Makra 3

Implementace maker realizujících cykly

;; cyklus typu while
 (define-macro while
 (lambda (condition . body)
  (let ((loop-name (gensym)))
  `(let ,loop-name ()
   (if ,condition
   (begin ,@body
    (,loop-name)))))))

Příklad použití:

(let ((i 0) (j 0))
(while (< i 10)
(set! j (+ j i))
(set! i (+ i 1)))
(list i j)) ;=> (10 45)

Úprava: vrací hodnotu vyhodnocení posledního výrazu v těle

 (define-macro while
 (lambda (condition . body)
  (let ((loop-name (gensym))
     (last-value (gensym)))
  `(let ,loop-name ((,last-value (if #f #f)))
   (if ,condition
   (,loop-name (begin ,@body))
   ,last-value)))))

Příklad použití:

(let ((i 0)
   (j 0))
 (while (< i 10)
 (set! j (+ j i))
 (set! i (+ i 1))
 (list i j))) ;=> (10 45)

Makro pro cyklus typu for

C, PERL a další

Co chceme napodobit:

{
int i = 0;
int result = 0;
 
for (i = 5; i > 0; i--)
{
printf("Stav: %i %i\n", i, result);
result++;
}
printf("Koncovy: %i %i\n", i, result);
}

Pozn.: zatím nebudeme řešit break a continue.

Makro pro cyklus typu for

Příklad zamýšleného cyklu

(let ((i 0)
   (result 0) )
 (for (set! i 5)
   (> i 0)
   (set! i (- i 1))
 (display (list "Stav: " i result) (newline))
 (set! result (+ result i)))
 
 (display (list "Koncovy: " i result)) (newline))

Řešení

;; cyklus typu for (C, PERL a další)

 (define-macro for
 (lambda (init condition incr . body)
  (let ((loop-name (gensym)))
  `(begin
   ,init
   (let ,loop-name ()
   (if ,condition
    (begin ,@body
    ,incr
    (,loop-name))))))))

Cyklus do

Nativní cyklus jazyka Scheme Příklad použití:

(do ((x '(1 3 5 7 9) (cdr x)) ; navázaný symbol
   (sum 0 (+ sum (car x)))) ; navázaný symbol
 ((null? x) sum) ; limitní podmínka
 (display (list x sum)) ; tělo cyklu
 (newline)) ;=> 25

Během iterace se postupně zobrazí:

((1 3 5 7 9) 0)
((3 5 7 9) 1)
((5 7 9) 4)
((7 9) 9)
((9) 16)

;;cyklus do pomoci letrec

(define-macro do
 (lambda (binding condition . body)
  (let ((loop-name (gensym)))
 
  `(letrec ((,loop-name
    (lambda ,(map car binding)
    (if ,(car condition)
     (begin ,@(cdr condition))
     (begin ,@body
     (,loop-name
      ,@(map caddr binding)))))))
   (,loop-name ,@(map cadr binding))))))

;; cyklus do pomoci pojmenovaného letu (úprava předchozího)

(define-macro do
 (lambda (bindinn condition . body)
  (let ((loop-nam� (gensym)))
  `(let ,loop-name
   ,(map (lambda (x)
    (list (car x) (cadr x)))
   binding)
   (if ,(car condition)
   (begin ,@(cdr condition))
   (begin ,@body
    (,loop-name
    ,@(map caddr binding))))))))

Cyklus typu repeat/until

Příklad zamýšleného použití

(let ((x 20)
   (y 15))
 (repeat
 (set! y (+ y 4))
 (set! x (- x 1))
 (until ((<= x 10) (list 'foo x y))
  ((>= y 30) (list 'bar y (+ x 20))))))
 ;=> (bar 31 36)

příkazy v těle vždy proběhnou alespoň jednou cyklus se opakuje, dokud není splněna (některá) limitní podmínka test limitních podmínek probíhá vždy po dokončení těla

(define but-last
 (lambda (l)
  (cond ((null? l) #f)
  ((null? (cdr l)) (cons '() (car l)))
  (else (let ((result (but-last (cdr l))))
      (cons (cons (car l) (car result))
      (cdr result)))))))
 
(but-last '(a b c d)) ;=> ((a b c) . d)
 
(define but-last
 (lambda (l)
  (foldr (lambda (x y)
      (if y
      (cons (cons x (car y)) (cdr y))
      (cons '() x)))
#f
  l)))

;; makro realizující cyklus typu repeat/until

(define-macro repeat
 (lambda args
 (define but-last ...) ; interně defiovaný but-last
 
 (let*
  ((split-args (but-last args))
  (body (car split-args))
  (limits (cdr split-args))
  (loop-name (gensym)))
  `(let ,loop-name ()
  ,@body
  (cond
   ,@(map (lambda (conds)
    `(,(car conds)
    (begin ,@(cdr conds))))
   (cdr limits))
   (else
   (,loop-name)))))))

Racket makra

Poznámka o makrech v Dr. Scheme

 • transformační procedura makra se neaplikuje v prostředí svého vzniku, ale v prostředí počátečních vazeb,
 • prostředí počátečních vazeb != globální prostředí,
 • prostředí počátečních vazeb: nelze v něm definovat vazby,
 • omezení Dr. Scheme kvůli oddělení makroexpanze a vyhodnocování.
;; pomocná procedura
(define proc
 (lambda (x) (list '- x)))
 
;; makro
(define-macro m
 (lambda (elem) (proc elem)))
(m 10) ;=> Error: Symbol proc je nenavázaný

Kvazikvotování

Úkolem je vyrobit makro realizující kvazikvotování

(kvaziquote blah)
;
(quote blah) ;=> blah
 
(kvaziquote (a b))
;
(apply append (list (quote a)) (list (quote b))
       (quote ())) ;=> (a b)
 
(kvaziquote (a (unquote (+ 1 2))))
;
(apply append (list (quote a)) (list (+ 1 2)) (quote ()))
 
(kvaziquote (a (unquote-splicing l)))
;
(apply append (list (quote a)) l (quote ())) ;=> ...
 
;; pomocná transformační procedura
 (define trans-expr
 (lambda (expr)
  (cond
  ((or (not (list? expr)) (null? expr))
   (list 'list (list 'quote expr)))
  ((eq? (car expr) 'unquote) (list 'list (cadr expr)))
  ((eq? (car expr) 'unquote-splicing) (cadr expr))
  ((eq? (car expr) 'kvaziquote)
   (list 'list (list 'quote expr)))
  (else (list 'list (list 'kvaziquote expr))))))
 
(te 1) ;=> (list (quote 1))
(te '()) ;=> (list (quote ()))
(te '(1 2 3)) ;=> (list (kvaziquote (1 2 3)))
(te '(unquote (1 2 3))) ;=> (list (1 2 3))
(te '(unquote-splicing (1 2 3))) ;=> (1 2 3)
(te '(kvaziquote (1 2))) ;=> (list (quote (kvaz. (1 2))))
;; makro pro kvazikvotování bez použití kvazikvotování
(define-macro kvaziquote
 (lambda (expr)
 
  ;; pomocná transformační procedura (předchozí)
  (define trans-expr
  (lambda (expr) ...))
 
  ;; vlastní transformace
  (if (not (list? expr)) 
  (list 'quote expr)
  (apply list 'apply 'append
   (append (map trans-expr expr)
 
   '((quote
    ())))))))

Hygienická makra

Proč “hygienická”?

Protože umožňují vytvářet bezpečná makra.

Základní rysy

 • definována v R5RS, (krome Scheme, pokud vím, nikdo nemá)
 • kompletně jiný přístup k makrům než define-macro
 • makra jsou definována pomocí (několika) přepisovacích pravide)

Výhody

 • prakticky odpadaji složité kvazikvotované výrazy
 • nemůže nastat symbol capture
 • makra jsou v souladu s lexikálním rozsahem platnosti
 • makra lze definovat lokálně

Nevýhody

 • některa makra se tímto způsobem nedělají pohodlně

Soulad s lexikálním rozsahem platnosti spočívá ve:

1 Jestliže je v těle makra definována vazba na dosud nepoužitý symbol, tento symbol je v těle makra automaticky přejmenován také aby nemohlo dojít ke kolize se jménem již existujícího symbolu.

 • o přejmenování symbolu se “programátor nestará”
 • přejmenování probíhá zcela transparentně

2 Při vyhodnocování těla makra se vazby všech volných výskytů symbolů (to jest vazby symbolů, které nebyly vytvořeny lokálně v rámci makra) hledají v prostředí definice makro

 • prostředí definice makra == lexikální předek
 • při použití makra nezáleží na vazbách v prostředí použití makra

Vytvoření hygienického makra

 • (define-syntax nazev transformacni-procedura)
 • transformacni-procedura vzniká pomocí spec. formy syntax-rules

Vytvoření transformační procedury hygienického makra

 • (syntax-rules klicova-slova pravidlo1 pravidlo1 …)
 • klicova-slova .. seznam symbolů, které jsou dále chápány jako klíčové slova (seznam může být prázdný)
 • pravidlo přepisovací pravidla, viz dále

Přepisovací pravidla jsou pravidla tvaru (vzor nahrazení), kde

 • vzor je výraz specifikující konkrétní přípap použití makra, viz dále
 • nahrazení je libovolný výraz, kterým bude “volání makra” nahrazeno v případě shody s daným vzorem

Vzory (pro detaily viz R5RS) se skládají ze:

 • symboly … označují klíčová slova nebo vstupní elementy
 • seznamy skládající se ze vzorů
 • speciální vzor výpustka “…” (tři tečky)

význam: vzor před kterým je výpustka se může několikrát opakovat nebo nemusí být přítomen

Vzory se porovnávají (na úplnou shodu) se vstupem jeden po druhém.

Symboly vyskytující se ve vzoru (kromě prvního) mohou být:

1. symboly vyskytující se mezi klíčovými slovy

 • shoda se vzorem nastává pouze v případě, kde má vstupní výraz na dané pozici stejný symbol

2. symboly nevyskytující se mezi klíčovými slovy

 • během porovnáváni vstupního výrazy se vzorec jsou takové symboly navázány na vstupní výraz

První symbol ve vzoru se shoduje s názvem makra.

Makro and

realizované jako hygienické makro

(define-syntax and
 (syntax-rules ()    ; žádné klíčové slovo
 ((and) #t)       ; and bez argumentu
 ((and test) test)   ; and s jedním argumentem
 ((and test1 test2 ...) ; dva a více argumentů
  (if test1 (and test2 ...) #f))))

Makro setf!

(v tomto případě slouží car, cdr a ref jako klíčová slova)

(define-syntax setf!
(syntax-rules (cad cdd ref)
((setf! (car pair) value) (set-car! pair value))
((setf! (cdr pair) value) (set-cdr! pair value))
((setf! (ref vector index) value)
 (vector-set! vector index value))
((setf! symbol value) (set! symbol value))))

Nefunkční verze setf! (car, cdr a ref nejsou uvedena jako klíčová slova)

(define-syntax setf!
 (syntax-rules ()
  ((setf! (car pair) value) (set-car! pair value))
  ((setf! (cdr pair) value) (set-cdr! pair value))
  ((setf! (ref vector index) value)
  (vector-set! vector index value))
  ((setf! symbol value) (set! symbol value))))

Příklad, proč výše uvedené nefunguje:

(define p (cons 10 20))
(setf! (cdr p) 'svete) ; použito bude první pravidlo
p ;=> (svete . 20)

Důvod nefunkčnosti: symbol cdr ve vstupním výrazu se naváže na symbol car vstupní výraz tím pádem odpovídá prvnímu pravidlu

Makro or

realizované jako hygienické makro

(define-syntax or
 
(syntax-rules ()
 
((or) #f)
 
((or test) test)
 
((or test1 test2 ...)
 
(let ((result test1))
 
 (if result result (or test2 ...))))))

Makro def

jako hygienické makro (zde záleží na pořadí pravidel)

(define-syntax def
(syntax-rules ()
((def (name arg ...) stmt ...)
 (define name (lambda (arg ...) stmt ...)))
((def symbol stmt)
 (define symbol stmt))))

Složitější příklad použití hygienických maker: “for” ala Pascal

for i:= start to/downto end [step k] do
 stmt1
 stmt2
 ...
 stmtn
endfor

Cyklus bychom chtěli používat takto:

(for i := 1 to 10 do (display i) (newline))
(for i := 10 downto 1 do (display i) (newline))
(for i := 1 to 10 step 2 do (display i) (newline))
(for i := 10 downto 1 step 2 do (display i) (newline))

Pomocí různých vzorů rozlišíme jednotlivé případý použití.

Příkaz for ve stylu jazyka Pascal

(define-syntax for
(syntax-rulex (:= to downto do step) ;klíčová slova
((for var := start to end do stmt ...)
 (let loop ((var start))
  (if (<= var end)
  (begin
   stmt ...
   (loop (+ var 1))))))
 
((for var := start downto end do stmt ...)
 (let loop ((var start))
 (if (>= var end)
  (begin
  stmt
  ...
  (loop (- var 1))))))
 
((for var := start to end step inc do stmt ...)
 (let loop ((var start))
 (if (<= var end)
  (begin
  stmt
  ...
  (loop (+ var inc))))))
 
 ((for var := start downto end step dec do stmt ...)
 (let loop ((var start))
  (if (>= var end)
  (begin
   stmt
   ...
   (loop (- var dec))))))
))

let-syntax

Hygienická makra je možné definovat lokálně pomocí speciálních forem:

 • let-syntax … jednotlivá pravidla se “vzájemně nevidí”
 • letrec-syntax … pravidla se všechna “vzájemně vidí”, pravidla mohou používat ostatní pravidla (hrozí zacyklení)

Příklad lokální definice makra when v proceduře

(define f
 (lambda (n)
  (let-syntax
  ((when (syntax-rules ()
      ((when test stmt1 ...)
       (if test
       (begin stmt1 ...))))))
  (when (> n 3) (display "BLAH") (newline) (+ n 1)))))
 
(f 1) ;=> nedefinovaná hodnota
(f 4) ;=> 5 rovněž vytiskne BLAH

V následujícím příkladu nedojde u symbolu test k jeho zachycení

(define f
 (lambda (n)
  (let-syntax
  ((when (syntax-rules ()
      ((when test stmt1 ...)
       (if test
       (begin stmt1 ...))))))
  (let ((test #f))
   (when (> n 3)
   (display (list test "BLAH"))
   (newline)
   (+ n 1))))))
 
(f 1) ;=> nedefinovaná hodnota
(f 4) ;=> 5 rovněž se vytiskne (#f BLAH)

Následující nebude fungovat: & je definované pomocí &

 (let-syntax
 ((& (syntax-rules ()
    ((&) #t)
    ((& test) test)
    ((& test1 test2 ...)
    (if test1 (& test2 ...) #f)))))
 (& 1 2 3)) ;=> Error: & not bound

Následující už bude fungovat (díky letrec-syntax)

 (letrec-syntax
 ((& (syntax-rules ()
    ((&) #t)
    ((& test) test)
    ((& test1 test2 ...)
    (if test1 (& test2 ...) #f)))))
 (& 1 2 3)) ;=> 3
PAPR2/L5.txt · Last modified: 2014/04/24 00:53 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0