Práce s binárními soubory

Veškeré níže uvedené funkce je možné použít také s textovými soubory, mnohem častěji se však v praxi využívají u souborů binárních.

Čtení bloku dat: fread

Hlavička funkce 3/fread

size_t fread(void *kam, size_t rozmer, size_t pocet, FILE *fr);

kde

 • fr je datový proud, ze kterého se čte,
 • rozmer je velikost jedné čtené položky,
 • pocet udává počet položek a
 • kam je adresa, kam se úspěšně přečtená data uloží. Funkce vrací počet úspěšně přečtených položek.

Příklad:

#define VELIKOST_BLOKU 10
...
int data[VELIKOST_BLOKU];
FILE *fr = fopen("in.dat", "rb");
fread(data, sizeof(int), VELIKOST_BLOKU, fr);

Zápis bloku dat

Hlavička funkce:

size_t fwrite(void *odkud, size_t size, size_t nmemb, FILE *fw);

kde

 • fw je datový proud, do kterého se zapisuje,
 • size je velikost jedné zapisované položky,
 • nmemb udává počet položek a
 • odkud je adresa, kde jsou zapisovaná data uložena (buffer).

Funkce vrací počet úspěšně zapsaných položek. Příklad:

#define VELIKOST_BLOKU 10
...
int data[VELIKOST_BLOKU];
FILE *fw = fopen("out.dat", "wb");
...
fwrite(data, sizeof(int), VELIKOST_BLOKU, fw);

Posun pozice v souboru

V některých situacích je třeba číst (resp. zapisovat) data z (resp. do) konkrétního místa souboru. Toto nám jazyk C umožňuje řešit pomocí posouvání “ukazatele” na aktuálně zpracovávanou pozici daného souboru. Hlavička funkce 3/fseek pro posun v souboru:

int fseek(FILE *f, long offset, int odkud);

kde

 • f je daný soubor,
 • offset udává počet bytů (může být i záporné číslo), o kolik se chceme posunout směrem ke konci souboru,
 • odkud udává pozici v souboru, ke které se bude zamýšlený posun vztahovat.

Parametr odkud může nabývat těchto hodnot:

 • SEEK_SET (pro posun od začátku souboru),
 • SEEK_CUR (pro posun od aktuální pozice) a
 • SEEK_END (posun od konce souboru).

Funkce vrací nulu v případě úspěchu a nenulovou hodnotu, pokud nastala chyba. Hlavička funce pro zjištění pozice:

long ftell(FILE *f);

kde f je daný soubor. Funkce vrací aktuální pozici odpovídající velikosti posunu od začátku souboru v bytech. Příklad:

/* navrat na puvodni misto */
akt_pos = ftell(f);
fseek(f, 0L, SEEK_SET);
if (hledej(f, "ahoj") == NULL)
  fseek(f, akt_pos, SEEK_SET);

Pokud v programu zapisujeme a čteme z téhož souboru, je potřeba si uvědomit, že z technických důvodů nesmí žádná vstupní operace (např. volání fread) následovat přímo po výstupní operaci (např. volání fwrite) a naopak, bez předchozího volání funkce fseek. Pokud není potřeba měnit pozici v souboru, lze pomocí funkce realizovat posun o 0 bytů (např. fseek(f, 0L, SEEK_CUR);).


cc,upol

jazykc/prace-s-binarnimi-soubory.txt · Last modified: 2014/12/03 23:01 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0