bo.bule.cz

Literatura

V rámci předmětů Projektový seminář 1 a 2 student implementuje variantu deskové hry podle níže uvedených požadavků.

Každý student je povinen se zapsat k některému z vedoucích, a to nejpozději do 24. října 2014. Studenti, kteří se nezapíší do uvedeného data, budou přiděleni vedoucím projektového týmu. Konkrétní průběh řešení a průběžné požadavky na hodnocení stanoví jednotliví vedoucí v souladu s požadavky na projekt.

Hry a vedoucí :

 • Africká dáma – Jiří Zacpal (maximálně 5 studentů), Markéta Trnečková (maximálně 2 studenti);
 • Larunculi – Arnošt Večerka (maximálně 5 studentů), Jan Outrata (maximálně 2 studenti);
 • Tablut – Tomáš Kühr (maximálně 5 studentů), Petr Krajča (maximálně 2 studenti).

Rámcové požadavky na projekt v zimním semestru:

 • korektní implementace pravidel hry (nemožnost provést tah odporující pravidlům, správné ukončení hry a podobně);
 • funkční verze algoritmu realizujícího herní strategii;
 • možnost hry dvou lidí, člověka proti „počítači“, a „počítače“ proti „počítači“;
 • na grafické uživatelské rozhraní nejsou kladeny požadavky (program může běžet v textové konzoli);
 • práce se soubory (v zimním semestru nepovinná, avšak doporučená).

Přesné podmínky si stanoví jednotliví vedoucí v souladu výše uvedenými rámcovými požadavky.

Požadavky na projekt:

 • korektní implementace pravidel hry (nemožnost provést tah odporující pravidlům, správné ukončení hry a podobně);
 • algoritmy pro herní strategii, nastavitelná obtížnost hry v adekvátním rozsahu (zvlášť pro každého počítačového hráče);
 • možnost hry dvou lidí, člověka proti „počítači“, a „počítače“ proti „počítači“;
 • možnost nastavit a kdykoliv změnit obtížnost i v průběhu hry;
 • možnost kdykoliv zaměnit počítačového a lidského hráče (bez ohledu na to, je-li hráčem člověk nebo počítač, změna i v průběhu hry);
 • nápověda „nejlepšího tahu“;
 • ukládání a načítání (ukončených i rozehraných) partií;
 • undo/redo tahů do libovolné úrovně;
 • prohlížení historie tahů (přehledné zobrazení provedených tahů);
 • robustnost (program musí reagovat správně na nesprávné uživatelské vstupy, zejména ovládání, vadný formát nebo obsah souboru apod., aplikace nesmí havarovat);
 • vestavěná nápověda;
 • grafické uživatelské rozhraní (GUI) zpracované podle standardů;
 • program ve spustitelné formě, je-li to pro zprovoznění aplikace nutné pak také instalátor (v odůvodněných případech je přípustná spustitelnost z vývojového prostředí);
 • kompletní zdrojové kódy programu včetně dalších částí nutných pro sestavení aplikace;
 • programátorská dokumentace k projektu vytvořená podle doporučeného stylu (PDF). Obsahuje zejména popis struktury kódu, algoritmy hry včetně herní strategie, postup pro sestavení aplikace. Dokumentace nemusí obsahovat uživatelskou příručku.

V případě nejasností ohledně zadání projektů kontaktujte svého vedoucího nebo vedoucího projektového týmu Tomáše Kühra. Plán přednášek v kombinovaném studiu:

 • 10. 10. Kühr (organizační záležitosti k předmětu, zadání)
 • 24. 10. Kühr (algoritmy, herní strategie) – učební text, prezentace
 • 7. 11. Outrata (implementace, práce se soubory)
 • 28. 11. Krajča (unit testy)
 • 12. 12. Krupka (výjimky)

Požadavky na studenta znalost algoritmizace, zvládnutí programovacího jazyka a vývojového prostředí pro implementaci projektu, zvládnutí problematiky tvorby software

Obsah

Studenti rozšíří a aplikují své dosavadní znalosti o tvorbě software a implementují stolní deskovou hru podle zadání, zpracují kompletní uživatelskou a programátorskou dokumentaci.

 • 1. Softwarové projekty: úvod do problematiky, specifikace variant zadání projektů, požadavky na softwarovou aplikaci
 • 3. Základy tvorby software: softwarové inženýrství, plánovité techniky tvorby softwaru a agilní techniky tvorby softwaru
 • 4. Analýza a návrh softwaru: postupy, techniky analýzy a návrhu, prezentace a srování modelových řešení vybraného projektu
 • 5. Nástroje pro podporu vývoje: ladění programu, dokumentace projektu
 • 6. Programování v OS Windows: principy a technologie, událostmi řízené aplikace, časovače
 • 7. Programování v OS GNU/Linux: principy a technologie, událostmi řízené aplikace, vlákna, přehled nástrojů pro vývoj

Literatura

 • Matthew, N., Stones, R. a kol. Linux - Programujeme profesionálně. Computer Press, 2000. 80-7226-717-5
 • Robbins, J. Debugging Applications for Microsoft .NET and Microsoft Windows. Microsoft Press, 2003. 0-7356-1536-5
 • McConnell, S. Dokonalý kód. Computer Press, 2005. 80-251-0849-X
 • Petzold, C. Programming Windows, 5th ed.. Microsoft Press, 1998. 1-57231-995-X
 • Steinwender, D., Friedel, F. Šachy na PC. Unis Publishing, 1996.
2014/10/31 19:58

Matematika pro informatiky 2 zodpovedny referent jan tecka vlcek02 zavinac upol tecka cz

program

Plánovaný program viz http://mant.upol.cz/cs/ymat.asp

1. Funkce jedné reálné proměnné — ohraničená, monotonní, prostá, složená funkce, inverzní funkce, přehled elementárních funkcí.

2. Posloupnost, limita posloupnosti — ohraničená posloupnost, monotonní posloupnost, konvergentní a divergentní posloupnost, limes superior, limes inferior. Limita funkce — geometrický význam limity funkce, vlastní a nevlastní limita, limity zprava a zleva. Spojitost funkce — spojitost funkce v bodě, body nespojitosti, spojitost na intervalu, po částech spojitá funkce, spojitost složené a inverzní funkce.

3. Derivace funkce — definice derivace funkce, geometrický význam derivace funkce, pravidla pro derivování funkcí, derivace složené funkce, derivace inverzní funkce, derivace elementárních funkcí.

Průběh funkce — diferenciál funkce, základní věty diferenciálního počtu, extrémy funkce, konvexní a konkávní křivky, asymptoty.

4. Neurčitý integrál — primitivní funkce, tabulka základních neurčitých integrálů, metoda per partes, integrace substitucí, integrace obecné racionální funkce.

5. Riemannův určitý integrál — zavedení pojmu, základní věta integrálního počtu, metoda per partes a substituční metoda pro určité integrály. Geometrická interpretace určitého integrálu — určení obsahu rovinné plochy, určení délky oblouku křivky, určení objemu tělesa. Materiály Následující texty plně vyčerpávají probíranou látku, a to tak plně, že k ůspěšnému absolvování kurzu bude stačit jen ta její část, o které bude pojednáno na konzultacích. Materiály pro první tři témata a pro poslední dvě témata. Příklady ke zkoušce.

todo


Předmět je úvodem do matematické analýzy funkcí jedné proměnné. Je určen především posluchačům kombinovaného studia aplikované informatiky a rozšiřujícího studia učitelství výpočetní techniky.

Obsah

 • Funkce jedné reálné proměnné - ohraničená, monotonní, prostá, složená funkce, inverzní funkce, přehled elementárních funkcí.
 • Posloupnost, limita posloupnosti - ohraničená posloupnost, monotonní posloupnost, konvergentní a divergentní posloupnost, limes superior, limes inferior.
  • geometrický význam limity funkce,
  • vlastní a nevlastní limita,
  • limity zprava a zleva.
 • Spojitost funkce - spojitost funkce v bodě, body nespojitosti, spojitost na intervalu, po částech spojitá funkce, spojitost složené a inverzní funkce.
 • Derivace funkce - definice derivace funkce, geometrický význam derivace funkce, pravidla pro derivování funkcí, derivace složené funkce, derivace inverzní funkce, derivace elementárních funkcí.
 • Průběh funkce - diferenciál funkce, základní věty diferenciálního počtu, extrémy funkce, konvexní a konkávní křivky, asymptoty.
 • Neurčitý integrál - primitivní funkce, tabulka základních neurčitých integrálů, metoda per partes, integrace substitucí, integrace obecné racionální funkce.
 • Riemannův určitý integrál - zavedení pojmu, základní věta integrálního počtu, metoda per partes a substituční metoda pro určité integrály.
 • Geometrická interpretace určitého integrálu - určení obsahu rovinné plochy, určení délky oblouku křivky, určení objemu tělesa.

Literatura

 • Škrášek J., Tichý J. Aplikace matematiky I. a II.. SNTL Praha, 1990. 8003001501
 • Finney R.L., Thomas G.B. Calculus. Addison-Wesley New York, 1992. 0201557010
 • Adams R.A. Calculus: a complete course. Addison-Wesley New York, 1991. 020150944X
 • Jarník V. Diferenciální počet I. Akademia Praha, 1984.
 • Jarník V. Integrální počet I. Academia Praha, 1984.
 • Schwabik Š.,Šarmanová P. Malý průvodce historií integrálu. MU Brno, 2000.
 • Míka S., Drábek P. Matematická analýza II. Západočeská univerzita Plzeň, 2003. 80-7082-977-X
2015/02/20 22:21

Seznámit studenty se základními datovými strukturami a algoritmy.

Požadavky na studenta Zápočet: Implementace algoritmů třídění Zkouška: Znalost algoritmů třídění

 1. Problémy a algoritmy. Příklady, základní aspekty.
 1. Efektivnost algoritmů. Složitost algoritmu, big-O notace, úvod do analýzy složitosti algoritmů.
 1. Základní datové struktury. Lineární datové struktury (seznam, zásobník, fronta). Stromové a nelineární datové struktury.
 1. Třídění, vymezení problému a přístupy.
 1. Metody vnitřního třídění.
 1. Vnější třídění. Metoda slučování. Polyfázové třídění.
 1. Pořádkové statistiky.

Literatura

 • WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Alfa, 1989.
 • SEDGEWICK, R. Algoritmy v C, části 1- 4: základy, datové struktury, třídění, vyhledávání. Praha, Softpress, 2003. 80-86497-56-9
 • CORMEN, T. H., LEISERSON C. E., RIVEST D. L., STEIN C. Introduction to Algorithms, Second Edition. MIT Press, 2001. 0-07-013151-1
 • KNUTH, D. The Art of Computer Programming, Volume 3, Sorting and Searching, Second Edition. Addison-Wesley, 2005. 0-201-89685-0
procedure bubbleSort( A : list of sortable items )
  n = length(A)
  repeat 
   swapped = false
   for i = 1 to n-1 inclusive do
    /* if this pair is out of order */
    if A[i-1] > A[i] then
     /* swap them and remember something changed */
     swap( A[i-1], A[i] )
     swapped = true
    end if
   end for
  until not swapped
end procedure
2016/01/28 18:49

Předmět je úvodem do studia technologicky zaměřených oblastí informatiky.

Požadavky na studenta Ústní zkouška zvládnutí učiva z přednášek.

Předmět seznamuje studenty se strukturou, součástmi, základními principy a technologiemi počítačů, operačních, databázových a informačních systémů a počítačových sítí. Závěr předmětu je věnován základním uživatelským a kancelářským aplikacím. Probírané technologie a aplikace jsou rovněž prakticky ukazovány.

 • Co je to počítač, historie vývoje počítačů. Architektura počítače (von

Neumannova) a princip jeho činnosti. Číselné soustavy, boolova algebra, logické funkce a obvody. Reprezentace čísel a znaků.

 • Základní deska počítače a interní sběrnice počítače (PCI). Princip činnosti mikroprocesoru (CPU) a vnitřních pamětí (RAM, cache).
 • Interní součásti počítače, přídavné karty (grafická, zvuková, síťová, multimediální), vnější paměti (pevné disky a disková pole).
 • Periferie a externí sběrnice počítače (USB).

Monitor (CRT, LCD), polohovací zařízení (klávesnice, myš aj.), datové mechaniky a média (floppy, CD, DVD), tiskárna a skener, modem.

 • Operační systém a jeho funkce při ovládání počítače, z uživatelského i administrátorského pohledu.
 • Struktura a funkce operačního systému (správa procesů, paměti a disku).
 • Počítačové sítě, technologie a principy fungování.
 • Celosvětová síť Internet a její služby.
 • Základy databázových systémů a zpracování dat.
 • Úvod do informačních systémů a webových technologií.
 • Základní uživatelské aplikace (soubory, síť, multimédia, příslušenství).
 • Kancelářské aplikace, tvorba dokumentů (textový procesor), tabulek (tabulkový procesor) a prezentací.

Literatura

 • Oppel A. Databáze bez předchozích znalostí. Computer Press, 2006. 80-251-1199-7
 • Kosek J. HTML, tvorba dokonalých WWW stránek, podrobný průvodce. Grada Publishing, 1998. 80-7169-608-0
 • Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G. Operating System Concepts. Seventh Edition. John Wiley & sons, 2005. 0-471-69466-5
 • Lapáček J. Počítač v kanceláři. Computer press, 2006. 8025112098
 • Kállay F., Peniak P. Počítačové sítě LAN/MAN/WAN a jejich aplikace (2. vydání). Grada, 2003. 80-247-0545-1
 • Hronek J., Mazura J. Struktura počítačů. Učební text. Katedra informatiky, UP Olomouc, 2007.
 • Messmer H.-P., Dembowski K. Velká kniha počítačového hardware. CP Books, 2005. 8025104168
2015/01/30 07:11
start.txt · Last modified: 2017/08/31 21:57 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0