Lekce 5: Seznamy

Obsah lekce: V této lekci se budeme zabývat seznamy, což jsou speciální hierarchické datové struktury konstruované pomocí tečkových párů. Ukážeme několik typických procedur pro manipulaci se seznamy: procedury pro konstrukci seznamů, spojování seznamů, obracení seznamů, mapovací proceduru a další.

Vysvětlíme, jaký je vztah mezi seznamy chápanými jako data a seznamy chápanými jako symbolické výrazy. Dále představíme typový systém jazyka Scheme a poukážeme na odlišnost abstraktního interpretu od skutečných interpretů jazyka Scheme, které musí řešit správu paměti.

Klíčová slova: mapování, reverze seznamu, seznam, spojováníseznamů, správa paměti, typovýsystém.

s5_1

5.1 Definice seznamu a příklady

V minulé lekci jsme uvedli složenou strukturu, kterou jsme nazývali tečkový pár. Tečkové páry jsou elementy jazyka, které v sobě agregují dva další elementy. Jelikož páry jsou samy o sobě elementy jazyka, můžeme konstruovat páry jejichž (některé) prvky jsou opět páry. Tímto způsobem lze vytvářet libovolně složité hierarchické struktury postupným „vnořováním párů“ do sebe. V této lekci se zaměříme na speciální případ takových hierarchických dat konstruovaných z tečkových párů, na takzvané seznamy.

Než přikročíme k definici seznamu, potřebujeme zavé st novýspeciální element jazyka. Tímto elementem je prázdný seznam (nazývaný též nil). Tento element bude, intuitivně řečeno, reprezentovat „seznam neobsahujícížádný prvek“ (zpřesnění toho pojmu uvidíme dále). Externí reprezentace prázdného seznamu je ().

Dále platí, že externí reprezentace prázdného seznamu je čitelná readerem. Element „prázdný seznam“ se dle bodu (D) definice vyhodnocování 2.7 uvedené na straně 48 bude vyhodnocovat sám na sebe. Máme tedy:

() ;⇒ ()

Element prázdný seznam je pouze jeden, nemáse tedy smysl bavit o „různých prázdných seznamech“.

Připomeňme, že z předchozího výkladu již známe několik dalších elementů určených ke speciálním účelům. Jsou to elementy pravda, nepravda a element nedefinovaná hodnota.

Poznámka 5.1. V některých interpretech není pravdou, že se prázdný seznam vyhodnocuje sám na sebe a vyhodnocení výrazu () skončíchybou „CHYBA: Pokus o vyhodnocení prázdného seznamu“. Element prázdný seznam můžeme v takových interpretech získat pomocí kvotování tím, že potlačíme vyhodnocení výrazu (), viz příklady:

(quote ()) ;⇒ ()
'() ;⇒ ()

Ve všech programech v této a v následujících lekcích budeme uvádět prázdný seznam vždy ve kvotovaném tvaru. Dodejme, že v některých dialektech jazyka LISP je prázdný seznam navázanýna symbol nil. Nyní můžeme zavést pojem samotný seznam.

Definice 5.2. Seznam je každýelement L jazyka Scheme splňující právě jednu z následujících podmínek: 1. L je prázdný seznam (to jest L je element vzniklý vyhodnocením '()), nebo 2. L je pár ve tvaru (E . L ), kde E je libovolnýelement a L je seznam. V tomto případě se element E nazývá hlava seznamu L a seznam L se nazývá tělo seznamu L (řidčeji též ocas seznamu L).

Předpokládejme, že seznam L je ve tvaru (E . L ). Pod pojmem prvek seznamu L rozumíme element E (první prvek seznamu L) a dále prvky seznamu L . Počet všech prvků seznamu se nazývá délka seznamu.

Prázdný seznam () nemá žádný prvek, to jest má délku 0.

s115 Před tím, než uvedeme příklady seznamů, si popíšeme jejich externí reprezentaci. Jelikož je každý seznam buďto párem, nebo prázdným seznamem, souhlasí externí reprezentace seznamů s reprezentacemi těchto elementů. Reprezentaci tečkových párů, kterou jsme si ukázali v předchozí lekci ještě upravíme. Řekli jsme si, že v případě, kdy je druhým prvkem páru opět pár, používáme zkrácenýzápis, viz podrobný popis v sekci 4.2. Zkrácenízápisu spočívalo v odstranění tečky náležející reprezentaci vnějšího páru a závorek náležejících vnitřnímu páru. V případě, že druhým prvkem páru je prázdný seznam, zkracujeme stejným způsobem: odstraníme tečku z reprezentace páru a obě závorky z reprezentace prázdného seznamu – reprezentace prázdného seznamu tak nebude zobrazena vůbec. Viz příklad následující příklad.

Příklad 5.3. V následujících ukázkách jsou zobrazeny zkráceneéxterní reprezentace seznamů (uprostřed) a jejich slovní popis (vpravo):

() = () ;prázdný seznam
 
(a . ()) ;= (a) jedno prvkový seznam obsahující symbol a
 
(a . (b . ())) ;= (a b) ;dvouprvkový seznam obsahující symboly a a b
 
(1 . (2 . (3 . ()))) ;= (1 2 3) ;tříprvkový seznam
 
(1 . ((20 . 30) . ())) ;= (1 (20 . 30)) dvouprvkový seznam jehož druhý prvek je pár
 
((1 . ()) . ((2 . ()) . ())) ;= ((1) (2)) dvouprvkový seznam obsahující jednoprvkové seznamy

Upozorněme na fakt, že i prázdný seznam je element, tedy prázdný seznam sice nemůže obsahovat žádné prvky, ale může být prvek jiných (neprázdných) seznamů. Viz následující příklady:

(() . ()) = (()) ;jednoprvkový seznam obsahující prázdný seznam
(() . (b . ())) = (() b) ;dvouprvkový seznam s prázdným seznamem jako prvním prvkem
(a . (() . ())) = (a ()) ;dvouprvkový seznam s prázdným seznamem jako druhým prvkem
(() . (() . ())) = (() ()) ;dvouprvkový seznam jehož oba prvky jsou prázdné seznamy

Jak je již z předchozích ukázek patrné, zkrácená externí reprezentace seznamů je ve tvary symbolických výrazů tak, jak jsme je zavedli v první lekci v definici 1.6 na straně 19. Korespondence mezi symbolickými výrazy (seznamy) a elementy jazyka (seznamy) se budeme ještě podrobněji zabývat.

Neprázdné seznamy jsou tedy páry, a tak pro ně platí vše, co bylo řečeno v předchozí lekci o párech.

Z pohledu seznamů můžeme pohlížet na konstruktor páru cons a selektory car a cdr následovně: konstruktor cons bere dva argumenty, libovolnýelement E a seznam L (v tomto pořadí), a vracíseznam který vznikne přidáním elementu E na začátek seznamu L.

selektor cdr bere jako argument neprázdný seznam a vrací seznam, který vznikne z původního seznamu odebráním prvního prvku. Jinými slovy, cdr pro daný seznam vrací jeho tělo.

selektor car bere jako argument neprázdný seznam a vrací jeho první prvek. Jinými slovy, car pro daný seznam vrací jeho hlavu.

Příklad 5.4. Příklady konstrukce seznamů použitím procedury cons.

(cons 'a '()) ;⇒ (a . ()) = (a)
(cons 'a (cons 'b '())) ;⇒ (a .(b . ())) = (a b)
(cons 1 (cons 2 (cons 3 '()))) ;⇒ (1 .(2 .(3 . ()))) = (1 2 3)
(cons 1 (cons (cons 20 30) '())) ;⇒ (1 .((20 . 30) . ())) = (1 (20 . 30))
(cons (cons 10 20) (cons 3 '())) ;⇒ ((10 . 20) . (3 . ())) = ((10 . 20) 3)
(cons (cons 1 '()) (cons 2 '())) ;⇒ ((1 . ()) . (2 . ())) = ((1) 2)
(cons (cons 1 '()) (cons (cons 2 '()) '())) ;⇒ ((1 . ()) . ((2 . ()) . ())) = ((1) (2))

V následujících ukázkách vidíme konstrukci seznamů obsahujících prázdné seznamy jako svoje prvky:

(cons '() '()) ;⇒ (() . ()) = (())
(cons '() (cons 'b '())) ;⇒ (() . (b . ())) = (() b)
(cons 'a (cons '() '())) ;⇒ (a . (() . ())) = (a ())
(cons '() (cons '() '())) ;⇒ (() . (() . ())) = (() ())

str116 Následující hierarchické struktury vzniklé použitím cons nejsou seznamy:

(cons 10 (cons 20 30)) ;⇒ (10 .(20 . 30)) = (10 20 . 30)
(cons 'a (cons 'b (cons 'c 'd))) ;⇒ (a . (b . (c . d))) = (a b c . d)

Pomocí procedur cons, car a cdr můžeme vytvářet další odvozené konstruktory a selektory pro práci se seznamy. Například můžeme definovat pomocné procedury pro přístup k prvním několika prvkům seznamu.

(define first car)
(define second cadr)
(define third caddr)

Nebo jednoduché konstruktory seznamů. Třeba procedury tvořící jedno-, dvou- nebo tříprvkové seznamy:

(define jednoprvkovy
 (lambda (x)
  (cons x '())))
 
(define dvouprvkovy
 (lambda (x y)
  (cons x (cons y '()))))
 
(define triprvkovy
 (lambda (x y z)
  (cons x (cons y (cons z '())))))

Analogicky bychom samozřejmě mohli vyrábět procedury na vytváření víceprvkových seznamů.

Příklad 5.5. Upozorněme znovu na fakt, že ne každý seznam je pár. Konkrétně prázdný seznam není pár. Vyhodnocení následujícího kódu proto skončíchybou.

(car '()) ;⇒ „CHYBA: Argument není pár“
(cdr '()) ;⇒ „CHYBA: Argument není pár“

Poznámka 5.6. V předchozím textu jsme neprázdné seznamy zavedli jako páry jejichž druhým prvkem byl seznam. To byla v podstatě jaké si naše „úmluva“ jak reprezentovat liné arní datovou strukturu (seznam) pomocízanořených párů. Samozřejmě, že principiálně nám nic nebrání v tom, abychom udělali jinou úmluvu. Například bychom mohli zaměnit význam prvního a druhého prvku a seznam bychom mohli nadefinovat jako libovolnýelement L splňující právě jednu z následujících podmínek: 1. L je prázdný seznam, nebo

2. L je pár ve tvaru (L . E), kde L je seznam a E je libovolnýelement.

Pak bychom například výsledek vyhodnocení výrazu

(cons 1 (cons 2 (cons 3 '()))) ;⇒ (1 . (2 . (3 . ())))

nepovažovali za seznam, ale vyhodnocenínásledujícího výrazu ano:

(cons (cons (cons '() 1) 2) 3) ;⇒ (((() . 1) . 2) . 3)

Neformálně řečeno, jediný rozdíl v obou chápáních seznamu je ve „směru“ v jakém se do sebe tečkové páry zanořují. Ve zbytku textu budeme vždy uvažovat zavedeníseznamu tak, jak jsme jej uvedli v definici 5.2 na začátku této lekce.

Mimo tečkovénotace párů jsme v lekci 6 také představili boxovou notaci párů. Tu teď trochu upravíme: Za samotný tečkový pár budeme považovat pouze „tečku“, kteraóbsahuje ukazatel na určité místo v paměti, kde je uložen první a druhý prvek páru. Pro ilustraci viz obrázek 5.1.

Naše úprava původní boxovénotace má dvě výhody. První výhodou je, že tato notace je přehlednější. Člověk se v nákresu hierarchické struktury v původnínotaci snadno ztratí kvůli množství do sebe vnořených boxů.

s117 Obrázek 5.1. Boxová notace tečkového páru používající ukazatel

.
 
A B
 
Obrázek 5.2. Seznamy z příkladu 5.4 v boxovénotaci
 
.
 
(a . ()) = (a)
 
a ()
 
.
 
.
 
(a .(b . ())) = (a b)
 
a
 
b ()
 
.
 
.
 
.
 
(1 .(2 .(3 . ()))) = (1 2 3)
 
1 .
 
2
 
3 ()
 
.
 
1 .
 
. ()
 
(1 .((20 . 30) . ())) = (1 (20 . 30))
 
20 30
 
.
 
. .
 
2 ()
 
((1 . ()) . (2 . ())) = ((1) 2)
 
1 ()
 
.
 
. .
 
. ()
 
((1 . ()) . ((2 . ()) . ())) = ((1) (2))
 
1 ()
 
2 ()

V nové notaci je každý pár zakreslen zvlášť. Pokud je některý pár obsažen v jiném páru, v diagramu se to promítne tak, že prvnínebo druhou složkou páru je pouze tečka, ze které vede ukazatel do obsaženého páru. Příklady jsou uvedeny v obrázku 5.2. Další výhodou upravenénotace je její větší korespondence s fyzickým uložením párů v pamětích počítačů.

V této lekci jsme vlastně poprvénahlédli poněkud blíž k fyzické reprezentaci hierarchických dat v počítačích i když, na druhou stranu, pořád se o ní bavíme na dost abstraktní úrovni, kteránám zaručuje jisté „pohodlí “. Ve většině interpretů funkcionálních jazyků jsou seznamy reprezentovány dynamickými datovými strukturami, které na sebe vzájemně ukazují pomocí ukazatelů – pointerů (anglicky pointers).

s5_2

5.2 Program jako data

V definici 1. na straně 19 jsme zavedli pojem seznam, jako speciální případ symbolického výrazu. Symbolický výraz je čistě syntaktický pojem, který jsme zavedli proto, abychom mohli formálně popsat programy v jazyku Scheme – programy jsou posloupnosti symbolických výrazů. Jinými slovy, seznam chápaný jako symbolický výraz je tedy část programu.

V této lekci jsme však doposud pracovali s jiným pojmem „seznam“. Konkrétně jsme pracovali se seznamy, které jsme chápali jako speciální elementy jazyka (speciální hierarchická data). Nabízíse přirozenaótázka, jaký je vztah mezi seznamy chápanými jako symbolické výrazy a seznamy chápanými jako elementy jazyka?

Z předchozích ukázek je patrné, že se externí reprezentace elementů typu seznam (ve svézkrácené podobě) shoduje s tím, jak jsme zavedli seznamy jako symbolické výrazy. Zde je samozřejmě nutnou podmínkou, aby měl element seznam externí reprezentaci čitelnou readerem, tedy jeho prvky by měly být pouze čísla, symboly a páry (to zahrnuje i dalšíseznamy). Například seznam vzniklý vyhodnocením

(cons 'a (cons (lambda () 10) '())) ;⇒ (a „konstantní procedura“)

nemáčitelnou externí reprezentaci, protože jeho druhým prvkem je procedura. Externí reprezentace takto vzniklého seznamu tedy nenísymbolický výraz.

str118 Nyní se zaměříme na opačný problém. V okamžiku, kdy reader přečte vstupníseznam (symbolický výraz), tak jej převede do jeho interní reprezentace. V první lekci, kde jsme se o symbolických výrazech a jejich externích reprezentacích bavili, jsme záměrně neřekli, jak interní reprezentace seznamů vypadají. Udělali jsme to proto, že až teď je možné tvar interní reprezentace zcela pochopit. Interní reprezentací symbolického výrazu seznam je právě hierarchická struktura –seznam– zavedená v definici 5.2 v této lekci. Reader při čtení vstupního symbolického výrazu podle něj konstruuje odpovídající hierarchickou strukturu, která je uložena v paměti interpretu. Dál se již pracuje pouze s touto hierarchickou strukturou, která je interní reprezentacínačítaného symbolického výrazu. Zároveň taky platí, že externí reprezentace této hierarchické struktury se shoduje s výchozím symbolickým výrazem. Uvědomte si, že z tohoto nového pohledu je vlastně program totéž co data.

V dialektech jazyka LISP, k nimž patří i jazyk Scheme, se programy chápou jako totéž co data, protože programy se skládajíse seznamů. V této lekci navíc dál uvidíme, že zkonstruované seznamy během výpočtu budeme schopni vyhodnocovat. Chápání programů jako dat je doménou prakticky pouze jen programovacích jazyků z rodiny dialektů LISPu. V ostatních programovacích jazycích je datová reprezentace programů buďto skoro nemožná kvůli neprakticky složité syntaxi jazyka nebo je těžkopádná.

Objasněme si tuto problematiku na příkladu. Uvažujme následující program, který je de facto složen z jediného symbolického výrazu, kterým je seznam:

(define 1+
 (lambda (x)
  (+ x 1)))

Reader předchozí seznam načte a vytvoří podle něj hierarchickou strukturu (element seznam), která je zobrazena v obrázku 5.3.

Obrázek 5.3. Program (define 1+ (lambda (x) (+ x 1))) jako data.

.

define .

1+ .

. ()

lambda .

. .

. ()

x ()

+ .

x .

1 ()

Nyní se můžeme vrátit k vyhodnocování párů. V předchozí lekci jsme uvedli, že se zatím vyhodnocováním párů nebudeme zabývat. Nyní, jelikož víme, že seznamy jsou konstruovanéz párů, se nabízí rozšířit vyhodnocovací proces i pro páry. Při vyhodnocování tečkového páru rozlišíme dvě situace. Konkrétně bude důležité, zda je tento pár seznam, nebo ne. V případě, že ano, vyhodnocujeme tento pár = seznam, jako dříve. V opačném případě skončí vyhodnocování chybou. Vyhodnocení elementu E

Definice 5.7 (vyhodnocení elementu E v prostředí P).

Výsledek vyhodnocení elementu E v prostředí P, značeno Eval[E, P], je definován: (A) Pokud je E číslo, pak Eval[E, P] := E.

(B) Pokud je E symbol, mohou nastat tři situace:

(B.1) Pokud E →P F , pak Eval[E, P] := F .

(B.2) Pokud E nemá vazbu v P a pokud P

P, pak Eval[E, P] := Eval[E, P ].

(B.e) Pokud E nemá vazbu v P a pokud P je globální prostředí, pak ukončíme vyhodnocování hlášením

„CHYBA: Symbol E nemá vazbu.“.

(C) Pokud je E tečkový pár tvaru (E1 . Ea), pak mohou nastat dvě situace: (C.α) Ea je seznam ve tvaru (E2 E3 · · · En). Pak F1 := Eval[E1, P]. Dále rozlišujeme tři situace: 119

(C.1) Pokud F1 je procedura, pak se v nespecifikovaném pořadí vyhodnotıÉ2, . . . , En: F2 := Eval[E2, P],

F3 := Eval[E3, P],

..

.

.

..

Fn := Eval[En, P].

Potom položíme Eval[E, P] := Apply[F1, F2, . . . , Fn].

(C.2) Pokud F1 je speciální forma, pak Eval[E] := Apply[F1, E2, . . . , En].

(C.e) Pokud F1 není procedura ani speciální forma, skončíme vyhodnocování hlášením

„CHYBA: Nelze prové st aplikaci: E se nevyhodnotil na proceduru ani na speciální formu.“.

(C.β) Ea neníseznam. Pak skončíme vyhodnocováníchybovým hlášením

„CHYBA: Nelze prové st aplikaci: Ea neníseznam argumentů.“.

(D) Ve všech ostatních případech klademe Eval[E, P] := E.

Poznámka 5.8. Protože seznamy jako S-výrazy jsou interně reprezentovány jako hierarchické struktury konstruovanéz párů, mohli bychom programy psát přímo jako tečkové páry. Například jednoduchý program (+ (* 7 3) 5) bychom též mohli psát třeba těmito způsoby:

(+ (* 7 3) . (5)) ;⇒ 26
(+ (* 7 3) . (5 . ())) ;⇒ 26
(+ (* 7 . (3)) 5) ;⇒ 26
(+ . ((* . (7 . (3 . ()))) . (5 . ()))) ;⇒ 26

Při praktickém programováníse však výše uvedené vyjadřování kódu přímo pomocí párů nepoužívá.

V sekci 4.5 jsme si ukázali speciální formu quote a kvotování. Stejně tak, jako jsme kvotovali čísla, symboly a páry, můžeme samozřejmě také kvotovat i seznamy:

(quote ()) ;⇒ ()
 
(quote (+ 1 2)) ;⇒ (+ 1 2)
 
'(+ 1 2) ;⇒ (+ 1 2)
 
'(1 2 3 4) ;⇒ (1 2 3 4)
 
'(abbe blangis curval durcet) ;⇒ (abbe blangis curval durcet)
 
'(1 (2 (3)) 4) ;⇒ (1 (2 (3)) 4)

Poznámka 5.9. Kdybychom se pokusili kvotovat dvojnásobně – třeba takto:

''blah ;⇒ (quote blah)

obdržíme jako výsledek skutečně seznam (quote blah). To by nás ale nemělo překvapit. Když přepíšeme výraz ''blah bez použití apostrofů (pokud odstraníme syntaktickýcukr), dostáváme výraz (quote (quote blah)). Tento výraz se vyhodnocuje následujícím způsobem. Na symbol quote je navázána speciální forma, které je při aplikaci předán jako argument seznam (quote blah) v nevyhodnocené podobě.

Speciální forma quote tento seznam bez dalšího vyhodnocování vrací. Máme tedy:

(quote (quote blah)) ;⇒ (quote blah)

což je stejný výsledek, který dostaneme při použití apostrofů místo quote.

U problematiky procedur jako dat ještě zůstaňme. V první lekci jsme hovořili o readeru jako o části interpretu, kteráslouží k převodu symbolických výrazů do jejich interních forem. Reader je nám v jazyku k dispozici i jako procedura. Procedura read je procedura jednoho argumentu (podle standardu R7RS je to procedura s volitelným druhým parametrem, ale my jím zabývat nebudeme), kteráčekána uživatelův vstup a po jeho dokončení vrací interní reprezentaci uživatelem zadaného výrazu. Uvažujme například následující kód:

(+ 1 (read))

s120 Po jeho vyhodnocení bude uživatel interpretem vyzván k zadání vstupu. Pokud uživatel na vstup zadánapříklad 100, pak reader převede tento řetězec snaků na element „číslo 100“, které bude přičteno k jedničce a výsledkem je tedy 101. Kdybychom například vzali výraz

(let ((x (read)))
 (cons '+ (cons 1 x)))

a kdybychom uvažovali, že uživatel po vyzvánízadána vstup řetězec znaků „(a (b 10) c)“, pak jej reader načte jako seznam a převede jej do interní formy. Tento seznam je dále navázán v lokálním prostředína x a v tomto prostředí bude vyhodnoceno tělo let-bloku. Výsledkem vyhodnocení by tedy byl pětiprv-kový seznam (+ 1 a (b 10) c). Pomocí read tedy můžeme načítat data pomocí uživatelského vstupu.

Obzvlášť zajímavé to je v případě, kdy data chápeme jako program. O tom se budeme bavit v následující lekci a k použití read se ještě vrátíme.

s5_3

5.3 Procedury pro manipulaci se seznamy

V této sekci si představíme několik užitečných procedur pro vytvářeníseznamů a práci se seznamy. Každou proceduru podrobně popíšeme, uvedeme příklady použití a v případě některých procedur rovněž ukážeme, jak bychom je mohli implementovat, kdyby nebyly v interpretu k dispozici.

První z těchto procedur je procedura (konstruktor) list vytvářející seznam podle výčtu jeho prvků v daném pořadí. Proceduru lze použít s libovolným (i nulovým) počtem argumentů ve tvaru: (list arg1 arg2 · · · argn ) Výsledkem její aplikace je pak seznam těchto argumentů ( arg1 arg2 · · · argn ).

(list) ;⇒ ()
 
(list 1 2 3) ;⇒ (1 2 3)
 
(list + 1 2) ;⇒ („procedura sčítání“ 2 3)
 
(list '+ 1 2) ;⇒ (+ 1 2)
 
(list (+ 1 2)) ;⇒ 3
 
(list (list 1) (list 2)) ;⇒ ((1) (2))

Poznámka 5.10. Je důležiteúvědomit si rozdíl mezi konstrukcí seznamu vznikající vyhodnocením (list arg1 arg2 · · · argn ) a zdánlivě ekvivalentním použitím speciální formy quote:

(quote ( arg1 arg2 · · · argn ))

Speciální forma quote zabrání vyhodnocovánísvého argumentu. Zatímco list je procedura a během vyhodnocování prvního z uvedených výrazů jsou před samotnou aplikací list vyhodnoceny všechny předané argumenty. Ukažme si rozdíly na příkladech:

(a) V prvním příkladě získáme stejné seznamy, uvažované prvky se totiž vyhodnocujísamy na sebe:

(list  1 2 #t ()) ;⇒ (1 2 #t ())
(quote (1 2 #t ())) ;⇒ (1 2 #t ())

(b) V druhém příkladě budeme uvažovat dva prvky – seznam a symbol s navázanou hodnotou:

(define x 10)
(list (+ 1 2) x) ;⇒ (3 10)
(quote ((+ 1 2) x)) ;⇒ ((+ 1 2) x)

V případě procedury list došlo k vyhodnocení argumentů, kdežto při použití quote nikoliv.

str121

Jiným konstruktorem seznamů je procedura build-list. Ta se používáse dvěma argumenty. Prvním z nich je číslo n určující délku konstruovaného seznamu a druhým argumentem je tak zvaná tvořící procedura F , což je procedura jednoho argumentu. Tvořící procedura má jedinýúčel a to pro danýindex vracet prvek, kterýchceme na dané pozici do seznamu vložit. Výsledkem aplikace procedury build-list je tedy seznam o zadané délce n, jehož prvky jsou výsledky aplikací tvořící procedury na čísla 1, 1, . . . , n − 1. Formálně zapsáno, výsledkem aplikace build-list je seznam

(Apply[F, 0] Apply[F, 1] · · · Apply[F, n − 1]).

Viz následující vysvětlující příklady:

(build-list 5 (lambda (x) x)) ;⇒ (0 1 2 3 4)
(build-list 5 (lambda (x) 2)) ;⇒ (2 2 2 2 2)
(build-list 0 (lambda (x) x)) ;⇒ ()
(build-list 5 -) ;⇒ (0 -1 -2 -3 -4)
(build-list 5 list) ;⇒ ((0) (1) (2) (3) (4))

Podotkněme, že procedura build-list je jednou z procedur, které ukazují praktičnost použití procedur vyšších řádů. Procedura build-list je procedura vyššího řádu, protože bere jako jeden ze svých dvou argumentů proceduru. Tato předaná procedura slouží programátorům k vyjádření toho, jaké prvky mají být v seznamu na daných pozicích. Procedura build-list je vlastně nejobecnějším konstruktorem seznamů dané délky s důležitou vlastností: hodnoty prvků obsažených v těchto seznamech závisí pouze na jejich pozici.

Poznámka 5.11. Všimněte si, že při popisu build-list jsme neuvedli, v jakém pořadí bude tvořící procedura na jednotlivé indexy aplikována – uvedli jsme jen pozici výsledků aplikací ve výsledném seznamu.

Z pohledu čistého funkcionálního programování je přísně vzato jedno, v jakém pořadí aplikace proběhly – – libovolné pořadí aplikací vždy povede na stejný seznam. Z pohledu abstrakčních bariér se na build-list můžeme opět dívat jako na primitivní proceduru jejíž implementace je nám (zatím skryta). Známe pouze její vstupní argumenty a víme, jak bude vypadat výsledek aplikace.

Další užitečnou procedurou, kterou si představíme, je procedura length sloužící ke zjišťování délky seznamu. Procedura akceptuje jeden argument jímž je seznam:

(length seznam )

a vrací jeho délku, neboli počet jeho prvků.

Příklad 6.12. (a) Délka tříprvkového seznamu je přirozeně tři. (length '(1 2 3)) ;⇒ 3

(b) Pro prázdný seznam je procedurou length vrácena nula. (length '()) ;⇒ 0

© Pokud by seznam l jako svůj prvek obsahoval dalšíseznam l , pak se celý seznam l počítá jako jeden prvek v seznamu nehledě na počet prvků v l . Tento rozdíl si nejlépe uvědomíme na následujících příkladech:

(length '(a b c d)) ;⇒ 4
 
(length '(a (b c) d)) ;⇒ 3
 
(length '(a (b c d))) ;⇒ 2
 
(length '((a b c d))) ;⇒ 1

V sekci 5.1 jsme definovali procedury first, second a third pro přístup k prvnímu, druhému a třetímu prvku seznamu. Často ale potřebujeme přistupovat k nějakému prvku seznamu, jehož pozici v době psaní kódu neznáme, a vypočítáme ji až během výpočtu (to je ostatně spíš pravidlem než výjimkou). V takovém případě můžeme použít proceduru list-ref. Používáse se dvěma argumenty seznam a pozice . Její aplikací je pak vrácen prvek seznamu seznam na pozici pozice . Pozice jsou přitom počítány od nuly – první prvek je tedy na pozici nula, druhýna pozici jedna, a tak dále (číslování pozic prvků v seznamu se shoduje s tím, co používá i procedura build-list).

(list-ref '(a (b c) d) 0) ;⇒ a
(list-ref '(a (b c) d) 1) ;⇒ (b c)
(list-ref '(a (b c) d) 2) ;⇒ d
(list-ref '(a (b c) d) 3) ;⇒ „CHYBA: prvek na pozici 3 neexistuje“
(list-ref '() 0) ;⇒ „CHYBA: prvek na pozici 0 neexistuje“

str122 Další procedurou, kterou budeme někdy potřebovat, je procedura reverse, která akceptuje jeden argument, kterým je seznam, a vracínový seznam obsahující tytéž prvky jako výchozíseznam, ale v opačném pořadí:

(reverse '(a b c d)) ;⇒ (d c b a)
(reverse '()) ;⇒ ()

Poznámka 5.13. Všimněte si, že procedura reverse nemodifikuje původníseznam, ale vytváří (konstruuje) podle něj nový. Původníseznam zůstávázachován. V následujícím kódu převracíme seznam navázanýna symbol sez.

(define sez '(1 2 3))
(reverse sez) ;⇒ (3 2 1)
sez ;⇒ (1 2 3)

Jak je z příkladu patrné, seznam navázanýna sez se nezměnil. To je zcela v souladu s funkcionálním duchem našeho jazyka. Nové seznamy jsou konstruovány na základě jiných seznamů.

Manipulaci se seznamy je principiálně možné provádět dvojím způsobem: konstruktivně a destruktivně.

Konstruktivní přístup je vlastní funkcionálnímu programování a spočívá pouze ve vytvářenínových seznamů na základě jiných, přitom nedochází k žádné modifikaci již existujících seznamů. Byl-li seznam jednou vytvořen, již jej nelze fyzicky změnit. Destruktivní přístup se používá v procedurálních jazycích a spočívá právě v modifikaci (již existujících) seznamů. Destruktivní modifikace jakýchkoliv struktur je vždy nebezpečná, protože těsně souvisís vedlejším efektem. V dalším díle tohoto textu ukážeme, že i v jazyku Scheme máme k dispozici aparát pro destruktivní práci se seznamy, nyní však budeme se seznamy pracovat pouze konstruktivně.

S tím, co už známe (konkrétně s procedurami length, build-list a list-ref), můžeme naprogramovat vlastní obraceníseznamu. To znamená, že proceduru reverse bychom v interpretu jazyka Scheme nemuseli mít jako primitivní, ale mohli bychom ji zavé st jako uživatelsky definovanou proceduru. Její implementaci nalezneme v programu 5.1. Základní myšlenka programu je následující. 5;Program 5.1 Obracení seznamu pomocí build-list.

(define reverse
 (lambda (l)
  (let ((len (length l)))
   (build-list len
		 (lambda (i)
		  (list-ref l (- len i 1)))))))

Nejprve pomocí procedury length zjistíme délku původního seznamu. Výsledný (převrácený) seznam, kterýchceme zkonstruovat, bude mít stejný počet prvků. Zjištěná délka n vstupního seznamu bude tedy vstupním argumentem pro konstruktor build-list. Tvořící procedura předaná build-list pak bude pro argument i (pozice v konstruovaném seznamu) vracet prvek, který je v původním seznamu na pozici n − i − 1. Tedy na stejné pozici, ale počítáno od konce. Přesvědčte se, že procedura funguje jak má a to včetně mezního případu, kdy je jejím vstupem prázdný seznam7.

Další představenou procedurou bude append. Procedura append slouží ke spojováníseznamů. Jako argumenty bere dva seznamy 7Podotkněme, že implementace reverse uvedená v programu 5.1 není příliš efektivní. Stejně tomu bude i u implementací dalších procedur v této sekci. Daleko efektivnější implementace těchto procedur si ukážeme v dalších lekcích. Nyníse spíše než na efektivitu soustředíme na funkcionálnístyl práce se seznamy.

str123

(append seznam1 seznam2 )

a vrací tyto dva seznamy spojené v jeden seznam tak, že za posledním prvkem prvního seznamu následuje první prvek druhého seznamu. Viz příklady použití procedury append:

(append '(a b c) '(1 2)) ;⇒ (a b c 1 2)
(append '(a (b c)) '(1 2)) ;⇒ (a (b c) 1 2)
(append '(a (b) c) '((1 2))) ;⇒ (a (b) c (1 2))
(append '() '(1 2)) ;⇒ (1 2)
(append '(a b c) '()) ;⇒ (a b c)
(append '() '()) ;⇒ ()

Všimněte si, že například na druhém řádku předchozí ukázky jsme spojovali seznamy (a (b c)) a (1 2), to jest prvníz těchto seznamů měl jako druhý prvek seznam (b c). Ve výsledném spojení je opět druhým prvkem seznam (b c), nedochází tedy ke vkládání jednotlivých prvků ze seznamu (b c) do výsledného seznamu. Z předchozí ukázky je rovněž patrné, že operace „skládáníseznamů“, která je prováděna při aplikaci append se chováneutrálně vůči prázdnému seznamu. Spojení seznamu l s prázdným seznamem (nebo obráceně) dá opět seznam l. Jako důsledek získáváme, že spojením prázdného seznamu se sebou samým je prázdný seznam, viz poslední řádek ukázky.

Podotkněme, že provedeníspojení dvou seznamů si lze představit jako sérii postupných aplikací konstruktoru cons. Výsledek spojení dvou seznamů je právě to, co bychom získali, kdybychom postupně všechny prvky prvek1 , prvek2 , . . . , prvekn prvního seznamu seznam1 připojili na začátek seznamu druhého seznamu takto:

(cons prvek1 (cons prvek2 · · · (cons prvekn seznam2 ) · · · )).

Například v případě seznamů (a b c) a (1 2) máme:

(append '(a b c) '(1 2)) ;⇒ (a b c 1 2)
(cons 'a (cons 'b (cons 'c '(1 2)))) ;⇒ (a b c 1 2)

Také proceduru pro spojování dvou seznamů už budeme schopni naprogramovat. Jejínaprogramování lze prové st mnoha způsoby. Nejefektivnějšíz nich je založen právě předchozínásobné aplikaci cons. My si však zatím ukážeme méně efektivní verzi spojení dvou seznamů (nazvanou append2) uvedenou v programu 5.2.

Pomocí procedury build-list vytvoříme seznam, jehož délka bude součtem délek původních seznamů,

5;Program 5.2 Spojení dvou seznamů pomocí build-list.

(define append2
 (lambda (l1 l2)
  (let ((len1 (length l1))
	 (len2 (length l2)))
   (build-list (+ len1 len2)
		 (lambda (i)
		  (if (< i len1)
		   (list-ref l1 i)
		   (list-ref l2 (- i len1))))))))

protože nám jde o to zkonstruovat jejich spojení. Tvořící procedura pak pomocí procedury list-ref vybírá prvky z původních seznamů. V těle tvořící procedury je potřeba rozlišit dva případy (všimněte si podmínky formulované ve speciální formě if). Konkrétně musíme rozlišit případ, kdy ještě vybíráme prvky z prvního seznamu a kdy je již vybíráme z druhého (v případě druhého seznamu je navíc potřeba přepočítat index, zdůvodněte si podrobně proč).

str124 Spojování seznamů je asociativní operace. To znamená, že třeba vyhodnocení výrazu

(append (append '(1 2) '(3 4)) '(5 6)) ;⇒ (1 2 3 4 5 6)

má stejný výsledek jako vyhodnocení výrazu

(append '(1 2) (append '(3 4) '(5 6))) ;⇒ (1 2 3 4 5 6)

Jelikož jsme v předchozí části viděli, že prázdný seznam se chová vůči spojování seznamů neutrálně, můžeme říct, že operace spojováníseznamů je monoidální operace (viz sekci 2.5) na množině všech seznamů. Máme tedy další důležitý příklad monoidální operace. Podotkněme, že spojování pochopitelně není komutativní, protože spojením dvou seznamů v opačném pořadí nemusíme získat stejný výsledek.

Procedura append je ve skutečnosti obecnější, než jak jsme na v úvodu předeslali. Procedura append bere libovolný počet argumentů jimiž jsou seznamy:

(append seznam1 seznam2 · · · seznamn ), kde n ≥ 0. Následující ukázky ukazují použití append s různým počtem argumentů.

(append '(a b c) '(1 2) '(#t #f)) ;⇒ (a b c 1 2 #t #f)
 
(append '(a b c) '() '(#t #f)) ;⇒ (a b c #t #f)
 
(append '() '() '()) ;⇒ ()
 
(append '(a b c)) ;⇒ (a b c)
 
(append) ;⇒ ()
 
(let ((s '(a b c)))
 
 (append s s s s)) ;⇒ (a b c a b c a b c a b c)

Při aplikaci bez argumentu vrací append prázdný seznam. Pokud vás to překvapuje, připomeňme, se například i procedury + a * se chovaly tak, že pro prázdný seznam argumentů vracely neutrální prvek.

Nyní obrátíme naši pozornost na další proceduru vyššího řádu pracujícíse seznamy. Často je potřeba z daného seznamu vytvořit nový seznam stejné délky, jehož prvky jsou nějakým způsobem „změněny“.

Takovéčinnosti se říká mapování procedury přes seznam. K provedení této operace a ke konstrukci nového seznamu tímto způsobem nám ve Scheme slouží procedura map. Procedura map bere dva argumenty. Prvním z nich je procedura proc jednoho argumentu. Druhým argumentem je seznam. Proceduru proc budeme ve zbytku kapitoly nazývat mapovaná procedura. Aplikace map tedy probíhá ve tvaru (map proc seznam ) Výsledkem této aplikace je seznam výsledků aplikace procedury proc na každý prvek seznamu seznam .

Označme prvky seznamu seznam postupně prvek1 , prvek2 , . . . , prvekn . Aplikací procedury map tedy dostáváme seznam

(Apply( proc , prvek1 ) Apply( proc , prvek2 ) · · · Apply( proc , prvekn )).

Viz následující příklady použití procedury map:

(map (lambda (x) (+ x 1)) '(1 2 3 4)) ;⇒ (2 3 4 5)
 
(map - '(1 2 3 4)) ;⇒ (-1 -2 -3 -4)
 
(map list '(1 2 3 4)) ;⇒ ((1) (2) (3) (4))
 
(map (lambda (x) x) '(a (b c) d)) ;⇒ (a (b c) d)
 
(map (lambda (x) #f) '(1 2 3)) ;⇒ (#f #f #f)
 
(map (lambda (x) #f) '()) ;⇒ ()
 
(map (lambda (x) (<= x 3)) '(1 2 3 4)) ;⇒ (#t #t #t #f)
 
(map even? '(1 2 3 4)) ;⇒ (#f #t #f #t)

Mapování procedury přes jeden seznam jsme schopni implementovat. Kód procedury je uveden v programu 6.3. V tomto programu jsme pomocí procedury build-list vytvořili nový seznam o stejné délce jako je seznam původní. Tvořící procedura nám pro danýindex vybere prvek z původního seznamu na odpovídající pozici (pomocí list-ref) a pak na něj aplikuje mapovanou proceduru.

Proceduru map lze použít rovněž s více než se dvěma argumenty. Seznam nemusí být jen jeden, ale může jich být jakýkoli kladný počet k:

(map proc seznam1 seznam2 · · · seznamk )

Všechny seznamy seznami (1 ≤ i ≤ k) musí mít stejnou délku. Mapovací procedura proc musí být procedurou k argumentů. Jinými slovy: musí být procedurou tolika argumentů, kolik je seznamů. Výsledkem je pak seznam výsledků aplikací procedury proc na ty prvky seznamů, které se v předaných seznamech nacházejína stejných pozicích. Pro vysvětlení viz příklady aplikací:

str125

5;Program 5.3 Mapovací procedura pracujícís jedním seznamem pomocí build-list.

(define map1
 (lambda (f l)
  (build-list (length l)
		(lambda (i)
		 (f (list-ref l i))))))
 
(map (lambda (x y) (+ x y)) '(1 2 3) '(10 20 30)) ;⇒ (11 22 33)
(map + '(1 2 3) '(10 20 30)) ;⇒ (11 22 33)
(map cons '(a b) '(x y)) ;⇒ ((a . x) (b . y))
(map cons '(a b #t) '(x y #f)) ;⇒ ((a . x) (b . y) (#t . #f))
(map <= '(1 2 3 4 5) '(5 4 3 2 1)) ;⇒ (#t #t #t #f #f)
(map (lambda (x y z)
    (list x (+ y z))) '(a b) '(1 2) '(10 20)) ;⇒ ((a 11) (b 22))

Proceduru map pro více než jeden seznam zatím vytvořit neumíme. Ale vrátíme se k této problematice v příštích lekcích. Opět (obdobně jako v případě procedury build-list) jsme zatajili v jakém pořadíse bude mapovaná procedura na jednotlivé prvky seznamu aplikovat. Z čistě funkcionálního pohledu na programování, o kterýnám v této čísti textu jde, to asi není důležité.

s5_4

5.4 Datové typy v jazyku Scheme

V této sekci si nejprve shrneme všechny typy elementů, které jsme si do této chvíle představili. Typ elementy budeme stručně nazývat datový typ, protože na elementy se můžeme dívat jako na data (hodnoty), nad kterými provádíme různé výpočty. Ukážeme predikáty, kterými můžeme identifikovat typ daného elementu jazyka.

Dále si ukážeme predikát equal?, kterým je možné „porovnávat“ libovolné dva elementy.

Z předchozích lekcí již známe tyto základní typy elementů jazyka: čísla, pravdivostní hodnoty, symboly, tečkové páry, prázdný seznam, procedury (primitivní procedury a uživatelsky definované procedury). K těmto základním typů elementů bychom ještě mohli přidat element nedefinovaná hodnota i když standard R5RS jazyka Scheme nedefinovanou hodnotu chápe jinak, viz [R5RS]. V této sekci jsme rovněž představili odvozený typ elementu seznam8.

Při vytváření programů v jazyku Scheme je leckdy potřeba řídit výpočet podle typu argumentu nebo více argumentů, které jsou předané procedurám. Při psaní procedur je tedy vhodné mít k dispozici predikáty, kterými můžeme pro danýelement rozhodnout o jeho typu. V jazyku Scheme máme k dispozici následující predikáty, kterými můžeme kvalifikovat typy elementů:

boolean? pravdivostní hodnota,

list? seznam,

null? prázdný seznam,

number? číslo,

pair? tečkový pár,

procedure? procedura (primitivnínebo uživatelská),

symbol? symbol.

V levé části výpisu máme uvedena jména symbolů, na které jsou predikáty navázány a v pravém sloupci je uveden popis jejich významu.

Poznámka 5.14. Pokud nepočítáme predikát list?, jsou uvedené predikáty vzájemně disjunktní, to jest: při jejich aplikaci na jakýkoli element nám nejvýše jeden z nich vrátí pravdu. Pokud predikát list? vrací pro 8Seznam je skutečně „odvozený typ elementu“, protože přísně vzato je každý seznam buďto prázdný seznam (speciální element) nebo je to tečkový pár ve speciálním tvaru.

str126

nějakýelement pravdu, pak vrací pravdu i právě jeden z predikátů pair? nebo null? (to plyne ze zavedeníseznamu, viz definici 6.2 na straně 115). Viz následující příklady:

(list? '(10 20 30)) ;⇒ #t
(list? '(10 20 . 30)) ;⇒ #f
(pair? '(10 20 30)) ;⇒ #t
(pair? '(10 20 . 30)) ;⇒ #t

Nyníse můžeme opět vrátit k rozdílu mezi symbolem a hodnotou, která je na něm navázána, o kterém jsme již několikrát mluvili. Opět je nutné dobře si uvědomovat tento rozdíl. Uvažujme následující příklad:

(define x 10)
(symbol? x) ;⇒ #f
(symbol? 'x) ;⇒ #t

V této ukázce máme v globálním prostředínavázáno číslo 10 na symbol x. Při prvním použití predikátu symbol? je vrácena pravdivostní hodnota #f, protože symbol x se vyhodnotína svou vazbu (číslo 10), což nenísymbol. V druhém případě je vráceno #t, protože 'x se vyhodnotína symbol x.

Predikáty uvedené v této sekci můžeme použít ke spouště účelů. Můžeme pomocínich například vytvořit „bezpečnou verzi“ selektorů car a cdr, které se odlišují od původních selektorů tím, že při aplikaci na prázdný seznam nezpůsobíchybu. Namísto toho vrací prázdný seznam ()9:

(define safe-car
 (lambda (l)
  (if (null? l)
   '()
   (car l))))
(define safe-cdr
 (lambda (l)
  (if (null? l)
   '()
   (cdr l))))

V obou případech jsme nejdříve použitím predikátu null? zjistili, zda nenína formální argument l navázán prázdný seznam. Pokud ano, je výsledkem vyhodnocení prázdný seznam (), jinak na hodnotu navázanou na l aplikujeme původníselektor.

Další ukázkou použití predikátů rozhodujících typ je jednoduchý predikát singleton-list?. Ten zjišťuje, jestli je jeho argument jednoprvkový seznam:

(define singleton-list?
 (lambda (l)
  (and (pair? l) (null? (cdr l)))))

Program je vlastně přímým přepisem tvrzení, že jednoprvkový seznam je pár a jeho druhý prvek je prázdný seznam ().

Ve Scheme existuje predikát equal?, kterým je možné porovnávat libovolné elementy: Definice 6.15 (predikát equal?). Procedura equal? se používá se dvěma argumenty (equal? element1 element2 ) a vrací #t, právě když pro element1 a element2 platí:

 • oba element1 a element2 jsou buď #t nebo #f;
 • oba element1 a element2 jsou stejné symboly;

9Takto fungují selektory car a cdr v jazyce Common LISP

str127

 • oba element1 a element2 jsou čísla, jsou obě buď v přesnénebo v nepřesné reprezentaci a obě čísla jsou si numericky rovny, to jest aplikací = na element1 a element2 bychom získali #t;
 • oba element1 a element2 jsou prázdné seznamy;
 • oba element1 a element2 jsou nedefinované hodnoty;
 • oba element1 a element2 jsou stejné primitivní procedury nebo stejneúživatelsky definované procedury, nebo stejné speciální formy;
 • oba element1 a element2 jsou páry ve tvarech element1 = (E1 . F1) a element2 = (E2 . F2) a platí:

– výsledek aplikace equal? na E1 a E2 je #t

 – výsledek aplikace equal? na F1 a F2 je #t;

a vrací #f ve všech ostatních případech.

Při použití predikátu equal? na čísla je potřeba, aby byla obě buď v přesné nebo v nepřesné reprezentaci.

To je rozdíl vzhledem k predikátu =, u kterého rozhoduje jen numerická rovnost. Viz následující příklad:

(equal? 2 2.0) ;⇒ #f
 
(= 2 2.0) ;⇒ #t
 
(equal? 2 2) ;⇒ #t
 
(equal? 2.0 2.0) ;⇒ #t

Ačkoliv „rovnost procedur“ budeme testovat jen zřídka, zdali vůbec, objasněme co znamená, že dvě uživatelsky definované procedury jsou „stejné“. Každý uživatelsky definovaná procedura je z našeho pohledu „stejná“ jen sama se sebou. I kdybychom vzali dvě procedury vzniklé vyhodnocením téhož λ-výrazu, z pohledu predikátu equal? se bude jednat o různe élementy, viz následující ukázku. Máme:

(equal? (lambda (x) (* x x)) (lambda (x) (* x x))) ;⇒ #f

Ale na druhou stranu:

(define na2 (lambda (x) (* x x)))
 
(equal? na2 na2) ;⇒ #t

Rovněž upozorněme na fakt, že equal? se hodí k porovnávání jakýchkoliv elementů, tedy i hierarchických struktur. Z popisu equal? vidíme, že tímto predikátem můžeme snadno testovat rovnost dvou tečkových párů, což nemůžeme provést pomocí predikátu = (rovnost čísel):

(equal? '(a b) '(a b)) ;⇒ #t
 
(= '(a b) '(a b)) ;⇒ „CHYBA: Argumenty nejsou čísla“

Poznámka 5.16. Pozorní čtenáři si jistě všimli, že jsme neuvedli žádné predikáty, kterými by bylo možne ídentifikovat speciální formy. Neuvedli jsme je proto, že ve specifikaci jazyka R5RS, viz dokument [R5RS], takové predikáty nejsou. Standard jazyka Scheme R5RS totiž nechápe speciální formy jako elementy jazyka.

Stejně tak jsme mohli vytvořit dva predikáty, které testují zda-li je daná procedura primitivnínebo uživatelsky definovaná. Představený systém predikátů tedy mohl být mnohem bohatší. Pro naše účely si ale plně vystačíme s předchozími procedurami, některé nové predikáty určující typy elementů představíme v poslední lekci tohoto dílu textu.

Na závěr této sekce o datových typech v jazyku Scheme podotkněme, že jiné programovací jazyky mají k datovým typům odlišný přístup. Teorie datových typů je jedna z řady disciplín, které jsou v informatice dodnes hluboce studovány a výzkum v této oblasti postupuje pořád dál. Každý jazyk lze z hlediska použitého modelu typů rozdělit do několika kategorií. První rozdělení je založeno na tom, v jakém okamžiku je možné provést kontrolu typu elementů:

Staticky typované jazyky. Jedná se o programovací jazyky, pro které je z principu možn€ udělat kontrolu typů již před interpretací nebo během překladu programu, pouze na základě znalosti jeho syntaktické struktury.

str128 Dynamicky typované jazyky. U dynamicky typovaných jazyků platí, že pouhástruktura kódu (vždy) nestačí

ke kontrole typů a typy elementů musí být kontrolovány až za běhu programu. U dynamicky typových jazyků je rovněž možné, že jedno jméno (symbol nebo proměnná) může během života programu nést hodnoty různých typů.

Z toho co víme o jazyku Scheme je jasné, že se jednaó dynamicky typovaný jazyk, protože když uvážíme třeba výraz

(let ((x (read)))
 
 (number? x))

, tak je zcela zřejmé, že o hodnotě jeho vyhodnocení, která závisí na kontrole typu elementu navázaného na x budeme moci rozhodnout až za běhu programu, protože na x bude navázán vstupní výraz zadaný uživatelem. Naproti tomu třeba jazyk C je staticky typový, typ všech proměnných je navíc potřeba explicitně deklarovat, to jest „dát překladači na vědomí“ před jejich prvním použitím v programu.

Další úhel pohledu na vlastnosti typového systému je jeho „síla“. Některé programovací jazyky umožňují používat procedury (operace) jen s argumenty přesně daného typu a pokud je vstupní argument jiného typu, provedení operace selže. Tak se chová i jazyk Scheme. Naopak jiné programovací jazyky definují sadu pravidel pro „převod“ mezi datovými typy (příkladem takového jazyka je třeba jazyk PERL). Proto rozlišujeme dva typy „síly“ typového systému:

Silně typované jazyky. Silně typovaný jazyk má pro každou operaci přesně vymezený datový typ argumentů.

Pokud je operace použita s jiným typem argumentů než je přípustné, dochází k chybě.

Slabě typované jazyky. Slabě typované jazyky mají definovánu sadu konverzních pravidel, která umožňují, pokud je to nutné, převádět mezi sebou data různých typů. Pokud je provedena operace s argumenty, které jí typově neodpovídají, je provedena konverze typů tak, aby byla operace proveditelná.

Poslední vlastností je typová bezpečnost:

Bezpečně typované jazyky. Tyto jazyky se chovají korektně z hlediska provádění operací mezi různými typy elementů. To znamená, že pokud je operace pro daný typ elementů proveditelná, její provedenínemůže způsobit havárii programu.

Nebezpečně typované jazyky. Nebezpečně typované jazyky jsou jazyky, které nejsou bezpečně typované. Výsledek operace mezi různými typy tedy může vést k chybě při běhu programu. Takovým jazykem je třeba C, kde chyba tohoto typu může být způsobena například přetečením paměti nebo dereferencí ukazatele z ukazujícího na místo paměti nepatřící programu.

Jazyk Scheme je z tohoto pohledu bezpečně typovaný jazyk.

s5_5

5.5 Implementace párů uchovávajících délku seznamu

V této sekci si ukážeme implementaci „párů“, které si pamatují délku seznamu. To povede na zvýšení efektivity při práci se seznamy – délku seznamu bude možnézjistit k konstantním čase, protože bude přímo kódovaná v seznamu. Přestože uvádíme, že ukážeme novou implementaci pár, bude se vlastně jednat o trojice, jejichž prvky budou hlava, tělo a délka. A právě v posledním jmenovaném prvku budeme uchovávat délku seznamu.

Seznam délky n budeme pomocí těchto párů definovat následovně:

 • pro n = 0 je to prázdný seznam ();
 • pro n ∈ N je to pár jehož prvek hlava je libovolný element, prvek tělo je seznam délky n − 1 a prvek délka je číslo n.

Kdykoli budeme v této sekci mluvit o seznamech, budeme tím myslet seznam ve smyslu výše uvedené definice. V dalších sekcích ale vrátíme k původní reprezentaci párů, která je součástí interpretu jazyka Scheme.

Náš nový pár bude opět reprezentován procedurou, stejně jako v programu 4.3 na straně 4.3. Svazujeme jí ale tři hodnoty: dvě z nich jsou vstupní argumenty a a b. Třetí hodnota je pak délka seznamu b zvýšená o 1.

str129 Konstruktor nového páru bude vypadat následovně:

(define cons
 (lambda (hlava telo)
  (define delka (+ 1 (fast-length telo)))
  (lambda (proj)
   (proj (cons hlava telo delka)))))

Všimněte si, že v konstruktoru jsme použili proceduru fast-length což je nový selektor vracející pro daný seznam jeho délku. Při připojení nového prvku k již existujícímu seznamu zjistíme pomocí tohoto selektoru jeho délku a do aktuálního páru zakódujeme délku zvětšenou o 1 (přidali jsme jeden prvek). Implementaci selektoru fast-length uvedeme posléze.

Selektory car a cdr můžeme naprogramovat klasicky pomocí projekcí:

(define 1-ze-3 (lambda (x y z) x))
(define 2-ze-3 (lambda (x y z) y))
 
(define car
 (lambda (par)
  (par 1-ze-3)))
 
(define cdr
 (lambda (par)
  (par 2-ze-3)))

Zjišťování délky seznamu se bude trochu lišit. Nejdříve ověříme, zda se nejednaó prázdný seznam ().

V tom případě vracíme nulu – tedy délku prázdného seznamu. V opačném případě vracíme prvek délka, což je informace o délce, která je součástí každého páru. Viz následující kód:

(define 3-ze-3 (lambda (x y z) z))
(define fast-length
 (lambda (par)
  (if (null? par)
   0
   (par 3-ze-3))))

Příklad 5.17. Podívejme se nynína použitínoveímplementace párů:

(define seznam (cons 1 (cons 2 (cons 3 '()))))

Vytvořili jsme tedy seznam nikoli z tečkových párů, ale z procedur vyšších řádů, které v sobě zapouzdřují tři hodnoty – hlavu, tělo a délku seznamu. Tělo seznamu je přitom zase seznamem. Obrázek 5.4 ukazuje prostředí, která reprezentují seznam. Přerušovaná čára ukazuje prostředí vzniku procedur reprezentujících seznam.

Obrázek 5.4. Procedury a prostředí u párů uchovávajících délku seznamu Nyní uvedeme použitíselektorů: Výraz (car seznam) se vyhodnotína číslo 1. Na seznam je navázána procedura o jednom argumentu. str130 Tuto proceduru aplikuje selektor car ve svém těle na projekci prvního prvku navázanou na symbol 1-ze-3. Tuto projekci aplikuje procedura seznam na elementy navázanéna symboly hlava, telo a delka v prostředí jejího vzniku P1. Výsledkem je tedy číslo 1.

Výraz (car (cdr seznam)) se vyhodnotí takto: vyhodnocením podvýrazu (cdr seznam) (podobným způsobem jako v předchozím příkladě) dostáváme hodnotu navázanou na symbol telo v prostředí P1, což je opět (neprázdný) seznam – procedura, která bere jako argument projekci, a vrací výsledek její aplikace na hodnoty navázanéna symboly hlava, telo a delka v prostředí P2. A tedy dostáváme číslo 2. Podobně vyhodnocením výrazu (fast-length (cdr seznam)) bude číslo 2 – hodnota navázanána symbol delka v prostředí P2.

Poznámka 5.18. Všimněte si, že naše nová procedura cons nemůže být použita ke konstrukci obecných párů, to jest párů, jejichž druhý prvek není ani další pár ani prázdný seznam. Jako argument telo musí předán seznam; v těle konstruktoru cons totiž zjišťujeme délku seznamu navázaného na telo.

s5_6

5.6 Správa paměti během činnosti interpretu

Při našem exkursu funkcionálním paradigmatem jsem se až doposud výhradně bavili o činnosti abstraktního interpretu jazyka Scheme. Skutečneínterprety, tedy ty se kterými ré alně pracujeme, jsou obvykle výrazně složitější. Vyhodnocovací proces je v nich implementován zhruba tak, jako v našem abstraktním interpretu, jejich složitost však spočívá v tom, že interprety musí řešit řadu otázek souvisejících se správou a organizací paměti.

V této sekci malinko nahlédneme pod pokličku skutečného interpretu jazyka Scheme a zaměříme se na jeden specifický problém správy paměti souvisejícís tečkovými páry. Každýinterpret jazyka Scheme musínějak reprezentovat elementy jazyka: čísla, seznamy, procedury, páry a tak dále. Pro reprezentaci párů se obvykle používástruktura obsahující ukazatel na dvojici dalších elementů – elementů „obsažených v páru“. To je v souladu s upravenou boxovou notací uvedenou v této lekci. Během činnosti programu vznikajínové páry konstrukcí a časem může dojít k situaci, že již některý pár, která je uložen v paměti, není potřeba. To znamená, že neexistuje metoda, jak v programu tento pár získat vyhodnocením nějakého výrazu. Demonstrujme si tuto situaci příkladem:

(define s '(a b c))
s ;⇒ (a b c)
(define s #f)
s ;⇒ #f

Nejprve jsme na s navázali seznam jehož interní reprezentaci pomocí párů musí udržovat interpret Scheme v paměti. Na třetím řádku jsme na symbol s navázali hodnotu #. Tím pádem jsem ztratili jakoukoliv vazbu na zkonstruovaný seznam (a b c). Logika věci říká, že interpret jazyka Scheme by to měl nějak poznat a odstranit interní reprezentaci seznamu z paměti10. Někoho by nyní mohlo napadnout, že testovat „viditelnost“ seznamů je jednoduché: nabízíse pouze „smazat každý seznam“, který byl dříve navázanýna symbol, který jsme právě redefinovali (to odpovídá předchozísituaci). Není to, bohu žel, tak jednoduché, viz následující příklad:

(define s '(a b c))
 
s ;⇒ (a b c)
 
(define r s)
 
(define s #f)
 
s ;⇒ #f
r ;⇒ (a b c)

Zde jsme provedli skoro totéž, co v předchozím případě, provedli jsme ale navíc jednu definici. Před redefinicí vazby s jsme na r definovali aktuální vazbu s. To bylo v okamžiku, kdy na s byl ještě navázán seznam (a b c). I když po provedení redefinice s již na s tento seznam navázanýnení, je stále navázaný 0Interpret si nemůže dovolit pouze plnit paměťnovými páry, uvědomte si, že třeba při každém použitícons je vytvořen jeden nový pár, při konstrukci n prvkového seznamu je to n nových párů. Kdyby interpret nevěnoval správě paměti pozornost, činnost většiny programů by byla záhy násilně ukončena operačním systémem z důvodu vypotřebování paměti.

str131

na r. Předchozí navržená metoda „vymazávání seznamů po redefinici“ by tedy nebyla ani účinná a ani korektní (vedla by k havárii interpretu a tím i interpretovaného programu).

Užitečné je taky uvědomit si, že seznamy obecně nelze jen tak likvidovat celé. Někdy může být ještě část seznamu „dostupná“. Opět si uveďme demonstrační příklad:

(define r '(x y))
(define s (cons 100 r))
r ;⇒ (x y)
s ;⇒ (100 x y)
 
(define s #f)
r ;⇒ (x y)
s ;⇒ #f

Zde jsme zkonstruovali seznam a navázali jej na r. Poté jsme na s navázali seznam vzniklýz předchozího přidáním prvku na první pozici. Pokud redefinujeme vazbu s tak, jak je v příkladu ukázáno, dostaneme se do situace, kdy již není dostupný seznam (100 x y), ale je pořád ještě dostupný dvouprvkový seznam (x y) tvořící jeho tělo. To znamená, že není možné celou reprezentaci seznamu (100 x y) odstranit z paměti, protože tělo tohoto seznamu je stále dostupné pomocísymbolu r. Zároveň je ale jasné, že pár jehož prvním prvkem je číslo 100 a druhým prvkem je (ukazatel na) dvouprvkový seznam (x y), již smazat můžeme.

Jak tedy interprety provádějí správu paměti? Obecně je to tak, že každýinterpret má v sobě zabudovaný podprogram, tak zvaný garbage collector, který se během vyhodnocování jednou za čas spustí (například, když rychle klesne volná paměť), projde všechny elementy reprezentované v paměti a smaže z nich ty, které již nejsou nijak dostupné. V praxi se k úklidu paměti často používá algoritmus označovaný jako mark & sweep (česky by se dalo nazvat „označ a zameť“), jehož činnost si nynízevrubně popíšeme.

Nejprve podotkněme, že paměť v níž jsou uloženy reprezentace elementů, se nazývá halda. Pojem halda se v informatice používá ještě v jiném významu (speciální kořenovýstrom) a čtenářům bude asi důvěrně známýz kursu algoritmické matematiky. V našem kontextu je však „halda“ pouze název pro uśek paměti.

Název algoritmu napovídá, že algoritmus má dvě části. Prvníčást, zvaná mark, spočívá v tom, že se projde přes dosažitelneélementy a to tak, že se začne elementy jež mají vazbu v globálním prostředí (ty jsou zcela jistě dosažitelné). Pokud právě označenýelement ukazuje na další elementy, i ty budou dále zpracovány (protože jsou tím pádem taky dosažitelné). To se týkánapříklad tečkových párů (každý pár se odkazuje na první a druhou složku) a uživatelsky definovaných procedur (každaúživatelsky definovaná procedura ukazuje na seznam argumentů, tělo a prostředí). Takto se postupuje, dokud je co označovat. V druhém kroku nastupuje fáze sweep. Garbage collector projde celou haldu a pro každýelement provede následující:

 • pokud má element značku, značka je smazána a pokračuje se dalším elementem,
 • pokud element značku nemá, pak je element odstraněn z paměti.

Po dokončení cesty haldou jsme v situaci, kdy byly nedostupneélementy smazány a všechny značky byly odstraněny. Mazání značek bylo provedeno jako inicializace pro další spuštění garbage collectoru.

s5_7

5.7 Odvozené procedury pro práci se seznamy

V této sekci uvedeme řadu procedur pro vytváření a manipulaci se seznamy. Na implementaci těchto procedur pak ukážeme použitíseznamů a základních procedur pro práci s nimi, které jsme představili v předchozích lekcích.

Prvními dvěma procedurami, ktereúvedeme, budou procedury pro zdvojení prvního prvku seznamu (procedura dupf) a zdvojení posledního prvku seznamu (procedura dupl). Bude se jednat o procedury o jednom argumentu, kterým bude seznam. Vracet budou seznam, obsahující duplikovaný první prvek seznamu v případě dupf, respektive duplikovaný poslední prvek seznamu v případě dupf. Takže například:

(dupf '(a)) ;⇒ (a a)
(dupf '(1 2 3)) ;⇒ (1 1 2 3)
(dupf '((1 2) 3)) ;⇒ ((1 2) (1 2) 3)
(dupl '(a)) ;⇒ (a a)
(dupl '(1 2 3)) ;⇒ (1 2 3 3)
(dupl '(1 (2 3))) ;⇒ (1 (2 3) (2 3))

str132

Duplikace prvního prvku seznamu vlastně odpovídá konstrukci hlavy seznamu na samotný seznam.

Proceduru dupf tedy jednoduše naprogramujeme takto:

(define dupf
 (lambda (l)
  (cons (car l) l)))

Všimněte si, že v těle předchozího λ-výrazu používáme jen procedury cons a car, kteréznáme z předchozí lekce. Jde nám o připojení prvního prvku na začátek celého seznamu. První prvek získáme aplikací procedury car a připojíme jej na začátek seznamu použitím procedury cons.

Nynízdvojení posledního prvku. Postupujeme podle následující úvahy: Chceme-li se dostat k poslednímu prvku, obrátíme seznam pomocí procedury reverse a vezmeme první prvek z tohoto obráceného seznamu:

(reverse '(a b c)) ;⇒ (c b a)
(car (reverse '(a b c))) ;⇒ a

Poslední prvek zdvojíme tak, že zdvojíme první prvek obráceného seznamu, a výsledek pak ještě jednou obrátíme:

(dupf (reverse '(a b c))) ;⇒ (c c b a)
(reverse (dupf (reverse '(a b c)))) ;⇒ (a b c c)

Celá procedura tedy bude vypadat takto:

(define dupl
 (lambda (l)
  (reverse (dupf (reverse l)))))

Kdybychom chtěli vytvořit proceduru pro generování seznamu čísel od a do b, můžeme to udělat následujícím způsobem pomocí procedury build-list. Seznam čísel od a do b bude mít délku b − a + 1. Tvořící procedura pak bude pro index i vracet číslo i + a, které bude vloženo na i-tou pozici v seznamu (počítáno od 0). Přepsáno do Scheme:

(define range
 (lambda (a b)
  (build-list (+ 1 (- b a))
        (lambda (i) (+ i a)))))

Další dvě procedury budou také využitím procedury build-list. Konkrétně se bude jednat o vypuštěnín-tého prvku seznamu a vsunutí prvku na n-tou pozici.

(define remove
 (lambda (l n)
  (build-list (- (length l) 1)
        (lambda (i)
         (if (< i n)
          (list-ref l i)
          (list-ref l (+ i 1)))))))

Pro ilustraci viz následující příklady použití procedury:

(define s '(a b c d e))
(remove s 0) ;⇒ (b c d e)
(remove s 2) ;⇒ (a b d e)
(remove s 4) ;⇒ (a b c d)

str133 Při definici procedury remove jsme použili procedury build-list, abychom s ní vytvořili seznam, jehož délka je o jedna kratší. Tvořící procedura pak aplikací procedury list-ref vybírá prvky z původního seznamu. Tyto prvky bereme z odpovídajících indexů, v případě, že jde o indexy menší, než je pozice odstraňovaného prvku n, nebo z indexů o jedna vyšších.

Analogickou procedurou je procedur insert, vkládající prvek na danou pozici:

(define insert
 (lambda (l n elem)
  (build-list (+ (length l) 1)
        (lambda (i)
         (cond ((< i n) (list-ref l i))
            ((= i n) elem)
            (else (list-ref l (- i 1))))))))

Proceduru insert používáme takto:

(define s '(a b c d e))
 
(insert s 0 666) ;⇒ (666 a b c d e)
(insert s 1 666) ;⇒ (a 666 b c d e)
(insert s 3 666) ;⇒ (a b c 666 d e)
(insert s 5 666) ;⇒ (a b c d e 666)

Další dvě procedury, které napíšeme pomocí procedur představených v sekci 5.3 budou procedury nahrazování prvků v seznamu. Jejich společným rysem je použití procedury map. Mapovaná procedura bude vypadat v obou případech podobně – vznikne vyhodnocením lambda-výrazu:

(lambda (x) (if podmínka new x))

.

Procedura tedy podle podmínky podmínka buďto nahrazuje původní prvek prvkem new nebo vrací původní prvek x. Nahrazovánína základě splnění predikátu prop? by mohlo být implementováno takto:

(define replace-prop
 (lambda (sez new prop?)
  (map (lambda (x) (if (prop? x) new x))
     sez)))

Druhou procedurou nahrazení je nahrazování podle vzoru reprezentovaného seznamem pravdivostních hodnot určujících zda-li se má prvek na dané pozici zachovat nebo nahradit novým elementem. Ukažme si nejprve použití této procedury:

(replace-pattern '(1 2 3 4) '(#f #f #f #f) 'x) ;⇒ (1 2 3 4)
 
(replace-pattern '(1 2 3 4) '(#t #f #t #f) 'x) ;⇒ (x 2 x 4)
 
(replace-pattern '(1 2 3 4) '(#f #t #t #t) 'x) ;⇒ (1 x x x)
 
(replace-pattern '(1 2 3 4) '(#t #t #t #t) 'x) ;⇒ (x x x x)

Proceduru replace-pattern můžeme naprogramovat takto:

(define replace-pattern
 (lambda (l pattern new)
  (map (lambda (x y)
      (if y new x))
     l pattern)))

Další odvozenou procedurou je procedura list-pref vracející n-prvkový prefix seznamu. Připomeňme, že n-prvkovým prefixem seznamu rozumíme seznam obsahující prvních n prvků seznamu:

(define list-pref
 (lambda (l n)
  (build-list n
        (lambda (i)
         (list-ref l i)))))

str134 V předchozím řešení jsme vytvořili procedurou build-list seznam o délce n, prvky do něj pak vybíráme z původního seznamu pomocí procedury list-ref z odpovídajících indexů. Podobným způsobem můžeme napsat proceduru vracející n-prvkový suffix (posledních n prvků seznamu) seznamu:

(define list-suff
 (lambda (l n)
  (let ((len (length l)))
   (build-list n
         (lambda (i)
          (list-ref l (- len (- n i))))))))

Další procedury budou procedury rotací seznamu. Rotace seznamu doleva je procedurou o jednom argumentu. Tímto argumentem je seznam a procedura vrací seznam, který má oproti původnímu seznamu prvních n prvků na konci a ostatní posunuté vlevo. Tedy například:

(rotate-left (1 2 3 4) 1) ;⇒ (2 3 4 1)
(rotate-left (1 2 3 4) 2) ;⇒ (3 4 1 2)
(rotate-left (1 2 3 4) 3) ;⇒ (4 1 2 3)
(rotate-left (1 2 3 4) 4) ;⇒ (1 2 3 4)

Analogicky pak bude fungovat procedura rotace seznamu doprava:

(rotate-right (1 2 3 4) 1) ;⇒ (4 1 2 3)
(rotate-right (1 2 3 4) 2) ;⇒ (3 4 1 2)
(rotate-right (1 2 3 4) 3) ;⇒ (2 3 4 1)
(rotate-right (1 2 3 4) 4) ;⇒ (1 2 3 4)

Rotaci seznamu doleva rotate-left můžeme implementovat následujícím způsobem. Pomocí procedury build-list vytvoříme novy śeznam stejné délky, jako je ten původní, na jednotlivé pozice vybíráme prvky z původního seznamu použitím procedury list-ref, a to z pozice vždy o n vyšší. Přetečení prvního prvku na konec seznamu je zajištěno použitím procedury modulo (vrácení celočíselného zbytku po dělení).

(define rotate-left
 (lambda (l n)
  (let ((len (length l)))
   (build-list len
         (lambda (i)
          (list-ref l (modulo (+ i n) len)))))))

Procedura rotace seznamu doprava bude velice podobná:

(define rotate-right
 (lambda (l n)
  (let ((len (length l)))
   (build-list len
         (lambda (i)
          (list-ref l (modulo (- i n) len)))))))

Předchozí dvě procedury – rotate-left a rotate-right – můžeme sjednotit pomocí proceduru vyššího řádu selekce. Ta bere dva argumenty, prvním z nich je seznam (E0 E1 · · · En−1), tak jako u procedur rotace, a druhým je procedura reprezentujícízobrazení f : N0 × N0 → N0. Procedura selekce vrací seznam ve tvaru (Ef(0,n) Ef(1,n) · · · Ef(n−1,n)), to jest seznam vzniklýz výchozího výběrem elementů určeným procedurou reprezentující f . Obecný kód procedury select by tedy mohl vypadat následovně:

(define select
 (lambda (l sel-f)
  (let ((len (length l)))
   (build-list len
         (lambda (i)
          (list-ref l (modulo (sel-f i len) len)))))))

str135

Pomocí select můžeme vytvořit procedury rotace seznamu, které jsme uvedli výše:

(define rotate-left
 (lambda (l n)
  (select l (lambda (i len) (+ i n)))))
 
(define rotate-right
 (lambda (l n)
  (select l (lambda (i len) (- i n)))))

K implementaci rotate-left a rotate-right stačilo pouze provést specifikaci procedury reprezentující zobrazení f : N0 × N0 → N0. V obou případech byla f definována tak, že f(i, j) = i ± k, kde k počet prvků o kolik se má rotace provést (druhý argument j se v tomto případě neuplatnil).

Pomocí procedury select můžeme vytvořit ale například i proceduru reverse, kterou jsme představili v sekci 5.3:

(define reverse
 (lambda (l)
  (select l (lambda (i len) (- len i 1)))))

Nebo třeba proceduru na vytvoření seznamu náhodně vybraných prvků z původního seznamu:

(define random-select
 (lambda (l n)
  (select l (lambda (i len) (random len)))))

V posledním případě již přísně vzato druhý argument předaný select při aplikaci nebyla procedura reprezentující zobrazení. To ale v zásadě ničemu nevadí, viz diskusi v sekci 3.5 na straně 57.

str5_8

5.8 Zpracováníseznamů obsahujících dalšíseznamy

V této sekci si ukážeme použitíseznamů obsažených v seznamech. A to na dvou konkrétních problémových doménách – na práci s datovými tabulkami a na počty s maticemi.

V první části této sekce použijeme seznamy obsahující další seznamy k reprezentaci datových tabulek.

Seznam seznamů o stejných délkách můžeme považovat za tabulku s informacemi. Předvedeme si implementaci několika základních operacís datovými tabulkami. Tabulkou tedy budeme rozumět seznam řádků. A řádky budou seznamy o stejné délce. Jako příklad uvádíme tabulku mesta:

(define mesta
 '((Olomouc 120 3)
  (Prostejov 50 2)
  (Praha 1200 8)))

Proceduru vracející n-tý řádek tabulky napíšeme velice jednoduše. Jelikož tabulka je seznam řádků, jde nám o n-tý prvek tohoto seznamu. Ten získáme pomocí procedury list-ref:

(define n-th-row
 (lambda (table n)
  (list-ref table n)))

Což bychom mohli napsat také stručněji následujícím způsobem: (define n-th-row list-ref)

O něco složitější by bylo naprogramovat proceduru vracející „n-týsloupec“ reprezentovaný jako seznam hodnot v tomto sloupci. Z každého řádku umíme vybrat n-tý prvek pomocí procedury list-ref. A jelikož máme všechny řádky v jednom seznamu – tabulce – můžeme přes tento seznam mapovat proceduru, která vznikne vyhodnocením λ-výrazu (lambda (row) (list-ref row n)).

str136 Tím dostaneme n-tou hodnotu z každého řádku, tedy n-tý sloupec.

(define n-th-column
 (lambda (table n)
  (map (lambda (row)
      (list-ref row n))
     table)))

Pro datové tabulky existuje celá řada operací, které mají význam v relační algebře. Jednou z nich je projekce tabulky, což je vytvořenínové tabulky z tabulky výchozí výběrem některých jejích sloupců. To jest, výsledkem aplikace projekce bude nová tabulka sestavená z některých sloupců původní tabulky. Proceduru provádějící projekci bychom mohli vytvořit například následujícím způsobem:

(define projection
 (lambda (table id-list)
  (map (lambda (row)
      (map (lambda (n)
         (list-ref row n))
        id-list))
     table)))

Viz příklad použití projekce na tabulku navázanou na mesta:

(projection mesta '(0 2)) ;⇒ ((Olomouc 3) (Prostejov 2) (Praha 8))

Při použití projekce jsme tedy kromě samotné tabulky ještě předávají seznam sloupců, které budeme chtít v nové tabulce zachovat. Podotkněme, že při implementaci procedury realizující projekci bychom též mohli použít proceduru n-th-column, kterou již máme naprogramovanou.

Druhá problémová doména, na které ukážeme využití seznamů a procedur na manipulaci s nimi, budou problematika týkající se číselných matice a operacínad nimi. Matici budeme reprezentovat podobně jako datovou tabulku. Tedy matice bude seznam řádků a řádek přitom bude seznam. Na rozdíl od datové tabulky však tyto řádky budou obsahovat pouze čísla.

První procedurou bude obdoba konstruktoru build-list. Chceme vytvořit konstruktor build-matrix, který bere jako parametry dvě čísla, představující rozměry matice, a jednu „tvořící“ proceduru, tentokrát však o dvou argumentech. To proto, že vstupem pro tvořící proceduru nebude jen jeden index, tedy pozice v seznamu, ale číslo řádku a číslo sloupce. Procedura build-matrix bude vypadat následovně:

(define build-matrix
 (lambda (rows cols f)
  (build-list rows
        (lambda (i)
         (build-list cols
               (lambda (j)
                (f i j)))))))

V těle předchozí procedury jsme použili konstruktor build-list na vytvořeníseznamu řádků. Každýz těchto řádků jsme vytvořili opět konstruktorem build-list. Viz příklad použití procedury:

(build-matrix 2 3 (lambda (x y) (- x y))) ;⇒ ((0 -1 -2) (1 0 -1))

Dále vytvoříme procedury pro operace sčítání a odčítání matic. Budou to procedury dvou argumentů, kterými budou matice. Vracet budou novou matici, jejíž prvky budou součty prvků sčítaných matic na stejných pozicích.

str137 Implementovány jsou pomocí procedury map.

(define matrix-+
 (lambda (m1 m2)
  (map (lambda (row1 row2)
      (map + row1 row2))
     m1 m2)))
 
(define matrix--
 (lambda (m1 m2)
  (map (lambda (row1 row2)
      (map - row1 row2))
     m1 m2)))

Předchozí dvě procedury se odlišovaly jen v použité proceduře při výpočtu součtu nebo rozdílu hodnot.

Nabízíse tedy sjednotit obě procedury do jediné procedury vyššího řádu matrix-map. Ta bude, oproti procedurám na sčítání a odčítání matic, brát jeden argument navíc. Tímto argumentem bude procedura, která se bude aplikovat na prvky na stejné pozici.

(define matrix-map
 (lambda (m1 m2 f)
  (map (lambda (row1 row2)
      (map f row1 row2))
     m1 m2)))

Procedury sčítání a odčítání matic můžeme pomocí procedury matrix-map nadefinovat například takto:

(define matrix-+
 (lambda (m1 m2)
  (matrix-map m1 m2 +)))
 
(define matrix--
 (lambda (m1 m2)
  (matrix-map m1 m2 -)))

Shrnutí

V této lekci jsme zavedli seznamy jako struktury konstruované pomocí párů a speciálního elementu jazyka – prázdného seznamu. Upřesnili jsme externí reprezentaci seznamů. Vysvětlili jsme, jaký je vztah mezi seznamy chápanými jako data a seznamy chápanými jako symbolické výrazy. Interní reprezentacíseznamů (symbolických výrazů) jsou právě seznamy konstruovanéz párů. Naopak, externí reprezentace seznamů (elementů jazyka), které majíčitelnou externí reprezentaci, je ve tvaru symbolických výrazů (seznamů).

Ukázali jsme několik typických procedur pro manipulaci se seznamy. Zaměřili jsme se především na konstruktory seznamů, procedury pro spojování seznamů, obracení seznamů, mapovací proceduru a další.

Pozornost jsme věnovali i typovému systému jazyka Scheme. Vysvětlili jsme, jaký je rozdíl mezi statickým a dynamickým typováním; silně a slabě typovanými jazyky; a bezpečným a nebezpečným typováním.

Věnovali jsme se i vybraným technických aspektům souvisejícím s konstrukcí interpretů jazyka Scheme.

Konkrétně jsme se zabývali problémem automatické správy paměti. V závěru lekce jsme ukázali několik příkladů demonstrující praktickou práci se seznamy.

Pojmy k zapamatování

 • seznam, prázdný seznam, hlava seznamu, ocas seznamu,
 • kvotováníseznamu,
 • mapování procedury přes seznam, reverze seznamu, spojování seznamů,
 • správa paměti, garbage collector, algoritmus mark & sweep,
 • typový systém,
 • silně/slabě typovaný jazyky,
 • staticky/dynamicky typovaný jazyky,
 • bezpečně/nebezpečně typovaný jazyky,

str138 Nově představené prvky jazyka Scheme

 • procedury append, build-list, list, map, read, reverse
 • predikáty boolean?, list?, null?, number?, pair?, procedure?, symbol?

Kontrolní otázky

1. Co je prázdný seznam?

2. Jak jsou definovány seznamy?

3. Jak jsme změnili boxovou notaci?

4. Jak jsme změnili tečkovou notaci?

5. Jaký je ve Scheme vztah mezi programy a daty?

6. Co je to garbage collector?

7. Popište algoritmy práce garbage collectoru.

8. Jak jsme naprogramovali seznamy pamatujícísi vlastní délku?

9. Jaký je rozdíl mezi silně a slabě typovaným jazykem?

10. Jaký je rozdíl mezi staticky a dynamicky typovaným jazykem?

11. Jaký je rozdíl mezi bezpečně a nebezpečně typovaným jazykem?

Cvičení 5

1. Bez použití interpretu vyhodnoťte následující výrazy:

(cons 1 (cons (cons 2 '()) (cons 3 '()))) ;⇒
 
(cons (cons '() '()) '()) ;⇒
 
(caddr '(1 2 3)) ;⇒
 
(list '1 2 3) ;⇒
 
(list '(1 2 3)) ;⇒
 
(list list) ;⇒
 
(list (+ 1 2)) ;⇒
 
(list '+ 1 2) ;⇒
 
(list + 1 2) ;⇒
 
(list '(+ 1 2)) ;⇒
 
(reverse '(1 2 3)) ;⇒
 
(reverse '((1 2 3))) ;⇒
 
(reverse '(1 (2 3) 4)) ;⇒
 
(build-list 5 -) ;⇒
 
(build-list 3 list) ;⇒
 
(build-list 0 (lambda(x) nedef-symbol)) ;⇒
 
(build-list 1 (lambda (x) '())) ;⇒
 
(map number? '(1 (2 3) 4)) ;⇒
 
(map + '(1 2 3)) ;⇒
 
(map + '(2 4 8) '(1 3 9)) ;⇒
 
(map (lambda (x) (cons 1 x)) '(2 4 8) '(1 3 9)) ;⇒
 
(map (lambda (x) '()) '(1 2 3)) ;⇒
 
(map (lambda (x) nenavazany-symbol) '()) ;⇒
 
(append 1 2) ;⇒
 
(append 1 '(2)) ;⇒
 
(append '(1) '(2)) ;⇒
 
(append (append)) ;⇒
 
(append '(1 2)) ;⇒
 
(append) ;⇒
 
(append '()) ;⇒
 
(append '(1 2) '(3 4) (list 5)) ;⇒
 
(append '(list 5)) ;⇒
 
'(map (lambda (x) '()) 10) ;⇒
 
(quote quote) ;⇒
 
(quote (quote (1 2 3))) ;⇒
 
('quote (1 2 3)) ;⇒
 
(car ''10) ;⇒

str139

2. Naprogramujte proceduru o třech argumentech n, a, d, která vracíseznam prvních n členů aritmetické

posloupnosti {a + nd}∞ n=0

3. Naprogramujte proceduru o třech číselných argumentech n, a a q, která vracíseznam prvních n členů geometrické posloupnosti {aqn}∞ n=0.

4. Naprogramujte konstruktor diagonální čtvercové matice a pomocí něho konstruktor jednotkové matice.

5. Napište obdobu procedury map, která do mapované procedury dává nejen prvek seznamu ale i jeho index. Například:

(map cons '(a b c)) ;⇒ ((a . 0) (b . 1) (c . 2))
 
(map 2-ze-2 '(a b c)) ;⇒ (0 1 2)

Úkoly k textu

1. Naimplementujte procedury car, cdr a cons pro číselné seznamy, které si pamatují svoji délku a počet prvků.

Řešení ke cvičením

1.

(1 (2) 3),
((())),
3
 
(1 2 3),
((1 2 3)),
(procedura),
(3),
(+ 1 2),
(procedura 1 2),
((+ 1 2)) (3 2 1),
((1 2 3)),
(4 (2 3) 1)
 
(0 -1 -2 -3 -4),
((0) (1) (2)),
(),
(())
 
(#t #f #t),
(1 2 3),
(3 7 17),
(() () ()),
(),
(1 2),
()
 
chyba,
chyba, (2 2),
(),
(1 2),
(),
(),
(1 2 3 4 5),
(list 5)
 
(map (lambda (x)()) 10),
quote,
(quote (1 2 3)),
chyba,
quote

2.

(define (arit first diff n)
 (build-list n (lambda (i) (+ first (* i diff)))))

3.

(define (geom first quot n)
 (build-list n (lambda (i) (* first (expt quot i)))))

4.

(define build-diag-matrix
 (lambda (diag-l)
  (let ((n (length diag-l)))
   (build-matrix n n
		  (lambda (x y)
		   (if (= x y)
			(list-ref diag-l x)
			0))))))

str140

(define build-unit-matrix
 (lambda (n)
  (build-diag-matrix
   (build-list n (lambda (i) 1)))))
(define map-index
 (lambda (f l)
  (map f l (build-list (length l) +))))
PAPR1/L5.txt · Last modified: 2014/03/14 22:15 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0