KATEDRA INFORMATIKY, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO, OLOMOUC

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A INTERPRET S VEDLEJŠÍMI EFEKTY A MAKRY

VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO MATERIÁLU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

1 / 56

Základní interpret Scheme (ve Scheme) máme udělané z předchozího semestru interpret Scheme ve Scheme, který je čistě funkcionální Co interpret umí: procedury: primitivní, uživatelské, procedury vyšších řádů elementy prvního řádu: čísla, symboly, seznamy, procedury, prostředí Co interpret neumí: žádný element není mutovatelný (ani páry, ani prostředí, . . . ) neumí (re)definovat/změnit vazbu symbolu (nemá define ani set!) rekurzivní procedury je potřeba zavádět pomocí y -kombinátoru (to je nepohodlné) neumí sekvencovat výrazy (nemá begin): nelze pohodlně vytvářet interní definice nemá makra (uživatelsky definované formy) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

2 / 56

Systém manifestovaných typů ;; vytvoř element jazyka s manifestovaným typem (define curry-make-elem (lambda (type-tag) (lambda (data) (cons type-tag data)))) ;; vrať visačku s typem, vrať data (define get-type-tag car) (define get-data cdr) ;; test daného typu (define curry-scm-type (lambda (type) (lambda (elem) (equal? type (get-type-tag elem))))) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

3 / 56

Základní elementy jazyka Scheme

Čísla (define make-number (curry-make-elem 'number)) (define scm-number? (curry-scm-type 'number))

Symboly (define make-symbol (curry-make-elem 'symbol)) (define scm-symbol? (curry-scm-type 'symbol))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

4 / 56

Tečkové páry ;; konstruktor páru cons (define make-pair (let 1)) (lambda (head tail) (make-physical-pair (cons head tail))))) ;; test datového typu (define scm-pair? (curry-scm-type 'pair)) ;; selektor páru car (cdr se udělá analogicky) (define pair-car (lambda (pair) (if (scm-pair? pair) (car (get-data pair)) (error “; Car: argument must be a pair”)))) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

5 / 56

Prostředí – zavedeme jako tabulku vytvořenou pomocí párů Takto si prostředí „představujeme : tabulka vazeb: symbol – element (hodnota navázaná na symbol), ukazatel na předka (prostředí, které je „výš v hierarchii ). symbol E1 E2 .. . Ek .. .

element F1 F2 .. . Fk .. .

kde E1 , E2 , . . . jsou symboly a F1 , F2 , . . . jsou elementy; + ukazatel na předka

Implementace pomocí párů (predek . 2) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

6 / 56

Prostředí ;; převeď asociační seznam na tabulku prostředí (define assoc→env (lambda (l) (if (null? l) the-empty-list (make-pair (make-pair (make-symbol (caar l)) (cdar l)) (assoc→env (cdr l))))))

;; konstruktor prostředí (define make-env (let 3)) (lambda (pred table) (make-physical-env (cons pred table))))) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

7 / 56

;; test datového typu (define scm-env? (curry-scm-type 'environment)) ;; konstruktor globálního prostředí (define make-global-env (lambda (alist-table) (make-env scm-false (assoc→env alist-table)))) ;; vrať tabulku (define get-table (lambda (elem) (if (scm-env? elem) (cdr (get-data elem)) (error “; Get-table: arg. must be an env.”))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

8 / 56

;; vrať předka (define get-pred (lambda (elem) (if (scm-env? elem) (car (get-data elem)) (error “; Get-pred: arg. must be an env.”)))) ;; je globální prostředí? (define global? (lambda (elem) (and (scm-env? elem) (equal? scm-false (get-pred elem)))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

9 / 56

;; hledání vazeb v asociačním poli (define scm-assoc (lambda (key alist) (cond 4)) (pair-car alist)) (else (scm-assoc key (pair-cdr alist)))))) ;; vyhledej vazbu v prostředí env, nebo vrať not-found (define lookup-env (lambda (env symbol search-nonlocal? not-found) (let 5))) (cond 6) found) 7))))) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

10 / 56

Primitivní procedury ;; konstruktor primitivní procedury a predikát (define make-primitive (curry-make-elem 'primitive)) (define scm-primitive? (curry-scm-type 'primitive)) ;; vytváření primitivních procedur pomocí wrapperu (define wrap-primitive (lambda (proc) (make-primitive (lambda arguments (expr→intern (apply proc (map get-data arguments)))))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

11 / 56

Uživatelské procedury (define make-procedure (let 8)) (lambda (env args body) (make-physical-procedure (list env args body))))) (define procedure-environment · · · (define procedure-arguments · · · (define procedure-body · · · (define scm-user-procedure? (curry-scm-type 'procedure)) (define scm-procedure? (lambda (elem) (or (scm-primitive? elem) (scm-user-procedure? elem))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

12 / 56

Primitivní speciální formy (define make-specform (curry-make-elem 'specform)) (define scm-specform? (curry-scm-type 'specform)) (define scm-form? (lambda (elem) (or (scm-specform? elem))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

13 / 56

Speciální elementy jazyka ;; pravdivostní hodnoty (define scm-false 9) (define scm-true 10) (define scm-boolean? (curry-scm-type 'boolean)) ;; prázdný seznam (define the-empty-list 11)) (define scm-null? (lambda (elem) (equal? elem the-empty-list)))

;; nedefinovaná hodnota (define the-undefined-value 12))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

14 / 56

Reader ;; převedení výrazu do interní formy (define expr→intern (lambda (expr) (cond 13) 14) 15) (expr→intern (cdr expr)))) 16))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

15 / 56

;; načti vstupní výraz do interní formy (define scm-read (lambda () (expr→intern (read))))

Printer ;; pouze použije display a vypíše syrovou reprezentaci (define scm-print (lambda (elem) (display elem)))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

16 / 56

Pomocné procedury ;; map přes elementy tvořící scm-seznam ;; výsledkem je klasický seznam (define map-scm-list→list · · · ;; převeď scm-seznam na klasický seznam (define scm-list→list · · · ;; převeď klasický seznam na scm-seznam (define list→scm-list · · ·

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

17 / 56

Evaluátor ;; vyhodnoť výraz v daném prostředí (define scm-eval (lambda (elem env) ;; vyhodnocování elementů podle jejich typu (cond ;; symboly se vyhodnocují na svou aktuální vazbu 17)) (if binding (pair-cdr binding) (error “; EVAL: Symbol not bound”))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

18 / 56

;; vyhodnocení seznamu 18) (args (pair-cdr elem)) (f (scm-eval first env))) ;; podle prvního prvku rozhodni o co se jedná (cond ;; pokud se jedná o proceduru: ;; vyhodnoť argumenty a aplikuj ji 19) args))) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

19 / 56

;; pokud se jedná o formu ;; aplikuj s nevyhodnocenými argumenty: 20)) ;; na prvním místě stojí nepřípustný prvek (error “; EVAL: First element …”)))) ;; vše ostatní se vyhodnocuje na sebe sama (else elem))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

20 / 56

;; vytvoř tabulku vazeb: formální argument – argument (define make-bindings (lambda (formal-args args) (cond 21) the-empty-list)) (else (make-pair (make-pair (pair-car formal-args) (car args)) (make-bindings (pair-cdr formal-args) (cdr args)))))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

21 / 56

;; aplikuj proceduru, předka nastav na env (define scm-env-apply (lambda (proc env args) (cond 22) 23))) (else (error “APPLY: Expected procedure”)))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

22 / 56

;; aplikuj proceduru s lexikálním předkem (define scm-apply (lambda (proc args) (cond 24) 25) (else (error “APPLY: Expected procedure”)))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

23 / 56

;; aplikuj speciální formu (define scm-form-apply (lambda (env form args) (cond 26) (else (error “APPLY: Expected sp. form”)))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

24 / 56

Toplevel Environment (počáteční prostředí) ;; vytvoř prostředí, které je nejvýš v hierarchii (define scheme-toplevel-env (make-global-env `( ;; speciální forma if (if . ,(make-specform (lambda (env condition expr . alt-expr) (let ((result (scm-eval condition env))) (if (equal? result scm-false) (if (null? alt-expr) the-undefined-value (scm-eval (car alt-expr) env)) (scm-eval expr env)))))) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc) PP 2A, Lekce 5 Interpret s vedl. efekty . . . 25 / 56 ;; speciální formy and a or (and . ,(make-specform · · · (or . ,(make-specform · · · ;; speciální forma lambda (v těle jen jeden výraz) (lambda . ,(make-specform (lambda (env args body) (make-procedure env args body)))) ;; speciální forma the-environment (the-environment . ,(make-specform (lambda (env) env))) ;; speciální forma quote (quote . ,(make-specform (lambda (env elem) elem))) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc) PP 2A, Lekce 5 Interpret s vedl. efekty . . . 26 / 56 ;; aritmetika (* . ,(wrap-primitive *)) (+ . ,(wrap-primitive +)) . . . ;; práce s páry (cons . ,(make-primitive make-pair)) (car . ,(make-primitive pair-car)) (cdr . ,(make-primitive pair-cdr)) ;; negace (not . ,(make-primitive (lambda (elem) (if (equal? elem scm-false) scm-true scm-false)))) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc) PP 2A, Lekce 5 Interpret s vedl. efekty . . . 27 / 56 ;; další selektory (environment-parent . ,(make-primitive get-pred)) (procedure-environment . . . . (procedure-arguments . . . . (procedure-body . . . . ;; konverze prostředí na seznam (environment->list . ,(make-primitive (lambda (elem) (if (equal? elem scm-false) scm-false (get-table elem))))) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc) PP 2A, Lekce 5 Interpret s vedl. efekty . . . 28 / 56 ;; procedura eval (dvou argumentů) (eval . ,(make-primitive (lambda (elem env) (scm-eval elem env)))) ;; procedura apply (apply . ,(make-primitive (lambda (proc . rest) (scm-apply proc (apply-collect-arguments rest))))) ;; procedura apply s explicitním prostředím předka (env-apply . ,(make-primitive (lambda (proc env . rest) (scm-env-apply proc env (apply-collect-arguments rest))))) ))) ; konec toplevel environment Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc) PP 2A, Lekce 5 Interpret s vedl. efekty . . . 29 / 56 Globální prostředí: Pomocné procedury ;; pro obecný typ volání apply sestaví seznam argumentů (define apply-collect-arguments (lambda (args) (cond ((null? args) (error "APPLY: argument missing")) ((and (not (null? args)) (null? (cdr args))) (scm-list->list (car args))) (else (cons (car args) (apply-collect-arguments (cdr args))))))) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc) PP 2A, Lekce 5 Interpret s vedl. efekty . . . 30 / 56 Důsledky neexistence define rekurze pomocí y -kombinátorů do globálního prostředí nelze během činnosti interpretu zavést nové definice (uživatelských procedur) Hierarchie tří počátečních prostředí 1 toplevel-environment v hierarchii úplně nejvýš (nemá předka) obsahuje základní definice (primitivní procedury a spec. formy) 2 midlevel-environment jeho předkem je toplevel-environment obsahuje definice uživatelských procedur, které jsou k dispozici na počátku běhu interpretu (map, length, . . . ) 3 global-environment jeho předkem je midlevel-environment neobsahuje žádné definice Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc) PP 2A, Lekce 5 Interpret s vedl. efekty . . . 31 / 56 (define scheme-midlevel-env (make-env scheme-toplevel-env (assoc->env `( . . . (map . ,(make-procedure scheme-toplevel-env (expr→intern '(f l)) (expr→intern '27) (lambda (map l) (if (null? l) () (cons (f (car l)) (map map (cdr l))))))))) )))) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

32 / 56

Cyklus REPL (define scm-repl (lambda () (let 28)) (let loop () (display “]⇒ ”) (let 29)) (if (not elem) 'bye-bye (let 30)) (scm-print result) (loop)))))))) ;; spuštění REPLu (scm-repl) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

33 / 56

Příklady použití interpretu lambda =⇒ spec. forma (lambda (x) (+ x 1)) =⇒ procedura 31) 10) =⇒ 11 32)) lambda) 10) =⇒ 11 33) 1 2 3 4) =⇒ (-1 -2 -3 -4) (eval '(* x x) (procedure-environment 34)) 10))) =⇒ 100 (apply 35)) 10) 20 '()) =⇒ 30 (env-apply (lambda (x) (+ x y)) 36) 100) 20 '()) =⇒ 120 Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

34 / 56

Interpret obohacený o imperativní rysy budeme rozšiřovat předchozí interpret budeme postupovat metodou „nejmenšího odporu Postup implementace 1

mutovatelné tečkové páry: set-car!, set-cdr! (umožní destruktivní práci se seznamy)

2

mutovatelné prostředí (umožní destruktivní změny prostředí, například změny vazeb)

3

sekvencování: begin, lambda (umožní rozumné interní definice)

4

zavedení mutátorů prostředí: define a set! (umožní zavádění nových definic + imperativní změnu vazeb)

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

35 / 56

Mutovatelné tečkové páry ;; mutátor páru set-car! (define pair-set-car! (lambda (pair value) (if (scm-pair? pair) (begin (set-car! (get-data pair) value) the-undefined-value) (error “SET-CAR!: argument must be a pair”)))) ;; mutátor páru set-cdr! (define pair-set-cdr! (lambda (pair value) (if (scm-pair? pair) (begin (set-cdr! (get-data pair) value) the-undefined-value) (error “SET-CDR!: argument must be a pair”)))) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

36 / 56

Mutovatelné tečkové páry ;; do globálního prostředí přidáme: (set-car! . ,(make-primitive pair-set-car!)) (set-cdr! . ,(make-primitive pair-set-cdr!))

V tuto chvíli můžeme používat set-car! a set-cdr! v interpretu: ;; příklad imperativní změny argumentů procedury (set-car! (procedure-arguments map) 'blah) (procedure-arguments map) =⇒ (blah l) (map - '(1 2 3 4)) =⇒ error: symbol f not bound

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

37 / 56

Mutovatelné prostředí: předehra pro define a set! do každé tabulky vazeb přidáme napevno nový první prvek „#f tím zajistíme že každá tabulka vazeb bude mutovatelná pomocí mutátorů set-car! a set-cdr! (predek . (#f (E1 . F1 ) (E 2 . F 2 )

··· (En . Fn ))) ;; přidáme do globálního prostředí: (lookup-env . ,(make-primitive (lambda (env symbol . nonlocal) (lookup-env env symbol (or (null? nonlocal) (equal? (car nonlocal) scm-true)) scm-false)))) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

38 / 56

Define jako procedura vytvoříme define, který nejprve „zhmotní sebe sama”, a pak použije „sebe sama” k zavedení „sebe sama” do prostředí 37) 'define y)) (lambda (env symbol value) (if (lookup-env env symbol #f) (set-cdr! (lookup-env env symbol) value) 38))) (environment→list env)))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

39 / 56

Define jako procedura Příklady použití: (define (the-environment) 'faktorial (lambda (n) (if (= n 0) 1 (* n (faktorial (- n 1)))))) (define (the-environment) 'map (lambda (f l) (if (null? l) '() (cons (f (car l)) (map f (cdr l))))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

40 / 56

Set! jako procedura ;; zavedení set! užitím funkce define (define (the-environment) 'set! (lambda (env symbol value) (set-cdr! (lookup-env env symbol) value)))

Příklad použití: (set! (the-environment) '* 10) * =⇒ 10 (lookup-env (the-environment) '*)

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

=⇒

(* . 10)

Interpret s vedl. efekty . . .

41 / 56

Zabudované speciální formy define, set! a begin ;; speciální forma begin (begin . ,(make-specform (lambda (env . body) (let iter 39) (cond 40) (scm-eval (car body) env)) (else (begin (scm-eval (car body) env) (iter (cdr body)))))))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

42 / 56

Zabudované speciální formy define, set! a begin

;; speciální forma define (define . ,(make-specform (lambda (env symbol value) (let 41) (result (lookup-env env symbol #f #f))) (if result (pair-set-cdr! result value) (pair-set-cdr! (get-table env) (make-pair (make-pair symbol value) (pair-cdr (get-table env)) ;; speciální forma set! (set! . ,(make-specform (lambda (env symbol value) (pair-set-cdr! (lookup-env env symbol #t #f) (scm-eval value env))))) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

43 / 56

Upravená lambda, tak aby uměla implicitní begin ;; speciální forma lambda (umožňuje interní definice) (lambda . ,(make-specform (lambda (env args . body) (if (not (null? (cdr body))) (make-procedure env args (make-pair (make-symbol 'begin) (let iter 42) (if (null? (cdr ar)) (make-pair (car ar) the-empty-list) (make-pair (car ar) (iter (cdr ar))))))) (make-procedure env args (car body)))))) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

44 / 56

Predikát eq? ;; naprogramování pomocí interního eq? (define scm-eq? (lambda (elem-a elem-b) (eq? (get-data elem-a) (get-data elem-b))))

ostatní predikáty (eqv? a equal?) lze nadefinovat pomocí eq? eqv? a equal? tedy nemusí být zabudované

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

45 / 56

Natahování definic z externího souboru ;; natahuj výrazy a vyhodnocuj (define scm-load (lambda (file-name env) (let 43)) (let next () (let 44)) (if (not (eof-object? expr)) (begin (scm-eval (expr→intern expr) env) (next))))) (close-input-port port))))

předchozí procedura manipuluje se soubory pomocí portů viz R5RS načítá výrazy jeden po druhém a vyhodnocuje je v daném prostředí

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

46 / 56

Upravený REPL (define scm-repl (lambda () (let 45)) (scm-load “includes.scm” glob-env) (let loop () (display “]⇒ ”) (let 46)) (if (not elem) 'bye-bye (let 47)) (newline) (scm-print result) (loop))))))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

47 / 56

Příklady použití interpretu (lookup-env (the-environment) '+) =⇒ (+ . #<…>) (lookup-env (the-environment) '+ #f) =⇒ #f (define f (lambda (n) (+ n x))) 48)) 10) =⇒ 30 (procedure-body f) =⇒ (+ n x) (set-car! (cddr (procedure-body f)) 'n) (procedure-body f) =⇒ (+ n n) (f 10) =⇒ 20

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

48 / 56

Interpret obohacený o makra zavedeme nový element – makro makro v sobě obsahuje ukazatel na (transformační) proceduru ;; konstruktor makra a detekce typu (define make-macro (curry-make-elem 'macro)) (define scm-macro? (curry-scm-type 'macro)) ;; test zdali se jedná o primitivní/uživatelskou formu (define scm-form? (lambda (elem) (or (scm-specform? elem) (scm-macro? elem)))) ;; do globálního prostředí přidáme: (macro . ,(make-primitive make-macro)) (macro-transformer . ,(make-primitive get-data))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

49 / 56

Interpret obohacený o makra je třeba přizpůsobit vyhodnocovací proces pro případ, že prvním prvek seznamu se vyhodnotí na makro není třeba upravovat samotný scm-eval upravíme scm-form-apply (ošetříme nový případ pro makra) ;; aplikuj speciální formu (define scm-form-apply (lambda (env form args) (cond 49) 50) (else (error “APPLY: Expected spec. form”)))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

50 / 56

Příklady použití našich maker (macro (lambda (x y) x)) =⇒ makro (macro-transformer (macro (lambda (x y) x))) (define m (macro (lambda (x y) x))) (m 1 2) =⇒ 1 (m 1 nevyhodi-chybu) =⇒ 1 (define first-of-2 (lambda (x y) x)) (define m (macro first-of-2))

=⇒

tr. pr.

(define let (macro (lambda (bindings . body) (append (list (list 'lambda (map car bindings) (cons 'begin body))) (map cadr bindings))))) (let 51) (+ x y)) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

=⇒

PP 2A, Lekce 5

30 Interpret s vedl. efekty . . .

51 / 56

Příklady použití našich maker 52) 10 nevyhodi-chybu)

=⇒

10

(define make-sender (lambda (object) (macro (lambda (signal . args) (cons object (cons (list 'quote signal) args)))))) (define obj (lambda s (if (eq? (car s) 'blah) 1 (list 2 s)))) (define obj:send (make-sender obj)) (obj:send blah) =⇒ 1 (obj:send halb (+ 1 2) 'neco) =⇒ (2 (halb 3 neco)) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

52 / 56

Interpret obohacený o generované symboly zavedeme nový typ elementu – generovaný symbol ;; konstruktor symbolu a test zdali se jedná o symbol (define make-symbol (curry-make-elem 'symbol)) (define scm-named-symbol? (curry-scm-type 'symbol)) ;; konstruktor generovaného symbolu (define make-generated-symbol (let 53)) (lambda () (make-physical-element (cons #f #f)))))

význam „(cons #f #f) z předchozího kódu: nově vygener. symbol v sobě obsahuje ukazatel na nový pár (#f . #f) každý generovaný symbol je proto eq?-roven pouze sám sobě Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

53 / 56

Interpret obohacený o generované symboly v proceduře scm-assoc, která se stará o hledání vazeb v prostředí přidáme novou větev, která bude ošetřovat případ, kdy hledáme vazbu vygenerovaného symbolu (zde je potřeba použít eq?) ;; hledání vazeb v asociačním poli (define scm-assoc (lambda (key alist) (cond 54)) (pair-car alist)) 55)) (pair-car alist)) (else (scm-assoc key (pair-cdr alist))))))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

54 / 56

Interpret obohacený o generované symboly ;; predikát testující zdali je daný element generovaný symbol (define scm-generated-symbol? (curry-scm-type 'generated-symbol)) ;; test zdali se jedná o symbol pojmenovaný/generovaný (define scm-symbol? (lambda (elem) (or (scm-named-symbol? elem) (scm-generated-symbol? elem)))) ;; generované symboly (gensym . ,(make-primitive make-generated-symbol))

Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

55 / 56

Příklady použití generovaných symbolů (define while (macro (lambda (test . body) (define loop-name (gensym)) `56)))) (,loop-name)))))) (define i 10) (define x 0) (while (> i 0) (set! i (- i 1)) (set! x (+ x i))) (i x) =⇒ (0 45) Vilém Vychodil (KI, UP Olomouc)

PP 2A, Lekce 5

Interpret s vedl. efekty . . .

56 / 56

1)
make-physical-pair (curry-make-elem 'pair
2)
E1 . F1 ) (E 2 . F 2 ) ··· (E k . F k ) · · ·
3)
make-physical-env (curry-make-elem 'environment
4)
scm-null? alist) scm-false) ((equal? key (pair-car (pair-car alist
5)
found (scm-assoc symbol (get-table env
6)
not (equal? found scm-false
7)
global? env) not-found) ((not search-nonlocal?) not-found) (else (lookup-env (get-pred env) symbol #t not-found
8)
make-physical-procedure (curry-make-elem 'procedure
9)
curry-make-elem 'boolean) #f
10)
curry-make-elem 'boolean) #t
11)
curry-make-elem 'empty-list) '(
12)
curry-make-elem 'undefined) ' (define scm-undefined? (lambda (elem) (equal? elem the-undefined-value
13)
symbol? expr) (make-symbol expr
14)
number? expr) (make-number expr
15)
and (boolean? expr) expr) scm-true) ((boolean? expr) scm-false) ((null? expr) the-empty-list) ((pair? expr) (make-pair (expr→intern (car expr
16)
eof-object? expr) #f) (else (error “; Syntactic error.”
17)
scm-symbol? elem) (let ((binding (lookup-env env elem #t #f
18)
scm-pair? elem) ;; nejprve vyhodnotíme první prvek seznamu (let* ((first (pair-car elem
19)
scm-procedure? f) (scm-apply f (map-scm-list→list (lambda (elem) (scm-eval elem env
20)
scm-form? f) (scm-form-apply env f (scm-list→list args
21)
scm-null? formal-args) the-empty-list) ((scm-symbol? formal-args) (make-pair (make-pair formal-args (list→scm-list args
22)
scm-primitive? proc) (apply (get-data proc) args
23)
scm-user-procedure? proc) (scm-eval (procedure-body proc) (make-env env (make-bindings (procedure-arguments proc) args
24)
scm-primitive? proc) (scm-env-apply proc #f args
25)
scm-user-procedure? proc) (scm-env-apply proc (procedure-environment proc) args
26) , 49)
scm-specform? form) (apply (get-data form) env args
27)
lambda (y) (y y l
28)
glob-env (make-env scheme-midlevel-env the-empty-list
29) , 46)
elem (scm-read
30) , 47)
result (scm-eval elem glob-env
31)
lambda (x) (+ x 1
32)
(lambda (proc) (proc (x) (+ x 1
33)
lambda list (map - list
34)
lambda (x) (lambda (y) (+ x y
35)
lambda (pi) (lambda (x) (+ x pi
36)
lambda (y) (the-environment
37)
lambda (y) (y (environment-parent (the-environment
38)
lambda (table) (set-cdr! table (cons (cons symbol value) (cdr table
39)
body body
40)
null? body) the-undefined-value) ((null? (cdr body
41)
value (scm-eval value env
42)
ar body
43)
port (open-input-file file-name
44)
expr (read port
45)
glob-env (make-env scheme-toplevel-env the-empty-list
48)
lambda (x) (env-apply f (the-environment) 20 '(
50)
scm-macro? form) (scm-eval (scm-apply (get-data form) args) env
51)
x 10) (y 20
52)
macro (lambda (x y) x
53)
make-physical-element (curry-make-elem 'generated-symbol
54)
scm-null? alist) scm-false) ((eq? key (pair-car (pair-car alist
55)
equal? key (pair-car (pair-car alist
56)
lambda () (define ,loop-name (lambda () (if ,test (begin ,@body (,loop-name
PAPR2/pp2ax.txt · Last modified: 2014/04/24 00:53 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0