Table of Contents

T9

Geometrický význam derivace. Na zkoušce nebude?

136.

Napište rovnici tečny a normály ke grafu funkce \( f(x) = (x + 1)\sqrt[3]{3 - x} \) plot (x + 1)cuberoot(3 - x) at x=[-1,0]

v bodech a) A = [−1, 0]; b) B = [2, 3]; c) C = [3, 0].

137.

Ve kterých bodech grafu funkce \( f(x) = 2 + x − x^2 \) je tečna a) rovnoběžná s osou x; b) rovnoběžná s přímkou y = x? plot 2 + x = x^2

138.

Pod jakým úhlem protíná graf funkce \(f(x) = ln x \) plot ln x

139.

Pod jakým úhlem se protínají grafy funkcí \( f(x) = x^2 a g(x) = \sqrt{x} \) plot x^2, sqrt x

140.

Pod jakým úhlem se protínají grafy funkcí \( f(x) = \sin x a g(x) = \cos x \) ? f(x) = sin x, g(x) = cos x

YMAT2/T9.txt · Last modified: 2015/02/20 22:21 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0