Bitové operátory a bitová pole

Bitové operátory

Jedná se o souhrný název pro operátory, které pracují s jednotlivými bity hodnot svých operandů. V jazyku C máme k dispozici tyto bitové operátory:

 • bitový součin &,
 • bitový součet |,
 • bitovou nonekvivalenci (XOR) ^,
 • bitovou negaci (jedničkový doplněk) ~,
 • bitový posun vpravo » a
 • bitový posun vlevo «.

Operandy těchto operátorů mohou být pouze celočíselné. Naopak velkou výhodou bitových operací je jejich výpočetní nenáročnost (operátory se vyhodnocují velmi rychle). Příklady:

c = c & 0xDF; /* převod na velká písmena */
c |= 0x20; /* převod na malá písmena */
x = x << 3; /* násobení 3. mocninou čísla 2 */
x >>= 2; /* dělení 2. mocninou čísla 2 */

Práce se skupinou bitů

Bitové operátory se často používají při práci se skupinami bitů (více informací uložených v jedné proměnné). Pomocí definovaných bitových masek (např. konstanty READ, WRITE a DELETE v příkladu níže) pak můžeme relativně jednoduše a velmi rychle pracovat s více souvisejícími informacemi uloženými v jediné celočíselné proměnné. Příklad:

#define READ 0x8
#define WRITE 0x10
#define DELETE 0x20
...
unsigned int status;
status |= READ | WRITE | DELETE;
status |= READ | WRITE;
status &= ~(READ | WRITE | DELETE);
status &= ~READ;

Bitová pole

Bitová pole umožňují pracovat s jednotlivými bity nebo skupinami bitů proměnných pomocí symbolických jmen. Vytváříme je podobně jako strukturované datové typy, jednotlivé členy mohou být ovšem pouze “typu” unsigned (neznaménkové) nebo signed (znaménkové) a za každým členem uvádíme za dvojtečkou počer bitů, které budou pro tento člen vyhrazeny. Velikost celého bitového pole je pak omezena na maximálně sizeof(int) bytů. Příklad deklarace bitového pole:

typedef struct {
  unsigned den : 5;
  unsigned mesic : 4;
  unsigned rok : 7;
} DATUM;
//Příklad vytvoření proměnné:
DATUM dnes = {23, 4, 2008 - 1980};
DATUM zitra = dnes;
//Příklady přístupu k položkám:
zitra.den++;
dnes.mesic = 6;
dnes.rok = 2009 - 1980;
 
if ((dnes.rok != d.rok) || (dnes.mesic != d.mesic) || (dnes.den != d.den))
{...}
 
printf("%u. %u.%u\n", d.den, d.mesic, d.rok + 1980);

cc,upol

jazykc/bitove-operatory-a-bitova-pole.txt · Last modified: 2014/12/03 23:01 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0