navázanána a nebo jejıóbrácená hodnota.

Shrnutí

V této úvodní lekci jsme ukázali, co je program a jaký je jeho vztah k výpočetnímu procesu. Program je pasivní entita, lze si jej představit jako soubor uloženýna disku. Výpočetní procesy jsou generované programy během jejich zpracování počítačem. Výpočetní procesy manipulujís daty, mění vstupy na výstupy a mají vedlejší efekty. Programovací jazyky dělíme na nižší (kódy stroje, assemblery a autokódy) a vyšší.

Vyšší programovací jazyky umožňují větší komfort při programování díky možnostem abstrakce, které

dávají uživatelům (programátorům). Programy napsané ve vyšších programovacích jazycích jsou buď překládané (kompilované), nebo interpretované. U programovacích jazyků a programů rozeznáváme jejich syntaxi (tvar) a sémantiku (význam), kterénelze zaměňovat. Programování v daném jazyku vždy podléhá

programovacímu stylu nebo více stylům, kterým říkáme paradigmata programování. Mezi základní paradigmata patří: funkcionální, procedurální, objektové, paralelní a logické paradigma. Syntax a interpretaci v případě konkrétního jazyka jsme demonstrovali na jazyku Scheme. Programy v jazyku Scheme jsme definovali jako sekvence symbolických výrazů, které dělíme na čísla, symboly a seznamy. Dále jsme ukázali model interpretu jazyka Scheme a popsali vyhodnocování. Zavedli jsme pojem element jazyka. Základními elementy pro nás byly primitivní procedury zastupujícıóperace a interní formy symbolických výrazů. Na elementy jazyka se lze dívat jako na hodnoty, se kterými je možné provádět výpočty. Popsali jsme aplikaci primitivních procedur, prostředí a vazby symbolů v počátečním prostředí. Dále jsme poukázali na nutnost vybavit náš interpret novým typem elementů – speciálními formami kvůli možnosti definovat nové vazby symbolů. Nakonec jsme se zabývali podmíněným vyhodnocováním a představili jsme další typy elementů jazyka – pravdivostní hodnoty a nedefinovanou hodnotu.

str38

Pojmy k zapamatování

 • program, výpočetní proces,
 • nižší programovací jazyk, kód stroje, autokód, assembler, bajtkód,
 • vyšší programovací jazyk, překladač, interpret,
 • primitivní výrazy, prostředky kombinace, prostředky abstrakce,
 • syntax programu, sémantika programu,
 • operace, operandy,
 • infixová/prefixová/postfixovánotace, polská (reverzní) bezzávorkovánotace
 • syntaktickáchyba, sémantickáchyba,
 • paradigmata programování: funkcionální, procedurální, objektové, paralelní, logické
 • jazyk Scheme, symbolické výrazy, S-výrazy,
 • čísla, symboly, seznamy, program,
 • vyhodnocovací proces, abstraktní interpret Scheme,
 • primitivní procedury, elementy jazyka
 • interní reprezentace symbolických výrazů,
 • externí reprezentace elementů,
 • reader, printer, evaluator, cyklus REPL,
 • aplikace primitivní procedury, argumenty,
 • prostředí, počáteční prostředí, vazba symbolu, aktuální vazba,
 • speciální formy, definice vazeb, podmíněné vyhodnocování,
 • pravdivostní hodnoty, predikáty, nedefinovaná hodnota.

Nově představené prvky jazyka Scheme

 • speciální formy: define a if,
 • aritmetické procedury: +, -, *, /, quotient, modulo, sqrt,
 • procedury pro konverzi číselné reprezentace: exact→inexact, inexact→exact, rationalize,
 • pravdivostní hodnoty: #t, #f,
 • predikáty: <, ⇐, =, >=, >.

Kontrolní otázky

1. Jaký je rozdíl mezi syntaxí a sémantikou programu?

2. Jak v jazyku Scheme zapisujeme seznamy?

3. Z čeho se skládají programy v jazyku Scheme?

4. Jak probíhá vyhodnocení symbolických výrazů?

5. Co máme na mysli pod pojmem aplikace procedur?

6. Jaký je rozdíl mezi procedurami a speciálními formami?

7. Proč nemůže být define procedura?

8. Co je aktuální vazba symbolu?

9. Jaké znáte typy chyb a jaký je mezi nimi rozdíl?

10. Co jsou to predikáty?

11. Z jakých částí se skládá cyklus REPL?

12. Jaké má výhody prefixová notace výrazů?

Cvičení 1

1. Napište, jak interpret Scheme vyhodnotí následující symbolické výrazy:

(/ 2 3)
(2 + 3)
(+ -)
(1 2 3 4)
(modulo 10 3)
(+ (* 2 3) 4)
(+1 2)
(+ (*))
((+ 1 2))
(rationalize 2 1/10)
(- (- 2))
(+)
(* (+) 2 (+))
(quotient 5)
(sqrt (* 1/2 0.5))

2. Rozeberte vyhodnocenínásledujících výrazů krok po kroku. Pokud při vyhodnocení dojde k chybě, zdůvodněte proč se tak stalo.

(a) (+ (* 2 3) (/ 2 8))

(b) (if (= 0 (+ (- (+ 10 20) 30))) 7 8)

© (* 2 sqrt (4))

3. Napište, jak se vyhodnotínásledující výrazy a zdůvodněte proč.

(define a 10)
(define b (+ a 1))
(define a 20)
b ;⇒ ???

str39 4. Napište, jak dopadne vyhodnocenínásledujících výrazů a zdůvodněte proč.

(define define 1)
(define a 2)
a

5. Napište výsledky vyhodnocenínásledujících výrazů.

(if + 1 2)
(sqrt (if + 4 16))
(+ ((if - - +) 20))
(if (if (> 1 0) #f #t) 10 20)

6. Následující výraz

(define nedef ???)

doplňte tak, aby po jeho vyhodnocení byla na symbol nedef navázána nedefinovaná hodnota.

Úkoly k textu

1. Uvažujme následující výraz:

(if (if a
   (> a b)
   -666)
 (if b
  (- b)
  #t)
 10)

Proveďte analýzu předchozího výrazu a napište jak dopadne jeho vyhodnocení v závislosti na různých vazbách symbolů a a b. Soustřeďte se přitom na případy, kdy vyhodnocení končí uśpěchem (tedy nikoliv chybou). Kolik musíme při našich úvahách rozlišit případů?

2. Předpokládejte, že máme na symbolech a, b a c navázány tři číselné hodnoty. Napište symbolický

výraz, jehož vyhodnocením je vrácena největší hodnota z a, b a c. U výrazu důkladně otestujte jeho správnost pro vzájemně různé hodnoty navázanéna symboly a, b a c. Je pochopitelné, že na dané symboly můžeme navázat nekonečně mnoho vzájemně odlišných číselných hodnot, ale z hlediska testovánísprávnost výrazu stačí probrat jen konečně mnoho testovacích možností. Kolik jich bude?

Zdůvodněte správnost vaší úvahy.

3. Prohlédněte si následující matematické výrazy a rozmyslete si, jak byste je vyjádřili pomocísymbolických výrazů v jazyku Scheme.

log(z + 5)

x +

9 ·

log(y)

4 · atan (x)

2

x

,

y ·

sin

,

ey·log(z)

·

.

x + y + z + 4

y

z · y + 4+52−x

4

Proveďte přepis výrazů a pomocí interpretu jazyka Scheme zjistěte, jaké budou jejich hodnoty v pří-

padě, že za x, y a z dosadíme číselné hodnoty 1, 2 a 3. Při přepisu použijte procedury navázanéna symboly log, exp, sqrt a atan.

Řešení ke cvičením

1. Řešení po řadách: 2/3, chyba, chyba, chyba, 1; 10, chyba, 1, chyba, 2; 2, 1, 2, chyba, 0.5.

2. Výsledky: (a) 25/4; (b) 7; © chyba (při vyhodnocování (4)). Podrobný rozbor udělejte dle definice 1.25.

3. Symbol b se na konci vyhodnotína 11. Protože vazba b byla definována jako hodnota první vazby symbolu a (což bylo 10) zvětšenaó jedna.

str40

4. Vyhodnocení končíchybou při pokusu vyhodnotit druhý výraz. Při vyhodnocení prvního výrazu se totiž na symbol define naváže jednička, takže při vyhodnocení druhého výrazu se první prvek seznamu nevyhodnotí ani na proceduru ani na speciální formu.

5. Výsledky vyhodnocení: 1, 2, -20, 20.

6. Například: (define nedef (if #f #f))

1)
+ 2 3) 4 6) se vyhodnotína operaci, která by byla dále použita s hodnotami „čtyři“ a „šest“. Při vyhodnocování výrazů si člověk, na rozdíl od počítače, může dopomoci svým vhledem do výrazu. Například u symbolického výrazu (* 2 (/ 3 (+ 4 5
2) , 3) , 4)
+ 1 2) (+ 1 3
5) , 6)
* 2 3 4
7)
2 + x
8)
2 + (x
9)
+ 1 2
10)
+) 1 2), a podobně. Nynísi představíme některézákladní primitivní procedury, které jsou vázány na symboly v počátečním prostředí. Pokud budeme hovořit o procedurách, budeme je pro jednoduchost nazývat jmény symbolů, na které jsou navázány. Například tedy primitivní proceduře „sečti čísla“ budeme říkat procedura +. Správněji bychom měli samozřejmě říkat „procedura navázanána symbol +“, protože symbol není procedura. Nyní ukážeme, jak lze používat základní aritmetické procedury + (sčítání), * (násobení), - (odčítání) a / (dělení). Procedura + pracuje s libovolným počtem číselných argumentů. Sčítat lze tedy libovolný počet sčítanců. Viz následující příklady: (+ 1 2 3) =⇒ 6 (+ (+ 1 2) 3) =⇒ 6 (+ 1 (+ 2 3
11)
define a 10) 20) se vyhodnocuje dle bodu (C), takže jako prvníse vyhodnotí jeho první prvek, čímž je seznam (define a 10). Vyhodnocením tohoto seznamu vznikne nová vazba v prostředí a vrácena je „nedefinovaná hodnota“. Jelikož se první prvek seznamu ((define a 10) 20) vyhodnotil na nedefinovanou hodnotu, což není ani procedura, ani speciální forma, je vyhodnocení ukončeno chybou dle bodu (C.e). 7. Po vyhodnocení (define define 20) dojde k redefinici symbolu define, na který bude navázaná hodnota 20. Pokud bychom neměli speciální formu define navázanou ještě na jiném symbolu, pak bychom ji po provedené této definice nenávratně ztratili. Nyní ukážeme několik použití define bez detailního rozboru vyhodnocování. Budeme předpokládat, že výrazy vyhodnocujeme postupně během jednoho spuštění interpretu.
(define a 10)
a =10
(* 2 a) =20
(sqrt (+ a 5)) =3.8729833462074
Redefinicí hodnoty symbolu a bude předešlá vazba „zapomenuta“:
(define a 20)
(* 2 a) =40
(sqrt (+ a 5)) =5
V následujícím příkladu je nová vazba symbolu a vypočtena pomocí jeho aktuální vazby:
(define a (+ a 1))
a =21
str34 Nyní můžeme nadefinovat vazbu symbolu b na hodnotu součtu čtyřky s aktuální vazbou a. Samotnaáktuální vazba symbolu a se po provedenínásledující definice nijak nemění:
(define b (+ 4 a))
a =21
b =25
(sqrt b) =5
Pokud nynízměníme vazbu symbolu a, vazba symbolu b nebude změněna. Nic na tom nemění ani fakt, že hodnota navázanána b byla v jednom z předchozích kroků stanovena pomocí hodnoty a.
(define a 666)
a =666
b =25
Následující definicí bude na symbol plus navázána primitivní procedura, která je navázána na symbol +:
(define plus +)
(plus 1 2) =3
(plus 1 b) =26
(plus 1 2 3) =6
Nyní bychom mohli předefinovat vazbu symbolu + třeba takto: (define + *) (+ 1 1) =⇒ 1 (+ 2 3) =⇒ 6 Primitivní proceduru sčítání, však máme neustále navázanou na symbolu plus, takže jsme ji „neztratili“. Poznámka 1.29. Kdybychom v našem abstraktním interpretu dali vyhodnotit symbol define, interpret by nám měl odpovědět jeho vazbou. Tedy měl by napsat něco ve smyslu „speciální forma pro vytváření definic“. Skutečneínterprety jazyka Scheme na vyhodnocenísymbolu define reagujıóbvykle chybovým hlášením, protože nepředpokládají vyhodnocenísymbolu define na jiné pozici než na prvním místě seznamu. Například interprety Guile a Elk však reagujístejně jako náš abstraktní interpret. s1_7 ======= 1.7 Pravdivostní hodnoty a podmíněné výrazy ======= V předchozích sekcích jsme pracovali pouze s číselnými hodnotami a ukázali jsme princip vazby hodnoty na symbol. V praxi je pochopitelně potřeba pracovat i s jinými daty než s čísly, například s pravdivostními hodnotami. Velmi často je totiž v programech potřeba provádět podmíněné vyhodnocování v závislosti na vyhodnocení jiných elementů. Podmíněným vyhodnocováním se budeme zabývat v této části lekce. Abychom mohli uvažovat podmínky a jejich pravdivost, musíme do našeho interpretu zavé st noveélementy jazyka reprezentující pravdivostní hodnoty – pravda a nepravda. V počátečním prostředí bude element „pravda“ navázanýna symbol #t („t“ z anglického true) a element „nepravda“ bude navázanýna symbol #f („f“ z anglického false). Samotneélementy „pravda“ a „nepravda“ se budou vyhodnocovat na sebe sama dle bodu (D) definice 1.25, vyhodnocovací proces tedy nemusíme nijak upravovat. Pravdivostní hodnoty budeme zapisovat ve tvaru #t a #f a podle potřeby je budeme ztotožňovat se samotnými symboly #t a #f, které budou jejich externí reprezentací. V tomto případě jsme tedy udělali výjimku proti obecneú́mluvě 1.14 na straně 24. Pravdivostní hodnoty „pravda“ a „nepravda“ jsou speciální elementy, které se vyhodnocují na sebe sama. Pro jednoduchost uvažujeme, že pravdivostní hodnoty jsou v počátečním prostředínavázány na symboly #t (pravda) a #f (nepravda). Specifikace R6RS jazyka Scheme zacházís pravdivostními hodnotami odlišně: #t a #f nejsou symboly, ale speciálnísekvence znaků rozpoznatelné readerem, který je při načítání převádína pravdivostní hodnoty. My tuto koncepci pro jednoduchost nebudeme přebírat, protože bychom museli rozšiřovat pojem symbolický výraz, což nechceme. str35 Abychom mohli formulovat netriviální podmínky, potřebujeme mít k dispozici procedury, které budou při aplikaci vracet pravdivostní hodnoty. Procedury, výsledkem jejichž aplikace jsou pravdivostní hodnoty, nazýváme predikáty. Tento pojem se používá ve standardu jazyka Scheme [R7RS], budeme jej používat i my, i když poněkud nevhodně koliduje s pojmem predikát, který je užívaný v matematické logice (v jiném smyslu než zde). Z praktického hlediska jsou ale predikáty obyčejné procedury (tak, jak jsme je představili v předchozích sekcích), pouze vracející pravdivostní hodnoty. V počátečním prostředí je definováno několik predikátů, kterými můžeme porovnávat číselné hodnoty. Jsou to predikáty < (ostře menší), ⇐ (menší rovno), = (rovno), >= (větší rovno), > (ostře větší), jejichž zamyšlený význam je zřejmě jasný. Všechny tyto predikáty pracujíse dvěma argumenty, viz příklady.
#t =⇒ #t
 
#f =⇒ #f
 
(<= 2 3) =⇒ #t
 
(< 2 3) =⇒ #t
 
(= 2 3) =⇒ #f
 
(= 2 2.0) =⇒ #t
 
(= 0.5 1/2) =⇒ #t
 
(>= 3 3) =⇒ #t
 
(> 3 3) =⇒ #f
Příklad 1.30. Kdybychom si vzali například seznam (+ 2 (< 3 3
PAPR1/L1.txt · Last modified: 2014/04/24 16:04 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0